Διατρέχω τον πίνακα

Βουλευτές ανά κράτος μέλος και πολιτική ομάδα  

Κράτος
ΕΛΚ S&D Renew ID Verts/ALE ΕΣΜ GUE/NGL NI Σύνολο
Βέλγιο  4  3  4  3  3  3  1  21 
Βουλγαρία  7  5  3  2  17 
Τσεχία  5  6  2  3  4  1  21 
Δανία  1  3  6  1  2  1  14 
Γερμανία  29  16  7  11  25  1  5  2  96 
Εσθονία  1  2  3  1  7 
Ιρλανδία  5  2  2  4  13 
Ελλάδα  8  2  1  6  4  21 
Ισπανία  13  21  9  2  4  6  3  58 
Γαλλία  8  6  23  23  13  6  79 
Κροατία  4  4  1  1  2  12 
Ιταλία  8  18  1  29  6  14  76 
Κύπρος  2  2  2  6 
Λετονία  2  2  1  1  2  8 
Λιθουανία  4  2  2  2  1  11 
Λουξεμβούργο  2  1  2  1  6 
Ουγγαρία  13  5  2  1  21 
Μάλτα  2  4  6 
Κάτω Χώρες  6  6  7  1  3  4  1  1  29 
Αυστρία  7  5  1  3  3  19 
Πολωνία  17  8  27  52 
Πορτογαλία  7  9  1  4  21 
Ρουμανία  14  11  8  33 
Σλοβενία  4  2  2  8 
Σλοβακία  5  3  2  2  2  14 
Φινλανδία  3  2  3  2  3  1  14 
Σουηδία  6  5  3  3  3  1  21 
ΕΕ   187  147  98  76  67  61  39  29  704