Adam SZEJNFELD
Adam SZEJNFELD
Poland

Date of birth : , Kalisz

8th parliamentary term Adam SZEJNFELD

Political groups

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Poland)

Member

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on International Trade
 • 14-07-2014 / 14-09-2014 : Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Cariforum-EU Parliamentary Committee
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on International Trade

Substitute

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the countries of South Asia
 • 16-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the countries of Central America
 • 15-09-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly
 • 17-09-2014 / 18-01-2017 : Committee on Development
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Development
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the Annual Report on Competition Policy

12-10-2018 INTA_AD(2018)625442 PE625.442v02-00 INTA
Adam SZEJNFELD

OPINION on the annual report on EU competition policy

11-11-2016 INTA_AD(2016)589318 PE589.318v02-00 INTA
Adam SZEJNFELD

OPINION on the draft Council decision on the conclusion, on behalf of the European Union, of the Stabilisation and Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and of Kosovo(, of the other part

10-12-2015 INTA_AD(2015)569826 PE569.826v02-00 INTA
Adam SZEJNFELD

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Solidarity Corps programme and repealing [European Solidarity Corps Regulation] and Regulation (EU) No 375/2014

28-01-2019 DEVE_AD(2019)629637 PE629.637v03-00 DEVE
Eleni THEOCHAROUS

OPINION on the annual report on the control of the financial activities of the EIB

23-11-2018 INTA_AD(2018)627876 PE627.876v02-00 INTA
William (The Earl of) DARTMOUTH

OPINION on the impact of international trade and the EU’s trade policies on global value chains

31-05-2017 DEVE_AD(2017)600904 PE600.904v02-00 DEVE
Ignazio CORRAO

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations

Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Framework for screening of foreign direct investments into the European Union (A8-0198/2018 - Franck Proust) PL

14-02-2019

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są ważnym elementem rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, dlatego słusznie Unia Europejska jest jednym z najbardziej otwartych systemów inwestycyjnych na świecie. Niestety, niektóre działania podejmowane przez inwestorów z państw trzecich mogą zagrażać bezpieczeństwu Wspólnoty. Uzasadniony niepokój mogą budzić niektóre inwestycje dotyczące wybranych branż, sektorów czy nawet pojedynczych przedsiębiorstw, szczególnie jeżeli dotyczą sfery bezpieczeństwa czy porządku publicznego.
Nowe ramy monitorowania inwestycji na poziomie UE mają zapewnić większą przejrzystość i przewidywalność dla inwestorów i rządów krajowych. Będą się opierać na krajowych mechanizmach kontroli funkcjonujących już w 12 państwach członkowskich i nie wpłyną na zdolność krajów UE do przyjmowania nowych mechanizmów kontroli lub funkcjonowania bez takich krajowych mechanizmów. Jeśli chodzi o decyzje dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ramy europejskie utrzymają niezbędny poziom elastyczności krajowej. To do państw członkowskich należy ostatnie słowo podczas każdej kontroli inwestycji.
Jednakże należy bacznie uważać, aby inicjatywa dotycząca BIZ nie stała się antykonkurencyjnym narzędziem w ręku zwolenników stosowania protekcjonizmu w państwach członkowskich Wspólnoty.

Mutual recognition of goods lawfully marketed in another Member State (A8-0274/2018 - Ivan Štefanec) PL

14-02-2019

Jednym z głównych przepisów umożliwiających niezakłócony handel towarami w UE – w przypadku braku szczegółowych przepisów unijnych – jest zasada wzajemnego uznawania, zgodnie z którą towary wprowadzone legalnie do obrotu w jednym państwie członkowskim mogą być sprzedawane w innym państwie członkowskim. Aby wyeliminować szereg niedociągnięć w stosowaniu tej zasady, Komisja zaproponowała przegląd obecnych przepisów przyjętych w 2008 r.
Nowe przepisy zobowiązywałyby państwa członkowskie do jasnego uzasadniania przypadków, w których ograniczają one dostęp do swoich rynków. Ocena towarów przez właściwe organy krajowe będzie szybsza i skuteczniejsza. Nowa procedura rozwiązywania problemów będzie oparta na sieci SOLVIT koordynowanej przez Komisję, co doprowadzi do szybszego rozstrzygania sporów między przedsiębiorstwami a organami krajowymi. Zostaną usprawnione szkolenia i współpraca między organami krajowymi, m.in. punktami kontaktowymi ds. produktów. Komisja opracuje niewiążące wskazówki dotyczące stosowania zasady wzajemnego uznawania oraz przegląd orzecznictwa w zakresie nadrzędnych względów interesu publicznego (na które można się powołać, aby uniemożliwić wprowadzenie towarów na rynek krajowy). Przygotowany zostanie także orientacyjny i niewyczerpujący wykaz towarów objętych rozporządzeniem.
Wszystkie te elementy wpływają pozytywnie na handel towarami na rynku wewnętrznym, dlatego też poparłem przedmiotowe sprawozdanie.

Charges on cross-border payments in the Union and currency conversion charges (A8-0360/2018 - Eva Maydell) PL

14-02-2019

Od czasu wprowadzenia wspólnej waluty UE przyjęła różne akty prawne mające na celu zmniejszenie kosztów transakcji transgranicznych. Mimo to nadal koszty płatności transgranicznych w euro z udziałem państw członkowskich spoza strefy euro podlegały wysokim opłatom sięgającym nawet jednorazowo 20 euro. Ponadto przy płatności kartą lub przy pobieraniu gotówki z bankomatu w państwie UE, w którym używa się waluty innej niż euro, prawie nigdy nie wiadomo z góry, ile to będzie dokładnie kosztować.
Nowe unijne przepisy pozwolą konsumentom i przedsiębiorstwom spoza strefy euro w pełni czerpać korzyści z jednolitego rynku oraz z wydajnej infrastruktury płatniczej w euro przy dokonywaniu przelewów, wypłatach gotówki i płatnościach za granicą w tej walucie. Wszystkie płatności w euro poza strefą euro (w granicach UE) będą kosztować tyle samo ile płatności krajowe w miejscowej walucie urzędowej. Oznacza to, że opłaty za płatności transgraniczne w euro będą bliskie albo nawet równe zeru. Niewątpliwie wpłynie to na pobudzenie konkurencji w sektorze usług związanych z przeliczaniem walut, a także umożliwi Europejczykom łatwe sprawdzenie i porównanie opłat przy transakcjach w euro.
W końcu wszyscy konsumenci i przedsiębiorstwa w pełni będą mogli czerpać korzyści z jednolitego rynku podczas dokonywania przelewów, wypłat gotówki lub płatności za granicą.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Proposals for a Union act

Members can table a request to the European Commission to propose a Union act (a new act or an amendment to an existing act).Rule 47

PROPOSAL FOR A UNION ACT on the screening of foreign investment in strategic sectors

26-04-2017 B8-0302/2017

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on the differences in declarations, composition and taste of products in Eastern and Western markets of the EU

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Lapsed
Dubravka ŠUICA Renate SOMMER Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Czesław Adam SIEKIERSKI Miroslav MIKOLÁŠIK Jacek SARYUSZ-WOLSKI Anna FOTYGA Dariusz ROSATI Inese VAIDERE Marian-Jean MARINESCU Csaba SÓGOR Iuliu WINKLER Pavel SVOBODA Eduard KUKAN Monika SMOLKOVÁ Zigmantas BALČYTIS Olga SEHNALOVÁ Monica MACOVEI Traian UNGUREANU Cătălin Sorin IVAN Zoltán BALCZÓ Krišjānis KARIŅŠ Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Biljana BORZAN Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Davor Ivo STIER Ivana MALETIĆ Tibor SZANYI Michaela ŠOJDROVÁ Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ Andor DELI György HÖLVÉNYI Merja KYLLÖNEN Artis PABRIKS Andrejs MAMIKINS Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE Nicola CAPUTO Georgi PIRINSKI Adam SZEJNFELD Julia PITERA Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Ivan ŠTEFANEC Pál CSÁKY Franc BOGOVIČ Daniel BUDA Georgios EPITIDEIOS Eleftherios SYNADINOS Liliana RODRIGUES Patricija ŠULIN Emilian PAVEL
Date opened : 09-05-2016
Lapse date : 09-08-2016
Number of signatories : 141 - 28-07-2016

Declarations

All declarations below have been signed by the Member, even if the signature is not visible in the online copy.