Mark
DEMESMAEKER

Written explanations of vote - 8th parliamentary term Mark DEMESMAEKER

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Enforcement requirements and specific rules for posting drivers in the road transport sector (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL

04-04-2019

De scheidslijn Oost- versus West-Europa heeft ertoe geleid dat er op het gehele “Mobility Package I” geen eensgezinde positie van het Parlement is ontstaan. Voor een dergelijk belangrijke materie is dit betreurenswaardig, en dit is het gevolg van de uitzondering van de transportsector van de reeds eerder goedgekeurde herziening van de algemene detacheringsregels – hetgeen de N-VA betreurt.
Over het algemeen is de N-VA-delegatie tevreden dat in het bijzonder de vestigingseisen voor vervoersondernemingen in de strijd tegen postbusondernemingen worden aangescherpt, cabotage niet verder wordt geliberaliseerd, de slimme tachograaf versneld wordt ingevoerd, en dat er is gestemd voor het meest werkbare compromis inzake rij- en rusttijden. Desalniettemin blijft het jammer dat we niet verder konden gaan in het creëren van een gelijk speelveld voor transportondernemingen. Onder de nieuwe regels worden – in de praktijk vaak onduidelijk af te bakenen of te controleren – vervoerssituaties uitgesloten van de detacheringsregels. Gelijk loon voor gelijk werk blijft ons strijdpunt. Zolang we dit niet afdwingen, zullen we sociale dumping en oneerlijke concurrentie niet uitroeien. Ook de afkoelperiode voor cabotage zet de Vlaamse transportsector op een concurrentienadeel t.o.v. onze buurlanden. We hopen dat dit later in de onderhandelingen met de Raad nog uit de tekst zal verdwijnen.

Decision establishing a European Peace Facility (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) NL

28-03-2019

De N-VA-delegatie heeft voor dit verslag gestemd omdat wij de aanbeveling steunen om door middel van de Europese vredesfaciliteit meer synergieën en efficiëntie te bewerkstelligen voor de operationele financiering van het extern optreden dat niet kan worden gefinancierd uit de Uniebegroting. Wij steunen ook de vervanging van het Athena-mechanisme en de Vredesfaciliteit voor Afrika door deze Europese vredesfaciliteit. Wij delen daarentegen niet de in dit verslag vervatte overweging dat het externe optreden van de EU niet aangewend mag worden voor “migratiebeheer”.

Objection pursuant to Rule 106: Genetically modified soybean MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) NL

27-03-2019

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de betrokken ggo niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidence-based” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd ingekaderd moet worden in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Objection pursuant to Rule 106: Genetically modified maize 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (B8-0217/2019) NL

27-03-2019

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de betrokken ggo niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidence-based” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd ingekaderd moet zijn in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Post-Arab Spring: way forward for the Middle East and North Africa (MENA) region (A8-0077/2019 - Brando Benifei) NL

27-03-2019

De N-VA-delegatie heeft voor dit verslag gestemd omdat we achter de ambitie staan om het EU-beleidskader voor de landen van de Arabische lente grondig te hervormen. Gelet op het feit dat de uitdaging van de migratie- en vluchtelingenstromen van en via de Maghreb en de Masjrak slechts doeltreffend aangepakt kan worden door samen te werken met de MONA-landen, delen wij evenwel niet de in paragraaf 20 geuite bezorgdheid over de mogelijke instrumentalisering van het buitenlands beleid van de EU als “migratiebeheer”.

Objection pursuant to Rule 106: genetically modified oilseed rapes Ms8, Rf3 and Ms8 × Rf3 (B8-0073/2019) NL

31-01-2019

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen het betrokken ggo niet om de volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en "evidence-based" beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoeringshandeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van het EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet kaderen in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding ("integrated pest management") essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Objection pursuant to Rule 106: genetically modified maize 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) (B8-0074/2019) NL

31-01-2019

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen het betrokken ggo niet om de volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en "evidence-based" beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoeringshandeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van het EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet kaderen in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding ("integrated pest management") essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Objection pursuant to Rule 106: genetically modified maize MON 87403 (MON-874Ø3-1) (B8-0075/2019) NL

31-01-2019

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen het betrokken ggo niet om de volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en "evidence-based" beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoeringshandeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van het EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet kaderen in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding ("integrated pest management") essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Objection pursuant to Rule 106: genetically modified cotton GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 (B8-0076/2019) NL

31-01-2019

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen het betrokken ggo niet om de volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en "evidence-based" beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoeringshandeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van het EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet kaderen in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding ("integrated pest management") essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Annual report on the implementation of the Common Foreign and Security Policy (A8-0392/2018 - David McAllister) NL

12-12-2018

De N-VA steunt dit jaarverslag over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid. Oorlog, terrorisme en cyberaanvallen zorgen voor groeiende instabiliteit en onzekerheid. Deze bedreigingen vragen om een gemeenschappelijke aanpak omdat we als Unie zwaarder kunnen wegen in de wereldpolitiek en meer invloed kunnen uitoefenen op niet-Europese mogendheden. De N-VA pleit dan ook voor een versoepeling van de besluitvorming voor het GBVB waardoor we sneller en efficiënter kunnen reageren op crisissituaties.
Daarnaast geloven wij in de uitbouw van een sterke Europese defensiegemeenschap ter aanvulling op het NAVO-bondgenootschap. Voor de N-VA gaan een sterk buitenlands beleid en een sterke defensie hand in hand. Hiervoor vragen wij een herschikking van de bestaande financiële middelen in plaats van een toekenning van nieuwe middelen. De concrete invulling van de defensiegemeenschap laten wij graag over aan de lidstaten.

Annual report on the implementation of the Common Security and Defence Policy (A8-0375/2018 - Ioan Mircea Paşcu) NL

12-12-2018

De N-VA steunt het voorliggende jaarverslag over het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid. Wij zijn voorstanders van de uitbouw van een sterke Europese defensiegemeenschap die de EU de nodige militaire autonomie biedt. Als we de veiligheid van onze burgers willen garanderen tegen het stijgend aantal bedreigingen zullen de Europese inspanningen op het vlak van defensie moeten worden opgedreven. Samenwerkingsverbanden tussen de lidstaten, het Europees Defensiefonds en de permanente structurele samenwerking op het vlak van defensie (PESCO) zijn alvast stappen in de goede richting. Hiervoor vragen wij een herschikking van de bestaande financiële middelen in plaats van een toewijzing van nieuwe middelen. Ook benadrukken wij het belang van het strategische partnerschap van de EU met de NAVO en de nood aan een goede coördinatie tussen beide organisaties. Tot slot merkt de N-VA op dat de concrete invulling van deze Europese defensiegemeenschap moet worden overgelaten aan de lidstaten die daaromtrent exclusief bevoegd zijn. Europa moet faciliteren en coördineren, niet dicteren.

Annual report on human rights and democracy in the world 2017 and the European Union’s policy on the matter (A8-0373/2018 - Petras Auštrevičius) NL

12-12-2018

Het voorliggende jaarverslag verwelkomt het “Global Compact for Migration” en dat kan de N-VA niet aanvaarden. Het Compact druist lijnrecht in tegen het georganiseerd migratiebeleid dat de N-VA verdedigt. Met onder andere een versoepeling van de gezinshereniging, een beperking van de mogelijkheden tot detentie en een engagement tot regularisatie van migranten in illegaal verblijf kunnen wij niet akkoord gaan. Natuurlijk merkt onze delegatie ook op dat de mensenrechten wereldwijd onder druk blijven staan. Steeds vaker worden de beginselen van de rechtsstaat en de democratie en de grondrechten en fundamentele vrijheden in vraag gesteld. Daarom onthoudt onze delegatie zich op dit jaarverslag. De N-VA herinnert eraan dat mensenrechten een prominente rol moeten blijven spelen in het internationale optreden van de EU. Daarnaast vragen wij alle Europese instellingen en lidstaten om het belang van mensenrechten te blijven benadrukken in alle buitenlandse betrekkingen.

Transparency and sustainability of the EU risk assessment in the food chain (A8-0417/2018 - Renate Sommer) NL

11-12-2018

De EU staat mee garant voor veilig en kwaliteitsvol voedsel “van boer tot bord”. De risicobeoordelingen van het Europees Agentschap voor voedselveiligheid (EFSA) zijn daarbij cruciaal. Het debat rond glyfosaat toonde aan dat de bezorgdheid hierover bij heel wat burgers groot is. Ze vragen meer transparantie in het beslissingsproces over de vraag of iets al dan niet veilig is. Ook de N-VA heeft gevraagd om meer transparantie en onafhankelijk onderzoek in het glyfosaatdossier.
De N-VA gelooft sterk in een evidence-based beleid op basis van objectieve wetenschap en is ervan overtuigd dat dit voorstel het vertrouwen van de burger kan versterken. We moeten EFSA ook de nodige instrumenten geven zodat het de krachtige rol kan spelen die we van het agentschap verwachten. Daarom krijgt het voorstel onze steun.
Dit neemt niet weg dat de tekst op bepaalde punten evenwichtiger moet. Meer transparantie mag de innovatie in onze voedingssector niet afremmen. Een werkbaar systeem, over onder andere het tijdstip van publicatie van gegevens, is noodzakelijk. Wij hebben dit tijdens de stemming duidelijk gemaakt en dringen aan op een evenwichtige oplossing voor deze legitieme bezorgdheden tijdens de onderhandelingen tussen het Parlement en de Raad.

2018 Report on Serbia (A8-0331/2018 - David McAllister) NL

29-11-2018

De N-VA is tevreden met de gestage economische en politieke vooruitgang die Servië boekt. Toch onthouden wij ons op het voorliggende verslag, dat de weg vrijmaakt voor een toetreding van Servië tot de EU. Gezien de grote uitdagingen inzake migratie, veiligheid en de brexit meent de N-VA dat de EU niet klaar is voor een verdere uitbreiding. Alvorens nieuwe landen toe te laten moet de EU in deze dossiers resultaten boeken en een aantal hervormingen doorvoeren. Daarnaast is voor de N-VA een toetreding tot de EU geen inspannings- maar een resultaatsverbintenis. Zij moet de uitkomst zijn van de naleving van alle criteria van Kopenhagen. Servië heeft de voorbije jaren stappen voorwaarts gezet, maar wij blijven bezorgd over de beperkte onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de aanhoudende corruptie en de inperking van de vrijheid van meningsuiting. Wel wil de N-VA Servië een Europees perspectief blijven bieden en de banden met het land verder aanhalen. Tot slot wensen wij het belang van de interne uitbreiding van de EU te benadrukken. Deelstaten die op een democratische wijze onafhankelijk worden, moeten eenvoudig kunnen toetreden tot de EU.

2018 Report on Kosovo (A8-0332/2018 - Igor Šoltes) NL

29-11-2018

De N-VA is tevreden met de gestage vooruitgang die Kosovo boekt. Onze delegatie is ook tevreden met de overeenkomst tussen Kosovo en Montenegro over de grensafbakening tussen beide landen. Dit vormt een belangrijke stap op de weg naar de internationale erkenning van de Kosovaarse onafhankelijkheid. Toch onthouden wij ons op het voorliggende verslag. Gezien de grote uitdagingen inzake migratie, veiligheid en de brexit meent de N-VA dat de EU niet klaar is voor een verdere uitbreiding. Alvorens nieuwe landen toe te laten moet de EU in deze dossiers resultaten boeken en een aantal hervormingen doorvoeren. Daarnaast is voor de N-VA de toetreding tot de EU geen inspannings- maar een resultaatsverbintenis. Zij moet de uitkomst zijn van de naleving van alle criteria van Kopenhagen. Ook zijn wij bezorgd over de voorgestelde visumliberalisering met Kosovo omdat het land blijft kampen met radicalisme, corruptie en georganiseerde misdaad. Wel wil de N-VA Kosovo een Europees perspectief blijven bieden en de banden met het land verder aanhalen. Tot slot wensen wij het belang van de interne uitbreiding van de EU te benadrukken. Deelstaten die op een democratische wijze onafhankelijk worden, moeten eenvoudig kunnen toetreden tot de EU.

2018 Report on the former Yugoslav Republic of Macedonia (A8-0341/2018 - Ivo Vajgl) NL

29-11-2018

De N-VA is tevreden met de vooruitgang die de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (hierna Macedonië) boekt. Ook zijn wij tevreden met de Prespa-overeenkomst, die een antwoord biedt op het naamconflict tussen Macedonië en Griekenland. Toch onthouden wij ons op het voorliggende verslag, dat de weg vrijmaakt voor een toetreding tot de EU. Gezien de grote uitdagingen inzake migratie, veiligheid en de brexit meent de N-VA dat de EU niet klaar is voor een verdere uitbreiding. Alvorens nieuwe landen toe te laten moet de EU in deze dossiers resultaten boeken en een aantal hervormingen doorvoeren. Daarnaast is voor de N-VA de toetreding tot de EU geen inspannings- maar een resultaatsverbintenis. Zij moet de uitkomst zijn van de naleving van alle criteria van Kopenhagen. Wij blijven bezorgd over de beperkte onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de aanhoudende corruptie en de inperking van de mediavrijheid. Wel wil de N-VA Macedonië een Europees perspectief blijven bieden en de banden met het land verder aanhalen. Tot slot wensen wij het belang van de interne uitbreiding van de EU te benadrukken. Deelstaten die op een democratische wijze onafhankelijk worden, moeten eenvoudig kunnen toetreden tot de EU.

2018 Report on Albania (A8-0334/2018 - Knut Fleckenstein) NL

29-11-2018

De N-VA is tevreden met de gestage vooruitgang die Albanië boekt. Toch onthouden wij ons op het voorliggende verslag, dat de weg vrijmaakt voor een toetreding van Albanië tot de EU. Gezien de grote uitdagingen inzake migratie, veiligheid en de brexit meent de N-VA dat de EU niet klaar is voor een verdere uitbreiding. Alvorens nieuwe landen toe te laten moet de EU in deze dossiers resultaten boeken en een aantal hervormingen doorvoeren. Daarnaast is voor de N-VA de toetreding tot de EU geen inspannings- maar een resultaatsverbintenis. Zij moet de uitkomst zijn van de naleving van alle criteria van Kopenhagen. Albanië heeft de voorbije jaren stappen voorwaarts gezet, maar wij blijven bezorgd over de werking van de rechtsstaat, de beperkte onafhankelijkheid van rechters en openbaar aanklagers en de aanhoudende corruptie. Toch wil de N-VA Albanië een Europees perspectief blijven bieden en de banden met het land verder aanhalen. Tot slot wensen wij het belang van de interne uitbreiding van de EU te benadrukken. Deelstaten die op een democratische wijze onafhankelijk worden, moeten eenvoudig kunnen toetreden tot de EU.

2018 Report on Montenegro (A8-0339/2018 - Charles Tannock) NL

29-11-2018

De N-VA is tevreden met de gestage economische, politieke en democratische vooruitgang die Montenegro boekt. Toch onthouden wij ons op het voorliggende verslag, dat de weg vrijmaakt voor een toetreding van Montenegro tot de EU. Gezien de grote uitdagingen inzake migratie, veiligheid en de brexit meent de N-VA dat de EU niet klaar is voor een verdere uitbreiding. Alvorens nieuwe landen toe te laten moet de EU in deze dossiers resultaten boeken en een aantal hervormingen doorvoeren. Daarnaast is voor de N-VA de toetreding tot de EU geen inspannings- maar een resultaatsverbintenis. Zij moet de uitkomst zijn van de naleving van alle criteria van Kopenhagen. Montenegro heeft de voorbije jaren stappen voorwaarts gezet, maar wij blijven bezorgd over de beperkte onafhankelijkheid van de gerechtelijke instanties, de inperking van de vrijheid van meningsuiting en het geweld tegen journalisten. Wel wil de N-VA Montenegro een Europees perspectief blijven bieden en de banden met het land verder aanhalen. Tot slot wensen wij het belang van de interne uitbreiding van de EU te benadrukken. Deelstaten die op een democratische wijze onafhankelijk worden, moeten eenvoudig kunnen toetreden tot de EU.

Rail passengers' rights and obligations (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki) NL

15-11-2018

De N-VA steunt de voorliggende tekst die de weg vrijmaakt naar een betere bescherming van treinreizigers in de EU. Dagelijks worden treinpassagiers geconfronteerd met vertragingen, annuleringen en gebrekkige informatie. Voor onze delegatie is dit verslag alvast een stap in de goede richting. Hogere vergoedingen bij verstoringen, sterkere ombudsdiensten en het recht om de fiets mee te nemen in de trein zijn voor de N-VA onmisbare elementen. Onze delegatie is ook verheugd dat er een betere bescherming komt bij reizen die uitgevoerd worden door verschillende maatschappijen. Toch moeten we als wetgever ook een juist evenwicht nastreven tussen een goede bescherming van de consument en een haalbaar kader voor de spoorwegmaatschappijen. Onze delegatie heeft daarom een beperkte overmachtsregeling verdedigd waarbij spoorwegmaatschappijen zich in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen vrijstellen van hun compensatieverplichting bij vertragingen. Ook heeft onze delegatie een uitbreiding van het toepassingsgebied verdedigd zodat ook reizigers op regionale trajecten de nodige bescherming genieten. Alvorens het toepassingsgebied nog verder uit te breiden tot voorstadsdiensten moeten eerst de rechten op de regionale, nationale en internationale trajecten gewaarborgd worden. Onze delegatie blijft zich inzetten voor een betere dienstverlening voor treinreizigers. Enkel zo zullen onze spoorwegmaatschappijen binnenkort de concurrentie kunnen aangaan met nieuwe spelers op de markt.

Lyme disease (Borreliosis) (B8-0514/2018) NL

15-11-2018

De ziekte van Lyme is een bacterieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie borrelia burgdorferi. De ziekte wordt op de mens overgedragen door een beet van een teek die zelf met de bacterie besmet is. In de EU worden jaarlijks duizenden mensen met de ziekte van Lyme geconfronteerd.
De voorliggende resolutie beklemtoont onder meer het belang van meer onderzoek en internationale samenwerking terzake, de uitwisseling van beste praktijken, de inzameling van gegevens en bewustwordingsacties. Om deze redenen heeft de N-VA de tekst gesteund.
Dit neemt echter niet weg dat wij een ernstig voorbehoud plaatsen bij sommige elementen uit de tekst. De tekst maakt geen duidelijk onderscheid tussen de acute ziekte van Lyme en de chronische fase ervan. Dit onderscheid is nochtans essentieel. De acute fase kan heel eenvoudig worden behandeld met antibiotica. Over de chronische fase bestaat echter nog altijd geen wetenschappelijke eensgezindheid. De N-VA staat voor evidence-based beleid, zeker ook in de gezondheidszorg.