Marijana
PETIR

Written explanations of vote - 8th parliamentary term Marijana PETIR

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Eurojust-Denmark Agreement on judicial cooperation in criminal matters (A8-0192/2019 - Claude Moraes) HR

18-04-2019

Sporazum o suradnji u kaznenom pravosuđu između Eurojusta i Danske potreban je s obzirom na „lisabonizaciju” Eurojusta kojom se Odluka Vijeća 2002/187/PUP stavlja izvan snage i zamjenjuje Uredbom (EU) 2018/1727 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o Agenciji Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust).
Danska je izrazila želju za daljnjim sudjelovanjem u aktivnostima Eurojusta te će imati status koji se primjenjuje na odnos države članice i treće zemlje. Sporazum s Danskom je važan kako bi se zajamčilo daljnje sudjelovanje Danske u strukturi Eurojusta, sudjelovanje u schengenskom prostoru, financiranju Eurojusta, očuvanju zajedničkog područja pravosuđa i unutarnjih poslova EU-a te primjena nadležnosti Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Suda te iz toga razloga podržavam ovaj Sporazum.
Važno je napomenuti da je zajedničko nadzorno tijelo Eurojusta dalo 28. ožujka 2019. pozitivno mišljenje o odredbama Sporazuma koje se odnose na zaštitu podataka. Danska će primjenjivati Direktivu (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu osobnih podataka koji se razmjenjuju u skladu sa Sporazumom, prihvatiti posebne odredbe o zaštiti podataka i priznati važnu ulogu Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Coordination of social security systems (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) HR

18-04-2019

Oko 14 milijuna stanovnika EU-a (mobilni radnici, nezaposleni i ekonomski neaktivni građani) ne žive u svojoj domovini. Kako bi im se osigurale socijalne i zdravstvene koristi na koje imaju pravo, nužna je koordinacija između sustava socijalne sigurnosti država članica. Međutim, postojeći propisi više ne odražavaju promjene nacionalnih sustava socijalne sigurnosti i sudske prakse Europskog suda pravde.
Prijedlog Europske komisije iz prosinca 2016. teži uspostaviti koherentan režim za koordinaciju naknada za dugoročnu skrb i pojasniti pristup ekonomski neaktivnih građana socijalnim koristima. Predlaže nove aranžmane za koordinaciju naknada za nezaposlene kako bi se poboljšalo traženje posla te odredbe za koordinaciju obiteljskih naknada, kao što su naknade za roditeljski dopust. Prijedlog također nastoji ojačati administrativna pravila o koordinaciji socijalne sigurnosti za upućene radnike. Međutim, ne namjerava se mijenjati postojeća pravila o izvozu dječjih naknada, unatoč zahtjevima nekoliko dionika.
Upravo zbog ovog posljednjeg glasovala sam za odgodu donošenja ovoga akta jer je loš, a posebno u dijelu dječjih doplataka jer hrvatske radnike i njihovu djecu u drugim državama članicama dovodi u diskriminirajući položaj.

CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) HR

18-04-2019

Podupirem Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju emisijskih normi CO2 za nova teška vozila jer je jedan od ciljeva klimatskog i energetskog okvira EU-a do 2030. smanjivanje emisija stakleničkih plinova unutar EU-a od najmanje 40 % u usporedbi s razinama iz 1990. Ako se taj plan želi u potpunosti ispuniti, uz izbjegavanje troškova i ozbiljnih učinaka klimatskih promjena, svi sektori moraju dati doprinos te ovaj prijedlog upravo to adresira.
Sektor cestovnog prometa od ključne je važnosti za smanjivanje emisija stakleničkih plinova i dekarbonizaciju gospodarstva EU-a. Laka vozila već su uključena u ograničavanje emisija, a 2017. predloženo je zakonodavstvo kojim bi se s time nastavilo i nakon 2020. Sam prijedlog je u skladu s angažmanom Unije na globalnoj razini radi ostvarivanja ambicioznih klimatskih ciljeva iz sporazuma sklopljenog u Parizu na 21. zasjedanju Konferencije stranaka UN-a (COP21).
Budući da se njime rješavaju pitanja koja se odnose na vodeći tehnološki i inovacijski položaj automobilske industrije EU-a, prijedlog je u skladu s Obnovljenom strategijom industrijske politike, u kojoj se ističe da je moderna i konkurentna automobilska industrija ključna za gospodarstvo EU-a. Nadalje, poticanjem uvođenja novih tehnologija za uštedu goriva, prijedlog pridonosi ostvarivanju ciljeva Unije u pogledu otvaranja radnih mjesta i rasta.

Promotion of clean and energy-efficient road transport vehicles (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) HR

18-04-2019

Podupirem Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/33/EZ o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu jer se time osigurava da direktiva pokriva sve relevantne prakse nabave te podržava bolju usklađenost i veći tržišni utjecaj politika javnih nabava u državama članicama. Direktiva određuje definiciju čistih lakih vozila na temelju kombiniranog praga emisija onečišćujućih tvari i CO2 te utvrđuje minimalne ciljeve nabave na razini država članica, a u slučaju teških teretnih vozila na temelju alternativnih goriva do usvajanja delegiranog akta.
Javne nabave i dalje su relevantne kao poticaj na strani potražnje, uključujući i na području teretnih transportnih vozila gdje još nema zakonskih zahtjeva za smanjenje emisija CO2. Trenutno je potrošnja i potražnja vrlo niska: u 2017. u 16 država članica udio električnih vozila na baterije u registracijama novih automobila bio je manji od 1 %, a u 10 država članica bio je manji od 0,5 %.
Prijedlog se nadovezuje na Europsku strategiju Komisije za mobilnost s niskim emisijama, koja je usvojena u srpnju 2016. godine. Ona potvrđuje da se, kako bi se ispunile obveze koje je EU preuzeo na COP21 održanom u Parizu 2015., dekarbonizacija prometnog sektora mora ubrzati.

Use of digital tools and processes in company law (A8-0422/2018 - Tadeusz Zwiefka) HR

18-04-2019

Podržavam Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava jer će ponuditi jednostavnija i manje opterećujuća rješenja i mogućnosti za poduzeća te time generirati uštede i budući rast.
Ovaj paket reforme trgovačkih društava EU-a sastoji se od dvije direktive, koje izmjenjuju Direktivu (EU) 2017/1132. Jedan od prijedloga mijenja ga u odnosu na korištenje digitalnih alata i procesa u pravu trgovačkih društava, a drugi u pogledu prekograničnih konverzija, spajanja i podjela poduzeća. Ovim prijedlogom se slijedi Strategija Komisije za digitalno jedinstveno tržište (od svibnja 2015.), u kojoj je navedeno da će se ponuditi jednostavnija i manje opterećujuća pravila za poduzeća, uključujući pružanje digitalnih rješenja dostupnih posebno u vezi s registracijom tvrtki. Nova pravila o digitalnoj registraciji tvrtki trebala bi generirati uštede za poduzeća u iznosu od 42 do 84 milijuna eura godišnje. Prema procjenama Komisije, u EU-u trenutno postoji oko 24 milijuna tvrtki, od kojih je oko 80 % društava s ograničenom odgovornošću te će im ove promjene donijeti benefite.

Cross-border conversions, mergers and divisions (A8-0002/2019 - Evelyn Regner) HR

18-04-2019

Podržavam Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu prekograničnih preoblikovanja, spajanja i podjela jer je potrebno olakšati prekograničnu mobilnost tvrtki kako bi se u potpunosti iskoristile prednosti jedinstvenog tržišta EU-a, jednog od najvećih uspjeha Unije.
U travnju 2018. predložena je revizija i ažuriranje pravila o trgovačkim društvima te je uveden paket prijedloga o digitalnim alatima i procesima u pravu trgovačkih društava te o prekograničnim konverzijama, spajanjima i podjelama. Što se tiče prekogranične mobilnosti, tvrtke koje žele preseliti svoje registrirane urede između država članica trenutno se moraju oslanjati na nacionalne zakone. Međutim, zakoni su često nespojivi i više od polovice država članica ne daje nikakva posebna pravila koja dopuštaju prekograničnu mobilnost. Direktiva uvodi sveobuhvatne postupke za prekogranične konverzije, podjele i predviđa dodatna pravila o prekograničnim spajanjima društava s ograničenom odgovornošću koja su osnovana u državi članici EU-a.
Direktivom se utvrđuju postupci koji će štititi zakonitost prekograničnih operacija u okviru svih dotičnih nacionalnih pravnih redova te istodobno osigurati da su zaposlenici i dioničari na odgovarajući način obaviješteni o očekivanom učinku operacije. Štoviše, predviđa skup zaštitnih mjera kako bi se zaštitili dioničari i zaposlenici, kao i vjerovnici određene tvrtke.

European Defence Fund (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) HR

18-04-2019

U razdoblju koje je obilježeno pojavom novih prijetnji, kao što su hibridni i kibernetički napadi, EU treba zajedno preuzeti veću odgovornost za svoju sigurnost.
Prijedlogom bi se pomoglo da se izbjegne velika rascjepkanost sektora obrane izvan nacionalnih granica i značajno dupliciranje koje rezultira neučinkovitošću koja sprječava ekonomiju razmjera. Uspostava Europskog fonda za obranu za razdoblje od 2021. do 2027. godine potaknula bi konkurentnost i inovacijski kapacitet europske obrambene industrije i tehnološke baze te tako doprinijela strateškoj autonomiji Unije. Osim toga, ovaj bi Fond promicao suradnju između država članica i pridonio uštedi troškova u proizvodnji interoperabilnih i naprednih obrambenih tehnologija i opreme.
Međutim, važno je zabraniti radnje koje bi mogle rezultirati tehnologijama kao što su takozvani „roboti ubojice”. Jedno od mogućih rješenja mogla bi biti temeljita ex-ante provjera.

Exposures in the form of covered bonds (A8-0384/2018 - Bernd Lucke) HR

18-04-2019

Podupirem dogovor postignut trijalogom, ali ne i ostale amandmane Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica jer će povećati sigurnost za ulagače i otvoriti nove mogućnosti, posebno tamo gdje su tržišta manje razvijena.
Pokrivene obveznice su financijski instrumenti potpomognuti zasebnim fondom imovine – obično hipotekom ili javnim dugom – na koji ulagači imaju povlašteno potraživanje u slučaju neuspjeha izdavatelja. Pokrivene obveznice su učinkovit izvor financiranja gospodarstva koje investitorima osigurava visoku razinu sigurnosti.
Predložena direktiva definira pokrivene obveznice kao dužničke obveze izdane od strane kreditnih institucija i osigurane na temelju ograđenog fonda sredstava kojima su vlasnici obveznica izravno upravljali kao povlaštenim vjerovnicima. Direktiva, u kontinuitetu s ovom tradicijom, dopušta kreditnim institucijama samo izdavanje pokrivenih obveznica.
Predloženi okvir pruža zajedničku definiciju pokrivenih obveznica, definira strukturna obilježja instrumenta, definira zadaće i odgovornosti za nadzor pokrivenih obveznica, utvrđuje pravila kojima se dopušta korištenje oznake „europske prekrivene obveznice” te jača uvjete za dodjelu povlaštenog bonitetnog tretmana pokrivenim obveznicama u okviru propisa o kapitalnim zahtjevima.

Covered bonds and covered bond public supervision (A8-0390/2018 - Bernd Lucke) HR

18-04-2019

Podupirem dogovor postignut trijalogom, ali ne i ostale amandmane Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu izloženosti u obliku pokrivenih obveznica jer će povećati sigurnost za ulagače i otvoriti nove mogućnosti, posebno tamo gdje su tržišta manje razvijena.
Pokrivene obveznice su financijski instrumenti potpomognuti zasebnim fondom imovine – obično hipotekom ili javnim dugom – na koji ulagači imaju povlašteno potraživanje u slučaju neuspjeha izdavatelja. Pokrivene obveznice su učinkovit izvor financiranja gospodarstva koje investitorima osigurava visoku razinu sigurnosti. Predložena direktiva definira pokrivene obveznice kao dužničke obveze izdane od strane kreditnih institucija i osigurane na temelju ograđenog fonda sredstava kojima su vlasnici obveznica izravno upravljali kao povlaštenim vjerovnicima. Direktiva, u kontinuitetu s ovom tradicijom, dopušta kreditnim institucijama samo izdavanje pokrivenih obveznica.
Predloženi okvir pruža zajedničku definiciju pokrivenih obveznica, definira strukturna obilježja instrumenta, definira zadaće i odgovornosti za nadzor pokrivenih obveznica, utvrđuje pravila kojima se dopušta korištenje oznake „europske prekrivene obveznice” te jača uvjete za dodjelu povlaštenog bonitetnog tretmana pokrivenim obveznicama u okviru propisa o kapitalnim zahtjevima.

InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) HR

18-04-2019

Podržavam Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU jer su održiva infrastruktura, istraživanje, inovacije i digitalizacija, mala i srednja poduzeća i društvena ulaganja i vještine važni za daljnje prosperitetno gospodarstvo EU-a.
Ovaj program se sastoji od Fonda InvestEU, Savjetodavnog čvorišta InvestEU-a i InvestEU Porta te objedinjuje mnoštvo dostupnih financijskih programa i proširuje uspješan model investicijskog plana za Europu kako bi se dodatno potaknulo otvaranje novih radnih mjesta, ulaganje i inovacije. InvestEU omogućava jamstvo iz proračuna EU-a za potporu investicijama i pristupu financiranju u EU s ciljem pokretanja dodatnih 650 milijardi eura dodatnih ulaganja.
InvestEU će objediniti cjelokupno financiranje iz proračuna EU-a u obliku zajmova i jamstava u jedinstveni okvir i moći će oblikovati strategiju EU-a za rješavanje trajnih nedostataka u ulaganjima u Uniji u sektorima kao što su novi modeli mobilnosti, obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost, istraživanje i inovacije, digitalizacija, obrazovanje i vještine, socijalna ekonomija i infrastruktura, kružno gospodarstvo, prirodni kapital, klimatsko djelovanje ili stvaranje i rast malih i srednjih poduzeća i to je razlog zašto podržavam ovaj prijedlog.

European Maritime Single Window environment (A8-0006/2019 - Deirdre Clune) HR

18-04-2019

Podržavam Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okružja jedinstvenog europskog pomorskog sučelja i stavljanju izvan snage Direktive 2010/65/EU u svrhu rješavanja trenutnog neusklađenog okruženja za izvješćivanje brodova u EU-u. Predloženo okružje Europskog pomorskog jedinstvenog prozora je pokušaj kombiniranja svih formalnosti izvješćivanja povezanih s pozivom u luku. Cilj je poboljšanje interoperabilnost i međusobno povezivanje različitih sustava kako bi se potaklo najučinkovitije korištenje podataka.
Ovaj prijedlog bi omogućio pomoću decentraliziranog, ali usklađenog rješenja, izbjegavanje nejednakog opterećenja brodarskih operatera, a temelji se na postojećoj strukturi nacionalnih jedinstvenih prozora te na međunarodnim i EU standardima i formatima podataka.
Operateri pomorskog prometa suočavaju se sa širokim rasponom zakonskih zahtjeva za izvješćivanje svaki put kada brod stigne ili izađe iz luke. Godišnje se u EU-u prikuplja više od dva milijuna poziva u luci. Zaposlenici u sektoru brodarstva trenutno troše na izvješćivanje ukupno oko 4,6 milijuna sati godišnje.
Procjena provedena u razdoblju 2016. – 2017. u okviru provjere prikladnosti pomorske prometne politike utvrdila je da Direktiva 2010/65/EU nije bila dovoljno učinkovita iako su njezini ciljevi i dalje vrlo relevantni. Zaključeno je da postoji znatan prostor za daljnje pojednostavljenje i smanjenje administrativnog opterećenja brodarskih operatera čime doprinosi i ovaj prijedlog.

Disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks (A8-0363/2018 - Paul Tang) HR

18-04-2019

Podržala sam Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost kako bi se ojačala zaštita krajnjih investitora. Ovim prijedlogom usklađujemo pravila Unije o objavljivanju vezanim uz održivost te povećavamo opseg informacija o tome kako sudionici na financijskom tržištu i financijski savjetnici integriraju okolišne, društvene i upravljačke (ESG) rizike u procesima donošenja odluka ili savjetovanja o ulaganjima. Ovaj prijedlog osigurava da se rizici ESG-a uzimaju u obzir u sustavnom financijskom modeliranju, što dovodi do optimalnog omjera rizika i povrata, barem dugoročno gledano, a potiče i tržišnu učinkovitost. Ove promjene će potaknuti sudionike na financijskom tržištu i financijske savjetnike da budu inovativni u strategijama ulaganja i preporukama.
Predložena uredba trebala bi ograničiti mogući „greenwashing” – rizik za postojanje proizvoda i usluga koji ne ispunjavaju okolišne kriterije iako se takvima predstavljaju na tržištu. Od institucionalnih investitora zahtijeva se da objave: postupke kojima integriraju ekološke i socijalne rizike u investicijski i savjetodavni proces, mjeru u kojoj ti rizici mogu utjecati na profitabilnost ulaganja i u situaciji kada institucionalni investitori tvrde da provode „zelenu” strategiju ulaganja te informacije o tome kako se ova strategija provodi, održivost i utjecaj njihovih proizvoda i portfelja na klimu i okoliš.

Persistent organic pollutants (A8-0336/2018 - Julie Girling) HR

18-04-2019

Podržala sam Prijedlog uredbe o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (preinaka) jer ona povećava zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša. Prijedlog preinake sadrži odredbe o praćenju postojanih organskih onečišćujućih tvari (POPs) i izvješćivanju o njihovoj proizvodnji, uporabi i emisijama. Također propisuje obveze za praćenje primjene Uredbe o POP-u i zahtijeva uspostavu i redovitu reviziju plana provedbe za Stockholmsku konvenciju. Osim toga, prijedlogom je predviđeno da se neke nove zadaće pripišu Europskoj agenciji za kemikalije („ECHA”), posebice da se Komisiji pruži administrativna, tehnička i znanstvena potpora u kontekstu provedbe uredbe.
Cilj predložene preinake je uvođenje nedavnih odluka donesenih u okviru Stockholmske konvencije i POPs protokola u pravni sustav Unije. Štoviše, prijedlogom se također želi uskladiti Uredba o POPs s režimom delegiranih i provedbenih akata uvedenih Lisabonskim ugovorom. Prijedlog pridonosi postizanju trećeg prioritetnog cilja Sedmog akcijskog programa za okoliš do 2020. koji želi zaštititi građane Unije od pritisaka i rizika za zdravlje i dobrobit povezanih s okolišem.

Clearing obligation, reporting requirements and risk-mitigation techniques for OTC derivatives, and trade repositories (A8-0181/2018 - Werner Langen) HR

18-04-2019

Podržala sam Prijedlog uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 u pogledu obveze poravnanja, obustave obveze poravnanja, zahtjeva za izvješćivanje, tehnika smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne strane, registracije i nadzora trgovinskih repozitorija i zahtjeva za trgovinske repozitorije jer pojednostavljuje pravila i čini ih učinkovitijima bez ugrožavanja financijske stabilnosti. Također povećava i transparentnost na tržištu OTC izvedenica.
Uredba preusmjerava opseg obveze poravnanja za financijske ugovorne strane za uključivanje nekih dodatnih relevantnih sudionika na tržištu, uz izuzimanje najmanjih financijskih sudionika. Ovo je prva revizija Uredbe o infrastrukturi europskih tržišta (EMIR). Uredbom EMIR-a dogovoreno je u 2012. godini u EU-u primijeniti obvezu G20 iz 2009. kako bi se povećala stabilnost tržišta OTC izvedenica.

Authorisation of CCPs and recognition of third-country CCPs (A8-0190/2018 - Danuta Maria Hübner) HR

18-04-2019

Podržala sam Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama propisa o Europskom tijelu za vrijednosne papire i tržišta (ESMA) i Uredbi o europskoj tržišnoj infrastrukturi (EMIR) o postupcima i nadležnim tijelima za odobravanje središnjih drugih ugovornih strana i zahtjevima za priznavanje središnjih drugih ugovornih strana iz trećih zemalja jer jača nadzor središnjih drugih ugovornih strana u EU-u i trećim zemljama u cilju jačanja financijske stabilnosti Europske unije (EU).
Cilj je osigurati da se tijela EU-a i nacionalna tijela mogu nositi s propadajućom središnjom kontrolnom grupom, održati financijsku stabilnost i izbjeći da troškovi povezani s restrukturiranjem i rješavanjem propadajućih središnjih drugih ugovornih strana koji opterećuju porezne obveznike. Ova Uredba želi uspostaviti jasne i koherentne nadzorne mehanizme za središnje druge ugovorne strane koje su uspostavljene u EU-u i trećim zemljama. Novi nadzorni mehanizam trebao bi osigurati blisku suradnju između nadzornih tijela i središnjih banaka odgovornih za valute EU-a.

Promotion of the use of SME growth markets (A8-0437/2018 - Anne Sander) HR

18-04-2019

Podržavam Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 596/2014 i Uredbe (EU) 2017/1129 u pogledu promicanja upotrebe rastućih tržišta malih i srednjih poduzeća (MSP-ova) jer ona olakšava pristup kapitalu malim i srednjim poduzećima. Prijedlogom je dovršena sveobuhvatna serija mjera koje je Komisija već usvojila od pokretanja Unije za tržišta kapitala (CMU) kako bi se poboljšao pristup MSP-a financijama temeljnim na tržištu. Cilj je omogućiti jeftiniji i jednostavniji pristup tržištu rasta malih i srednjih poduzeća, nedavno uvedenoj kategoriji mjesta trgovanja namijenjena malim izdavateljima.
Trenutno su administrativni teret i visoki troškovi usklađivanja previsoki. Tehničke izmjene su uvedene u Uredbi o zlouporabi tržišta te dalje tehničke izmjene delegiranih akata u okviru Direktive o tržištima financijskih instrumenata (MiFID II) kako bi se smanjilo administrativno opterećenje. Predložene izmjene i dopune trebale bi povećati uvrštenje tvrtki na tržišta rasta malih i srednjih poduzeća.

Negotiations with Council and Commission on European Parliament's right of inquiry: legislative proposal (B8-0238/2019) HR

18-04-2019

Podupirem Prijedlog rezolucije o pregovorima s Vijećem i Komisijom o zakonodavnom prijedlogu uredbe o pravu Europskog parlamenta na istragu jer je potrebno da se u skladu s Međuinstitucijskim sporazumom o boljoj izradi zakonodavstva, u okviru zakonodavnog postupka koji proizlazi iz prava na zakonodavnu inicijativu koje je Parlamentu dodijeljeno na temelju Ugovorâ, mora uključiti zahtjev za uspostavu zakonodavnog kalendara za relevantne inicijative, slično redovnom zakonodavnom postupku te se moraju poštovati odredbe Međuinstitucijskog sporazuma koje se odnose na obvezu pregovaranja svih triju institucija.
Inherentna je karakteristika svih zakonodavnih tijela i temeljni uvjet diobe vlasti u demokratskom društvu dostojnom tog naziva da parlament ima mogućnost pozvati izvršnu vlast na odgovornost osnivanjem istražnih odbora sa stvarnim ovlastima pozivanja svjedoka i zahtijevanja dokumenata te iz toga razloga podržavam ovaj prijedlog.
Međutim, izražavam duboku zabrinutost zbog nepoštovanja načela međuinstitucijske suradnje od strane Vijeća i Komisije te podupirem prijedlog da se ispita mogućnosti za pokretanjem postupka pred Sudom Europske unije u vezi s načelom lojalne suradnje među institucijama (članak 13. stavak 2. UEU-a), a s tim u vezi također bi trebalo provjeriti i prijaviti povrede koje je Vijeće počinilo protiv pravnog okvira istražnih odbora osnovanih tijekom ovog saziva (PANA i EMIS).

A comprehensive European Union framework on endocrine disruptors (B8-0241/2019) HR

18-04-2019

Podupirem Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o sveobuhvatnom okviru EU-a za endokrine disruptore jer okvir Unije za kemikalije sa svojstvima endokrine disrupcije kako ga je predložila Komisija u Komunikaciji nije adekvatan za rješavanje problema prijetnje ljudskom zdravlju i okolišu zbog izloženosti kemikalijama sa svojstvima endokrine disrupcije te se njime ne ostvaruje ono što je potrebno u skladu sa Sedmim programom djelovanja za okoliš.
Smatram da su kemikalije sa svojstvima endokrine disrupcije kategorija kemikalija koja je jednako problematična kao i tvari koje su klasificirane kao kancerogene, mutagene ili toksične za reprodukciju (CMR tvari), pa bi se s njima trebalo postupati na isti način u zakonodavstvu Unije.
Pozivam Komisiju da žurno poduzme sve potrebne mjere kako bi se zajamčila visoka razina zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od kemikalija sa svojstvima endokrine disrupcije tako što će se izloženost ljudi i okoliša tim tvarima zaista svesti na minimum te da najkasnije do lipnja 2020. donese horizontalnu definiciju kemikalija sa svojstvima endokrine disrupcije na temelju definicije WHO-a. Također, pozivam Komisiju da se pobrine da horizontalna definicija bude popraćena odgovarajućim smjernicama.

European Border and Coast Guard (A8-0076/2019 - Roberta Metsola) HR

18-04-2019

Podržavam Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi mreže časnika za vezu zaduženih za imigraciju (preinaka) jer će osigurati Europskoj graničnoj i obalnoj straži povećane resurse i povećani mandat kako bi u potpunosti odgovorili na razinu ambicije koja je potrebna za učinkovitu potporu državama članicama i zaštitu, kada je to potrebno, vanjskih granica EU-a, sprečavanje sekundarnih kretanja i učinkovito provođenje povratka migranata.
Prijedlog uključuje niz odredbi koje će osigurati daljnje jačanje EBCG-a. Novi stalni korpus od 10 000 operativnog osoblja okupit će osoblje Agencije, kao i graničare i stručnjake za povratak koje su države članice poslale ili rasporedile. Jača suradnja s trećim zemljama je još jedan važan element s ciljem promicanja europskih standarda upravljanja granicama i vraćanja, razmjene informacija i analize rizika, olakšavanja provedbe povrataka s ciljem povećanja njihove učinkovitosti i potpore trećim zemljama u području upravljanja granicama. i migracijama.
Novi prijedlog daje mogućnost sklapanja sporazuma s nesusjednim zemljama, čime se EBCG-u omogućuje pružanje potpore za zaštitu vanjskih granica i učinkovito upravljanje migracijskom politikom Unije. Ovim prijedlogom EU će biti bolje opremljena za bolje otkrivanje, predviđanje i reagiranje na krizne situacije na vanjskim granicama EU-a i u zemljama koje nisu članice EU-a.

Interpretation of Rule 32(5), first subparagraph, second indent of the Rules of Procedure HR

17-04-2019

Radi transparentnosti političkog procesa tumačenjem tog članka nalaže se da se u političkoj izjavi kluba zastupnika Europskog parlamenta utvrde vrijednosti za koje se taj klub zastupnika zalaže te glavni politički ciljevi koje njegovi članovi namjeravaju zajedno ostvarivati u okviru obnašanja svojega mandata. U izjavi se opisuje zajednička politička orijentacija kluba zastupnika, na konkretan, karakterističan i autentičan način. Na taj način omogućava se građanima Europske unije da imaju na jednom mjestu pristup informacijama i vrijednostima koje zastupaju klubovi u Europskom parlamentu što će olakšati i potaknuti razumijevanje politike na europskoj razini.
Ova izmjena će također objediniti stajališta stranaka iz različitih država članica u jednoj političkoj izjavi kako bi bilo jasnije građanima za koje se vrijednosti i glavne političke ciljeve zauzima pojedini klub u Europskom parlamentu. Na taj način pridonosimo razumijevanju i razjašnjavanju složenih procesa na europskoj razini na način da se na autentičan i konkretan način opiše politička orijentacija klubova.
Nadalje, sami zastupnici potpisivanjem ove političke izjave postaju svjesniji kojem vrijednosnom klubu pripadaju u Europskom parlamentu te ciljevima koje kao klub žele ostvariti te iz tog razloga podupirem ove promjene sve u vidu transparentnijeg demokratskog sustava koji služi svojim građanima.