Please fill this field
Fredrick FEDERLEY Fredrick FEDERLEY
Fredrick FEDERLEY
Sweden

Date of birth : , Köping

9th parliamentary term Fredrick FEDERLEY

Political groups

  • 02-07-2019 / 12-12-2020 : Renew Europe Group - Vice-Chair

National parties

  • 02-07-2019 / 12-12-2020 : Centerpartiet (Sweden)

Member

  • 02-07-2019 / 12-12-2020 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
  • 02-07-2019 / 12-12-2020 : Delegation for Northern cooperation and for relations with Switzerland and Norway and to the EU-Iceland Joint Parliamentary Committee and the European Economic Area (EEA) Joint Parliamentary Committee
  • 10-03-2020 / 12-12-2020 : Committee on Fisheries
  • 19-06-2020 / 12-12-2020 : Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport

Substitute

  • 02-07-2019 / 12-12-2020 : Committee on Agriculture and Rural Development
  • 02-07-2019 / 12-12-2020 : Delegation for relations with the People's Republic of China
  • 10-03-2020 / 12-12-2020 : Committee on Industry, Research and Energy

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

The European Forest Strategy - The Way Forward (debate) SV

06-10-2020 P9_CRE-REV(2020)10-06(2-082-0000)

Outcome of the COP25 (debate) SV

17-12-2019 P9_CRE-REV(2019)12-17(2-367-0000)

The European Green Deal (debate)

11-12-2019 P9_CRE-REV(2019)12-11(1-058-0000)

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

REPORT on the European Forest Strategy - The Way Forward

11-09-2020 A9-0154/2020 PE645.118v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the agreement between the European Union and the government of the People’s Republic of China on cooperation on, and protection of, geographical indications

23-10-2020 PECH_AD(2020)657260 PE657.260v03-00 PECH
Nuno MELO

OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the agreement between the European Union and the Government of the People’s Republic of China on cooperation on, and protection of geographical indications

13-10-2020 PECH_AD(2020)657257 PE657.257v02-00 PECH
Nuno MELO

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law)

08-09-2020 ITRE_AD(2020)652274 PE652.274v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Sustainable Europe Investment Plan - How to finance the Green Deal (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) SV

13-11-2020

Centerpartiet stöder ambitiösa insatser och åtgärder för att stimulera den gröna omställningen.
Betänkandet har i flera avseenden en bra balans mellan miljöambitioner och konkreta åtgärder som bidrar till goda resultat.
För Centerpartiet är det finansiella aspekterna av betänkandet däremot inte acceptabla. Det handlar främst om möjligheten för EU att uppta egna resurser och införa självständig beskattningsrätt. Med anledning av betänkandets tydliga finansiella och skattemässiga fokus är det inte möjligt för Centerpartiet att fullt ut stötta betänkandet och dess innehåll.

Common agricultural policy - support for strategic plans to be drawn up by Member States and financed by the EAGF and by the EAFRD (A8-0200/2019 - Peter Jahr) SV

23-10-2020

Detta betänkande är ett viktigt steg i rätt riktning för en gemensam jordbrukspolitik för medborgare, natur och jordbrukare. Detta samtidigt som vi säkerställer en EU-omfattande ram med huvudmål för bland annat livsmedelssäkerhet, klimat och miljö. Det finns flera saker i den slutgiltiga texten som jag inte är nöjd med, där jag hade velat gå längre på flera områden. Men i det stora hela är betänkandet ett paradigmskifte och flera steg framåt mot mer ambitiösa åtgärder för att uppnå målen i den gröna given och för klimatneutralitet, och även få stärkta investeringar i djurvälfärd och i arbetet mot antibiotisk resistens samtidigt som vi stärker konkurrenskraften och förenklar för bönderna, jag röstade därför för detta betänkande i sin helhet.
Mer specifikt fanns det ett ändringsförslag som avser att införa löne- och anställningsskydd i dessa bidragsvillkor. Att europeiska medborgare ska ha bra arbetsvillkor och arbetsmiljö är en självklarhet. Men ett EU-beslut är fel väg att lösa frågan då jag inte anser att man ska reglera arbetsvillkor på EU-nivå. Dessutom kommer detta att resultera i en ökad administrativ börda för bönderna, i en reform som ser till att förenkla för bönderna – som redan går på knäna. Jag röstade därför emot ändringsförslaget.

Common agricultural policy: financing, management and monitoring (A8-0199/2019 - Ulrike Müller) SV

23-10-2020

En av grundbultarna i den nya reformen till ett förenklat system fastställs genom förordningen om finansiering, förvaltning och övervakning av jordbrukspolitiken. Jag har hela tiden velat se ett skifte från att endast följa regler till ett resultatbaserat system. Jag har velat se en tydlig förenkling av systemet genom avskaffade dubbelkontroller från medlemsstaterna och kommissionen, prestationsbaserad rapportering och kontroller för att stimulera den faktiska användningen av miljöscheman samtidigt som medlemsstaterna levererar högre klimatförändringsmål och miljöambitioner i den gröna given. Tyvärr fanns det en majoritet i plenum för en hybridmodel, där både element av ett resultatbaserat system och ett regelbaserat system inkluderades, vilket kommer att öka byråkratin och försena den övergång som lantbruket måste göra. Därför valde jag att rösta emot sluttexten, och så röstade jag för att se till att den skickas tillbaka till jordbruksutskottet som får möjlighet att reda ut detta inför slutförhandlingen.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Need for urgent action – Dr Djalali

15-12-2020 E-006858/2020 Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.