Διατρέχω τον πίνακα

Βουλευτές ανά κράτος μέλος και πολιτική ομάδα

Κράτος ΕΛΚ S&D Renew Verts/ALE ID ΕΣΜ Η Αριστερά NI Σύνολο
Βέλγιο 4 3 4 3 3 3 1 21
Βουλγαρία 7 5 3 2 17
Τσεχία 5 1 5 3 2 4 1 21
Δανία 1 3 6 2 1 1 14
Γερμανία 30 16 7 25 10 1 5 2 96
Εσθονία 1 2 3 1 7
Ιρλανδία 5 2 2 4 13
Ελλάδα 8 2 1 6 4 21
Ισπανία 13 21 9 3 4 6 3 59
Γαλλία 8 6 23 13 23 6 79
Κροατία 4 4 1 1 2 12
Ιταλία 11 18 2 4 25 8 8 76
Κύπρος 2 2 2 6
Λετονία 2 2 1 1 2 8
Λιθουανία 4 2 1 2 1 1 11
Λουξεμβούργο 2 1 2 1 6
Ουγγαρία 1 5 2 13 21
Μάλτα 2 4 6
Κάτω Χώρες 6 6 7 3 1 4 1 1 29
Αυστρία 7 5 1 3 3 19
Πολωνία 17 7 1 27 52
Πορτογαλία 7 9 1 4 21
Ρουμανία 14 10 8 1 33
Σλοβενία 4 2 2 8
Σλοβακία 5 3 3 1 2 14
Φινλανδία 3 2 3 3 2 1 14
Σουηδία 6 5 3 3 3 1 21
ΕΕ 179 146 98 73 71 63 39 36 705