Johan VAN OVERTVELDT : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

The European Green Deal (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) NL  
 

Over de noodzaak van een duurzame transformatie en de grote urgentie van de klimaatuitdagingen is een brede consensus. De Green Deal bevat voor de N-VA heel wat positieve punten. Ik vermeld in het bijzonder het geïntegreerde plan van aanpak, de accenten op innovatie, kringloopeconomie, biodiversiteit, duurzame mobiliteit en landbouw. De N-VA plaatst echter ook vraagtekens bij de haalbaarheid en betaalbaarheid van de plannen. Wij passen voor financiële avonturen.
Hetzelfde geldt voor de resolutie die het Parlement vandaag goedkeurde. De tekst bevat punten die wij voluit steunen zoals verdere inspanningen voor een circulaire economie, een duurzame landbouw en innovatie. Wij zijn ook tevreden dat het Parlement onze oproep voor één enkele zetel opnieuw steunt.
Maar bepaalde passages zijn problematisch. Zo is het voor ons essentieel dat de Europese Investeringsbank haar triple A-status behoudt en geen loutere “Klimaatbank” wordt. We vinden het ook een gemiste kans dat het Parlement de rol van kernenergie in een koolstofarme economie niet erkent. Tenslotte vinden wij het standpunt van het Parlement om de 2030-doelstellingen voor CO2-reductie unilateraal te verhogen tot 55 % weinig realistisch en niet in lijn met de gemaakte afspraken in het Vlaamse regeerakkoord. Om al deze redenen heeft de N-VA zich onthouden bij de eindstemming.

Objection pursuant to Rule 112: Active substances, including dimoxystrobin and mancozeb (B9-0230/2019) NL  
 

De N-VA-delegatie heeft het voorliggende bezwaar niet gesteund om volgende redenen: wij zijn van oordeel dat het Commissievoorstel strookt met Verordening (EG) nr. 1107/2009 en dat de Commissie haar uitvoerende bevoegdheden niet overschrijdt. De voorgestelde verlenging van de geldigheidsduur van de actieve stoffen heeft een administratieve reden. Er is namelijk meer tijd nodig om bepaalde aspecten van de risicobeoordeling grondig uit te werken. De reden hiervoor ligt noch bij de aanvrager, noch bij de Commissie.
Artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 is heel duidelijk: “Wanneer om redenen buiten de wil van de aanvrager blijkt dat de goedkeuring waarschijnlijk zal vervallen alvorens over de verlenging een beslissing is genomen, wordt overeenkomstig de in artikel 79, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure een besluit vastgesteld waarbij het verstrijken van de termijn voor de goedkeuring lang genoeg wordt uitgesteld om de aanvraag te onderzoeken.”
Bovendien geeft een recente uitspraak van de Europese Ombudsman in zaak 687/2018/TE aan dat de Commissie genoodzaakt is de geldigheidsduur te verlengen wanneer de fout voor de vertraging niet bij de aanvrager ligt. In het voorliggende geval zijn de bevoegde nationale autoriteiten er niet in geslaagd de beoordeling tijdig af te werken.

EU Pollinators Initiative (B9-0233/2019) NL  
 

Het EU-initiatief inzake bestuivers kwam er op vraag van de N-VA. Wij verwijzen daarvoor naar het strategisch initiatiefverslag “Tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie van de EU” van collega Demesmaeker.
Bijen, en ook andere bestuivers, zijn geen bijzaak! Dat weten we bij de N-VA al lang. Het belang van bestuivers is immens, zowel voor het ecosysteem als voor onze economie.
Wij steunen de voorliggende resolutie die terecht pleit voor een betere aanpak van de oorzaken. Daarnaast moet de EU inzetten op minder pesticidengebruik, meer geld voor onderzoek en een betere controle. De N-VA blijft ook voluit achter een verbod op neonicotinoïden staan.
Inzake duurzaam gebruik van pesticiden benadrukken wij dat onder andere de geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) nog steeds onderbenut blijft. Alvorens bindende Europese reductiedoelstellingen voor te stellen, is een betere uitvoering van de bestaande richtlijn in de lidstaten én uiteraard een strikte handhaving en monitoring volgens ons aan de orde. Verder zijn wij ervan overtuigd dat ook nieuwe veredelingstechnieken een belangrijke rol spelen in de omschakeling naar een meer duurzame voedselproductie met minder pesticidengebruik en zo een essentiële schakel zijn in de uitvoering van de Green Deal.

Climate and environmental emergency (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) NL  
 

De zorg voor het klimaat is één van de grootste uitdagingen van onze tijd en kan tegelijkertijd een opportuniteit zijn voor innovatie en groei. De omslag naar een klimaatneutrale en duurzame samenleving kan maar bereikt worden door wereldwijde actie. In Vlaanderen werken we volop aan onze eigen omslag, en dragen we bij aan de wereldwijde transitie. We werken ook aan een exportmodel zodat we met Vlaanderen niet alleen focussen op ons beperkt aandeel in de mondiale uitstoot, maar kunnen bijdragen aan een wereldwijde aanpak van de klimaatverandering.
De EU is een globale voortrekker in de strijd tegen klimaatverandering en de nieuwe Europese Commissie von der Leyen schuift de zogeheten “Green Deal” als een belangrijke prioriteit naar voor.
Toch zijn wij niet gewonnen voor het afkondigen van een noodsituatie, voornamelijk om volgende reden: het is een symbolische actie, die geen verandering brengt in de echte wereld noch het draagvlak voor klimaatmaatregelen verhoogt. Wij erkennen evenwel de hoogdringendheid van de situatie. Wij steunen ook de oproep van de ECR om een enkele zetel te kiezen voor het Europees parlement, aangezien de dubbele zetel een aanzienlijke milieu-impact heeft (jaarlijks tussen de 11 000 en 19 000 ton CO2).

2019 UN Climate Change Conference (COP25) (B9-0174/2019) NL  
 

De N-VA steunt het Klimaatakkoord van Parijs en werkt aan de omzetting ervan in praktijk. De voorliggende resolutie bevat positieve elementen zoals de inzet op onderzoek en innovatie, de bijdrage van alle sectoren (luchtvaart, scheepvaart, landbouw), het belang van een toekomstgericht Europees budget, de erkenning van kernenergie in het bereiken van de klimaatdoelstellingen etc.
Maar de resolutie bevat ook problematische delen. Zo steunen wij de oproep om bestaande handelsakkoorden te herzien en om van de EIB een klimaatbank te maken uitdrukkelijk niet. Inzake de verhoging van de 2030-doelen verwijzen wij naar het Vlaams regeerakkoord dat stelt dat Vlaanderen voluit gaat voor het effectief realiseren van de afgesproken doelstellingen en voor een versnelling van investeringen, innovatie en technologische vooruitgang. Vlaanderen kan op basis van een evaluatie van de bijkomende klimaatinspanningen van andere grote handelsblokken een haalbare, betaalbare en bottom-up verhoging van de Europese 2030-doelstelling ondersteunen die kosten-efficiënt verdeeld is over de lidstaten, internationale flexibiliteit toelaat en voor zover dit de energiefactuur voor burgers en ondernemingen niet verhoogt. De resolutie geeft deze garanties niet. Om deze redenen heeft de N-VA zich onthouden. Dit neemt niet weg dat wij ons werk voor een duurzame en koolstofarme samenleving, met overtuiging, ambitie én realisme verderzetten.

2020 budgetary procedure: joint text (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) NL  
 

Het akkoord dat werd bereikt door de twee armen van de begrotingsautoriteit, het Parlement en de Raad, bevat een veelbelovende omslag in de uitgaven. Er werden voor EUR 850 miljoen nieuwe vastleggingen gedaan bovenop het voorstel van de Commissie, waarvan EUR 505 miljoen uitgaven die bijdragen aan de klimaatdoelstelling. Het merendeel van deze bijkomende uitgaven hebben een duidelijke Europese meerwaarde.
Vooral de meeruitgaven voor het onderzoeksprogramma Horizon 2020 (+ EUR 330 miljoen), voor Erasmus + (+ EUR 50 miljoen) en voor strategische infrastructuurinvesteringen via CEF, de Connecting Europa Facility (+ EUR 133 miljoen), vallen op. Verder werden ook het LIFE-programma voor biodiversiteit (+ EUR 10 miljoen) en EUROPOL (+ EUR 13 miljoen) voorzien van extra middelen. Allemaal uitgaven die N-VA uitdrukkelijk steunt.
Voor N-VA is dit een sterke en verantwoorde begroting en moeten we voor de toekomst in dezelfde richting durven doorgaan.

Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified cotton LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (B9-0170/2019) NL  
 

De N-VA delegatie steunt de bezwaren tegen de betrokken ggo's niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en “evidencebased” beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s, geeft het bezwaar het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en —toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet kaderen in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (“integrated pest management”) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

Objection pursuant to Rule 112: Assessment of the impact of plant protection products on honeybees (B9-0149/2019) NL  
 

Cijfers over bijensterfte blijven verontrustend. De oorzaken zijn divers: afnemende biodiversiteit, te veel pesticidengebruik, de parasitaire varroamijt, enz. Het belang van bijen als bestuivers van gewassen is nochtans immens. Niet alleen voor het ecosysteem, maar ook voor onze economie.
In 2013 bracht de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) het “Bee Guidance Document” uit. Dit bevat richtsnoeren ter beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op bijen. Op basis hiervan vond bijvoorbeeld het verbod op neonicotinoïden ingang, dat de N-VA altijd voluit heeft gesteund.
De wijziging van Verordening (EU) nr. 546/2011 die nu voorligt, is echter niet waterdicht. De ecotoxicologische effecten van bestrijdingsmiddelen uiten zich immers vooral op lange termijn (chronisch), via interactie met omgevingsfactoren, via de voedselketen en via interactie met andere chemische agentia. Door alleen te kijken naar acute toxiciteit worden al deze aspecten niet meegenomen. Bovendien treft deze problematiek niet alleen honingbijen, maar ook wilde bijen, hommels en andere (bloem)bestuivende insecten, maar deze worden eveneens buiten beschouwing gelaten.
Ten tweede stellen wij ons vragen bij de timing van de Commissie. De EFSA werkt momenteel aan een herziening van de bijenrichtsnoeren uit 2013. Was het dan niet beter geweest deze herziening eerst af te wachten?
Daarom stemde de N-VA vóór het bezwaar.

Draft amending budget No 1/2019: surplus from 2018 (A9-0005/2019 - John Howarth) NL  
 

Het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 1/2019 voor het begrotingsjaar 2019 regelt de opname van het overschot van het begrotingsjaar 2018. Dit is een technische oefening waarbij het overschot ten gevolge van onderbestedingen en allerlei inkomsten de bni-bijdrage die de lidstaten betalen aan het EU-budget dienovereenkomstig verlaagt.
N-VA heeft voor het verslag gestemd. Wel dient te worden opgemerkt dat N-VA kritisch staat ten aanzien van de stelling dat inkomsten uit boetes en sancties geen aanleiding zouden moeten geven tot een vermindering van de bni-bijdrage maar daarentegen moeten gebruikt worden voor het spijzen van een reservefonds.

Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund - EGF/2019/000 TA 2019 - Technical assistance at the initiative of the Commission (A9-0001/2019 - Bogdan Rzońca) NL  
 

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) is opgericht om extra steun te geven aan werknemers die de gevolgen van grote structurele veranderingen in de wereldhandelspatronen ondervinden. Extra steun, die geenszins de nood kan wegnemen om structurele hervormingen door te voeren met het oog op duurzame economische groei. Een Europese transferunie kan geen remedie zijn om de werkloosheid aan te pakken, noch een broodnodig structureel hervormingsbeleid vervangen. Globalisering is immers onvermijdelijk en gaat hand in hand met de opening van nieuwe markten, met internationale concurrentie, met economische groei en met het creëren van werkgelegenheid die het banenverlies in minder competitieve sectoren overtreft.
N-VA heeft voor het vrijmaken van middelen voor technische bijstand van de Commissie gestemd. N-VA is ervan overtuigd dat de extra steun, wanneer die geleverd wordt, zo snel en efficiënt mogelijk beschikbaar gesteld kan worden. Bovendien kijkt N-VA ook uit naar het gebruik van het EGF voor de gevolgen van een no-dealbrexit, zoals aangekondigd door de Commissie in het kader van de maatregelen voor de brexitvoorbereidingen. Bij gebrek aan een specifiek Europees brexitnoodfonds kan het EGF hier de eerste noden lenigen.

Contact