Sander
LOONES

Written explanations of vote - 8th parliamentary term Sander LOONES

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Import of cultural goods (A8-0308/2018 - Alessia Maria Mosca, Daniel Dalton) NL

25-10-2018

De financiering van terrorisme door roof en verkoop van cultuurgoederen moet bestreden worden, dat is evident. Maar we moeten opletten dat de nieuwe EU-regelgeving haar doel niet voorbij schiet en door een wildgroei aan administratieve procedures de legale invoer van cultuurgoederen belemmert. We hebben duidelijke en efficiënte regels nodig die terreurfinanciering tegengaan maar legale transacties niet nodeloos bemoeilijken. Bij een administratieve rompslomp heeft niemand baat. Daarom stemt de N-VA-delegatie tegen dit verslag en hopen we op een bijsturing in de trialoog.

General budget of the European Union for 2019 - all sections (A8-0313/2018 - Daniele Viotti, Paul Rübig) NL

24-10-2018

In dit voorstel legt het Europees Parlement haar positie vast voor de begroting van 2019, zodat de finale onderhandelingen met de Raad kunnen beginnen.
Met een totaal van meer dan 166 miljard euro kiest het Parlement opnieuw voor meer uitgaven. Uiteraard zitten in het pakket een reeks initiatieven die erg gepast zijn en tegemoetkomen aan reële noden op het terrein. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verhoging van de middelen voor Frontex, bijkomende budgettaire ruimte op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en de uitbreiding van Erasmus+.
Maar als we geloofwaardig willen blijven, zou dat gecombineerd moeten worden met het schrappen van zaken die de EU vandaag niet goed doet, of zelfs beter niet meer zou doen, zodat we ons duidelijk kunnen richten op zaken waar Europa een specifieke toegevoegde waarde biedt. Zo is er bijvoorbeeld geen enkele meerwaarde aan het gratis uitdelen van Interrail-passen, een project dat handenvol geld kost en in 2019 verder zal worden uitgebreid. N-VA heeft dan ook tegen dit begrotingsvoorstel gestemd.

Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel (A8-0311/2018 - José Manuel Fernandes) NL

23-10-2018

Globalisering is onvermijdelijk en gaat hand in hand met de opening van nieuwe markten, met internationale concurrentie, met economische groei en met jobcreatie die het jobverlies in minder competitieve sectoren overtreft. Er is bijgevolg vooral nood aan structurele hervormingen om te kunnen aansluiten bij duurzame economische groei. Dit vereist economisch maatwerk gecombineerd met een aangepast sociaal beleid waarvoor, eveneens in lijn met de Verdragen, de lidstaten als eerste en meest gepaste overheid bevoegd zijn.
De N-VA-delegatie in het Europees Parlement heeft begrip voor de doelstellingen van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG), maar is ervan overtuigd dat een Europese transferunie geen remedie kan zijn om de werkloosheid aan te pakken, noch een broodnodig structureel hervormingsbeleid kan vervangen. De Europarlementsleden van de N-VA hebben daarom tegen dit verslag gestemd.

2019 budget - Trilogue mandate (A8-0247/2018 - Daniele Viotti) NL

05-07-2018

Het mandaat voor de onderhandelingen met de Raad bevat een aantal standpunten die de N-VA moeilijk niet kan delen. Zo wordt het principe bevestigd dat nieuwe uitgaven nieuwe middelen vereisen, daar waar onze partij van in het begin heeft aangedrongen om alle programma’s te evalueren op hun deugdelijkheid op het vlak van Europese toegevoegde waarde en te schrappen wanneer uitgaven in Europees verband te weinig meerwaarde opleveren. Verder dringt de tekst aan op het verhogen van de financiering voor het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief. De N-VA benadrukt dat de oorzaken van de jeugdwerkloosheid erg kunnen uiteenlopen in de verschillende lidstaten, waardoor het niet gepast is om in één enkele Europese oplossing te voorzien. De structurele oplossing bestaat erin om maatwerk te bieden op regionaal en lidstatelijk niveau.
Tenslotte betreurt de tekst dat de Commissie meer pre-toetredingssteun voorziet voor Turkije voor het doorvoeren van politieke hervormingen. Voor de N-VA-Europarlementsleden gaat dit niet ver genoeg. Er is geen enkele reden waarom er na de achteruitgang van de afgelopen jaren nog geld moet vrijgemaakt worden voor Turkije in het kader van een mogelijke toetreding. Voor de begroting zou het beter zijn als alle steun gewoon werd geschrapt.
De N-VA-Europarlementsleden hebben dan ook tegen het mandaat gestemd.

Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2017/009 FR/Air France (A8-0210/2018 - Alain Lamassoure) NL

03-07-2018

Globalisering is onvermijdelijk en gaat hand in hand met de opening van nieuwe markten, met internationale concurrentie, met economische groei en met jobcreatie, die het jobverlies in minder competitieve sectoren overtreft. Er is bijgevolg vooral nood aan structurele hervormingen om te kunnen aansluiten met duurzame economische groei. Dit vereist economisch maatwerk gecombineerd met een aangepast sociaal beleid waarvoor, eveneens in lijn met de verdragen, de lidstaten als eerste en meest gepaste overheid bevoegd zijn. De N-VA-delegatie in het Europees Parlement heeft begrip voor de doelstellingen van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG), maar is ervan overtuigd dat een Europese transferunie geen remedie kan zijn om de werkloosheid aan te pakken, noch een broodnodig structureel hervormingsbeleid kan vervangen. De Europarlementsleden van de N-VA hebben daarom tegen dit verslag gestemd.

Structural and financial barriers in the access to culture (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski) NL

14-06-2018

De N-VA-delegatie stemt tegen deze resolutie, omdat zij geen deugdelijke rechtsgrondslag heeft. Zij verwijst niet naar de betrokken artikels van de Verdragen die een Europese dimensie vereisen voor het EU-optreden inzake cultuur en de mogelijke activiteiten beperkend opsommen.
De artikels van het Handvest van de grondrechten van de EU waarnaar wel verwezen wordt, vormen geen afdoende rechtsgrond, omdat de lidstaten voor de uitoefening van hun eigen bevoegdheden niet door dit handvest gebonden zijn. Aldus bieden deze artikels geen rechtsbasis voor de talrijke suggesties inzake de uitoefening van nationale bevoegdheden die dit verslag bevat.

Objection to Commission delegated regulation amending delegated regulation (EU) 2017/118 establishing fisheries conservation measures for the protection of the marine environment in the North Sea (B8-0299/2018) NL

14-06-2018

De N-VA-delegatie steunt het bezwaar tegen de gedelegeerde verordening. In 2017 hebben België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk bij de Commissie een gezamenlijke aanbeveling ingediend in het kader van de kaderrichtlijn mariene strategie. Deze bevat maatregelen voor visserijbeheer om de toestand van de zeebodem in de afgebakende zones te verbeteren door het gebruik van vistuig dat contact heeft met de zeebodem te verminderen.
De gedelegeerde handeling staat toe dat testen met "alternatieve zeebodemverstorende vistechnieken mits speciale vergunning" worden toegelaten. De teksten sluiten echter juridisch onvoldoende uit dat de elektrische pulskor hier niet onder valt, ondanks de uitdrukkelijke toezegging van de bevoegde Belgische staatssecretaris. Bovendien wil de N-VA-delegatie ook haar bezorgdheid uitdrukken over de ecologische bezwaren in ruimere zin tegen de gedelegeerde handeling.

State of play of recreational fisheries in the EU (A8-0191/2018 - Norica Nicolai) NL

12-06-2018

De N-VA-delegatie steunt dit verslag. Meten is weten. Voor N-VA is het zonneklaar dat een gebrek aan duidelijke data een behoorlijke evaluatie van de impact van de recreatieve visserij in Europa onmogelijk maakt. Zonder deze informatie zullen de beheersplannen en regels niet evenredig en billijk zijn voor zowel de recreatieve als de commerciële visserij. Indien wij onze visbestanden op een adequate manier willen beheren, dan moeten alle vangsten en de visserijsterfte volledig in kaart worden gebracht. Daarom moeten ze ook opgenomen worden in de regionale beheersplannen met het oog op het vaststellen van die vangstmogelijkheden.
Ook de recreatieve visserij heeft hier baat bij, want de veronderstelling leeft dat de recreatieve vissers meer zouden ophalen dan de schattingen die worden gemaakt. Recent onderzoek voor het Belgisch deel van de Noordzee leert echter dat slechts 1 % van de totale aanvoer op het conto van de recreatieve visser kan worden geschreven. Een goede inschatting van de realiteit, samen met een duidelijke definiëring en aflijning van de sector, moet zo de basis vormen voor regelgeving 'op maat'. Dan kan de recreatieve visser met een gerust hart zijn visje blijven ophalen en de beroepsvisser zijn boterham op een degelijke en eerlijke manier verdienen.

Mobilisation of the EU Solidarity Fund to provide assistance to Greece, Spain, France and Portugal (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes) NL

30-05-2018

De Europarlementsleden van N-VA dragen solidariteit hoog in het vaandel. Daarom hebben ze voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie en ook voor de ermee verbonden wijziging van de begroting 1/2018 gestemd. Die voorstellen voorzien in geldelijke steun voor een aantal lidstaten als gevolg van de schade die ze geleden hebben bij verschillende natuurrampen. Het gaat hier over de gevolgen van de aardbeving in Lesbos (Griekenland), de orkanen Irma en Maria op Sint-Maarten en Guadeloupe (Frankrijk) en bosbranden in Portugal en Spanje.
Het steunbedrag bedraagt in totaal meer dan 104 miljoen euro, waarvan het merendeel wordt uitgetrokken voor Frankrijk (bijna 49 miljoen euro) en Portugal (50,6 miljoen euro).

Draft amending budget No 1/2018 accompanying the proposal to mobilise the EU Solidarity Fund to provide assistance to Greece, Spain, France and Portugal (C8-0181/2018) NL

30-05-2018

De Europarlementsleden van N-VA dragen solidariteit hoog in het vaandel. Daarom hebben ze voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie en ook voor de ermee verbonden wijziging van de begroting 1/2018 gestemd. Die voorstellen voorzien in geldelijke steun voor een aantal lidstaten als gevolg van de schade die ze geleden hebben bij verschillende natuurrampen. Het gaat hier over de gevolgen van de aardbeving in Lesbos (Griekenland), de orkanen Irma en Maria op Sint-Maarten en Guadeloupe (Frankrijk) en bosbranden in Portugal en Spanje.
Het steunbedrag bedraagt in totaal meer dan 104 miljoen euro, waarvan het merendeel wordt uitgetrokken voor Frankrijk (bijna 49 miljoen euro) en Portugal (50,6 miljoen euro).

Mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: application EGF/2018/000 TA 2018 - Technical assistance at the initiative of the Commission (A8-0172/2018 - Eider Gardiazabal Rubial) NL

30-05-2018

Globalisering is onvermijdelijk en gaat hand in hand met de opening van nieuwe markten, met internationale concurrentie, met economische groei en met banencreatie die het banenverlies in minder competitieve sectoren overtreft. Er is bijgevolg vooral behoefte aan structurele hervormingen om duurzame economische groei tot stand te kunnen brengen. Dit vereist economisch maatwerk, gecombineerd met een aangepast sociaal beleid waarvoor, eveneens in lijn met de Verdragen, de lidstaten als eerste en meest gepaste overheid bevoegd zijn.
De N-VA-delegatie in het Europees Parlement heeft begrip voor de doelstellingen van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG), maar is ervan overtuigd dat een Europese transferunie geen remedie kan zijn om de werkloosheid aan te pakken, noch een broodnodig structureel hervormingsbeleid kan vervangen. De Europarlementsleden van de N-VA hebben daarom tegen dit verslag gestemd.

The future of food and farming (A8-0178/2018 - Herbert Dorfmann) NL

30-05-2018

Dit verslag behandelt de vraag hoe het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) er moet uitzien na 2020. Het verslag schaart zich voorzichtig achter de principes van modernisering, subsidiariteit en nationale verantwoordelijkheid die ten grondslag liggen aan de voorgestelde hervorming van het GLB. De N-VA staat duidelijk achter deze principes. Zo zullen lidstaten en regio's meer vrijheid krijgen om een eigen en efficiënter landbouw- en vergroeningsbeleid te voeren, op regionale omstandigheden afgestemd.
De N-VA kan zich evenwel niet scharen achter een niet-afname of zelfs toename van de middelen voor het GLB, noch achter een grotere convergentie van de rechtstreekse betalingen. België draagt immers tussen 2015 en 2020 jaarlijks al bijna 700 miljoen euro meer bij aan het GLB dan wat de Belgische boeren ervoor terugkrijgen. Bovendien heeft de Commissie in september 2017 berekend dat, in geval van 30 % cofinanciering van het GLB (rechtstreekse betalingen) voor de periode 2021-2027, België 1,849 miljard euro zou kunnen besparen, en dit zonder te raken aan het niveau van inkomenssteun voor onze eigen boeren. De optie van cofinanciering werd echter niet eens onderzocht in dit verslag. Om deze redenen heeft de N-VA zich onthouden met betrekking tot dit verslag.

2021-2027 Multiannual Financial Framework and own resources (B8-0239/2018, B8-0240/2018, B8-0241/2018) NL

30-05-2018

De resolutie die door een aantal fracties werd ingediend om het debat af te sluiten met tussenkomsten van zowel de Raad als de Commissie over het voorstel voor het komende meerjarig financieel kader (MFK) gaat dezelfde richting uit als in de eerder door hen gesteunde stellingnames die werden goedgekeurd in maart. De gevestigde partijen gaan namelijk uit van het behoud van het huidige uitgavenniveau en van de oude prioriteiten, ook na het verdwijnen van het Verenigd Koninkrijk, een belangrijke nettobetaler, uit de EU. De tekst komt uiteindelijk uit op een stijging van het uitgavenvolume tot 1,3 % van het gezamenlijk bruto nationaal inkomen van de overblijvende 27 EU-lidstaten. Deze forse toename moet volgens hen bekostigd worden door een hervorming aan de inkomstenzijde van de EU-begroting met een invoering van nieuwe eigen middelen.
Nergens bevat de tekst een voorstel om grondig te hervormen. De kool en de geit worden dus gespaard. Voor N-VA betekent meer investeren niet noodzakelijk een groter budget. Waar Europese samenwerking een meerwaarde biedt, moeten de lidstaten zich engageren. Maar in domeinen waar de EU overbodig blijkt en programma's achterhaald zijn, moet de geldkraan worden dichtgedraaid. De N-VA-Europarlementsleden hebben dan ook tegen deze resolutie gestemd.

Implementation of CAP young farmers’ tools in the EU after the 2013 reform (A8-0157/2018 - Nicola Caputo) NL

29-05-2018

De N-VA is bezorgd over de lage instroom van jonge landbouwers en de steeds hogere gemiddelde leeftijd van Europese landbouwers. Daarom schaart de N-VA zich achter het merendeel van de aanbevelingen van het Europees Parlement in dit verslag. Hierin wordt opgeroepen om jonge en nieuwe landbouwers meer te ondersteunen, onder meer door in te zetten op gepaste financiële steun, opleidingen, innovatie, duurzaamheid en het beperken van administratieve rompslomp.
Anderzijds heeft de N-VA ook een aantal bemerkingen bij het verslag. Zo vindt de N-VA niet dat jonge landbouwers in de hele EU, ongeacht het project dat voorligt, aan dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde rente toegang tot leningen zouden moeten krijgen. Ook dient er volgens de N-VA over gewaakt te worden dat meer steun voor jonge boeren niet gepaard gaat met een verhoging van het hele budget voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), omdat België vandaag al jaarlijks honderden miljoenen méér bijdraagt dan onze boeren van Europa terugkrijgen en omdat deze transfer onhoudbaar en inefficiënt is.
Met het oog op een efficiënter GLB is het essentieel om duidelijke prioriteiten, waaronder generatievernieuwing, te stellen. Gezien het belang van het bevorderen van generatievernieuwing in de landbouwsector heeft de N-VA ondanks deze bedenkingen voor dit verslag gestemd.

Sustainable finance (A8-0164/2018 - Molly Scott Cato) NL

29-05-2018

Dit verslag omvat de aanbevelingen van het Europees Parlement om tot een duurzame financiering van de economie te komen. De Commissie is evenwel reeds op 23 mei met haar voorstellen gekomen. Deze getuigen van heel wat meer realiteitszin en vormen een betere onderhandelingsbasis.
De N-VA is van mening dat de financiële wereld mee in het bad moet worden getrokken om een duurzame economie te creëren. Daarom is de N-VA het ermee mee eens dat financiële spelers transparanter moeten zijn over hun investeringen. Positief is tevens de opname van duurzaamheidsfactoren in beleggingsadvies.
De N-VA heeft echter verschillende bedenkingen bij dit verslag. Vooreerst mag de definitie van wat duurzaam is niet te breed zijn, want als beleggers voor duurzame projecten willen kiezen, dan moeten deze ook écht duurzaam zijn. Bovendien is de N-VA, gezien de negatieve effecten hiervan op financiële stabiliteit, geen voorstander van de aankoopprogramma's van de ECB, noch van het opnemen van duurzaamheidsdoelstellingen in deze programma's. Ten slotte is de N-VA geen voorstander van eurobonds, noch van een groene versie ervan. Wij scharen ons dan ook niet achter een Europese publieke uitgifte van zogenaamde groene obligaties door Europese instellingen. Om deze redenen onthoudt de N-VA zich in verband met dit verslag.

Objection pursuant to Rule 106: genetically modified sugar beet H7-1 (B8-0220/2018) NL

03-05-2018

De N-VA delegatie steunt het bezwaar tegen de betrokken ggo niet om volgende redenen. De goedkeuringsprocedure voor ggo’s is strikt. De EFSA-risicobeoordeling speelt hierin een cruciale rol. De N-VA gelooft sterk in wetenschappelijk onderbouwd en op wetenschappelijk bewijs gebaseerd beleid. Bovendien heeft de Commissie haar mandaat bij deze uitvoerende handeling niet overschreden: wanneer de lidstaten geen gekwalificeerde meerderheid bereiken, dan is de Europese Commissie gemachtigd ggo’s goed te keuren op basis van een positief advies van EFSA.
Biotechnologie is een belangrijke sector voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. Door te pleiten voor een moratorium op de goedkeuring van ggo’s wordt het signaal afgegeven dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, hetgeen volgens mij verkeerd en nefast is.
Het blijft belangrijk een onderscheid te maken tussen ggo-techniek en -toepassing. Het is ook duidelijk dat het (eventuele) gebruik van ggo’s altijd moet kaderen in een landbouwbeleid waarin de bescherming van volksgezondheid, milieu en biodiversiteit is geïntegreerd, waarbij geïntegreerde plaagbestrijding (integrated pest management ) essentieel is voor een duurzaam gebruik van pesticiden en niet-chemische alternatieven.

A global ban on animal testing for cosmetics (B8-0217/2018) NL

03-05-2018

De N-VA steunt de resolutie die pleit voor een wereldwijd verbod op dierproeven voor cosmetica. Dierproeven voor cosmetica zijn niet meer van deze tijd en vallen niet meer te rechtvaardigen. De EU speelt hierin een echte voortrekkersrol. De N-VA vindt het een uitstekende zaak dat dierproeven voor cosmetica in de EU verboden zijn én dat op dieren geteste cosmetica in de EU niet verkocht mogen worden. Ook in een aantal derde landen geldt een verbod op dierproeven voor cosmetica. Wereldwijd zijn dierproeven voor cosmetica echter wel nog in 80% van de landen toegelaten. Een inhaalbeweging is noodzakelijk én mogelijk. Een globale inspanning zou een enorme stap vooruit betekenen voor dierenwelzijn, industrie en consument.

Estimates of revenue and expenditure for the financial year 2019 – Section I – European Parliament (A8-0146/2018 - Paul Rübig) NL

19-04-2018

De N-VA stemt tegen de resolutie met de raming van de uitgaven en ontvangsten van het Europees Parlement voor 2019. Onder druk van een aantal leden van de Begrotingscommissie is het uiteindelijk begrote budget voor de uitgaven van het Europees Parlement met 1,999 miljard euro net onder de 2 miljard euro gedoken. In een verkiezingsjaar moet de kostprijs van het Europees Parlement immers op een koopje kunnen lijken. Hoewel een deel van de extra uitgaven onvermijdelijk is aangezien ze gekoppeld zijn aan een index worden er kansen gemist om te besparen en over te gaan op een transparantere werking.
Zo wordt er naar aanleiding van de verkiezingen 17 miljoen euro extra uitgetrokken voor de uitgaven van de fracties terwijl die de afgelopen jaren reeds goed bedeeld werden en tezamen jaarlijks meer dan 30 miljoen euro ontvingen. Daarnaast zal de gedeeltelijke vervanging van de vertrekkende Britse parlementsleden door een verhoging van de vertegenwoordiging uit een aantal andere lidstaten voortaan jaarlijks 15 miljoen euro meer kosten dan had kunnen worden bespaard als de parlementsleden niet vervangen zouden worden. Uiteindelijk stijgt de begroting opnieuw, ook in 2019. Dit keer met 3,38 %.

Vaccine hesitancy and drop in vaccination rates in Europe (B8-0188/2018, B8-0195/2018) NL

19-04-2018

Vaccinaties redden levens en zijn een van de meest kosteneffectieve volksgezondheidsmaatregelen. Toch neemt het wantrouwen tegenover vaccinatie in sommige EU-lidstaten toe. Uit een recente enquête blijkt dat in Frankrijk 41 % van de ondervraagde burgers niet akkoord is met de stelling dat vaccins veilig zijn. Het gemiddelde in de EU ligt op 13 %!
Dit is een bijzonder zorgwekkend verschijnsel dat aanleiding kan geven tot een daling van de vaccinatiegraad en dat blijft niet zonder gevolg. In het monitoringverslag van het ECDC van januari 2018 staat dat recente uitbraken van mazelen sinds begin 2016 tot 49 dodelijke slachtoffers hebben geleid in verschillende EU-lidstaten.
De N-VA is daarom tevreden dat dit maatschappelijke probleem duidelijk op de politieke agenda wordt geplaatst en steunt de voorliggende resolutie. De N-VA benadrukt evenwel dat het in de eerste plaats de bevoegde overheden in de lidstaten zijn die verantwoordelijk zijn voor preventie.
Vaccinaties vormen een essentieel onderdeel van een goed preventiebeleid. Vlaanderen scoort erg goed, maar we moeten waakzaam blijven. We moeten duidelijk maken dat het verwaarlozen van noodzakelijke vaccinaties een soort van luxeverzuim is. We moeten de problemen met terughoudendheid tegenover vaccinatie de kop indrukken en verspreiding van misleidende informatie tegengaan. Ook blijvende inzet op bewustwordingsacties is noodzakelijk.

Waste (A8-0034/2017 - Simona Bonafè) NL

18-04-2018

De omschakeling naar een kringloopeconomie levert voordelen op voor milieu, volksgezondheid en klimaat, maar is ook cruciaal voor onze economie. Gezien onze afhankelijkheid van derde landen voor de invoer van grondstoffen en de eindigheid van sommige van deze grondstoffen, moeten we er slim mee omspringen. Afval voorkomen, hergebruiken en recycleren is de boodschap. Zo zorgen we voor meer groei, meer banen en minder CO2-uitstoot.
Beter en meer recycleren vormt daarbij een noodzakelijke eerste stap: de N-VA is tevreden dat het Parlement erin slaagde de nieuwe doelstellingen ambitieus te houden. Slim recycleren begint ook bij slim sorteren. Dankzij dit pakket zal Europa stilaan richting de succesvolle Vlaamse standaarden voor selectieve inzameling opschuiven. Ook de producenten moeten mee in bad!
De omschakeling van een wegwerpmodel naar een kringloopeconomie vergt echter veel meer dan enkel beter recycleren. Europa moet ook prioritair inzetten op nieuwe bedrijfsmodellen en nieuwe vormen van productie en consumptie zodat we afval voorkomen en daadwerkelijk meer inzetten op hergebruik. Ook op dat vlak zet Vlaanderen de toon in Europa, bijvoorbeeld via onze succesvolle kringloopwinkels en projecten in de schoot van Vlaanderen Circulair.
Het voorliggende akkoord effent mede het pad voor deze circulaire omschakeling en de N-VA steunt het volledig.