Please fill this field
Ivan ŠTEFANEC Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Slovakia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakia)

Date of birth : , Považská Bystrica

Written explanations of vote Ivan ŠTEFANEC

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Shaping digital education policy (A9-0042/2021 - Victor Negrescu) SK

25-03-2021

Záujem o digitálne vzdelávanie je v súčasnosti vysoký, no táto oblasť stále v sebe nesie nedostatky, ako napríklad zastaranosť výučbových osnov, alebo veľké rodové rozdiely, či už medzi zamestnanosťou alebo platovými podmienkami v oblasti. Plán spoločnej politiky digitálneho vzdelávania by sa mal zamerať na riešenie pretrvávajúcich nedostatkov a na zabezpečenie spoločného prístupu v rámci členských štátov.

Impact on fisheries of marine litter (A9-0030/2021 - Catherine Chabaud) SK

25-03-2021

Morský odpad predstavuje v súčasnosti globálnu výzvu, nie len preto že ohrozuje priamo dotknuté ostrovy a tretie krajiny závislé od rybolovu, ale aj všetky ostatné štáty. Hlavným problémom je množstvo plastového odpadu, mali by sme sa zaoberať znížením množstva plastov, zlepšením systému recyklácie a výskumu dopadov znečistenia vôd na rybolov. Rovnako by sme sa mali zamerať na zlepšenie a zefektívnenie ekodizajn modelu rybárstva.

Cohesion Policy and regional environment strategies in the fight against climate change (A9-0034/2021 - Tonino Picula) SK

25-03-2021

Zmena klímy predstavuje výzvu, ktorá si vyžaduje okamžité opatrenia na celosvetovej, európskej a vnútroštátnej úrovni. Uvedomujeme si, že politika súdržnosti prináša finančnú pomoc pre regionálne potreby a znižuje rozdiely v rozvoji medzi členskými štátmi. Environmentálne stratégie by mali podporovať výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, prechod na neutrálne priemyselné procesy a zníženie využívania pôdy.

European strategy for data (A9-0027/2021 - Miapetra Kumpula-Natri) SK

25-03-2021

Digitalizácia predstavuje nie len hospodársku príležitosť, ale aj možnosti pre zlepšenie bezpečnosti, geopolitickej odolnosti a strategickej autonómie Únie. Dátová stratégia napomáha k vytvoreniu vysokokvalitných databáz, jednotného digitálneho trhu a technologickému rozvoju. Mali by sme sa zamerať na voľný tok informácií, vždy ale v súlade s politikou o spracovávaní osobných údajov a GDPR.

General framework for securitisation and specific framework for simple, transparent and standardised securitisation to help the recovery from the COVID-19 crisis (A9-0215/2020 - Paul Tang) SK

25-03-2021

Pandémia COVID-19 vážne postihla ľudí, podniky, systémy zdravotníctva a hospodárstva členských štátov a na zmiernenie dopadov sa prijíma balík opatrení s názvom „balík opatrení na obnovu kapitálových trhov“. Rovnako by úverové a investičné spoločnosti mali využívať svoj kapitál na podporu obnovy hospodárstva po pandémií, pretože tam budú najviac potrebné. Cieľom členských štátov by mala byť maximalizácia kapacity inštitúcií poskytovať úvery a absorbovať straty súvisiace s pandémiou ochorenia COVID-19 .

Amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards adjustments to the securitisation framework to support the economic recovery in response to the COVID-19 crisis (A9-0213/2020 - Othmar Karas) SK

25-03-2021

Sekuritizácie predstavujú významnú zložku dobre fungujúcich finančných trhov, keďže prispievajú k diverzifikácií zdrojov financovania inštitúcií. Členské štáty by sa mali zamerať na posilňovanie kapacitu inštitúcií v oblasti poskytovania potrebného toku finančných prostriedkov do reálnej ekonomiky na podporu obnovy po pandémií COVID-19. Zároveň by sme sa mali zamerať na ich monitorovanie a zabezpečenie finančnej stability a zníženie rizík.

Control of exports, brokering, technical assistance, transit and transfer of dual-use (A9-0390/2017 - Markéta Gregorová) SK

25-03-2021

Európska únia predstavuje jedného z najmocnejších obchodných blokov vo svete, preto by sa reforma vývozu EÚ mala zamerať na zvýšenie dôvery voči obchodnej politike EÚ. Hlavné ciele by mali byť zamerané na reformu režimu kontrol vývozu EÚ, prispôsobenie sa novým hrozbám a kybernetický dohľad a porušenia ľudských práv, zabezpečenie väčšej účinnosti systému, zabezpečenie fungujúceho vnútorného trhu a vedenie kontroly v záujme vytvorenia rovnakých podmienok na celom svete.

Procurement in the fields of defence and security and transfer of defence-related products: implementation of relevant Directives (A9-0025/2021 - Andreas Schwab) SK

25-03-2021

Európska únia sa zameriava na posilnenie svojej obrannej politiky vybudovaním celoeurópskej priemyselnej základne v sektore obrany a bezpečnosti EÚ. Smernice verejného obstarávania v sektore obrany však potrebujú reformu na ich lepšie vykonávanie a zvýšenie súdržnosti obrannej politiky a posilnenie rozvoju európskeho obranného priemyslu.

Application of Regulation (EC) 2020/2092, the Rule of Law conditionality mechanism (B9-0206/2021, B9-0207/2021, B9-0208/2021) SK

25-03-2021

Európska únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv. Všetky inštitúcie Európskej únie sú nezávislé od členských štátov a nesmú prijímať pokyny od žiadnej vlády. V súlade s dodržiavaním zásad právneho štátu v niektorých členských štátoch by sa mali prešetriť porušovania týchto zásad.

Own resource based on non-recycled plastic packaging waste and certain aspects of the GNI-based own resource (A9-0048/2021 - José Manuel Fernandes, Valérie Hayer) SK

25-03-2021

Nariadenia o sprístupňovaní vlastných zdrojov je súčasťou systému vlastných zdrojov Európskej únie. V tomto systéme bolo navrhnuté samostatné nariadenie o sprístupňovaní nových vlastných zdrojov, konkrétne zameraných na obchodovanie s emisiami a plastový odpad. V rámci tohto nariadenia sú upravené povinnosti členských štátov o výbere splatných súm z plastov, výšky výnosov by mali postačovať na pokrytie nákladov spojených s plánmi obnovy Európskej ekonomiky.

Contact

Bruxelles

Strasbourg