Please fill this field
Luděk NIEDERMAYER Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Czechia - TOP 09 a Starostové (Czechia)

Date of birth : , Brno

Home Luděk NIEDERMAYER

Vice-Chair

ECON
Committee on Economic and Monetary Affairs

Member

D-US
Delegation for relations with the United States

Substitute

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy
TRAN
Committee on Transport and Tourism
D-BY
Delegation for relations with Belarus
DKOR
Delegation for relations with the Korean Peninsula

Most recent activities

Guidelines for the employment policies of the Member States (A9-0124/2020 -José Gusmão) CS

10-07-2020
Written explanations of vote

Podpořil jsem zprávu k návrhu rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států. Jsem přesvědčen, že integrované hlavní směry by měly být základem pro doporučení pro jednotlivé země, která může Rada členským státům podat. Členské státy by měly plně využívat Evropského sociálního fondu plus a dalších fondů Unie, včetně Fondu pro spravedlivou transformaci a Programu InvestEU, s cílem podpořit zaměstnanost, sociální investice, sociální začlenění, přístupnost, příležitosti pro prohlubování dovedností a změnu kvalifikace pracovních sil, celoživotní učení a vysoce kvalitní vzdělávání a odbornou přípravu pro všechny, včetně digitální gramotnosti a dovedností. I když jsou integrované hlavní směry určeny členským státům a Unii, měly by se provádět ve spolupráci se všemi státními, regionálními a místními orgány, do níž by se měly intenzivně zapojovat parlamenty, jakož i sociální partneři a zástupci občanské společnosti.

A comprehensive European approach to energy storage (A9-0130/2020 - Claudia Gamon) CS

10-07-2020
Written explanations of vote

Podpořil jsem usnesení, které vyzývá Komisi, aby vypracovala komplexní strategii pro skladování energie s cílem umožnit transformaci na vysoce energeticky účinné hospodářství založené na obnovitelných zdrojích energie, přičemž zohlední všechny dostupné i tržně orientované technologie a zachová si technologicky neutrální přístup v zájmu zajištění rovných podmínek. Domnívám se, že tato strategie by měla určit nezbytná opatření ke zlepšení přeshraničních propojení a koordinace, snížení regulační zátěže pro vstup na trh a zlepšení přístupu ke kapitálu, dovednostem a surovinám pro technologie skladování energie za účelem posílení konkurenceschopnosti evropského trhu a průmyslu.

Revision of the guidelines for trans-European energy infrastructure (B9-0122/2020) CS

10-07-2020
Written explanations of vote

Podpořil jsem usnesení o nařízení TEN-E určujícím prioritní koridory a prioritní tematické oblasti transevropské energetické infrastruktury a poskytujícím pokyny pro výběr projektů společného zájmu. Nařízení TEN-E stanoví, že projekty společného zájmu mohou získat finanční podporu z Nástroje pro propojení Evropy a využívat zjednodušených povolovacích postupů a zvláštní regulace, která jim umožní přístup k mechanismům a pobídkám přeshraničního přidělování nákladů, a že mohou mít přínos ze zvýšené transparentnosti. Komise by proto měla nejpozději do konce roku 2020 předložit návrh na revizi hlavních směrů TEN-E, která zohlední především cíle Unie v oblasti energetiky a klimatu stanovené pro rok 2030, dlouhodobý závazek Unie k dekarbonizaci a zásadu „energetická účinnost v první řadě“.

Contact

Bruxelles

Strasbourg