Please fill this field
Jadwiga WIŚNIEWSKA Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

European Conservatives and Reformists Group

Member

Poland - Prawo i Sprawiedliwość (Poland)

8th parliamentary term Jadwiga WIŚNIEWSKA

Political groups

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : European Conservatives and Reformists Group - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Poland)

Vice-Chair

 • 04-09-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Member

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Women's Rights and Gender Equality
 • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Women's Rights and Gender Equality

Substitute

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Culture and Education
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the countries of the Andean Community
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Culture and Education

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on The implementation of the Charter of Fundamental Rights of the European Union in the EU institutional framework

28-11-2018 FEMM_AD(2018)630739 PE630.739v01-00 FEMM
Angelika MLINAR

OPINION on the situation in Hungary (pursuant to the European Parliament resolution of 17 May 2017)

17-05-2018 FEMM_AD(2018)619174 PE619.174v02-00 FEMM
Maria NOICHL

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the internal market for electricity (recast)

07-12-2017 ENVI_AD(2017)609648 PE609.648v05-00 ENVI
Ivo BELET

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations

Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Adapting Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council on energy efficiency, by reason of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union (A8-0014/2019 - Miroslav Poche) PL

14-02-2019

Zagłosowałam za projektem decyzji, ponieważ miał na celu techniczne dostosowanie prognozowanych wielkości zużycia energii w Unii Europejskiej w 2030 roku oraz odzwierciedlenie obrazu Unii jako wspólnoty 27 państw członkowskich. Proces brexitu zmierza ku końcowi, niezwykle istotne jest więc dostosowanie wszelkich planów działania UE do zmniejszonej liczby państw członkowskich. Podejmowane w ramach polityki energetycznej działania są szczególnie ważne dla rozwoju UE, dlatego konieczne jest prawidłowe i precyzyjne określenie prognoz zużycia energii pierwotnej i końcowej dla 27 państw członkowskich i uchwalenie niniejszej decyzji przed terminem, w którym prawo Unii przestanie wiązać Zjednoczone Królestwo.

The future of the LGBTI List of Actions (2019-2024) (B8-0127/2019) PL

14-02-2019

Wdrażanie agresywnej edukacji seksualnej w szkołach, ze szczególnym naciskiem na kwestie osób homoseksualnych oraz wszelkich metod antykoncepcyjnych, a także promowanie ruchów LGBTI to tylko niektóre założenia rezolucji przedstawionej przez Komisję Wolności Obywatelskich Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Członkowie komisji lamentują nad rzekomym brakiem ogólnounijnej ochrony przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, podczas gdy moim zdaniem jest to postulat ingerujący we wszystkie sfery działalności Unii. Wszystkim obywatelom powinno się zapewnić równość wobec prawa, jednak stanowczo sprzeciwiam się przyznawaniu przywilejów uwarunkowanych preferencjami seksualnymi, do których wprowadzenia dążą twórcy tej rezolucji. Moim obowiązkiem jest ochrona polskich dzieci przed wszechobecną i agresywną indoktrynacją ruchów LGBTI, dlatego nie poparłam uchwalenia tej rezolucji.

Common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) PL

13-02-2019

Sprawozdanie Novakov/Krehl w sprawie wspólnych przepisów funduszy europejskich jest jednym z najważniejszych dokumentów kształtujących zasady polityki spójności na kolejny okres siedmiu lat. Wspólne zasady dotyczące funduszy europejskich i zarządzanie nimi stanowią dla mojego kraju priorytet i są jednym z najważniejszych czynników kreowania rozwoju w UE, dlatego głosowałam za poparciem sprawozdania. Z zadowoleniem przyjmuję elementy, takie jak zwiększony budżet w stosunku do propozycji KE, wyższe poziomy dofinansowania, wyższe zaliczki, utrzymanie zasady n+3, utrzymanie całej koperty narodowej dla środków transferowanych z Funduszu Spójności do instrumentu „Łącząc Europę” czy uwzględnienie podziału statystycznego NUTS 2 według klasyfikacji z 2016 r. Jednak z niezadowoleniem wskazuję na niekorzystne elementy, które upolityczniają politykę spójności i warunkują dostęp do środków od spełnienia zasad horyzontalnych, które nie są bezpośrednio powiązane z podstawowym celem polityki spójności, jakim jest zmniejszanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami. Artykuł 6a na temat zasad horyzontalnych zobowiązuje państwa członkowskie wdrażające politykę spójności do przestrzegania Karty Praw Podstawowych czy zasad ideologii genderowej. Ten sam artykuł proponuje rezygnację z inwestycji w produkcję, przetwarzanie, dystrybucję, składowanie lub spalanie paliw kopalnych. Inne niekorzystne zapisy to także wiązanie polityki spójności w nieuzasadniony sposób z wdrażaniem Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, działaniem Prokuratury Europejskiej czy też warunek transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on the promotion and health benefits of breastfeeding in Europe

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Lapsed
Arne GERICKE Alojz PETERLE Anna ZÁBORSKÁ Marian HARKIN Peter van DALEN Ildikó GÁLL-PELCZ Marijana PETIR Fabio Massimo CASTALDO Jadwiga WIŚNIEWSKA Zdzisław KRASNODĘBSKI Jana ŽITŇANSKÁ
Date opened : 01-02-2016
Lapse date : 01-05-2016
Number of signatories : 116 - 02-05-2016

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.

Contact

Bruxelles

Strasbourg