Agnieszka
KOZŁOWSKA

Written explanations of vote - 8th parliamentary term Agnieszka KOZŁOWSKA

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Emission performance standards for new passenger cars and for new light commercial vehicles (A8-0287/2018 - Miriam Dalli) PL

03-10-2018

Głosowałam przeciwko sprawozdaniu Dalli, mimo ze popieram generalny cel, jakim jest zmniejszanie emisji CO2 i spalin przez samochody osobowe. Należy stawiać sobie ambitne cele i wywierać presję na producentów oraz nabywców samochodów, aby w rezultacie po ulicach naszych krajów jeździły jak najbardziej proekologiczne pojazdy. Jednak stawiane przy tym konkretne cele dotyczące redukcji poziomu emisji muszą być realistyczne, w przeciwnym razie prawo staną się puste i w rezultacie kontrproduktywne. Popierałam redukcję emisji CO2 o maks. 35% do 2030 roku – jednak ponieważ podczas głosowań Parlament zgodził się na wyższe progi, które będę problemem dla rozwoju przemysłu transportowego w Polsce, na końcu sprawozdania zagłosowałam przeciw.

Gender equality and women's empowerment: transforming the lives of girls and women through EU external relations 2016-2020 (A8-0167/2018 - Linda McAvan, Dubravka Šuica) PL

31-05-2018

Głosowałam za alternatywną rezolucją przygotowaną przez grupę EPP, gdyż tekst pierwotnego raportu ewoluował w kierunku lewicowego manifestu, a pierwotna równowaga między kwestiami zdrowia, pracy, wolności obywatelskich i praw reprodukcyjnych kobiet, które były jednym z opisywanych przez raport obszarów, została zachwiana. Jednak, gdy alternatywna rezolucja nie znalazła większości parlamentarnej, zagłosowałam za pierwotnym raportem, mimo jego minusów. Uważam, że obowiązek Unii Europejskiej do promowania polityk równościowych w krajach trzecich poprzez politykę zagraniczną powinien być często przypominany, a oczekiwanie większego zaangażowania służb zewnętrznych Komisji Europejskiej w polityki równościowe jest jak najbardziej słuszne. Nie zgadzam się z niektórymi zapisami raportu, dotyczącymi budżetu, i żałuję, że wyważony, oszczędny w oceny język pierwotnej wersji raportu zniknął w wyniku negocjacji, bo moim zdaniem obniża to, jakość i skuteczność tego dokumentu, ale uznałam że te wady można pominąć i na koniec poparłam także wspólny projekt rezolucji.

Objection pursuant to Rule 106: genetically modified maize GA21 (MON-ØØØ21-9) (D056125) (B8-0232/2018) PL

30-05-2018

Głosowałam za rezolucją sprzeciwiającą się wobec projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę GA21 (MON-00021-9), na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. Uważam, że zarówno żywność, jak i pasza genetycznie modyfikowana jest mniej wartościowa od naturalnej, a efekty jej długoterminowego stosowania są nieznane i przez to zarówno produkcja, jak i stosowanie produktów GMO w żywności spożywanej przez ludzi oraz jako dodatek do paszy w hodowlach zwierząt przeznaczonych do produkcji mięsa stanowić ryzyko zdrowotne i ekologiczne. GMO w paszy stanowi też wyzwanie dla gospodarki odpadowej, gdyż utylizacja odpadów zwierzęcych musi uwzględniać zwiększone wymagania środowiskowe wynikające z cech pasz GMO. W sytuacji zbyt małej ilości przekonujących danych popieram ostrożnościową politykę zakazującą zarówno produkcji kukurydzy GMO GA21 (MON-00021-9, jak i wprowadzania jej do obrotu.

Posting of workers in the framework of the provision of services (A8-0319/2017 - Elisabeth Morin-Chartier, Agnes Jongerius) PL

29-05-2018

Głosowałam przeciwko poprawce 39, zawierającej wynegocjowane w trilogu poprawki Parlamentu Europejskiego do propozycji Komisji, gdyż efekt tych negocjacji zawierał przepisy niekorzystne dla polskich przedsiębiorców. Chciałabym wyraźnie podkreślić, że zgadzam się z ogólnym przesłaniem dyrektywy, aby wyrównywać wynagrodzenia pracowników zatrudnianych w tym samym miejscu na tym samym stanowisku. Jednak sposób, w jaki to ma być robione, powinien uwzględniać warunki i możliwości działania przedsiębiorstw delegujących pracowników. Te z kolei nie są w stanie na bieżąco znać wszystkich regulacji prawnych zawierających składowe wynagrodzeń, jeśli ich elementem są lokalne uzgodnienia poczynione przez związki zawodowe, zawierające liczne dodatki świąteczne, rodzinne, związane z przerwą w pracy, a także, które zawierają lokalne zmiany w organizacji pracy, które nie wynikają z przepisów krajowych prawa pracy, ale z lokalnej umowy. Dostęp do danych takich umów nie został w dyrektywie zagwarantowany, a poziom komplikacji związanych z obowiązkiem stosowania prawa z różnych poziomów uzgodnień przerasta możliwości przeciętnego przedsiębiorcy. Nie zgadzam się również z interpretacją pojęć takich jak „Social dumping” zastosowanych w dyrektywie, a całość moim zdaniem narusza zasadę swobodnego przepływu usług i pracowników. To prawo dość szybko będzie musiało być nowelizowane; lepiej go, więc nie uchwalać w takiej postaci.

Vaccine hesitancy and drop in vaccination rates in Europe (B8-0188/2018, B8-0195/2018) PL

19-04-2018

Po dziesiątkach lat starań w celu ograniczenia występowania w Europie chorób zakaźnych, takich jak odra, w 2017 roku w wyniku intensywnych kampanii wzbudzania strachu i rozpowszechniania pseudonaukowej propagandy prawie 20 tysięcy dzieci na całym kontynencie zapadło na łatwe do uniknięcia, choć groźne choroby. Prawie 40 z nich umarło. Zdrowie dzieci jest dobrem, o które musimy dbać kolektywnie – szczególnie w przypadku chorób, które można opanować dzięki wspólnemu wysiłkowi aplikacji szczepionek.
Tym samym zdecydowanie sprzeciwiam się rozpowszechnianiu fałszywych informacji, zastraszaniu rodziców, a także akcjom polityków, które zagrażają jednemu z największych osiągnięć publicznej medycyny. W tym celu poparłam projekt wzywający Komisję do wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinie badań, zbierania danych i zwiększania wyszczepialności Europejczyków i Europejek. Jednocześnie słusznie wzywa on także do większej przejrzystości procesu badawczego i regulacyjnego w kwestii szczepionek celem uodpornienia populacji przeciwko niewiarygodnym i wprowadzającym w błąd informacjom grup antyszczepionkowych.

Packaging and packaging waste (A8-0029/2017 - Simona Bonafè) PL

18-04-2018

Zagłosowałam za propozycją mającą na celu ograniczenie ilości wytwarzanych i nieprzetwarzanych opakowań. Ogromną część śmieci trafiających na europejskie wysypiska stanowią właśnie opakowania, z których znacząca część nie ulega biodegradacji. Zwiększenie popularności opakowań biodegradowalnych, wielorazowego użytku lub pochodzących z recyklingu długofalowo pomoże ograniczyć zużycie materiałów do ich produkcji, zanieczyszczenia wynikające z całego cyklu życia opakowania i umożliwi bardziej efektywne wykorzystanie surowców naturalnych. Popieram także wyznaczone na 2025 i 2030 rok ambitne cele recyklingu dla różnych typów opakowań.

End-of-life vehicles, waste batteries and accumulators and waste electrical and electronic equipment (A8-0013/2017 - Simona Bonafè) PL

18-04-2018

Jest niemal pewne, że w niedalekiej przyszłości radykalnie wzrośnie ilość urządzeń opierających się na zmagazynowanej w bateriach energii elektrycznej – od ciężarówek po mikroskopijne czujniki w naszym otoczeniu. Rosnąca tym samym ilość elektrośmieci wymaga podjęcia zdecydowanego działania, gdyż nie tylko powodują one zagrożenie dla środowiska, ale również stanowią cenne źródło rzadkich i drogich surowców. Zagłosowałam za propozycją, ponieważ poprawia ona system zbierania i przetwarzania informacji dotyczących recyklingu, a także wspiera jasne cele ograniczenia wytwarzania niektórych rodzajów odpadów. Jednocześnie stanowi okazję do poprawy konkurencyjnej pozycji UE w budowaniu nowoczesnej, bezodpadowej gospodarki przyszłości.

Waste (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) PL

18-04-2018

Poparłam zmianę dyrektywy w sprawie odpadów, harmonizującą i usprawniającą europejski system zarządzania odpadami municypalnymi, odzyskiwaniem surowców z odpadów i ograniczania marnotrawienia żywności. Nowe przepisy zwiększają także długoterminową odpowiedzialność producenta za niektóre kategorie odpadów, a także w racjonalnym stopniu i przedziale czasu zwiększają przyszłe obowiązki państw członkowskich w kwestii oddzielnego zbierania odpadów takich jak bioodpady czy tekstylia.

Landfill of waste (A8-0031/2017 - Simona Bonafè) PL

18-04-2018

Poparłam długoterminowe ograniczenia proporcji odpadów, które mogą być składowane długoterminowo na wysypiskach. Zharmonizowany sposób gromadzenia statystyk w tym zakresie usprawni również proces nadzoru i planowania gospodarki odpadami na poziomie wspólnoty. Jednocześnie uważam, że zakaz składowania tamże odpadów sortowanych również przyczyni się do większej ochrony środowiska i bardziej racjonalnego wykorzystywania surowców.

Procedural rules in the field of environmental reporting (A8-0253/2017 - Francesc Gambús) PL

18-04-2018

Poparłam uchylenie szeregu przestarzałych już przepisów dotyczących sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska. Ich istotna zawartość jest obecnie realizowana na podstawie innych dyrektyw i zobowiązań UE, tym samym dzięki ich uchyleniu zwiększa się przejrzystość prawa wspólnotowego przy zachowaniu wysokich standardów sprawozdawczości.

Inclusion of greenhouse gas emissions and removals from land use, land use change and forestry into the 2030 climate and energy framework (A8-0262/2017 - Norbert Lins) PL

17-04-2018

Istnieje przytłaczający konsensus naukowy co do tego, że aby powstrzymać katastrofalne zmiany klimatu, świat musi w krótkim czasie nie tylko zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, ale prawdopodobnie nawet doprowadzić do gospodarki o ujemnych emisjach. Taki jest cel zobowiązań, które podjęła UE i jej państwa członkowskie m.in. w protokole z Kioto czy w porozumieniu paryskim. Aby je wypełnić, należy prowadzić konsekwentną i zrównoważoną politykę zarządzania emisjami nie tylko ze źródeł takich jak przemysł czy transport, ale także pochodzących z użytkowania ziemi czy lasów przez człowieka.
Z tego powodu poparłam projekt dążący do zracjonalizowania długoterminowego zarządzania zasobami leśnymi i ograniczenia śladu środowiskowego użytkowania ziemi. Popieram także zobowiązanie państw członkowskich do zeroemisyjnego podejścia do zarządzania tymi obszarami oraz ogólnoeuropejski standard obliczania tego rodzaju emisji.

Energy performance of buildings (A8-0314/2017 - Bendt Bendtsen) PL

17-04-2018

Poparłam rezolucję, która wzmacnia normy dotyczące energooszczędności budynków, m.in. w odniesieniu do obecnych rozwiązań technicznych w zakresie wentylacji, ogrzewania czy dostosowania do przyszłych wyzwań związanych z elektromobilnością (np. adaptacja miejsc parkingowych do przyszłej infrastruktury ładowania aut elektrycznych).
Uważam, że zarówno w ramach realizacji ambitnych celów ochrony zdrowia obywateli poprzez redukcję zanieczyszczeń, wynikających również z wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, a także w ramach unijnych zobowiązań w kwestii ochrony środowiska naturalnego i zapobiegania zmianom klimatu propozycja stanowi krok w dobrym kierunku. Jednocześnie nie stawia zbyt restrykcyjnych wymagań wobec grup, które najmniej mogą sobie pozwolić na kosztowne renowacje, takich jak właściciele domów jednorodzinnych.

Europass: framework for skills and qualifications (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) PL

15-03-2018

Poparłam sprawozdanie na temat usług lepszej jakości w zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass), które dotyczy narzędzia ułatwiającego klasyfikowanie i przedstawianie kwalifikacji w sposób uniwersalny w całej UE.
Zarówno Europass Curriculum, Europass Language Passport, Europass Certificate / Diploma Suplement jak również Europass Mobility Document wymagają udoskonalenia i unowocześnienia. Zgadzam się też z sugestiami, aby Europass powiązać silniej z projektem EURES, który pomaga łączyć pracodawców i pracobiorców z całej Europy, tworząc paneuropejską sieć instytucji zatrudnienia.

Rail transport statistics (A8-0038/2018 - Karima Delli) PL

14-03-2018

Poparłam propozycję ujednolicającą i klaryfikującą system zbierania europejskich statystyk dotyczących transportu kolejowego. Nowe rozwiązanie wspomoże proces decyzyjny w planowaniu paneuropejskich inicjatyw w zakresie transportu kolejowego poprzez poprawę jakości i dostępności danych z państw członkowskich. Co ważne, nie nakłada tym samym żadnych istotnych obciążeń na państwa i przewoźników, gdyż większość wymaganych danych jest już zbierana, jednakże na podstawie szeregu osobnych aktów. Regulacja upraszcza zatem ramy prawne w tym zakresie poprzez zastąpienie wielu aktów jednym.

Further macro-financial assistance to Georgia (A8-0028/2018 - Hannu Takkula) PL

14-03-2018

W pełni popieram wniosek o udzielenie dalszego wsparcia finansowego dla Gruzji. Licząc od 2008 r., jest to już trzecia transza pomocy dla Gruzji. Zaproponowana przez Komisję Europejską kwota 45 mln EUR zostanie przekazana głównie w formie pożyczki (35 mln) i częściowo w formie grantów (10 mln) i zostanie wydatkowana przez Gruzję do końca 2020 roku.
Gruzja jest aktywnym i zaangażowanym państwem Partnerstwa Wschodniego, którego działania i reformy obserwuję m.in w dziedzinie edukacji, gdzie kraj ten znakomicie wpisał się zarówno w proces boloński, wdrażanie międzynarodowych i krajowych ram kwalifikacji, jak i inne trendy edukacyjne obecne w Europie. Gruzja jest państwem stowarzyszonym z UE i zaplanowane wsparcie finansowe będzie dodatkowym wzmocnieniem i wsparciem dla realizacji współpracy UE-Gruzja.

European Semester for economic policy coordination: employment and social aspects in the Annual Growth Survey 2018 (A8-0052/2018 - Krzysztof Hetman) PL

14-03-2018

Poparłam sprawozdanie posła Hetmana, gdyż zgadzam się z postawionymi w nim tezami dotyczącymi powiazań między spójnością i włączeniem społecznym a wzrostem gospodarczym. Rezygnacja ze spójności społecznej na rzecz szybszego wzrostu daje jedynie pozorne postępy, stwarzając jednocześnie wydatki wynikające m.in. z dziedziczenia biedy, bezradności i wzrostu bezrobocia oraz przestępczości.
Jestem przekonana, że zrównoważony rozwój i społeczna gospodarka rynkowa to właściwe kierunki dla Europy, zapewniające jednocześnie wzrost i dobrobyt społeczny. Taki kierunek polityki społecznej i ekonomicznej jest ważny szczególnie dla dzieci, którym powinniśmy zapewnić dzieciństwo wolne od biedy, a także dla wszystkich tych, którzy z racji urodzenia, np. w biedniejszych regionach lub rodzinach nieuprzywilejowanych, czy z powodu choroby są bardziej narażeni na wysokie wymagania konkurencyjnego rynku edukacji i pracy.

Cross-border parcel delivery services (A8-0315/2017 - Lucy Anderson) PL

13-03-2018

Poparłam inicjatywę regulującą transgraniczny rynek przesyłek, ponieważ uważam, że doprowadzi ona do znacznego ograniczenia pozostałych barier dla funkcjonowania jednolitego rynku cyfrowego. Obecnie konsumenci w Polsce i w Unii Europejskiej wciąż nie korzystają w pełni z możliwości, jakie oferuje transgraniczny e-handel, także z racji drogich i skomplikowanych procedur dotyczących przesyłek pocztowych o małych gabarytach. Sytuacja, w której przesyłka kosztuje średnio trzy do pięciu razy więcej tylko z racji przekroczenia granicy, nie znajduje biznesowego uzasadnienia i nie jest pożądana. Dysproporcja ta uderza najmocniej w jednostki i małe firmy, które nie tylko nie mają możliwości negocjacji z przewoźnikami, ale także często nie mają łatwego dostępu do informacji o możliwych konkurencyjnych usługodawcach. Tym samym ich wiedza o dostępnych opcjach i ich cenach jest ograniczona. Rozwiązania zawarte w propozycji sprawiają, że informacje dotyczące cenników będą znacznie bardziej transparentne. Propozycja jest także dobrym krokiem w kierunku harmonizacji narodowych ram prawnych i umożliwienia efektywnej kontroli rynku przesyłek transgranicznych przez narodowych regulatorów.

The role of EU regions and cities in implementing the COP 21 Paris Agreement on climate change (A8-0045/2018 - Ángela Vallina) PL

13-03-2018

Sprawozdanie dotyczy bardzo ważnej kwestii wdrażania porozumienia paryskiego z 2015 roku, które było kolejną z corocznych konferencji stron „Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu” (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Konferencje te służą wypracowywaniu konkretnych rozwiązań prowadzących do łagodzenia zmian klimatu. W praktyce sprowadzają się one do krajowych zobowiązań odnośnie do redukcji CO2 i wsparcia finansowego przechodzenia na zieloną politykę energetyczną państw rozwijających się.
Sprawozdanie posłanki Valliny zwraca uwagę na rolę miast i regionów w tym procesie, które mogą rekompensować brak decyzji na poziomie rządowym w niektórych krajach. W UE ponad 70% ludności mieszka w miastach, a miasta są w ponad 70% odpowiedzialne za emisję CO2, a jednocześnie mają najwięcej narzędzi, by tę emisję zmniejszać poprzez niskoemisyjny lub bezemisyjny transport, promowanie zielonego biznesu czy promowanie korzystania z zielonej energii przez mieszkańców. Tym samym miasta i regiony są ważnym adresatem i wykonawcą polityk klimatycznych.
W sprawozdaniu, obok słusznych i godnych poparcia stwierdzeń, pojawiały się też nieakceptowalne dla mnie poprawki dotyczące zbyt ambitnych, obowiązkowych celów odnośnie do redukcji emisji CO2 czy kwestii związanych z obowiązkami, jakie UE miałaby przyjąć w odniesieniu do tzw. uchodźców klimatycznych. Jednak, ponieważ udało się je odrzucić, w głosowaniu końcowym zagłosowałam na plus.

Summer-time arrangements (B8-0070/2018, B8-0071/2018) PL

08-02-2018

Poparłam rezolucję w sprawie zaprzestania zmiany czasu co pół roku. Zgadzam się z przedstawionymi w niej argumentami, że zmiana czasu powoduje koszty psychiczne i zdrowotne związane ze zmianą rytmu dobowego, a powody jej wprowadzenia, tj. dostęp pracowników rolnych i robotników pracujących w fabrykach do światła dziennego, w świetle rozwoju technologii i zmiany organizacji pracy nie znajdują dłużej uzasadnienia.

Composition of the European Parliament (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) PL

07-02-2018

Sprawozdanie Danuty Hübner i Pedra Silvy Pereiry wzbudził ogromne kontrowersje, szczególnie kwestie rozdziału opuszczonych w wyniku brexitu miejsc parlamentarzystów z UK, ale też pomysł wprowadzenia list transnarodowych w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Byłam przeciwna temu rozwiązaniu, dlatego cieszę się, że zostało ono odrzucone przez większość parlamentarną. Wybory do Parlamentu Europejskiego potrzebują rozwiązań przeciwnych, tj. mniejszych okręgów wyborczych, tak by mieszkańcy poszczególnych rejonów w sposób bardziej świadomy i zaangażowany mogli uczestniczyć w wyborach. W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem tej kwestii, a także w związku z zaakceptowaniem tabeli rozdziału miejsc w Parlamencie po brexicie, według której Polska zyskuje jedno miejsce, poparłam całe sprawozdanie w głosowaniu końcowym.