Please fill this field
Lars ADAKTUSSON Lars ADAKTUSSON
Lars ADAKTUSSON
Sweden

Date of birth : , Jönköping

8th parliamentary term Lars ADAKTUSSON

Political groups

 • 01-07-2014 / 23-09-2018 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 23-09-2018 : Kristdemokraterna (Sweden)

Vice-Chair

 • 16-10-2014 / 23-09-2018 : Delegation for relations with Afghanistan

Member

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Foreign Affairs
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommittee on Human Rights
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegation for relations with Afghanistan
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Committee on Foreign Affairs
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Subcommittee on Human Rights

Substitute

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Transport and Tourism
 • 14-07-2014 / 23-09-2018 : Delegation for relations with Bosnia and Herzegovina, and Kosovo
 • 19-01-2017 / 23-09-2018 : Committee on Transport and Tourism

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Iran nuclear agreement (debate)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(2-367-0000)

EU-NATO relations (debate)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(2-527-0000)

Situation of imprisoned EU-Iranian dual nationals in Iran SV

31-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-31(4-049-0000)

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement (Kosovo)

07-07-2016 AFET_AD(2016)584014 PE584.014v02-00 AFET
Ulrike LUNACEK

OPINION on the prevention of radicalisation and recruitment of European citizens by terrorist organisations

18-09-2015 AFET_AD(2015)560548 PE560.548v02-00 AFET
Timothy Charles Ayrton TANNOCK

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Minor interpellations

Minor interpellations for written answer, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s Members. Rule 130a, Annex III

Major interpellations

Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Role of cities in the institutional framework of the Union (A8-0203/2018 - Kazimierz Michał Ujazdowski) SV

03-07-2018

Idag röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande rörande städernas roll inom unionens institutionella ramar. Genom regionkommittén har EU:s städer idag en viktig roll som främjare av dialog och aktiv deltagare i EU:s beslutsprocess. Att städerna får komma till tals och kan påverka EU är demokratiskt viktigt när man betänker antalet EU-medborgare som bor och verkar i dem, en aspekt som dagens betänkande förtjänstfullt lyfter fram. Betänkandet innehåller dock ett flertal förslag som jag är mycket tveksam till. Förslag som riskerar att leda till mer administration och onödig byråkrati. Det främjar varken städerna eller EU. Jag valde därför att rösta mot betänkandet.

Climate diplomacy (A8-0221/2018 - Arne Lietz, Jo Leinen) SV

03-07-2018

Idag röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande rörande klimatdiplomati som uppmanar medlemsstaterna att ta gemensamt ansvar för de klimatförändringar jorden står inför. I betänkandet omnämns klimatflyktingar flera gånger, ett begrepp som jag menar är problematiskt av olika anledningar, bland annat för att det saknas en tydlig beskrivning av vad som avses och vilka som innefattas. Få verkar veta vad uttrycket innebär i praktiken. Det riskerar således uppstå oklarheter kring definitionen. Det finns dessutom en uppenbar risk för att ordet flykting urvattnas och att det uppstår kontroverser kring vad en flykting är och vem som har flyktingstatus. Klimatflyktingar tenderar att migrera korta distanser och ofta inom det egna landet, det är idag snarare ett regionalt problem än ett globalt sådant. Jag röstade därför för rapporten i sin helhet, men emot skrivningar innehållande begreppet.

Implementation of the EU Youth Strategy (A8-0162/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) SV

31-05-2018

Betänkandet avser EU:s ungdomspolitiska insatser i framtiden och man menar att brexit samt stigande utgifter kommer att påverka EU:s ungdomspolitik negativt. Man vill öka investeringar inom utbildning och kultur och man framhåller att EU:s program som Erasmus+ bör förstärkas och få ökad finansiering. KD är emot avsevärt stigande anslag och en svällande budgetram som blir kostsam för medlemsländerna och därför röstade jag emot betänkandet.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on promoting religious freedom in Pakistan and condemning the unjustified detention of Ms Asia Bibi

25-05-2016 P8_DCL(2016)0055 Lapsed
Antonio TAJANI Mairead McGUINNESS Jan OLBRYCHT Patrizia TOIA Elisabeth MORIN-CHARTIER Dennis de JONG Peter van DALEN Cristian Dan PREDA David Maria SASSOLI Silvia COSTA György HÖLVÉNYI Marijana PETIR Lars ADAKTUSSON Massimiliano SALINI
Date opened : 25-05-2016
Lapse date : 25-08-2016
Number of signatories : 282 - 25-08-2016

WRITTEN DECLARATION on the funnelling of EU aid to terrorist organisations

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Lapsed
Michael THEURER Bas BELDER Geoffrey VAN ORDEN Monika BEŇOVÁ Ryszard CZARNECKI Tunne KELAM Johannes Cornelis van BAALEN Indrek TARAND Antanas GUOGA Petras AUŠTREVIČIUS Lars ADAKTUSSON
Date opened : 09-02-2015
Lapse date : 09-05-2015
Number of signatories : 65 - 11-05-2015

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.