Mark DEMESMAEKER
Mark DEMESMAEKER
Belgium

Date of birth : ,

8th parliamentary term Mark DEMESMAEKER

Political groups

 • 01-07-2014 / 22-10-2014 : European Conservatives and Reformists Group - Member
 • 23-10-2014 / 28-02-2018 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgium)

Vice-Chair

 • 02-03-2016 / 04-04-2017 : Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector

Member

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Foreign Affairs
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommittee on Human Rights
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
 • 21-01-2016 / 01-03-2016 : Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety

Substitute

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Australia and New Zealand
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Transport and Tourism
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Special Committee on the Union’s authorisation procedure for pesticides

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION implementation report as regards Regulation 1/2005 on the protection of animals during transport within and outside the EU

13-12-2018 ENVI_AD(2018)628594 PE628.594v02-00 ENVI
Karin KADENBACH

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services

23-11-2018 TRAN_AD(2018)626844 PE626.844v02-00 TRAN
Claudia ȚAPARDEL

OPINION on deployment of infrastructure for alternative fuels in the European Union: Time to act!

17-08-2018 ENVI_AD(2018)620875 PE620.875v03-00 ENVI
Christel SCHALDEMOSE

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Enforcement requirements and specific rules for posting drivers in the road transport sector (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL

04-04-2019

De scheidslijn Oost- versus West-Europa heeft ertoe geleid dat er op het gehele “Mobility Package I” geen eensgezinde positie van het Parlement is ontstaan. Voor een dergelijk belangrijke materie is dit betreurenswaardig, en dit is het gevolg van de uitzondering van de transportsector van de reeds eerder goedgekeurde herziening van de algemene detacheringsregels – hetgeen de N-VA betreurt.
Over het algemeen is de N-VA-delegatie tevreden dat in het bijzonder de vestigingseisen voor vervoersondernemingen in de strijd tegen postbusondernemingen worden aangescherpt, cabotage niet verder wordt geliberaliseerd, de slimme tachograaf versneld wordt ingevoerd, en dat er is gestemd voor het meest werkbare compromis inzake rij- en rusttijden. Desalniettemin blijft het jammer dat we niet verder konden gaan in het creëren van een gelijk speelveld voor transportondernemingen. Onder de nieuwe regels worden – in de praktijk vaak onduidelijk af te bakenen of te controleren – vervoerssituaties uitgesloten van de detacheringsregels. Gelijk loon voor gelijk werk blijft ons strijdpunt. Zolang we dit niet afdwingen, zullen we sociale dumping en oneerlijke concurrentie niet uitroeien. Ook de afkoelperiode voor cabotage zet de Vlaamse transportsector op een concurrentienadeel t.o.v. onze buurlanden. We hopen dat dit later in de onderhandelingen met de Raad nog uit de tekst zal verdwijnen.

Decision establishing a European Peace Facility (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans) NL

28-03-2019

De N-VA-delegatie heeft voor dit verslag gestemd omdat wij de aanbeveling steunen om door middel van de Europese vredesfaciliteit meer synergieën en efficiëntie te bewerkstelligen voor de operationele financiering van het extern optreden dat niet kan worden gefinancierd uit de Uniebegroting. Wij steunen ook de vervanging van het Athena-mechanisme en de Vredesfaciliteit voor Afrika door deze Europese vredesfaciliteit. Wij delen daarentegen niet de in dit verslag vervatte overweging dat het externe optreden van de EU niet aangewend mag worden voor “migratiebeheer”.

Objection pursuant to Rule 106: Genetically modified soybean MON 87751 (MON-87751-7) (B8-0216/2019) NL

27-03-2019

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de betrokken ggo niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidence-based” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd ingekaderd moet worden in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on accessible urban areas and inclusive cities for all

12-09-2016 P8_DCL(2016)0083 Lapsed
Ramon TREMOSA i BALCELLS Marian HARKIN Ádám KÓSA Gesine MEISSNER Izaskun BILBAO BARANDICA Mark DEMESMAEKER Ivan JAKOVČIĆ Davor ŠKRLEC Igor ŠOLTES Helga STEVENS
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 68 - 13-12-2016

WRITTEN DECLARATION on stopping organ harvesting from prisoners of conscience in China

27-04-2016 P8_DCL(2016)0048 Adopted
Louis MICHEL Tunne KELAM László TŐKÉS Cristian Dan PREDA Ramon TREMOSA i BALCELLS Mark DEMESMAEKER Tomáš ZDECHOVSKÝ Arne GERICKE Klaus BUCHNER Stefan ECK Branislav ŠKRIPEK Patricija ŠULIN
Date opened : 27-04-2016
Lapse date : 27-07-2016
Adopted (date) : 27-07-2016
List of signatories : P8_PV(2016)09-12(ANN-2)
Number of signatories : 414 - 27-07-2016

WRITTEN DECLARATION on the European Honey Breakfast and World Bee Day

11-04-2016 P8_DCL(2016)0033 Lapsed
Franc BOGOVIČ Karl-Heinz FLORENZ James NICHOLSON Françoise GROSSETÊTE Frédérique RIES Jo LEINEN Bart STAES Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Mairead McGUINNESS Albert DESS Anneli JÄÄTTEENMÄKI Marc TARABELLA Vladimir URUTCHEV Sirpa PIETIKÄINEN Viorica DĂNCILĂ Pavel POC Giovanni LA VIA Elisabeth KÖSTINGER Paolo DE CASTRO Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Jozo RADOŠ Mark DEMESMAEKER Dubravka ŠUICA Miroslav POCHE Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ György HÖLVÉNYI Benedek JÁVOR Sofia RIBEIRO Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Renata BRIANO Rosa D'AMATO Nicola CAPUTO Igor ŠOLTES Annie SCHREIJER-PIERIK Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Patricija ŠULIN Romana TOMC Bronis ROPĖ Mihai ŢURCANU
Date opened : 11-04-2016
Lapse date : 11-07-2016
Number of signatories : 224 - 12-07-2016

Declarations

All declarations below have been signed by the Member, even if the signature is not visible in the online copy.