Please fill this field
Andrey NOVAKOV Andrey NOVAKOV
Andrey NOVAKOV

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Bulgaria - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaria)

Date of birth : , PAZARDZHIK

Home Andrey NOVAKOV

Member

BUDG
Committee on Budgets
REGI
Committee on Regional Development
D-AL
Delegation to the EU-Albania Stabilisation and Association Parliamentary Committee

Substitute

CONT
Committee on Budgetary Control
TRAN
Committee on Transport and Tourism
D-IL
Delegation for relations with Israel

Most recent activities

Conclusions of the extraordinary European Council meeting of 17-21 July 2020 (continuation of debate)

23-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-23(1-106-0000)
Contributions to plenary debates

Draft amending budget no 5 to the general budget 2020 Continuation of the support to refugees and host communities in response to the Syria crisis in Jordan, Lebanon and Turkey (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier) BG

10-07-2020
Written explanations of vote

Тази резолюция на Европейския парламент се отнася до позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 5/2020 на Европейския съюз за финансовата 2020 година - Запазване на подкрепата за бежанците и приемните общности в Йордания, Ливан и Турция в отговор на кризата в Сирия. Проектът на коригиращ бюджет е с цел предоставянето на 100 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания като подкрепа за устойчивост на бежанците и приемните общности в Йордания и Ливан, и на 485 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и 68 милиона евро под формата на бюджетни кредити за плащания, за да се гарантира продължаването на спешната хуманитарна помощ за бежанците в Турция. Това предложение ще допринесе за ефективното изпълнение на приоритетите на ЕС и неговите международни задължения. Допълнително, неговото приемане ще гарантира по-плавен преход от настоящата към следващата Многогодишна Финансова Рамка (МФР). Гласувам в подкрепа на предложението.

Mobilisation of the Contingency Margin in 2020: continuation of humanitarian support to refugees in Turkey (A9-0125/2020 - Monika Hohlmeier) BG

10-07-2020
Written explanations of vote

Тази резолюция на Европейския парламент е относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета във връзка с мобилизирането на маржа за непредвидени обстоятелства през 2020г. за продължаване на хуманитарната помощ за бежанците в Турция. Маржът за непредвидени обстоятелства в размер до 0,03% от брутния национален доход на Съюза е създаден с член 13 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета. Във връзка с финансирането включено в проект на коригиращ бюджет № 5 към бюджета на ЕС за 2020г., Комисията предложи да мобилизира маржа за непредвидени обстоятелства, за да бъде отговорено на спешната потребност от предоставяне на хуманитарна помощ за бежанците в Турция чрез увеличаване на бюджетните кредити за поети задължения в общия бюджет на Съюза за финансовата 2020 година над тавана по функция 4 (Глобална Европа)на Многогодишната Финансова Рамка (МФР). Мобилизирането ще осигури сума в размер на 481 572 239 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения над тавана за поетите задължения по функция 4 от МФР. Гласувам в подкрепа.

Contact

Bruxelles

Strasbourg