Please fill this field
Arba KOKALARI Arba KOKALARI
Arba KOKALARI

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Sweden - Moderaterna (Sweden)

Date of birth : , Stockholm

Written explanations of vote Arba KOKALARI

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Cohesion Policy and regional environment strategies in the fight against climate change (A9-0034/2021 - Tonino Picula) SV

25-03-2021

Om EU ska kunna nå netto-noll-utsläpp till 2050 är det viktigt att regionpolitiken bidrar i miljö- och klimatarbetet då alla delar av EU måste göra sitt. Därför valde också Moderaterna att rösta för initiativbetänkandet, men vi understryker att över tid måste regionstödens andel av budgeten minska.

Guidelines for the 2022 Budget - Section III (A9-0046/2021 - Karlo Ressler) SV

25-03-2021

EU behöver satsa på gemensamma utmaningar, såsom säkerhet, konkurrenskraft och klimat. Därför välkomnar också Moderaterna parlamentets satsningar inom ramen för budgetriktlinjerna 2022 på forskning och innovation, digitalisering, hälsa, fokus på att reducera den administrativa bördan och migration. Däremot måste sådana satsningar också åtföljas av omprioriteringar i budgeten. Vi vänder oss också mot de föreslagna nya skatterna. Därför valde Moderaterna att avstå i omröstningen.

New EU-Africa Strategy (A9-0017/2021 - Chrysoula Zacharopoulou) SV

25-03-2021

Moderaterna välkomnar framtagandet av ett nytt partnerskap med de afrikanska länderna. Relationerna mellan EU och Afrika är av stor betydelse, och ett fördjupat samarbete inom en rad områden som berörs av betänkandet är bra och viktigt. Det gäller inte minst att etablera en hållbar och inkluderande tillväxtmodell som förbättrar företags- och investeringsklimatet i Afrika. Moderaterna vill vara tydliga med att vi motsätter oss nya egna medel för EU och inrättandet av en finansiell transaktionsskatt. Vi anser inte heller att idén om en universell inkomst är lösningen på Afrikas fattigdomsproblem. Moderaterna menar vidare att det är viktigare att säkra livsmedelsförsörjning genom livsmedelssäkerhet snarare än genom livsmedelssjälvständighet.

Measures to promote the recovery of fish stock above MSY (A9-0264/2020 - Caroline Roose) SV

21-01-2021

Moderaterna välkomnar ett långsiktigt arbete med den gemensamma fiskeripolitiken. Våra hav med deras fiskbestånd är viktiga att skydda och bevara. Det behövs åtgärder för att uppnå hållbarhet för bestånden. Dock anser vi inte att detta uppnås bäst genom de åtgärder som föreslås i betänkandet. Bland annat vänder vi oss mot att utse marina skyddsområden inom ramen för fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet samt ramdirektivet för en marin strategi. Med anledning av detta valde vi att avstå i slutvoteringen.

The EU Strategy for Gender Equality (A9-0234/2020 - Maria Noichl) SV

21-01-2021

Moderaterna välkomnar arbetet med EU:s jämställdhetsstrategi och arbetar för en jämställdhetspolitik som ska ge lika förutsättningar oavsett kön. Jämställdheten mellan kvinnor och män har inte kommit tillräckligt långt i Europa. Vi stödjer särskilt arbetet med att bekämpa våld mot kvinnor, diskriminering, tvångsäktenskap, könsstympning och hedersvåld. Vi vill att fler kvinnor deltar på arbetsmarknaden och att kvinnors rättigheter i EU och i världen stärks. Vi motsätter oss däremot kvotering i bolagsstyrelser och valsystem, förslag om bindande lönetransparens, långtgående förslag som rör arbetsmarknadspolitik och socialpolitik, samt att anta en vårdgiv för Europa. Med anledning av detta valde vi att avstå i slutvoteringen.

Achieving an effective policy legacy for the European Year of Cultural Heritage (A9-0210/2020 - Dace Melbārde) SV

20-01-2021

Moderaterna välkomnar initiativet om bevarande av Europas kulturarv samt uppmaningen att uppnå långvariga politiska effekter för Europaåret för kulturarv. Vi motsätter oss krav om en fördubbling av budgeten till Kreativa Europa och har tidigare röstat emot detta, men då budgetkravet refererar till den redan antagna långtidsbudgeten och således inte påverkar budgeten har Moderaterna röstat för betänkandet i slutvoteringen.

Gender Equality in EU’s foreign and security policy (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) SV

23-10-2020

Moderaterna välkomnar arbetet för jämställdhet i den europeiska utrikes- och säkerhetspolitiken, i synnerhet i frågor som rör tillgång till sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (SRHR), bekämpandet av sexuellt våld, människohandel och könsstympning samt främjande av kvinnors och flickors deltagande i konfliktförebyggande åtgärder, fredsförhandlingar och inom utrikestjänsten. Vi motsätter oss förslag som kvotering baserat på kön, etniska mångfaldsmål inom institutioner, intersektionella perspektiv och uppmaningar till att bedriva ”feministisk utrikespolitik”. Med anledning av att dessa skrivningar gick igenom valde vi att avstå i slutvoteringen.

Common agricultural policy - support for strategic plans to be drawn up by Member States and financed by the EAGF and by the EAFRD (A8-0200/2019 - Peter Jahr) SV

23-10-2020

Moderaterna röstade för ett förslag om att reformera EU:s gemensamma jordbrukspolitik, ett förslag som i slutändan kom att präglas av ett antal kompromisser mellan de stora politiska grupperna, däribland Moderaternas grupp EPP. Den europeiska jordbrukspolitiken blir nu mer modern och framför allt mer inriktad på att värna klimatet, vilket är bra. Samtidigt är det breda kompromisser som vi behövde ta ställning till och där vi inte håller med om alla delar. Exempelvis tycker vi att detta område ska utgöra en mindre andel av EU:s budget än i dag, varför vi har röstat emot den budget som föreslogs. Det är dock viktigt att notera att detta förslag innebär att arbetet mot en modern och klimatambitiös jordbrukspolitik kan fortskrida. Det behövs för att ge trygghet för både lantbrukare och konsumenter. Framåt måste vi fortsätta se till att vi får ett såväl hållbart som konkurrenskraftigt jordbruk.

Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market (A9-0181/2020 - Alex Agius Saliba) SV

20-10-2020

Moderaterna välkomnar EU-kommissionens intention att presentera ny lagstiftning för digitala tjänster. Detta behövs för att stoppa den ökade fragmentiseringen av den digitala inre marknaden, skapa förutsättningar för mer effektivt borttagande av olagligt innehåll på internetplattformar och säkerställa att vi har en fri och rättvis konkurrens. Det är viktigt att den nya lagstiftningen bevarar nuvarande regler om begränsat ansvar för plattformar som passivt förmedlar innehåll, förbud mot generell övervakningsplikt samt ursprungslandsprincipen för att skydda yttrandefriheten på internet samtidigt som man stärker innovation och handel över landsgränser. Därför röstade Moderaterna för betänkandet om rättsakten för digitala tjänster.
Vi välkomnar att kommissionen utvärderar behovet av ex-antelagstiftning för vissa internetplattformar för att komma åt vissa typer av specifika konkurrenshämmande beteenden. Men det är mycket viktigt att sådan lagstiftning är begränsad i sin omfattning, proportionerlig och tydligt utformad för att inte hämma innovation eller slå mot mindre företag.

Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies (A9-0186/2020 - Ibán García Del Blanco) SV

20-10-2020

Moderaterna ser positivt på utvecklingen av ny teknik såsom artificiell intelligens och robotteknik. För att kunna tillvarata den nya teknikens fulla potential och för att främja en fortsatt utveckling ser vi ett behov av ett gemensamt och enhetligt regelverk inom EU, vilket skulle möjliggöra en välfungerande digital inre marknad. Vi ser även att ett gemensamt regelverk är nödvändigt för att kunna skydda medborgarna från teknikens eventuella risker och vi valde därför att rösta för betänkandet. Vi stöder däremot inte uppmaningar att utreda och införa arbetstidsförkortning i medlemsländerna, men anser att betänkandets positiva delar som helhet övervägde de negativa.

Contact

Bruxelles

Strasbourg