Asim ADEMOV
Asim ADEMOV
Bulgaria

Date of birth : , Dubnitsa

9th parliamentary term Asim ADEMOV

Political groups

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties

 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaria)

Member

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Committee on Culture and Education
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegation for relations with the Maghreb countries and the Arab Maghreb Union, including the EU-Morocco, EU-Tunisia and EU-Algeria Joint Parliamentary Committees
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean
 • 24-03-2021 / 19-12-2021 : Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Committee on Culture and Education

Substitute

 • 02-07-2019 / 19-01-2022 : Committee on Agriculture and Rural Development
 • 02-07-2019 / 15-07-2024 : Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary Committee
 • 11-02-2020 / 19-01-2022 : Committee on Petitions
 • 19-10-2020 / 23-03-2021 : Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Committee on Agriculture and Rural Development
 • 20-01-2022 / 15-07-2024 : Committee on Petitions

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Working conditions of teachers in the EU (debate) BG

08-02-2024 P9_CRE-REV(2024)02-08(4-045-0000)

Nature restoration (debate) BG

11-07-2023 P9_CRE-REV(2023)07-11(2-108-5000)

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the implementation of territorial development (CPR, Title III, Chapter II) and its application in the European Territorial agenda 2030

16-11-2023 AGRI_AD(2023)746984 PE746.984v02-00 AGRI
Asim ADEMOV

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on protecting persons who engage in public participation from manifestly unfounded or abusive court proceedings (“Strategic lawsuits against public participation”)

07-06-2023 CULT_AD(2023)742481 PE742.481v03-00 CULT
Stelios KOULOGLOU

OPINION on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules to prevent and combat child sexual abuse

29-03-2023 CULT_AD(2023)737365 PE737.365v02-00 CULT
Niyazi KIZILYÜREK

OPINION on citizens’ dialogues and citizens’ participation in EU decision-making

26-04-2021 CULT_AD(2021)663036 PE663.036v02-00 CULT
Irena JOVEVA

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Exceptional temporary support under EAFRD in response to the impact of Russia’s invasion of Ukraine (C9-0185/2022) BG

23-06-2022

Подкрепих предложението за регламент на Комисията за извънредно временно подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор на последиците от руското нашествие в Украйна, тъй като земеделските ни стопани имат нужда от спешна подкрепа, за да се справят с проблемите с ликвидността и паричните потоци вследствие на масовото увеличение на цените на основни материали и фактори на производство.
Радвам се, че с настоящото предложение Комисията отговори на многократните ни призиви за въвеждане на механизми за подкрепа по подобие на временната COVID мярка, която се оказа изключително полезна за земеделските ни стопани да продължат дейността си в извънредните условия на пандемията.
Специалната мярка, която се оценява на 1,4 млрд. евро на ниво ЕС, ще даде възможност на държавите членки да използват до 5% от своя бюджет по ЕЗФРСР за периода 2021 ‒ 2022 г. за пряко подпомагане на доходите на засегнатите земеделски стопани и предприятия от хранително-вкусовата промишленост, в размер съответно до 15 000 и до 100 000 евро.
За да достигне тази помощ възможно по-скоро до европейските фермери, националните власти трябва да предприемат максимално бързо необходимите действия по промяна на програмите за развитие на селските райони и определяне на критериите за подпомагане, заложени в регламента.

Farm to Fork Strategy (A9-0271/2021 - Anja Hazekamp, Herbert Dorfmann) BG

19-10-2021

Постигането на справедлива, здравословна и екологосъобразна продоволствена система не трябва да бъде единствено за сметка на земеделските стопани, които да заплащат допълнителните разходи, свързани с прехода към нисковъглеродна икономика.
Изграждането на устойчиви продоволствени системи трябва да върви ръка за ръка с икономическата и социална жизнеспособност на земеделските стопанства, с различните модели на земеделие в държавите членки, с пазарните реалности, с потребителското търсене и не на последно място – с реципрочно поведение от страна на търговските ни партньори.
В тази връзка будят сериозно притеснение резултатите от проведените проучвания на въздействието (в т.ч. на Съвместния изследователски център), които еднозначно стигат до извода, че ако стратегията се приложи в настоящия си вид, ще доведе до значителна загуба на производство в ЕС, до спад в доходите на фермерите, повишаване цените на храните за потребителите и прекомерна зависимост от вноса.
Не можем да си позволим поемането на такъв риск за продоволствената ни сигурност, особено на фона на задълбочаващата се енергийна криза в Европа, която вече засегна земеделските стопани с пoвишeни цeни нa тopoвeтe и е на път да засегне европейския потребител с по-високи цени на хранителните продукти.
Затова от групата на ЕНП категорично настояваме преди да бъдат поставени каквито и да било обвързващи цели в законодателството, Комисията да проведе всеобхватна оценка на въздействието на стратегията върху селскостопанското производство и продоволствената сигурност на ЕС.

Objection pursuant to Rule 111(3): Criteria for the designation of antimicrobials to be reserved for the treatment of certain infections in humans (B9-0424/2021) BG

15-09-2021

Гласувах против предложението за резолюция относно Делегирания регламент на Комисията за установяване на критерии за определянето на антимикробни средства, които трябва да бъдат запазени за лечението на някои инфекции при хората, защото считам, че резолюцията не отразява реалността в сектора и злоупотребява с тази толкова важна тема, каквато е борбата с антимикробната резистентност. Възражението срещу делегирания акт на Комисията би оказало негативно влияние върху здравословния статус на животните, хуманното отношение към тях и продуктивността им, както и върху пряко засегнатите заинтересовани страни – животновъди, ветеринарни лекари, производители и дистрибутори на ветеринарни лекарствени продукти.
Новото законодателство, предложено от Комисията под формата на делегиран регламент, предвижда балансиран и строг научен подход при ограничаване на антибиотиците в животновъдството, съобразно рисковете за здравето на животните или общественото здраве, произтичащи от употребата на конкретен антибиотик или група антибиотици, включително възможностите за въвеждане на ефективни алтернативи. По този начин се постига една по-разумна и отговорна употреба на антимикробните средства във ветеринарната медицина в унисон с подхода „Едно здраве“ и се намалява рискът от проява на антимикробна резистентност при хората.
С оглед на изложените аргументи подкрепям делегирания акт на Комисията, който е изготвен с научни аргументи и с мисъл за здравето на животните и хуманното отношение към тях.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Bulgarian investigative journalist on Russia’s ‘wanted’ list

10-01-2023 E-000054/2023 Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy

Questions to the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors

Members can submit questions to the President concerning the Bureau, the Conference of Presidents and the Quaestors as regards their respective duties. Rule 32(2)

Questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Members can put questions for written reply to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Such questions are first submitted to the Chair of the responsible committee.Rule 140, Rule 141, Annex III

Answers to questions to the ECB and concerning the SSM and the SRM

Reply to members’ questions to the ECB and questions concerning the Single Supervisory Mechanism and the Single Resolution Mechanism. Rule 140, Rule 141, Annex III

Declarations

All declarations below have been signed by the Member, even if the signature is not visible in the online copy.