Please fill this field
Krystyna ŁYBACKA Krystyna ŁYBACKA
Krystyna ŁYBACKA
Poland

Date of birth : , Jutrosin

Date of death :

8th parliamentary term Krystyna ŁYBACKA

Political groups

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Sojusz Lewicy Demokratycznej (Poland)

Member

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Culture and Education
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Culture and Education

Substitute

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Industry, Research and Energy
  • 23-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the NATO Parliamentary Assembly
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Industry, Research and Energy

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

REPORT on modernisation of education in the EU

17-05-2018 A8-0173/2018 PE616.625v02-00 CULT
Krystyna ŁYBACKA

REPORT on Follow-up on the implementation of the Bologna Process

31-03-2015 A8-0121/2015 PE546.870v03-00 CULT
Krystyna ŁYBACKA

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on EU Citizenship Report 2017: Strengthening Citizens’ Rights in a Union of Democratic Change

23-10-2017 CULT_AD(2017)606026 PE606.026v02-00 CULT
Krystyna ŁYBACKA

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Implementation of the Bologna Process – state of play and follow-up (B8-0190/2018) PL

19-04-2018

Poparłam rezolucję w sprawie wdrażania procesu bolońskiego. Jako autorka sprawozdania w tej sprawie za 2015 rok podkreślam ogromne znaczenie tego procesu dla europejskiego szkolnictwa wyższego, w tym dla podniesienia jego jakości oraz atrakcyjności, ułatwienia mobilności oraz budowy Europy opartej na wiedzy.
W kontekście tworzenia Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej konieczne jest wykorzystanie potencjału i doświadczeń Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EHEA) oraz stworzenie nowych, komplementarnych inicjatyw, które pozwolą na wzmocnienie i dalszy rozwój zarówno Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej, jaki i EHEA. Istotne jest także ściślejsze powiązanie EHEA i Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
Zwracam także uwagę na wymiar społeczny procesu bolońskiego. Wyzwaniem dla procesu bolońskiego pozostaje w dalszym ciągu zapewnienie równych szans w zakresie dostępu do edukacji i międzynarodowej mobilności dla grup defaworyzowanych. Istotne są także działania na rzecz większej mobilności pracowników uczelni (naukowych i administracyjnych) oraz zwiększenie oferty oraz dostępu do edukacji ustawicznej.

State of play of negotiations with the United Kingdom (B8-0538/2017, B8-0539/2017) PL

03-10-2017

Poparłam rezolucję w sprawie stanu zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem. Jako członki Komisji Kultury i Edukacji w kontekście toczących się negocjacji zwracam szczególną uwagę na kwestie związane z uznawaniem dyplomów i kwalifikacji zdobytych w Wielkiej Brytanii. Istotne jest zagwarantowanie, iż kwalifikacje wszystkich obywateli, zarówno UE, jak i Wielkiej Brytanii, którzy obecnie studiują lub odbywają praktyki w krajach UE, zostaną uznane. Biorąc pod uwagę istniejącą dobrą współpracę w tym zakresie między krajami UE, opowiadam się także za ułatwieniami/uproszczoną ścieżką w zakresie uznawalności dyplomów i innych kwalifikacji po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.
W tym kontekście przypominam o założeniach procesu bolońskiego, który obejmuje również Wielką Brytanię i który kładzie duży nacisk na ułatwienie uznawania kwalifikacji i okresów studiów.

Academic further and distance education as part of the European lifelong learning strategy (A8-0252/2017 - Milan Zver) PL

12-09-2017

Poparłam sprawozdanie w sprawie dalszego kształcenia i kształcenia na odległość na poziomie akademickim w ramach europejskiej strategii dotyczącej kształcenia przez całe życie. W kontekście tego sprawozdania chciałam podkreślić następujące kwestie: po pierwsze, kształcenie na odległość sprzyja powstawaniu kierunków interdyscyplinarnych oraz uruchamianiu studiów międzynarodowych. Dlatego powinniśmy zachęcać uczelnie do rozszerzenia oferty edukacji akademickiej o kształcenie na odległość. Po drugie, konieczne jest zagwarantowanie wysokiej jakości edukacji w ramach kształcenia na odległość oraz jego stałe monitorowanie w zakresie uaktualniania przekazywanej wiedzy i stosowanych narzędzi dydaktycznych.
Kończąc, istotne jest wykształcenie i stymulowanie wśród młodych ludzi umiejętności samodzielnej nauki (w tym efektywnej organizacji, motywacji, krytycznego myślenia) tak, aby w przyszłości mogli skutecznie, za pomocą nowoczesnych technologii, kształcić się na odległość.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on the reform in the field of higher education in Belarus

21-11-2016 P8_DCL(2016)0122 Lapsed
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Heidi HAUTALA Kazimierz Michał UJAZDOWSKI Algirdas SAUDARGAS Jaromír ŠTĚTINA Michaela ŠOJDROVÁ Angel DZHAMBAZKI Krystyna ŁYBACKA Agnieszka KOZŁOWSKA Julie WARD Momchil NEKOV
Date opened : 21-11-2016
Lapse date : 21-02-2017
Number of signatories : 74 - 22-02-2017

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.