Please fill this field
Geert BOURGEOIS Geert BOURGEOIS
Geert BOURGEOIS

European Conservatives and Reformists Group

Member of the Bureau

Belgium - Nieuw-Vlaamse Alliantie (Belgium)

Date of birth : , Roeselare

Written explanations of vote Geert BOURGEOIS

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

A strong social Europe for Just Transitions (A9-0233/2020 - Dennis Radtke, Agnes Jongerius) NL

17-12-2020

. – N-VA zet zich ten volle in voor een warme, inclusieve samenleving waarin we er allen samen op vooruit gaan. Het verslag kiest hiertoe helaas de verkeerde middelen. Het ondergraaft de bevoegdheden van de lidstaten en miskent het subsidiariteitsbeginsel. Zo roept het o.m. op tot: een richtlijn inzake minimumloon, een Europees werkloosheidsherverzekeringsmechanisme, een bindende en versterkte jongerengarantie, een kindgarantie, meer bevoegdheden voor de Europese Arbeidsautoriteit, alsook een wildgroei aan Europese sociale wetgevingsinitiatieven. 'Meer Europa' is niet de oplossing voor elke uitdaging of crisis. Sociaal en arbeidsmarktbeleid moeten daarentegen zo dicht mogelijk bij de burger worden gevoerd, zodat rekening kan worden gehouden met de werkelijke noden en eigenheden. Een Europees sociaal keurslijf past niemand. Dit heeft als onvermijdelijk gevolg dat we de burger nog verder van de EU vervreemden. De herverdelende bevoegdheden moeten bij de lidstaten blijven, daar wordt het beleid gevoerd en voor de financiering gezorgd in volle verantwoordelijkheid. N-VA kant zich tegen een Europese transferunie; solidariteit kan niet werken zonder verantwoordelijkheid. Ook wil zij erop wijzen dat sociale welvaart niet kan worden gebouwd op een economisch kerkhof. Tot slot, betreurt N-VA de herhaaldelijke veroordeling van atypische arbeidsvormen. Het creëren van 'werkende armen' moeten we absoluut vermijden, dat leidt geen twijfel. Maar werk is nog altijd de beste garantie tegen armoede. Flexibiliteit op de arbeidsmarkt schept kansen voor mensen die anders mogelijk uit de boot zouden vallen. N-VA gelooft sterk in het geven van kansen aan mensen, en dit in combinatie met een sterk sociaal vangnet wanneer nodig.

Sustainable corporate governance (A9-0240/2020 - Pascal Durand) NL

17-12-2020

. – N-VA onthield zich bij de stemming over dit verslag over 'duurzame corporate governance'. N-VA gaat volop voor duurzaam ondernemen, en wil bedrijven in hun inspanningen aanmoedigen en steunen. We willen doordachte maatregelen. Er moet volop worden ingezet op innovatieve oplossingen die duurzaamheid in de toeleveringsketen van bedrijven implementeren. Zo zou de consument in staat moeten worden gesteld om op ieder moment, bijvoorbeeld via een QR-code, de duurzame productiewijze van zijn aangekocht product te controleren. De Commissie moet hierover akkoorden sluiten met het bedrijfsleven dat zich moet engageren. We mogen evenwel de Europese competitiviteit niet op de helling zetten. Hier slaat het verslag helaas de bal mis. Het kiest voor verregaande verplichtingen die zware (administratieve) lasten en kosten zullen meebrengen zowel voor ondernemingen als bestuurders. De concurrentiekracht van onze Europese spelers komt hiermee zwaar onder druk. N-VA drukt ook nadrukkelijk haar bezorgdheid uit over een ondoordachte uitbreiding van de bestuurdersaansprakelijkheid. Het is thans afwachten welk wetgevend voorstel commissaris Reynders in 2021 op tafel zal leggen. N-VA wil alvast waarschuwen het Europese bedrijfsleven – en bij uitbreiding onze economie en welvaart – niet te verstikken. We moeten kansen voor duurzaamheid creëren; andersom mag duurzaamheid de Europese groei niet knechten.

Towards a more sustainable single market for business and consumers (A9-0209/2020 - David Cormand) NL

25-11-2020

. – N-VA ondersteunt de doelstellingen van deze resolutie: het tegengaan van vroegtijdige veroudering, het verminderen van verspilling en het versterken van de circulaire economie, iets waar Vlaanderen overigens nu reeds een toppositie in bekleedt. Daarnaast onderschrijven we zeker het pleidooi voor een betere consumentenbescherming, mag herstelbaarheid van een product als norm geïntroduceerd worden, en ondersteunen we de standaardisering van herstelproducten, enz. We erkennen ook de rol die een versterkte aansprakelijkheid van de fabrikant en wijzigingen in de wetgeving op de overheidsopdrachten hierin kunnen spelen. Dat er bij dit alles gevraagd wordt om een eerlijk speelveld voor onze bedrijven die internationaal moeten concurreren, is het allerbelangrijkst.
Toch hebben we ook enig voorbehoud bij de tekst. Zo is het ons niet geheel duidelijk hoe de levensduur van een product, en de daaraan gekoppelde garantieregeling, bepaald moeten worden. Verder lijkt het ons van belang zich vragen te stellen bij een al te grote mate van herstelbaarheid van een product, in die zin dat het bijvoorbeeld ecologisch onverantwoord kan zijn om al te grote stocks van herstelgoederen in voorraad te houden. Dit slorpt immers veel grondstoffen en ruimte op, ook al kan 3D-printing daar in de toekomst enig soelaas bieden. Maar soms kan recyclage ecologisch wellicht een betere oplossing zijn. Voorts mag de passage over een gewijzigd intellectueel eigendomsrecht er niet toe leiden dat het eigendomsrecht wordt uitgehold. Zonder eigendomsrechten bestaat er immers geen markteconomie. Daarnaast is er evenmin voorzien in een overgangsperiode. Welk recht is van toepassing wanneer op een bepaald punt circulair en niet-circulair gebouwde producten naast elkaar circuleren?
Tot slot zijn er in de tekst ook punten opgenomen die ons te ver gaan. Zo vrezen we dat de invoering van verplichte etikettering en de erg detaillistisch opgevatte precontractuele informatie over de herstelbaarheid van een product, een grote last zullen vormen voor onze kmo’s, net nu ze al hun energie en middelen moeten steken in het boven water houden van hun bedrijf. Ook ons voorbehoud over de verlenging van de omkering van de bewijslast moet onder meer in dat licht gezien worden.
Om deze redenen heeft onze delegatie zich onthouden van stemming op de tekst.

Employment and social policies of the euro area 2020 (A9-0183/2020 - Klára Dobrev) NL

21-10-2020

N-VA is van mening dat de huidige crisis inderdaad noopt tot toekomstgerichte investeringen, waaronder investeringen die welvaart en jobs creëren en zo leiden tot sociale vooruitgang. Zij waarschuwt dat op een economisch kerkhof geen sociale welvaart kan worden gebouwd. Jobcreatie moet dan ook een absolute beleidsprioriteit zijn. Het komt evenwel toe aan de lid- en deelstaten om hun arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsbeleid vorm te geven, rekening houdend met de eigen uitdagingen en kenmerken van hun arbeidsmarkt. Op dit punt slaat het verslag de bal helaas helemaal mis. Het bevat talloze oproepen voor nieuwe Europese sociale regelgeving en initiatieven, zoals een Europees kader voor minimumlonen, een permanent EU-werkloosheidsherverzekeringsmechanisme, een digitaal EU-socialezekerheidsnummer, de versterking van de jongerengarantie en de creatie van een kindergarantie en vaardighedengarantie. N-VA kan om die redenen het verslag niet steunen.

Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market (A9-0181/2020 - Alex Agius Saliba) NL

20-10-2020

Het verdiepen van de digitale interne markt moet voor de EU een absolute beleidsprioriteit zijn. N-VA steunt dan ook de vraag naar een duidelijk en toekomstgericht regelgevend kader voor digitale diensten. Zoals ook in de huidige crisis is gebleken, is er nood aan Europese regels die de concurrentie versterken en tegelijk burgers en gebruikers een veilige(re) onlineomgeving bieden. De EU moet onder meer werk maken van het bestrijden van illegale inhoud online, het bevorderen van effectieve digitale transparantie en gebruikersrechten o.m. door een meer efficiënte geschillenbeslechting, en een zekere ex-anteregulering voor zgn. poortwachters. N-VA beklemtoont daarbij het grote belang van proportionele regels, die innovatie niet afremmen en onze bedrijven, in het bijzonder onze kmo’s, geen onnodige lasten opleggen. Nieuwe regels mogen daarenboven geenszins leiden tot enige vorm van censuur, bijvoorbeeld via de automatische filtering van uploads. Het open en vrije karakter van het internet vormt het uitgangspunt, waarbij de laagdrempelige toegang tot informatie overeind moet blijven.

Digital Services Act: adapting commercial and civil law rules for commercial entities operating online (A9-0177/2020 - Tiemo Wölken) NL

20-10-2020

Het verdiepen van de digitale interne markt moet voor de EU een absolute beleidsprioriteit zijn. N-VA steunt dan ook de vraag naar een duidelijk en toekomstgericht regelgevend kader voor digitale diensten. Zoals ook in de huidige crisis is gebleken, is er nood aan Europese regels die de concurrentie versterken en tegelijk burgers en gebruikers een veilige(re) onlineomgeving bieden. De EU moet onder meer werk maken van het bestrijden van illegale inhoud online, het bevorderen van effectieve digitale transparantie en gebruikersrechten o.m. door een meer efficiënte geschillenbeslechting, en een zekere ex-anteregulering voor zgn. poortwachters. N-VA beklemtoont daarbij het grote belang van proportionele regels, die innovatie niet afremmen en onze bedrijven, in het bijzonder onze kmo’s, geen onnodige lasten opleggen. Nieuwe regels mogen daarenboven geenszins leiden tot enige vorm van censuur, bijvoorbeeld via de automatische filtering van uploads. Het open en vrije karakter van het internet vormt het uitgangspunt, waarbij de laagdrempelige toegang tot informatie overeind moet blijven.

Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies (A9-0186/2020 - Ibán García Del Blanco) NL

20-10-2020

N-VA steunt het uitgangspunt om een gedegen Europees kader te creëren met ethische regels voor KI-systemen, in het bijzonder voor KI-systemen met een hoog risico. De EU moet volop inzetten op rechtszekerheid en vertrouwen zodat het wereldwijd marktleider kan worden in betrouwbare technologie en kwaliteitsvolle algoritmes.
N-VA vreest evenwel dat de door het verslag voorgestelde aanpak de ontwikkeling en het gebruik van KI onnodig beknot. Er wordt bijvoorbeeld een zeer vage en brede omschrijving van “KI-systemen met een hoog risico” voorgestaan. Uit voorlopig en nog onvolledig onderzoek van wetenschappers verbonden aan het Duitse Bondsministerie voor Onderzoek en Onderwijs kwam overigens naar voor dat 60 % van de geteste AI-toepassingen geen hoog risico vormt en de overige 40 % reeds valt onder sectorale wetgeving. N-VA wijst verder op de erg doorgedreven eisen op het vlak van transparantie en verklaarbaarheid. Zij stelt vragen bij de haalbaarheid en de evenredigheid hiervan, in het bijzonder voor onze kmo’s, scale-ups en start-ups. Zij heeft zich derhalve onthouden, en benadrukt het belang van een zeer grondige impactbeoordeling.

Civil liability regime for artificial intelligence (A9-0178/2020 - Axel Voss) NL

20-10-2020

. – N-VA steunt de ontwikkeling van een Europees kader inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor KI met duidelijke, uniforme principes. Wil de EU het potentieel van KI ten volle ontginnen, dan is rechtszekerheid, zowel voor de burgers als de ondernemingen, immers primordiaal. Een stabiel rechtskader creëert ook het beste klimaat voor de broodnodige investeringen in KI. Zaak is wel de juiste balans tussen enerzijds afdoende bescherming voor burgers en consumenten, en anderzijds voldoende speelruimte voor ondernemingen, in het bijzonder start-ups en kmo’s. Deze balans zit in het verslag helaas niet helemaal goed. Zo voorziet het in een onweerlegbare risicoaansprakelijkheid voor de operator van een KI-systeem met hoog risico, gekoppeld aan een erg brede en vage omschrijving van wat een KI-systeem met hoog risico is. Voor andere KI-systemen, zonder hoog risico, bepleit het verslag een algehele omkering van de bewijslast. De operator van een KI-systeem zonder hoog risico moet, wil hij zichzelf vrijpleiten, steeds het bewijs leveren dat hij heeft voldaan aan zijn zorgplicht. In geval van schade door een derde die met het KI-systeem heeft geknoeid, blijft de operator evenwel aansprakelijk indien die derde onvindbaar of onbemiddeld is. N-VA meent dat voornoemde aspecten om een doorgedreven effectenbeoordeling én meer evenredige aanpak vragen. Zij heeft zich om die reden onthouden.

Reinforcing the Youth Guarantee (B9-0310/2020) NL

08-10-2020

Voor N-VA is jobcreatie, en in het bijzonder het aanpakken van jeugdwerkloosheid, een absolute beleidsprioriteit. Dit mag geen twijfel lijden. Arbeidsmarktbeleid is echter een bevoegdheid van de lid- en deelstaten, en moet op maat van de eigen arbeidsmarkt worden gevoerd. EU-optreden mag de lidstaten geenszins ontslaan van hun eigen verantwoordelijkheid om hervormingen door te voeren.
De grootschalige Europese financiering die gekoppeld is aan de jongerengarantie verbergt helaas de structurele problemen die aan de jeugdwerkloosheid ten grondslag liggen. Deze financiering ontneemt de prikkels voor de betrokken regio’s om ernstig te hervormen. N-VA vindt het dan ook een slecht idee om de jongerengarantie uit te breiden en hiervan een permanent en bindend instrument te maken, met verhoogde Europese financiering.

Draft Council decision on the system of own resources of the European Union (A9-0146/2020 - José Manuel Fernandes, Valerie Hayer) NL

16-09-2020

. – Met dit advies keurt het Europees Parlement het eigenmiddelenbesluit van de Raad goed. Dat besluit is het resultaat van het alomvattende politiek akkoord dat binnen de Europese Raad werd gesloten over het nieuwe meerjarig financieel kader, het herstelplan en de hervorming van het systeem van eigen middelen.
N-VA steunt dit eigenmiddelenbesluit en had eerder al opgeroepen tot de oprichting van een fors Europees herstelfonds. Daarbij mag evenwel niet worden vergeten dat er tal van zaken zijn die wij steunen die niet direct geld kosten en toch wezenlijk bijdragen aan het herstel zoals de verdieping van de interne markt met een digitale, transport-, energie- en kapitaalmarktenunie.
Hoewel een nog grotere shift richting het gebruik van leningen wenselijk is, is N-VA tevreden met het feit dat als gevolg van het Raadsakkoord de nieuwe faciliteit voor herstel en veerkracht uit het Europees herstelfonds nu voor het merendeel bestaat uit leningen i.p.v. subsidies. We onderschrijven ook dat er nu voorwaarden worden opgelegd aan de besteding. Ook het feit dat het voorstel van N-VA voor een apart brexit-steunfonds voor de meest getroffen Europese regio’s rond de Noordzee in de steigers staat, juichen we toe.
N-VA gaat evenwel niet akkoord met de talrijke voorstellen die het Parlement formuleert in dit advies om het eigenmiddelenbesluit aan te passen. N-VA stemt tegen het afschaffen van kortingen, tegen het verminderen van de inningskosten voor het heffen van de douanerechten en tegen de voorgestelde wettelijk bindende kalender voor het invoeren van nieuwe eigen middelen.
N-VA blijft ook op haar standpunt dat er geen sprake kan zijn van de invoering van Europese belastingen. We wijzen elke nieuwe belasting om de Unie te financieren af. De huidige, op het bni gebaseerde bijdrage is de meest faire manier om de EU te ondersteunen. Bovendien is het fiscale beleid bij uitstek een exclusieve bevoegdheid die bij de lidstaten thuishoort. N-VA staat wel open voor nieuwe intelligente bijdragen van de lidstaten zoals de heffing op plastic, en is het met de Raad eens dat een aantal nieuwe bijdragen in Europees en/of OESO-verband onderzocht kunnen worden.

Contact

Bruxelles

Strasbourg