Please fill this field
Urmas PAET Urmas PAET
Urmas PAET

Renew Europe Group

Member

Estonia - Eesti Reformierakond (Estonia)

Date of birth : , Tallinn

Written explanations of vote Urmas PAET

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Safety of the nuclear power plant in Ostrovets (Belarus) (B9-0109/2021) ET

11-02-2021

Toetasin. Tuumaohutuse tagamine on üks ELi peamisi prioriteete nii liidu siseselt kui ka selle välispiiridel. Astravetsi tuumaelektrijaam Valgevenes asub 50 km kaugusel Vilniusest ning on vahetus läheduses ka teistele ELi riikidele, nagu Poola, Läti ja Eesti. Antud tuumaelektrijaamaga kaasnevad mitmed ohutusprobleemid, muuhulgas ei ole täielikult rakendatud ka ELi 2018. aasta vastastikuse eksperdihinnangu ja Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri soovitusi. Hoolimata eelmainitust, alustas tuumaelektrijaam Astravetsis 3. novembril 2020 elektri tootmist. Hetkel on käimas uus vastastikuse hindamise protsess ning omad järeldused teeb ka tuumaohutust reguleerivate asutuste Euroopa töörühm. Eesmärgiks on aruande valmimine ja esitamine Valgevene tuumajaamale enne selle ärilist kasutuselevõttu, mis on kavandatud 2021. aasta märtsiks. On oluline, et EL ja selle institutsioonid oleks selles Euroopa jaoks olulises küsimuses kõrgetasemeliselt kaasatud.

Humanitarian and political situation in Yemen (B9-0119/2021) ET

11-02-2021

Toetasin. Jeemenis vajab 24 miljonit inimest humanitaarabi, paljud kannatavad nälga ning need numbrid aina suurenevad. Humanitaarabi Jeemenile peab suurendama ning vägivald peab lõppema. Ainus lahendus konfliktile saab tulla läbirääkimiste teel, mitte vägivalda kasutades. Sanktsioonid tuleb kehtestada neile, kes rikuvad rahvusvahelist humanitaarõigust.

The situation in Myanmar (B9-0116/2021) ET

11-02-2021

Toetasin. Olukord Myanmaris on järjest hullemaks läinud pärast seda, kui sõjavägi 1. veebruaril riigipöördega võimu haaras. Olen Euroopa Parlamendi selleteemalise resolutsiooni kaasautor. Vaatamata sellele, et riigis on sõjaseisukord ja et sõjavägi on internetile ligipääsu blokeerinud ja inimestel on väga piiratud võimalused toimuva kohta infot saada, näeme me ikkagi tänavatel meeleavaldusi, mida püütakse kummikuulide, veekahurite ja pisargaasiga maha suruda. Inimõiguste olukord Myanmaris on kohutav. Lisaks rohingyade genotsiidile, kogevad inimõiguste rikkumisi ka teised vähemused. ELi Nõukogul tuleb kehtestada suunatud sanktsioonid neile, kes riigipöörde eest vastutavad ning ka neile, kes on süüdi rohingyade genotsiidis.

Challenges ahead for women’s rights: more than 25 years after the Beijing Declaration and Platform for Action (B9-0114/2021) ET

11-02-2021

Toetasin. Pekingi deklaratsioon ja tegevusprogramm käsitleb mitmeid naiste õigusi puudutavaid probleeme, sealhulgas näiteks vaesus, haridus, tervis, relvakonfliktid, vägivald (naiste suguelundite moonutamine, sundabielu ja sunniviisiline abort). 1. oktoobril 2020 ÜRO Peaassamblee ja Pekingi konventsiooni mälestamiseks peetud kõrgetasemelisel kohtumisel soolise võrdõiguslikkuse saavutamise ning naiste ja tüdrukute mõjuvõimu suurendamise kohta, tunnistasid pea 100-riigi juhid üle maailma, et naiste õiguste edendamine on kahjuks kaugel nendest eesmärkidest, mis 1995. aastal Pekingi konventsiooni kirja pandi. Seetõttu on oluline, et koostöö ja eesmärgipärane tegevus konventsiooni täitmiseks jätkuks.

Markets in financial instruments (A9-0208/2020 - Markus Ferber) ET

10-02-2021

Toetasin. COVID-19 pandeemial on olnud laastav mõju muuhulgas ka liikmesriikide äriühingutele, tervishoiusüsteemidele, majandusele ning finantssüsteemidele. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/65/EL, mille eesmärgiks on reguleerida finantsinsturmentide turgu ja mis võeti vastu vastuseks 2007. ja 2008. aasta finantskriisile. Pandeemia mõjul tekkinud majanduskriisi leevendamiseks tuleb rakendada uusi muudatusettepanekuid, millega lubatakse ajutised erandid ja liigse bürokraatia kaotamine.

EU Recovery prospectus and targeted adjustments for financial intermediaries to help the recovery from the COVID-19 pandemic (A9-0228/2020 - Ondřej Kovařík) ET

10-02-2021

Toetasin. Selleks, et kiiresti leevendada COVID-19 pandeemia ulatuslikku negatiivset mõju majandusele, on oluline tagada ELi finantssektori likviidsus ja võidelda ähvardava majanduslanguse vastu. Ajakohastatakse seadusandlust, mis aitab paremini toetada kapitaliturgudel osalejaid.

Slot utilisation rules at Union airports: temporary relief (C9-0420/2020) ET

10-02-2021

Toetasin. COVID-19 pandeemiast tulenevalt on reisimise nõudlus drastiliselt kahanenud, seega lennuettevõtted on teinud oma sõiduplaanides mitmeid muudatusi. Seetõttu on lennuoperatsioone koordineerivate lennujaamade teenindusaegade kasutusmäär langenud oluliselt alla teenindusaegade määrusega kehtestatud 80% künnise. Et lahendada tekkinud olukorda, võttis EL 2020. aasta märtsi kuus vastu teenindusaegade määruse muudatusettepaneku, mis lõppes 2020 aasta oktoobris. Reisijate kahanemine aga jätkub endiselt, seetõttu on oluline antud muudatusettepanekud rakendada ka edaspidi.

Temporary measures concerning the validity of certificates and licences (Omnibus II) (C9-0004/2021) ET

10-02-2021

Toetasin. COVID-19 pandeemia on kaasa toonud erakorralised asjaolud, mis mõjutavad liikmesriikide pädevate asutuste igapäevast tegevust ning mistõttu on näiteks eri transpordisektorites täidetavate haldusformaalsustega kaasnenud mitmeid probleeme. On selge, et kriisi olukorras ei pruugi asjaomastel isikutel olla võimalik täita vajalikke formaalsusi, mis nõuavad teatud litsentide ning lubade täitmist. Seetõttu on oluline, et EL viiks läbi vajalikud muudatused, et luua kohandused seoses tähtaegadega ja võimaldada komisjonil lubada liikmesriigi taotluse korral osutatud tähtaegu pikendada.

EU Association Agreement with Ukraine (A9-0219/2020 - Michael Gahler) ET

10-02-2021

Toetasin. Ukraina on teinud teatavaid edusamme ELi assotsieerimislepingu nõuete kohaselt nii põllumajanduse, energia, panganduse, digimajanduse, detsentraliseerimise kui ka keskkonna valdkondades. Küll aga peab Ukraina tegema rohkem, et võidelda riigis vohava korruptsiooni ja oligarhide ülemvõimuga. Reformikava rakendamine on oluline, et järgneks järkjärguline integreerumine liidu siseturule, samuti tuleb tõdeda, et Ukraina valimisseadustik vajab täiendamist, et see viia vastavusse rahvusvaheliste standarditega. Usaldus institutsioonide vastu on kõige tõhusam julgeolekumehhanism, resolutsioonis märgmie veel ära, et kohtusüsteem on Ukrainas endiselt üks kõige vähem usaldatud institutsioone, seega õigussektor ja kohtusüsteem vajavad erilist tähelepanu.

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience (B9-0108/2021) ET

10-02-2021

Toetasin. Euroopa oskuste tegevuskava on oluline, et toetada ELis jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet. Tegevuskava võtab arvesse digiajastul muutuvat haridus- ja koolisüsteeme ja ka COVID-19 pandeemiast tulenevaid muutusi töökultuurides, aga ka aeguvaid töökohti ning kiirelt toimunud koondamisi muutunud maailmas. Tegevuskava keskmes on oskused ning see seisab selle eest, et liikmesriigikide sotsiaalpoliitikad sätestaksid prioriteetse põhimõttena õiguse kvaliteetsele ja kaasavale elukestvale õppele kõigi jaoks.

Contact

Bruxelles

Strasbourg