Please fill this field
Jens NILSSON Jens NILSSON
Jens NILSSON
Sweden

Date of birth : , Västervik

Date of death :

8th parliamentary term Jens NILSSON

Political groups

  • 01-07-2014 / 12-03-2018 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties

  • 01-07-2014 / 12-03-2018 : Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Sweden)

Member

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Transport and Tourism
  • 14-07-2014 / 12-03-2018 : Delegation for relations with Belarus
  • 24-02-2016 / 18-01-2017 : Committee on Regional Development
  • 19-01-2017 / 12-03-2018 : Committee on Transport and Tourism
  • 19-01-2017 / 12-03-2018 : Committee on Regional Development

Substitute

  • 09-07-2014 / 16-02-2016 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection
  • 16-07-2014 / 17-05-2015 : Delegation for relations with Bosnia and Herzegovina, and Kosovo
  • 18-05-2015 / 12-03-2018 : Delegation to the EU-North Macedonia Joint Parliamentary Committee

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

A European action plan for the social economy (debate) SV

05-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-05(4-232-0000)

Road transport in the European Union (debate) SV

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(3-544-0000)

2016 Report on the former Yugoslav Republic of Macedonia SV

05-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-05(3-952-0000)

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

REPORT on delivering multimodal integrated ticketing in Europe

12-06-2015 A8-0183/2015 PE551.868v04-00 TRAN
Dieter-Lebrecht KOCH

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on an integrated European Union policy for the Arctic

07-12-2016 REGI_AD(2016)589342 PE589.342v03-00 REGI
Jens NILSSON

OPINION Report on the application of Council Directive 2004/113/EC implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services

14-11-2016 TRAN_AD(2016)585500 PE585.500v02-00 TRAN
Jens NILSSON

OPINION on social dumping in the European Union

08-04-2016 TRAN_AD(2016)571803 PE571.803v02-00 TRAN
Jens NILSSON

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on a proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC to continue current limitations of scope for aviation activities and to prepare to implement a global market-based measure from 2021

20-06-2017 TRAN_AD(2017)604687 PE604.687v02-00 TRAN
Jacqueline FOSTER

OPINION on the European Semester for economic policy coordination: implementation of 2016 priorities

13-09-2016 REGI_AD(2016)585770 PE585.770v02-00 REGI
Fernando RUAS

OPINION on Regulatory fitness and performance programme (REFIT): state of play and outlook

18-03-2015 IMCO_AD(2015)541631 PE541.631v02-00 IMCO
Othmar KARAS

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Minor interpellations

Minor interpellations for written answer, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s Members. Rule 130a, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Annual report on the implementation of the Common Security and Defence Policy (A8-0351/2017 - Michael Gahler) SV

13-12-2017

. – Vi tycker det är viktigt att EU anpassar sig till den säkerhetspolitiska utvecklingen genom mer samarbete inom EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) som en del i en bredare global strategi. Det inkluderar inrättandet av det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco) och andra initiativ som kan förbättra medlemsstaternas samverkan.
Däremot är det angeläget att samarbetet behålls på mellanstatlig grund och att vi undviker att skapa nya institutionella strukturer som inte ger något tydligt mervärde. Det är även viktigt att GSFP-åtgärder fortsätter användas i syftet att bevara fred och förebygga konflikter utanför unionen i enlighet med Lissabonfördragets bestämmelser.
Eftersom texten genomgående hänvisar till en framtida europeisk försvarsunion, nya institutionella strukturer och ny finansiering som föregår diskussionen om nästa fleråriga budgetram (MFF) kan vi inte ställa oss bakom betänkandet i sin helhet. Vi kan inte heller ställa oss bakom skrivningen som välkomnar Kommissionens originalförslag om att förändra förordningen om stabiliseringsinstrumentet (IcSP), eftersom vi menar att ett instrument med rättslig grund i utvecklingsartikel 209 bör respektera ODA-kriterierna inom OECD/DAC.

Annual report on the implementation of the Common Foreign and Security Policy (A8-0350/2017 - David McAllister) SV

13-12-2017

. – Vi svenska socialdemokrater tycker det är viktigt att EU stärker sin förmåga att, med medlemsstaternas resurser, bidra till att bevara fred, förebygga konflikter och stärka internationell säkerhet. Givet den mer instabila säkerhetspolitiska situationen i vår omvärld och de globala utmaningarna vi står inför blir samarbetet inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) allt mer viktigt. EU måste möta de bakomliggande orsakerna till instabilitet, och använda tillgängliga verktyg för att försöka förbättra politiska, sociala och ekonomiska förhållanden som kan bidra till att skapa och bevara fred. Vi är därför positiva till samarbete inom ramen för Gusp, och vill betona dess betydelse för EU som utrikespolitisk aktör.
Dock vill vi understryka att vi motsätter oss betänkandets uppmaning till att ändra röstningsförfarandet om utrikes- och säkerhetspolitik i Europeiska unionens råd från enhällighet till kvalificerad majoritet. Det är en problematisk skrivning som vi vänder oss starkt emot. Vi stödjer inte heller betänkandets skrivningar av fastslagna ökade försvarsutgifter och budgetanslag från medlemsstaterna, vilka föregår diskussionen inför nästa fleråriga budgetram (MFF). Vi vill i relation till betänkandet betona en övergripande budgetrestriktiv hållning och vår ståndpunkt att samarbete inom det säkerhets- och försvarspolitiska området (GSFP) bör vara mellanstatligt.

2018 budgetary procedure (A8-0359/2017 - Siegfried Mureşan, Richard Ashworth) SV

30-11-2017

. – Vi svenska socialdemokrater valde att rösta för förlikningskommitténs gemensamma utkast till EU:s budget för 2018. Vi ser gärna betydande satsningar på flertalet av de områden som den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet förordar – exempelvis ökade medel för att hantera de humanitära konsekvenserna av flyktingkrisen samt satsningar som tacklar den höga arbetslösheten i Europa, särskilt bland unga.
I förlikningskommitténs utkast till budget tas flexibilitetsmekanismen för 2018 i anspråk för att tillhandahålla ett belopp om 817 miljoner euro i åtagandebemyndiganden utöver taket för rubrik 3 i syfte att finansiera åtgärder på området migration, flyktingströmmar och säkerhetshot. Därtill förstärks ungdomssysselsättningsinitiativet med 117 miljoner euro jämfört med kommissionens ursprungliga förslag.
Som huvudregel anser vi emellertid att budgetrestriktivitet bör bejakas och att särskilda satsningar bör finansieras inom den långsiktiga budgetramen för 2014-2020. Riktade satsningar bör således finansieras genom lämpliga besparingar i lågprioriterade delar av EU:s budget.
Eftersom Europaparlamentet inte har prövat enskilda anslag mot varandra i syfte att omdisponera medel till prioriterade områden, bidrar detta till att parlamentet hamnar långt ovanför MFF-taken för budgeten som helhet. Därför ställer vi oss bakom förlikningskommitténs utkast till EU:s budget för 2018 som säkerställer marginalen inom taken för den fleråriga budgetramen.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.