Please fill this field
Valter FLEGO Valter FLEGO
Valter FLEGO

Renew Europe Group

Member

Croatia - Istarski demokratski sabor - Dieta democratica istriana (Croatia)

Date of birth : , Koper

Home Valter FLEGO

Vice-Chair

D-ME
Delegation to the EU-Montenegro Stabilisation and Association Parliamentary Committee

Member

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy

Substitute

TRAN
Committee on Transport and Tourism
AGRI
Committee on Agriculture and Rural Development
D-RS
Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary Committee

Most recent activities

Programme for the Union's action in the field of health for the period 2021-2027 (“EU4Health Programme”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) HR

13-11-2020
Written explanations of vote

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa djelovanja Unije u području zdravlja za razdoblje 2021. – 2027. i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 282/2014 (program „EU za zdravlje”) (COM(2020)0405 – C9-0152/2020 – 2020/0102(COD)) (A9-0196/2020). Europski parlament je usvojio stajalište u kojem traži određene izmjene Komisijina prijedloga, između ostalog, više koordinacije i suradnje između država članica, zajedničku europsku zdravstvenu strategiju, poticanje proizvodnja lijekova i medicinskih proizvoda u Uniji te veći fokus na prevenciju i liječenje nezaraznih bolesti, posebno onkoloških bolesti. Predlaže se i uspostava komunikacijskog portala za javnost, koji bi omogućio razmjenu potvrđenih informacija, slanje upozorenja europskim građanima i borbu protiv dezinformacija. Portal bi mogao obuhvaćati širok raspon informacija, preventivne kampanje i obrazovne programe za mlade. Takav bi se portal, u suradnji s Europskim centrom za kontrolu bolesti (ECDC), također mogao koristiti za promicanje dobre imunizacijske pokrivenosti na europskoj razini. Rezolucija predlaže povećanje financijske omotnice za provedbu Programa za razdoblje 2021. – 2027. na 10 398 000 000 EUR u tekućim cijenama.

Sustainable Europe Investment Plan - How to finance the Green Deal (A9-0198/2020 -Siegfried Mureşan, Paul Tang) HR

13-11-2020
Written explanations of vote

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o Planu ulaganja za održivu Europu – Kako financirati Zeleni plan (A9-0198/2020). Europski parlament pozdravlja plan ulaganja za održivu Europu (SEIP) kao ključan element u osiguravanju uspjeha Zelenog plana i tranzicije prema održivijem, konkurentnijem, više kružnom i otpornijem gospodarstvu EU-a. Zeleni plan trebao bi biti u središtu koordinirane i uključive izgradnje otpornijeg gospodarstva i društva nakon pandemije bolesti Covid-19 te da bi trebao poticati teritorijalnu, socijalnu i gospodarsku koheziju. Pritom je postizanje pravedne tranzicije na klimatsku neutralnost jedna od glavnih zadaća EU-a. Financijska sredstva iz SEIP-a, na razini EU-a te na nacionalnoj i regionalnoj razini, trebaju biti usmjerena na politike i programe s najvećim potencijalom za doprinos borbi protiv klimatskih promjena i drugim ciljevima u području okoliša. Pritom posebnu pozornost treba usmjeriti na MSP-ove, na konkurentniju Uniju i na otvaranje radnih mjesta, uz prilagodbu različitim nacionalnim, regionalnim i lokalnim potrebama. Rezolucija poziva na stvarno postupno odustajanje od javnih i privatnih ulaganja u zagađujuće i štetne gospodarske aktivnosti, za koje su dostupne ekonomski održive alternative, pri čemu treba u potpunosti poštovati prava država članica da odaberu svoju kombinaciju izvora energije, s ciljem provedbe sustava obnovljive energije i energetske mreže koja je kompatibilna s Pariškim sporazumom.

InvestEU Programme (A9-203/2020 - José Manuel Fernandes, Irene Tinagli) HR

13-11-2020
Written explanations of vote

Glasao sam za Rezoluciju Europskog parlamenta o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa InvestEU (COM(2020)0403 – C9-0158/2020 – 2020/0108(COD)) (A9-0203/2020). Europski parlament usvojio je stajalište u kojem ističe kako bi Fond InvestEU trebao doprinijeti poboljšanju konkurentnosti i socioekonomske konvergencije i kohezije Unije, posebno u područjima inovacija i digitalizacije, kružnog gospodarstva, održivosti i uključivosti gospodarskog rasta Unije te socijalne otpornosti i integracije tržišta kapitala EU-a. Djelovanjima u okviru programa InvestEU kojima se pridonosi ostvarivanju klimatskih ciljeva trebalo bi biti namijenjeno najmanje 30 % cjelokupne financijske omotnice Programa. Program InvestEU trebao bi doprinijeti jačanju oporavka, dugoročne konkurentnosti i održivosti sektora turizma i ugostiteljstva, podupiranjem djelovanja kojima se promiče održiv, inovativan i digitalni turizam, uključujući inovativne mjere za smanjenje utjecaja tog sektora na klimu i okoliš u njegovu odgovoru na krizu izazvanu pandemijom bolesti COVID-19. Održivi oporavak turizma osigurat će stvaranje brojnih trajnih, lokalnih i kvalitetnih radnih mjesta zahvaljujući kojima će regije koje u velikoj mjeri ovise o turizmu i suočavaju se s posebnim izazovima povezanima sa svojim gospodarskim razvojem moći privući ulaganja koja ne bi bila moguća bez kapaciteta programa InvestEU.

Contact

Bruxelles

Strasbourg