Please fill this field
David LEGA David LEGA
David LEGA

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Sweden - Kristdemokraterna (Sweden)

Date of birth : ,

Written explanations of vote David LEGA

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Programme for the Union's action in the field of health for the period 2021-2027 (“EU4Health Programme”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) SV

13-11-2020

Idag har Europaparlamentet röstat om EU:s nya hälsoprogram “EU4Health.” Programmets övergripande syften som exempelvis att skydda mot gränsöverskridande hälsohot och säkerställa tillgången på läkemedel är mycket angelägna. Kristdemokraterna stödjer därför programmet. I vissa paragrafer valde parlamentet att gå längre än vad EU-kommissionen föreslagit, vad gäller programmets långsiktiga syften. Eftersom dessa formuleringar går att tolka på olika sätt vill vi därför genom denna röstförklaring markera att även om EU-samarbetet kan utvecklas på hälsoområdet - rörande exempelvis patientrörlighet - är Kristdemokraterna av den tydliga uppfattningen att sjukvårdspolitiken som sådan även framgent måste vara strikt nationell kompetens.

Sustainable Europe Investment Plan - How to finance the Green Deal (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) SV

13-11-2020

Idag röstade Europaparlamentet om ett initiativbetänkande som behandlar frågan om hur man ska finansierar den europeiska gröna given. Texten lyfter en lång rad potentiella finansieringskällor, såväl privata som offentliga. Positivt är att betänkandet också understryker vikten av att i EU måste klara av att kombinera den ekonomiska stimulansen som sker i ljuset av pandemin med klimatomställningen. Men eftersom betänkandet upprepade gånger också understryker behovet av EU-skatter valde Kristdemokraterna att lägga ned rösterna vid slutvoteringen

General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) SV

12-11-2020

I en enskild omröstning röstade vi om att ge EU ökat inflytande på bland annat social-, kultur- och arbetsmarknadspolitikens områden. Det motsätter vi oss kristdemokrater. För att finansieringen ska gå ihop krävs att EU inför nya egna medel, det vill säga EU-skatter, vilket gjorde det omöjligt för mig att rösta något annat än nej till förslaget. Detta samtidigt som enskilda delar som omfattades av samma votering är bra. Det är exempelvis välkommet att Eurojust får mer pengar och att vi säkrar finansieringen av Erasmus+.
I en annan enskild omröstning röstade vi om ett paket med frågor som rör EU:s utrikespolitik. Kristdemokraterna kräver ett stopp för alla utbetalningar till det palestinska flyktingorganet UNRWA, då organisationen inte har gjort tillräckligt för att motverka korruption samt hat och hot mot israeler. I paketet föreslås mer pengar till UNRWA, varför jag inte kunde stödja helheten.

Common agricultural policy - support for strategic plans to be drawn up by Member States and financed by the EAGF and by the EAFRD (A8-0200/2019 - Peter Jahr) SV

23-10-2020

Europaparlamentet har röstat om de nya ramarna för den gemensamma jordbrukspolitiken. Helheten är ett steg i rätt riktning. Jag stöder därför den kompromiss som har slutits, men har i enskilda voteringar markerat mot inslag som vi som kristdemokrater inte kan ställa oss bakom. Jag anser att budgetramen inte kan ligga kvar på samma nivå, utan att den behöver minska relativt innevarande budgetperiod. Jag har därtill röstat mot enskilda förslag som jag menar leder till skeva konkurrensvillkor, obefogade kostnadsökningar och marknadsinterventioner, minskad subsidiaritet, dålig djurhållning och slöseri med skattemedel.
Kommentar kring ändringsförslag 728 och 732: Den som bryter mot nationella arbetsrättsliga bestämmelser ska inte kunna ta emot direktstöd och bör bli föremål för en administrativ sanktion. Det bör vara medlemsstaternas ansvar att se till att detta efterlevs.

Common agricultural policy: financing, management and monitoring (A8-0199/2019 - Ulrike Müller) SV

23-10-2020

Europaparlamentet har röstat om de nya ramarna för den gemensamma jordbrukspolitiken. Helheten är ett steg i rätt riktning. Jag stöder därför den kompromiss som har slutits, men har i enskilda voteringar markerat mot inslag som vi som kristdemokrater inte kan ställa oss bakom. Jag anser att budgetramen inte kan ligga kvar på samma nivå, utan att den behöver minska relativt innevarande budgetperiod. Jag har därtill röstat mot enskilda förslag som jag menar leder till skeva konkurrensvillkor, obefogade kostnadsökningar och marknadsinterventioner, minskad subsidiaritet, dålig djurhållning och slöseri med skattemedel.

Common agricultural policy – amendment of the CMO and other Regulations (A8-0198/2019 - Eric Andrieu) SV

23-10-2020

Europaparlamentet har röstat om de nya ramarna för den gemensamma jordbrukspolitiken. Helheten är ett steg i rätt riktning. Jag stöder därför den kompromiss som har slutits, men har i enskilda voteringar markerat mot inslag som vi som kristdemokrater inte kan ställa oss bakom. Jag anser att budgetramen inte kan ligga kvar på samma nivå, utan att den behöver minska relativt innevarande budgetperiod. Jag har därtill röstat mot enskilda förslag som jag menar leder till skeva konkurrensvillkor, obefogade kostnadsökningar och marknadsinterventioner, minskad subsidiaritet, dålig djurhållning och slöseri med skattemedel.

Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market (A9-0181/2020 - Alex Agius Saliba) SV

20-10-2020

Europaparlamentet har idag behandlat ett initiativbetänkande om framtidens digitala inre marknad. Syftet med betänkandet är att utforma en generell position i Europaparlamentet som ska spela in till det pågående arbetet kring rättsakten för digitala tjänster. Då de nuvarande regelverken för internetplattformar och e-handel har många år på nacken, och utformades i en tidsepok väsensskild från dagens, välkomnar Kristdemokraterna en uppdatering av regelverken. För oss är det viktigt att detta sker med stor försiktighet och med respekt för internets natur samt med konsumenters och företags rättigheter i centrum. Parlamentets position lyckas i stort upprätthålla denna balans. Det är positivt att de tre grundläggande principerna i e-handelsdirektivet kvarstår, vilket säkrar handel över gränserna och försvarar yttrandefriheten på internet. Lika viktigt är förslagen som syftar till att komma åt hålen i nuvarande lagstiftning som möjliggjort för aktiva plattformar att undslippa sitt ansvar gentemot europeiska konsumenter och företag, samt de stärkta kraven på att varor från tredje länder som säljs på den inre marknaden via plattformar lever upp till EU-regler. I voteringen valde vi att markera mot allt för ensidiga skrivningar om automatiska uppladdningsfilter och en problematisk skrivning om att reglera skadligt (om än inte olagligt) innehåll, för att i slutvoteringen rösta för.

The rule of law and fundamental rights in Bulgaria (B9-0309/2020) SV

08-10-2020

Idag har Europaparlamentet haft resolutionsbehandling om utvecklingen i Bulgarien. Resolutionen adresserar viktig kritik rörande utvecklingen i Bulgarien, i synnerhet vad avser korruption. Tyvärr ignorerar resolutionen helt det faktum att inte bara den sittande bulgariska regeringen, utan även Bulgariens socialistiska och Putin-vänliga president Rumen Radev har allvarliga och outredda korruptionsanklagelser riktade mot sig. Detta gjorde att Kristdemokraterna ej kunde ge resolutionen sitt stöd. Vi valde istället att lägga ned våra röster i slutvoteringen.

Maximising the energy efficiency potential of the EU building stock SV

17-09-2020

Idag har Europaparlamentet röstat om ett initiativbetänkande som behandlar energieffektivitetspotentialen hos EU:s byggnadsbestånd – en viktig fråga för att nå klimatmålen. Huvuddragen i betänkandet ställer sig Kristdemokraterna också bakom, varför vi valde att rösta för i slutomröstningen. Vi vill i sammanhanget dock markera vårt avståndstagande rörande kravet i texten vad avser gemensamma minimikrav för energiprestanda i byggnadsbestånd. Detta bör ej regleras på EU-nivå. Vad gäller de skrivningar som finns rörande hur hyreshöjningar efter renovering i energieffektiviseringssyfte får ske, så är inte heller det en fråga som bör regleras av EU, utan precis som idag istället vara upp till medlemsländerna. Eftersom det gavs möjlighet markerade också Kristdemokraterna sin uppfattning i dessa frågor i de enskilda omröstningarna.

Shortage of medicines - how to address an emerging problem SV

17-09-2020

Idag har Europaparlamentet röstat om ett initiativbetänkande som behandlar läkemedelsbrist, något som varit ett växande problem under senare år. Frågan och problemen har dessutom fått mer uppmärksamhet i samband med covid-19-krisen. Huvuddragen i betänkandet ställer sig Kristdemokraterna bakom, varför vi valde att rösta för i slutomröstningen. Vi vill i sammanhanget dock markera vårt avståndstagande rörande uppmaningen från parlamentet till kommissionen i texten vad avser upprättande av ett direktiv om minimistandarder för hälso- och sjukvårdssystem. Detta anser Kristdemokraterna ej bör regleras på EU-nivå. Kristdemokraterna gavs möjlighet att markera sin uppfattning i dessa frågor i enskilda omröstningen.

Contact

Bruxelles

Strasbourg