Διατρέχω τον πίνακα

Βουλευτές ανά κράτος μέλος και πολιτική ομάδα

Κράτος ΕΛΚ S&D Renew Verts/ALE ΕΣΜ ID Η Αριστερά NI Σύνολο
Βέλγιο 4 2 4 3 3 3 1 1 21
Βουλγαρία 7 5 3 2 17
Τσεχία 5 1 5 3 4 1 1 1 21
Δανία 1 3 6 2 1 1 14
Γερμανία 30 16 7 25 1 9 5 3 96
Εσθονία 1 2 3 1 7
Ιρλανδία 5 2 2 4 13
Ελλάδα 6 1 1 1 1 4 7 21
Ισπανία 13 21 9 3 4 6 3 59
Γαλλία 8 7 23 12 1 18 6 4 79
Κροατία 4 4 1 1 2 12
Ιταλία 12 15 4 3 10 23 9 76
Κύπρος 2 2 2 6
Λετονία 3 2 1 1 1 8
Λιθουανία 4 2 1 2 1 1 11
Λουξεμβούργο 2 1 2 1 6
Ουγγαρία 1 5 2 13 21
Μάλτα 2 4 6
Κάτω Χώρες 6 6 7 3 5 1 1 29
Αυστρία 7 5 1 3 3 19
Πολωνία 16 7 1 1 27 52
Πορτογαλία 7 9 1 4 21
Ρουμανία 14 9 7 1 1 1 33
Σλοβενία 4 2 2 8
Σλοβακία 4 1 4 1 4 14
Φινλανδία 3 2 3 3 2 1 14
Σουηδία 6 5 3 3 3 1 21
ΕΕ 177 139 102 72 68 59 37 51 705