Please fill this field
Irena JOVEVA Irena JOVEVA
Irena JOVEVA

Renew Europe Group

Member

Slovenia - Lista Marjana Šarca (Slovenia)

Date of birth : ,

Written explanations of vote Irena JOVEVA

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Shaping digital education policy (A9-0042/2021 - Victor Negrescu) SL

25-03-2021

Glasovala sem za resolucijo Evropskega parlamenta o oblikovanju politike na področju digitalnega izobraževanja, saj je digitalno izobraževanje ključno gonilo prihodnje generacije, zato je nujno zagotoviti visokokakovostno digitalno izobraževanje in usposabljanje vsem. Poudarjamo, da se mora tudi izobraževanje ustrezno prilagoditi digitalnim spremembam v družbi, da bi s tem izboljšali kvaliteto izobraževanja in dosegli večjo vključenost oseb, ne glede na njegovo socialno-ekonomsko ozadje, pomanjkljivosti ali starost. V skupnem interesu vseh držav članic EU je, da v celoti izkoristijo potencial izobraževanja kot gonilne sile za ustvarjanje delovnih mest, gospodarsko rast in prehod v digitalno gospodarstvo ter večjo socialno kohezijo, predvsem v luči krize s katero se še spopadamo. Digitalno izobraževanje je naložba v prihodnost in pomemben instrument za razvoj in samouresničevanje posameznika. Hkrati bo to prispevalo k bolj učinkovitemu spoprijemanju z izzivi, kot so dezinformacije, radikalizacija, kraja identitete in podatkov, spletno nadlegovanje in spletne prevare.

Impact on fisheries of marine litter (A9-0030/2021 - Catherine Chabaud) SL

25-03-2021

Glasovala sem za resolucijo Evropskega parlamenta o vplivu morskih odpadkov na ribištvo. Gre za medsektorsko vprašanje, ki jih je treba obravnavati celostno. Mikro in nano plastika resno ogroža številne morske živalske vrste kakor tudi sektor ribištva in školjčišča. Zaradi onesnaževanja morij, bi v naslednjih letih, ribištvo izgubilo do pet odstotkov prihodkov, če ne bi ukrepali. Boj proti morskim odpadkom se ne začne v morju, temveč mora vključevati vizijo, ki zajema celoten življenjski cikel izdelka. Vsak kos smeti, ki konča v morju, je izdelek, ki je izpadel iz krožne gospodarske zanke. Za boj proti onesnaževanju morja moramo še naprej spodbujati krepke poslovne modele in v ta globalna prizadevanja vključiti nove sektorje, kot sta ribištvo in ribogojstvo. Odpadki ribištva in ribogojstva predstavljajo 27 odstotkov morskih odpadkov. Zato v resoluciji pozivamo EU, naj pospeši razvoj krožnega gospodarstva v tem sektorju s postopnim opuščanjem ekspandiranih polistirenskih paketov in izboljšanjem kanalov za zbiranje in recikliranje morskih odpadkov. Raziskave trajnostnih materialov in novi modeli ribolovnih orodij so prav tako ključni. Brez zdravega oceana ne bomo imeli trajnostnega ribolova.

Cohesion Policy and regional environment strategies in the fight against climate change (A9-0034/2021 - Tonino Picula) SL

25-03-2021

Podprla sem resolucijo Evropskega parlamenta o kohezijski politiki in regionalnih okoljskih strategijah v boju proti podnebnim spremembam, saj bomo zgolj z bolj zeleno in nizkoogljično Evropo s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, prilagajanja podnebju ter preprečevanja in upravljanja tveganj dosegli visoke ambicije Unije glede podnebja. Z resolucijo poudarjamo ključne prednostne naloge in orodja, ki bi jih morali sprejeti in izvajati vse zainteresirane strani kohezijske politike, da dosežejo podnebni cilji. Vsebuje pa tudi socialno dimenzijo podnebnih politik, ki naj bi služila tudi iskanju polne zaposlenosti, vključno z zelenimi delovnimi mesti, poštenim socialnim napredkom in bojem proti revščini. Potrebno je povečati dopolnjevanje regionalnih skladov ter drugih programov in instrumentov EU za doseganje večje skladnosti in učinkovitosti. Ključno vlogo pri blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje imajo lokalne in regionalne oblasti z lokalnimi in regionalnimi podnebnimi strategijami in konkretnimi lokalnimi cilji ter ozaveščanju državljanov o podnebnih izzivih in spodbujanju okolju prijaznega vedenja. Postopno bo potrebno opustiti javne in zasebne naložbe v močno onesnažujoče in škodljive panoge, za katere so na voljo ekonomsko izvedljive alternative. Lokalne in regionalne okoljske strategije pa morajo namenjati posebno pozornost podpori nadomestitvi fosilno intenzivnih materialov z obnovljivimi materiali in materiali na biološki osnovi.

European strategy for data (A9-0027/2021 - Miapetra Kumpula-Natri) SL

25-03-2021

Podprla sem resolucijo Evropskega parlamenta o evropski strategiji za podatke. Pandemija je izpostavila potrebo po učinkovitih predpisih glede podatkov, ki bodo podprli raziskave in inovacije. Velike količine kakovostnih podatkov, s poudarkom na neosebnih - industrijskih, javnih in komercialnih - že obstajajo in ni še jasno, kako bi jih lahko najbolje izkoristili. V prihodnjih letih bo ustvarjenih vse več podatkov. Pričakujemo, da bodo predpisi o podatkih pomagali uresničiti potencial podatkov tako, da jih bodo dali na voljo evropskim podjetjem, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in raziskovalcem. Predpisi morajo temeljiti na evropskih vrednotah zasebnosti, preglednosti in spoštovanju temeljnih pravic. Prosto deljenje podatkov mora biti omejeno na neosebne podatke ali podatke, ki so bili nepovratno anonimizirani. Posamezniki morajo ohraniti poln nadzor nad svojimi podatki, ščititi jih morajo evropski predpisi varstva podatkov s poudarkom na GDPR. Pozvali smo Komisijo naj v sodelovanju s tretjimi državami pripravijo globalne standarde, ki bodo spodbujali evropske vrednote in principe ter zagotovili konkurenčnost evropskega trga. Prost pretok podatkov mora biti vodilo pri izgradnji sektorskih podatkovnih prostorov, ki bodo omogočili deljenje podatkov in sledili skupnim smernicam, pravnim zahtevam in protokolom. V luči pandemije pa bo posebna pozornost posvečena tudi skupnemu evropskemu zdravstvenemu podatkovnemu prostoru.

Amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards adjustments to the securitisation framework to support the economic recovery in response to the COVID-19 crisis (A9-0213/2020 - Othmar Karas) SL

25-03-2021

Glasovala sem za resolucijo Evropskega parlamenta v zvezi s prilagoditvami okvira za listinjenje za podporo okrevanju gospodarstva v odziv na pandemijo COVID-19.
Likvidnost in dostop do financiranja bo še vedno izziv. Zato je nujno podpreti okrevanje po resnem ekonomskem šoku, ki ga je povzročila pandemija, in sicer z uvedbo ciljno usmerjenih sprememb obstoječe finančne zakonodaje. Za okrevanje gospodarstva po krizi zaradi covid-19 je bistveno, da lahko končni uporabniki učinkovito varujejo svoja tveganja in s tem zaščitijo trdnost svojih bilanc stanja.
Končno poročilo foruma na visoki ravni o uniji kapitalskih trgov ugotavlja, da lahko preveč konservativen standardizirani pristop za kreditno tveganje nasprotne stranke škodljivo vpliva na razpoložljivost in stroške finančnih varovanj končnih uporabnikov.
EBA bi moral imeti pooblastilo za pripravo osnutka regulativnih tehničnih standardov, da bi zagotovili usklajeno določanje vrednosti izpostavljenosti sintetičnega presežnega razmika. Ti regulativni tehnični standardi bi morali začeti veljati, preden se začne uporabljati nova bonitetna obravnava. Da bi preprečili motnje na trgu sintetičnih listinjenj, bi morale imeti institucije na voljo dovolj časa za uporabo nove bonitetne obravnave sintetičnega presežnega razmika.
Komisija bi morala glede na razvoj dogodkov na mednarodni ravni v okviru svojega poročila o delovanju bonitetnega okvira za listinjenja pregledati tudi novo bonitetno obravnavo sintetičnega presežnega razmika.

Control of exports, brokering, technical assistance, transit and transfer of dual-use (A9-0390/2017 - Markéta Gregorová) SL

25-03-2021

Glasovala sem za resolucijo Parlamenta o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi režima Unije za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja, tehnične pomoči in tranzita blaga z dvojno rabo.
Prepogosto smo videli, kako se tehnologije kibernetskega nadzora, kot so prepoznavanje obrazov, droni, visokozmogljivi računalniki itd., izvažajo iz Evropske unije v represivne režime, ki jih uporabljajo za vohunjenje in vdiranje v osebni prostor lastnih državljanov, novinarjev ali zagovornikov človekovih pravic.
Cilj posodobitve sistema nadzora izvoza, prenosa, posredovanja, tehnične pomoči in tranzita blaga z dvojno rabo je zagotoviti, da tovrstne programske opreme ne bi zlorabili vojske, represivni režimi ali celo teroristi za kršenje temeljnih svoboščin in človekovih pravic ter pravil.
S tem smo bistveno povečali preglednost, katero blago za dvojno uporabo se izvaža in komu se izvaža. Kršitve človekovih pravic bodo odslej utemeljen razlog za zavrnitev oz. odpravo izvoznih dovoljenj.

Procurement in the fields of defence and security and transfer of defence-related products: implementation of relevant Directives (A9-0025/2021 - Andreas Schwab) SL

25-03-2021

Glasovala sem za resolucijo o izvajanju Direktive 2009/81/ES glede oddaje naročil na področju obrambe in varnosti ter Direktive 2009/43/ES glede prenosa obrambnih proizvodov, saj je potrebno boljše izvajanje in izvrševanje obrambnega svežnja, kot tudi poročanje držav članic v zvezi z uporabo izjem.
Komisijo pozivamo, naj sproži postopke za ugotavljanje kršitev, namesto da bi odločala le o pritožbah industrije. Ugotavljamo, da se mala in srednje velika podjetja ne prijavljajo na javne razpise, zato je treba temeljito preučiti vzroke za pomanjkanje sodelovanja teh podjetij pri javnih naročilih za obrambo za dosego večje udeležbe in boja proti razdrobljenosti trga.
Države članice naj vzpostavijo medsebojno zaupanje na obrambnem področju, da se s tem okrepi njihovo sodelovanje in ustvari resnični enotni trg za obrambne izdelke. Z uporabo skupnih obrambnih raziskav in razvoja ter pridobitev se bo povečala interoperabilnost med svojimi vojaškimi enotami. Glavni cilj je celovita varnost po vsej Evropski uniji.

Application of Regulation (EC) 2020/2092, the Rule of Law conditionality mechanism (B9-0206/2021, B9-0207/2021, B9-0208/2021) SL

25-03-2021

Glasovala sem za resolucijo Parlamenta o uporabi Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092, mehanizem pogojevanja s pravno državo, saj lahko nespoštovanje načel pravne države s strani držav članic ogrozi integriteto proračuna EU.
Mehanizem za pogojevanje pravne države je začel veljati že od 1. januarja 2021. Gre za pravno zavezujočo uredbo. Opozarjamo Komisijo, da bo Parlament, če ta ne bo izpolnila svojih obveznosti po pravno zavezujoči uredbi o pogojenosti in ne bo sprejela vseh ustreznih ukrepov za zaščito finančnih interesov in vrednot EU, sprožila postopek pred sodiščem v skladu s členom 265 PDEU.
V Parlamentu smo ponovno izpostavili takojšnjo uveljavitev mehanizma o pogojevanju sredstev EU s spoštovanjem načel pravne države, zlasti glede na njegove morebitne posledice pri izplačevanju sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost Naslednja generacija EU.

Guidelines for the 2022 Budget - Section III (A9-0046/2021 - Karlo Ressler) SL

25-03-2021

Glasovala sem za resolucijo Parlamenta o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2022. Glede na posebno negotovost glede gospodarskih napovedi, ki kažejo, da se gospodarstvo v letu 2022 še ne bo povrnilo na raven pred pandemijo, bi moral proračun Unije za leto 2022 igrati še bolj osrednjo vlogo. Vsekakor bodo še vedno nujno potrebna sredstva za okrevanje po gospodarski in socialni škodi, ki jo je povzročila pandemija. Z resolucijo pozivamo, da se v smernicah za pripravo proračuna 2022 izpostavijo prizadevanja k ohranjanju evropskega gospodarstva, spodbujanje naložb in podpiranje ustvarjanja delovnih mest po vsej Uniji.

Implementation of the Ambient Air Quality Directives (A9-0037/2021 - Javi López) SL

25-03-2021

Glasovala sem za resolucijo o izvajanju direktiv o kakovosti zunanjega zraka. Onesnaževanje zraka je eden od skritih morilcev v Evropi, saj vsako leto umre več kot 400.000 ljudi zaradi vzrokov, povezanih s slabo kakovostjo zraka. Zaradi tega je okoljska nevarnost številka ena za zdravje v Evropi, kljub spodbudnemu upadanju izpostavljenosti drobnim delcem v zadnjih dveh desetletjih. Evropski zeleni dogovor nas je vse zavezal k spodbujanju zdravega okolja v interesu zdravja državljanov in to bomo še naprej počeli. Pri doseganju ciljev izboljšanja kakovosti zraka je ključnega pomena tudi promet. Nacionalne, regionalne in lokalne oblasti morajo v celoti izkoristiti sredstva EU in strokovno znanje Komisije, da zagotovijo dobro cestno infrastrukturo, zeleno urbano zasnovo in zanesljivo omrežje za spremljanje kakovosti zraka.

Contact

Bruxelles

Strasbourg