Please fill this field
Demetris PAPADAKIS Demetris PAPADAKIS
Demetris PAPADAKIS

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Cyprus - Movement for Social Democracy EDEK (Cyprus)

Date of birth : , Ammochostos

Written explanations of vote Demetris PAPADAKIS

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Deforestation (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt) EL

22-10-2020

Το σκεπτικό, πίσω από την απόφαση υπερψήφισης αυτής της έκθεσης,πηγάζει από το αδιάκοπο ποσοστό αποψίλωσης των δασών τις τελευταίες τρεις δεκαετίες: από το 1990, έχουν χαθεί 1,3 εκατομμύρια km2 δασών - μια περιοχή μεγαλύτερη από τη Νότια Αφρική. Η αναστροφή της αποψίλωσης των δασών είναι το κλειδί για την προστασία της βιοποικιλότητας, τη δημιουργία δεξαμενών άνθρακα και τη βιωσιμότητα που υποστηρίζουν τις τοπικές κοινότητες. Το επίκεντρο του νομοθετικού INI είναι η αντιμετώπιση της αποψίλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω κανονιστικών μέτρων. Εκτιμάται ότι η κατανάλωση στην ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της παγκόσμιας αποψίλωσης με φοινικέλαιο, κρέας, σόγια, κακάο, ευκάλυπτο, αραβόσιτο,ξυλεία,δέρμα και καουτσούκ μεταξύ των κυριότερων παραγόντων αποψίλωσης. Η έκθεση καλεί συνεπώς την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση αξιολόγησης επιπτώσεων για ένα νομικό πλαίσιο της ΕΕ που να βασίζεται στην υποχρεωτική δέουσα επιμέλεια, την υποβολή εκθέσεων, την αποκάλυψη και τις απαιτήσεις συμμετοχής τρίτων,καθώς και την ευθύνη και κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης υποχρεώσεων για όλες τις εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με εμπορεύματα τα οποία προέρχονται από προϊόντα που σχετίζονται με το δάσος.
Κατανοώντας την μεγίστη ανάγκη προς διαφύλαξη καθαρού αέρα όπως επίσης και τη βαρύνουσας σημασίας σημαντικότητα που έχει το δάσος σχετικά με την ανθρώπινη ύπαρξη θεωρώ ορθό όπως υπερψηφίσω την συγκεκριμένη έκθεση.

The future of European education in the context of Covid-19 (B9-0338/2020) EL

21-10-2020

Το ψήφισμα υπογραμμίζει τη σημασία της μάθησης στην τάξη και του ζωτικού ρόλου των εκπαιδευτικών. Επίσης, αναγνωρίζει την αυξανόμενη τάση της εξ αποστάσεως μάθησης ωστόσο επιμένει ότι η απομακρυσμένη μάθηση πρέπει να παραμείνει συμπληρωματικό μέσο. Προκαλεί ανησυχίες ότι η ψηφιακή εκπαίδευση επιδεινώνει τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και ως εκ τούτου θεωρεί ότι το βασικό μάθημα που πρέπει να αντληθεί από την κρίση είναι η ενίσχυση της ένταξης και των ίσων ευκαιριών, τόσο όσον αφορά την πρόσβαση όσο και την ποιότητα.
Το κείμενο υπογραμμίζει τη σημασία της διδασκαλίας βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω μιας πραγματικής προσέγγισης δια βίου μάθησης και της παροχής επαρκών πόρων στην εκπαιδευτική κοινότητα για την επίτευξή της. Το διδακτικό προσωπικό πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τις κατάλληλες συσκευές, δεξιότητες και ικανότητες για να μάθει τη διδασκαλία των ψηφιακών δεξιοτήτων. Οι ηλικιωμένοι και τα άτομα από μειονεκτικές ομάδες δεν μπορούν να μείνουν πίσω.
Ως εκ τούτου και έχοντας υπόψιν τα όσα ανέφερα πιο πάνω, υπερψήφισα το σχετικό ψήφισμα

Obligations of the Commission in the field of visa reciprocity in accordance with Article 7 of Regulation (EU) 2018/1806 (B9-0339/2020) EL

21-10-2020

Υπερψήφισα το ψήφισμα ώστε να διασφαλιστεί πλήρης αμοιβαιότητα θεωρήσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν πολίτες της ΕΕ, και συγκεκριμένα οι πολίτες της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Κροατίας, που εξακολουθούν να υποχρεούνται να διαθέτουν βίζα για να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ, ενώ όλοι οι άλλοι πολίτες της ΕΕ έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση αυτή για βραχεία διαμονή, όπως και οι υπήκοοι των ΗΠΑ όταν επισκέπτονται την ΕΕ. Τέτοιου είδους διακρίσεις είναι απαράδεκτες και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να προτείνει την αναστολή του καθεστώτος ελεύθερης εισόδου στις ΗΠΑ για πολίτες της ΕΕ, όπως ορίζεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Employment and social policies of the euro area 2020 (A9-0183/2020 - Klára Dobrev) EL

21-10-2020

Η έκθεση καλύπτει όλα τα κύρια θέματα στους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής και παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση των ζητημάτων που πρέπει να καλύπτονται και τα οποία επί του παρόντος δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς. Υπάρχει η ανάγκη για δημιουργία μιας νέας κοινωνικής ατζέντας που θα αντικαθιστά τη στρατηγική της ΕΕ το 2020 και θα προσθέτει ένα μακροπρόθεσμο όραμα για μια βιώσιμη οικονομία ευημερίας για το περιβάλλον και τα κοινωνικά μοντέλα, σύμφωνα πάντα με τα SDG του ΟΗΕ. Η χρήση αυτής της δημοσιονομικής ευελιξίας από τα κράτη μέλη συμβάλει καθοριστικά στη πρόληψη και τον μετριασμό των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, στην ενίσχυση των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, τη χρηματοδότηση ποιοτικών θέσεων εργασίας, τις δημόσιες υπηρεσίες, την καταπολέμηση της φτώχειας και την πράσινη μετάβαση.
Υπερψηφίζοντας την εν λόγω έκθεση ενισχύονται τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας και επενδύοντας σε σταθερά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης όπως π.χ. υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, στέγαση, απασχόληση, πολιτισμό, δικαιοσύνη και επαρκείς και προσβάσιμες δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες, μέσω αυτού μαχόμαστε κατά των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και υπέρ της εξάλειψη της φτώχειας.
Εν κατακλείδι, και, με όσα έχω προαναφέρει, θεώρησα ορθό όπως υπερψηφίσω τη σχετική έκθεση.

The Establishment of an EU Mechanism on Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights (A9-0170/2020 - Michal Šimečka) EL

07-10-2020

Οι λόγοι για τους οποίους υπερψήφισα την εν λόγω έκθεση:
• Η δημιουργία ανεξάρτητης ομάδας εμπειρογνωμόνων που θα παρακολουθεί την κατάσταση σε όλα τα κράτη μέλη
• Ευρύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών
• Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής εκτείνεται στα θεμελιώδη δικαιώματα (όχι μόνο το κράτος δικαίου)
• Η γενική αρχή της χρηματοοικονομικής προϋποθέσεων των πόρων της ΕΕ
• Ένας άμεσος συνδετικός κρίκος του άρθρου 7 με τις αξίες της ΕΕ, όπως η ισότητα και ο πλουραλισμός.

Implementation of the common commercial policy – annual report 2018 (A9-0160/2020 - Jörgen Warborn) EL

07-10-2020

Αυτή είναι η δεύτερη έκθεση εφαρμογής της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής, του CCP. Υποτίθεται ότι θα αντιμετώπιζε την κατάσταση του κεντρικού αντισυμβαλλομένου το 2018, αλλά οι ομάδες αποφάσισαν να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής, ώστε να συμπεριλάβουν ορισμένες παραγράφους που σχετίζονται με τη διακοπή του διεθνούς εμπορίου και των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19.
Η έκθεση παρέχει μια ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή 35 σημαντικών εμπορικών συμφωνιών με 62 εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ετήσιας έκθεσης για τη συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία ΕΕ-Καναδά (CETA και εργασίες που έχουν αναληφθεί πριν από την έναρξη ισχύος της οικονομικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας).
Η S&D υποστηρίζει την έκθεση όπως εγκρίθηκε στην επιτροπή, καθώς καταφέραμε να συμπεριλάβουμε τα ακόλουθα βασικά σημεία για την Ομάδα μας: 1) προσθήκη μιας διάστασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εμπορική στρατηγική της ΕΕ 2) απλοποίηση της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας 3) η συμφωνία του Παρισιού ως ουσιαστική ρήτρα στις ΣΕΣ, ζητώντας την υποχρεωτική (και όχι εθελοντική όπως ήθελε το ΕPP) δέουσα επιμέλεια σε εταιρείες και αλυσίδες αξίας και προσθέτοντας ένα σημείο στη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Για όλους αυτούς τους λόγους θεώρησα λογικό όπως υπερψηφίσω την έκθεση.

Amending Regulation (EU) No 514/2014 of the European Parliament and the Council, as regards the decommitment procedure EL

05-10-2020

Αυτός ο προτεινόμενος τροποποιητικός κανονισμός θα ευθυγραμμίσει την προθεσμία για την αποδέσμευση των κεφαλαίων (τα κεφάλαια της ΕΕ θα επιστραφούν στα
κράτη μέλη) με μια πρόσθετη προθεσμία προς τα κράτη μέλη, ούτως ώστε να υποβάλουν αιτήσεις για πληρωμές σε σχέση με το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το τρέχον Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Ουσιαστικά, η αποδέσμευση των εν λόγω κεφαλαίων από τα κράτη μέλη προς την ΕΕ θα παραταθεί μέσω μιας προθεσμίας περίπου 6 εβδομάδων. Αυτό θα δώσει στα κράτη μέλη λίγο περισσότερο χρόνο για να κάνουν χρήση των κεφαλαίων που δίδονται από την ΕΕ, κάτι το οποίο κρίνεται ως θετικό, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι στην υπάρχουσα χρονική περίοδο είναι αναγκαία η επιβράδυνση σε σχέση με την ταχεία απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ, ιδιαίτερα λόγω και της χρονικής διάρκειας κατά την οποία επιβλήθηκε lockdown μετά το ξέσπασμα του Covid-19.
Εν κατακλείδι, λόγω των όσων ανέφερα πιο πάνω υπερψήφισα την συγκεκριμένη τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 514/2014.

Guadeloupe, French Guiana, Martinique and Réunion: indirect taxes on 'traditional' rum EL

05-10-2020

Το παραδοσιακό ρούμι, το οποίο παράγεται από τις απόκεντρες περιοχές της Γαλλίας, υπόκειται σε καθεστώς ειδικών φόρων κατανάλωσης στη γαλλική ηπειρωτική αγορά από το 1923. Μέσω της δημιουργίας εσωτερικής αγοράς και την εναρμόνιση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στην Ευρώπη, οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις σχετικά με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης έχουν επεκταθεί με την έγκριση της ΕΕ. Η εν λόγω πρόταση αφορά απόφαση του Συμβουλίου για την αντικατάσταση της τρέχουσας απόφασης του Συμβουλίου 189/2014/ΕΕ, της 20ής Φεβρουαρίου 2014, που εκδόθηκε βάσει του άρθρου 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Αυτό το άρθρο επιτρέπει την λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τις απόκεντρες περιοχές. Η τρέχουσα απόφαση επιτρέπει στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή έμμεσων φόρων σε σχέση με το παραδοσιακό ρούμι. Η Επιτροπή προτείνει την ανανέωση του ισχύοντος καθεστώτος έως το 2027 με αυξημένη ετήσια ποσόστωση. Ο κύριος στόχος είναι η υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν την τοπική τους παραγωγή. Η προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης σε περιοχές που έχουν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για το υψηλό κόστος παραγωγής τοπικών προϊόντων χαρακτηρίζεται ως ζωτικής σημασίας.
Λαμβάνοντας υπόψιν τα πιο πάνω θεωρώ ωφέλιμο όπως υπερψηφίσω την έκθεση.

AIEM tax in the Canary Islands EL

05-10-2020

Το AIEM είναι ένας έμμεσος κρατικός φόρος που επιβάλλεται σε ένα μόνο στάδιο για τις παραδόσεις αγαθών στις Καναρίους Νήσους. Τα ειδικά μέτρα που καλύπτονται από την απόφαση αριθ. 377/2014/ΕΕ καθορίζουν μια μορφή διαφοροποιημένης φορολογίας, η οποία ωφελεί την τοπική παραγωγή ορισμένων προϊόντων. Η πρόταση συνεπάγεται την επέκταση αυτού του καθεστώτος από το 2020 έως το 2027, με αναθεωρήσεις των τρεχουσών ρυθμίσεων με στόχο να καταστεί το καθεστώς πιο ευέλικτο και διαφανές. Οι αναθεωρήσεις είναι βαρυσήμαντο κριτήριο για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων προϊόντων, μηχανισμών όπως επίσης και για τη δημιουργία μέγιστων επιτρεπόμενων ρυθμίσεων διαφορικού και παρακολούθησης. Κύριος στόχος είναι η υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις περιοχές αυτές, ώστε να δύναται όπως διατηρήσουν την τοπική τους παραγωγή. Η προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης σε περιοχές που έχουν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για το υψηλό κόστος παραγωγής τοπικών προϊόντων χαρακτηρίζεται ως ζωτικής σημασίας.
Λαμβανομένων υπόψιν των πιο πάνω θεωρώ ωφέλιμο όπως υπερψηφίσω την σχετική έκθεση.

Docks dues extension in the French outermost regions EL

05-10-2020

Το dock dues είναι ένας φόρος που επιβάλλεται στις εισαγωγές και τις πωλήσεις στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Γαλλίας. Δεδομένου του υψηλού κόστους παραγωγής, αυτή η απόφαση του Συμβουλίου αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του ανταγωνιστικού μειονεκτήματος για τη διατήρηση της τοπικής παραγωγής.
Οι γαλλικές αρχές προσπαθούν να επεκτείνουν την απαλλαγή των φόρων για ολόκληρη την περίοδο ΠΔΠ 2021-2027, κάτι που για να πραγματοποιηθεί/συμβεί απαιτούνται ειδικές εκτιμήσεις στα προϊόντα, προκειμένου να συμμορφώνονται με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Η πρόταση πρόκειται να επεκταθεί από τον Δεκέμβριο (όταν και λήγει), έως τον Ιούλιο, δίνοντας αρκετό χρόνο στην Επιτροπή να αξιολογήσει και να προτείνει μια νέα πρόταση για ολόκληρη την περίοδο.
Όπως έχω αναφέρει σε προηγούμενες εκθέσεις που άπτονται του ίδιου ζητήματος, κύριος στόχος είναι η υποστήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στις περιοχές αυτές, ώστε να δύναται όπως διατηρήσουν την τοπική τους παραγωγή. Η προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης σε περιοχές που έχουν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για το υψηλό κόστος παραγωγής τοπικών προϊόντων χαρακτηρίζεται ως ζωτικής σημασίας.
Λαμβανομένων υπόψιν των πιο πάνω θεωρώ ωφέλιμο όπως υπερψηφίσω την σχετική έκθεση.

Contact

Bruxelles

Strasbourg