Please fill this field
Tomas TOBÉ Tomas TOBÉ
Tomas TOBÉ

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Sweden - Moderaterna (Sweden)

Date of birth : , Gavle

Written explanations of vote Tomas TOBÉ

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Gender Equality in EU’s foreign and security policy (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) SV

23-10-2020

Moderaterna välkomnar arbetet för jämställdhet i den europeiska utrikes- och säkerhetspolitiken, i synnerhet i frågor som rör tillgång till sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (SRHR), bekämpandet av sexuellt våld, människohandel och könsstympning samt främjande av kvinnors och flickors deltagande i konfliktförebyggande åtgärder, fredsförhandlingar och inom utrikestjänsten. Vi motsätter oss förslag som kvotering baserat på kön, etniska mångfaldsmål inom institutioner, intersektionella perspektiv och uppmaningar till att bedriva ”feministisk utrikespolitik”. Med anledning av att dessa skrivningar gick igenom valde vi att avstå i slutvoteringen.

Common agricultural policy - support for strategic plans to be drawn up by Member States and financed by the EAGF and by the EAFRD (A8-0200/2019 - Peter Jahr) SV

23-10-2020

Moderaterna röstade för ett förslag om att reformera EU:s gemensamma jordbrukspolitik, ett förslag som i slutändan kom att präglas av ett antal kompromisser mellan de stora politiska grupperna, däribland Moderaternas grupp EPP. Den europeiska jordbrukspolitiken blir nu mer modern och framför allt mer inriktad på att värna klimatet, vilket är bra. Samtidigt är det breda kompromisser som vi behövde ta ställning till och där vi inte håller med om alla delar. Exempelvis tycker vi att detta område ska utgöra en mindre andel av EU:s budget än i dag, varför vi har röstat emot den budget som föreslogs. Det är dock viktigt att notera att detta förslag innebär att arbetet mot en modern och klimatambitiös jordbrukspolitik kan fortskrida. Det behövs för att ge trygghet för både lantbrukare och konsumenter. Framåt måste vi fortsätta se till att vi får ett såväl hållbart som konkurrenskraftigt jordbruk.

Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market (A9-0181/2020 - Alex Agius Saliba) SV

20-10-2020

Moderaterna välkomnar EU-kommissionens intention att presentera ny lagstiftning för digitala tjänster. Detta behövs för att stoppa den ökade fragmentiseringen av den digitala inre marknaden, skapa förutsättningar för mer effektivt borttagande av olagligt innehåll på internetplattformar och säkerställa att vi har en fri och rättvis konkurrens. Det är viktigt att den nya lagstiftningen bevarar nuvarande regler om begränsat ansvar för plattformar som passivt förmedlar innehåll, förbud mot generell övervakningsplikt samt ursprungslandsprincipen för att skydda yttrandefriheten på internet samtidigt som man stärker innovation och handel över landsgränser. Därför röstade Moderaterna för betänkandet om rättsakten för digitala tjänster.
Vi välkomnar att kommissionen utvärderar behovet av ex-antelagstiftning för vissa internetplattformar för att komma åt vissa typer av specifika konkurrenshämmande beteenden. Men det är mycket viktigt att sådan lagstiftning är begränsad i sin omfattning, proportionerlig och tydligt utformad för att inte hämma innovation eller slå mot mindre företag.

Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies (A9-0186/2020 - Ibán García Del Blanco) SV

20-10-2020

Moderaterna ser positivt på utvecklingen av ny teknik såsom artificiell intelligens och robotteknik. För att kunna tillvarata den nya teknikens fulla potential och för att främja en fortsatt utveckling ser vi ett behov av ett gemensamt och enhetligt regelverk inom EU, vilket skulle möjliggöra en välfungerande digital inre marknad. Vi ser även att ett gemensamt regelverk är nödvändigt för att kunna skydda medborgarna från teknikens eventuella risker och vi valde därför att rösta för betänkandet. Vi stöder däremot inte uppmaningar att utreda och införa arbetstidsförkortning i medlemsländerna, men anser att betänkandets positiva delar som helhet övervägde de negativa.

Shortage of medicines - how to address an emerging problem SV

17-09-2020

Bristen på läkemedel är ett växande problem som under de senaste åren blivit allt tydligare i Sverige och resten av EU. Vi välkomnar därför ett ökat fokus på frågan och har därför röstat för ett betänkande som lyfter fram de viktigaste aspekterna av problemet och som inkluderar flera av Moderaternas prioriteringar. Däremot är Moderaterna skeptiska till idén om att lösningen till problemet är att minska importer från tredje länder och flytta produktion till inom EU. Vi välkomnar särskilt de delar som fastslår vikten av effektivare europeisk samordning, en stärkt inre marknad, och en innovativ industri.

Cultural recovery of Europe SV

17-09-2020

Moderaterna vill se åtgärder för Europas ekonomiska återhämtning efter covid-19 och ser att den kulturella och kreativa sektorn har drabbats av krisen. Vi vänder oss däremot emot den budgetexpansiva linje som framförs i resolutionen och skrivningar om europeiska digitala plattformar. Därför röstade vi emot resolutionen.

Covid-19: EU coordination of health assessments and risk classification and the consequences on Schengen and the single market (RC-B9-0257/2020) SV

17-09-2020

Spridningen av det nya coronaviruset och covid-19 har visat på behovet av ett starkare och mer effektivt europeiskt samarbete när det gäller gränsöverskridande hot mot folkhälsan. Därför röstade Moderaterna för en resolution som lyfter fram behovet av ett sådant samarbete och mer samordning mellan medlemsländerna när det gäller åtgärder kopplade till covid-19. Samtidigt vill vi vara tydliga med att sjukvård först och främst är en nationell kompetens. Därför bör gemensamt agerande på europeisk nivå främst handla om att stärka samordningen inom EU och komplettera medlemsländernas eget agerande där detta är nödvändigt, inte om att på något sätt ersätta detta.
Resolutionen innehåller även en skrivning om att inre gränskontroller ska upphävas så fort som möjligt. Moderaterna ser positivt på att ta bort de hinder för rörlighet som har uppstått inom Schengen till följd av covid-19 så fort det är möjligt ur ett smittskyddsperspektiv. Däremot anser vi att varje medlemsland ska ha rätt att införa tillfälliga inre gränskontroller vid behov, så som Sverige har gjort, i praktiken för att hantera migrationen.

Global data collection system for ship fuel oil consumption data (A9-0144/2020 - Jutta Paulus) SV

16-09-2020

Vi välkomnar ökade klimatambitioner på EU-nivå och stöder förslaget om att inkludera sjöfarten i systemet för handel med utsläppsrätter. Dock anser vi att ett sådant förslag bör presenteras av kommissionen efter en grundlig konsekvensanalys, varför vi röstade för ändringsförlag som stöder den linjen.

Just Transition Fund (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis) SV

16-09-2020

Moderaterna stöder en fond för en rättvis omställning som ska möjliggöra att alla medlemsstater når koldioxidneutralitet senast 2050. Däremot motsätter vi oss den stora budgetökning som föreslås i betänkandet, att naturgas föreslås få användas som omställningsenergikälla, och beklagar att investeringar i kärnkraft uttryckligen förbjuds som användningsområde för fonden.

Effective measures to “green” Erasmus+, Creative Europe and the European Solidarity Corps (A9-0141/2020 - Laurence Farreng) SV

14-09-2020

Moderaterna stöder en översyn av EU:s program för att minska miljö- och klimatpåverkan i linje med EU:s åtaganden i den gröna given, och vi vill särskilt betona rörlighetens och skaparfrihetens centrala betydelse för dessa program. Vi vänder oss däremot emot den kritiska hållning mot flyg som transportmedel som framförs och anser att den administrativa bördan måste vara proportionerlig sett till dess nytta.

Contact

Bruxelles

Strasbourg