Please fill this field
Krzysztof JURGIEL Krzysztof JURGIEL
Krzysztof JURGIEL

European Conservatives and Reformists Group

Member

Poland - Prawo i Sprawiedliwość (Poland)

Date of birth : , Ogrodniki

Written explanations of vote Krzysztof JURGIEL

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Programme for the Union's action in the field of health for the period 2021-2027 (“EU4Health Programme”) (A9-0196/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) PL

13-11-2020

W swojej propozycji ustawodawczej „Program UE dla zdrowia” Komisja Europejska przewidziała na ten program aż czterokrotnie więcej środków niż na poprzednie programy tego typu. Mimo iż środki te znacznie ograniczono w ramach negocjacji nad nowymi WRF, „UE dla zdrowia” wciąż może być ważnym narzędziem pozwalającym przyczyniać się do poprawy zdrowia obywateli Unii:
Po pierwsze, sprawozdanie przyjęte przez Parlament wskazuje na potrzebę większych inwestycji w systemy opieki zdrowotnej, w szczególności na rzecz infrastruktury oraz cyfryzacji.
Po drugie, podkreśla ono, że opieka zdrowotna powinna być ukierunkowana na człowieka i skupiać się na zapobieganiu chorobom przez okres całego życia jednostki.
Po trzecie, sprawozdanie zwraca szczególną uwagę na nierówności: między grupami populacji i między poszczególnymi krajami, oraz postuluje ich zmniejszenie.
Zdrowie publiczne należy do kompetencji dzielonych UE i dlatego powinna ona wspierać rządy państw członkowskich w takim zakresie, by osiągnąć wspólne cele. Bardziej skoordynowane i odporne systemy zdrowotne są szczególnie potrzebne w czasie obecnego kryzysu sanitarnego i uważam, że „Program UE dla zdrowia” ma potencjał, by okazać się pomocą zarówno dla władz publicznych państw członkowskich, jak i bezpośrednio dla obywateli Unii. Dlatego głosowałem za przyjęciem sprawozdania.

General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections (A9-0206/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) PL

12-11-2020

Budżet UE na 2021 rok to ważny instrument do pobudzania wzrostu gospodarczego na terenie państw członkowskich. Jego zadaniem jest stworzenie takich przepływów finansowych, aby państwa mające większy dystans do nadrobienia pod względem poziomu życia, nadrobiły go dzięki temu szybciej.
O ile jestem zwolennikiem korzystania przez Polskę z licznych programów unijnych, pozwalających na budowę infrastruktury, rozwój rynków rolnych czy wzmacnianie rynku pracy, o tyle nie mogę poprzeć wszystkich elementów sprawozdania.
Najważniejszym czynnikiem, który spowodował moje wstrzymanie się od głosu, jest wola powiązania środków budżetowych z praworządnością. Nie ma mojej zgody na to, aby politycznymi decyzjami umożliwiano blokowanie Polsce środków unijnych tylko dlatego, że unijnym urzędnikom nie podobają się wewnętrzne reformy w Polsce.
Drugim elementem jest podkreślenie konieczności redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030r. aż o 60%, co jest dla Polski wartością nie do zaakceptowania, ponieważ gospodarka oparta w główniej mierze na węglu, nie jest w stanie w szybkim tempie obniżyć emisji CO2 bez ponoszenia ogromnych kosztów.

Introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and Association process (A9-0175/2020 - Emmanuel Maurel) PL

11-11-2020

Uważam, że wspieranie państw Bałkanów Zachodnich jest krokiem w dobrym kierunku. Jest to działanie, które pozwala na utrzymanie wspólnych powiązań gospodarczych, co ułatwia potencjalną integrację gospodarczą tego regionu z Unią Europejską. Utrzymanie obecnego statusu pozwoli na rozwój współpracy pomiędzy europejskimi firmami, a lokalnymi producentami na Bałkanach Zachodnich. Jest to z pewnością solidny argument, mogący mieć w przyszłości znaczenie w przypadku potencjalnej akcesji krajów tego regionu do Unii Europejskiej.
Jestem zwolennikiem ułatwiania wymiany handlowej, która służy obydwu stronom. Szczególnie, że w przypadku Bałkanów Zachodnich, wymiana handlowa z UE to 72% całości ich obrotów handlowych. Brak przedłużenia preferencji w tym zakresie, spowodowałby trudności gospodarcze u naszych partnerów, co biorąc pod uwagę obecną sytuację w Europie i na świecie związaną z pandemią koronawirusa, byłoby według mnie nieodpowiedzialne i podważało zaufanie naszych partnerów na Bałkanach.

EU/China Agreement: cooperation on and protection of geographical indications (A9-0199/2020 - Iuliu Winkler) PL

11-11-2020

Chiny stają się coraz ważniejszym partnerem handlowym Unii Europejskiej. Dzięki możliwościom eksportu m.in. produktów rolnych, europejskie (a co za tym idzie, również polskie) rolnictwo, ma przed sobą ogromny rynek zbytu, który jest szansą na zapewnienie lepszego poziomu życia osób żyjących z tej gałęzi gospodarki.
Aby móc w pełni wykorzystać wysoką jakość eksportowanych produktów, należy chronić je przed podrabianiem oraz wprowadzaniem klientów w błąd. Rezolucja popiera podpisanie umowy UE-Chiny, co pozwoli na ochronę oznaczeń geograficznych dla produktów obydwu stron. Podczas pierwszego etapu zapewniona zostanie ochrona 100 oznaczeń geograficznych dla UE i 100 dla Chin, a następnie, w ciągu czterech lat, umowa zapewni dodatkowe 175 oznaczeń dla każdej ze stron. Dzięki temu produkty wysokiej jakości (również z Polski) będą miały prostszą drogę do wypromowania się oraz uczciwej konkurencji, dlatego zagłosowałem za poparciem rezolucji.

Introduction of capacity limits for Eastern Baltic cod, data collection and control measures in the Baltic Sea and permanent cessation for fleets fishing for Eastern Baltic cod (A9-0093/2020 - Niclas Herbst) PL

11-11-2020

Od wielu lat obserwuje się pogarszanie kondycji stad dorsza atlantyckiego we wschodniej części Morza Bałtyckiego. Według szacunków Międzynarodowej Rady Badań Morza, nawet w przypadku całkowitego zaprzestania połowów, zasoby dorsza atlantyckiego w tym rejonie nie odbudują się przed 2024 rokiem.
W związku z tym, od 2019 r. przyjmowane są środki nadzwyczajne dla stada dorsza atlantyckiego (tj. wprowadzony przez Komisję tymczasowy zakaz połowów w 2019 r. i zredukowanie przez Radę uprawnień do połowów w 2020 r. aż o 92% w porównaniu do 2019 r.).
Jako że te proponowane nadzwyczajne środki doprowadzą do poważnych negatywnych konsekwencji społeczno-gospodarczych dla społeczności nadbrzeżnych i przedsiębiorstw rybackich w całym regionie Morza Bałtyckiego, Komisja proponuje we wniosku udzielenie wsparcia publicznego na rzecz trwałego zaprzestania działalności połowowej dla rybaków zajmujących się połowami dorsza atlantyckiego.
Pierwotny wniosek Komisji nakładał jednak zbyt duże obciążenia na floty bałtyckie, które już teraz działają czasem na granicy rentowności, w zakresie kontroli VMS i obowiązkowej 20-procentowej obecności obserwatorów. Sprawozdanie Parlamentu usuwa te niekorzystne elementy z propozycji tekstu ustawodawczego i dlatego poparłem je w głosowaniu na sesji plenarnej.

Deforestation (A9-0179/2020 - Delara Burkhardt) PL

22-10-2020

Sprawozdanie dotyczące odwracania globalnego wylesiania spowodowanego przez UE zwraca uwagę na ważny problem, którym jest pośrednia rola krajów rozwiniętych w niszczeniu środowiska krajów słabiej rozwiniętych.
Dokument ten obejmuje jednak tematykę szerszą niż wylesianie, otwierając tym samym furtkę do zajęcia się innymi zagadnieniami – wspomnianymi w nim tylko pobieżnie. Odnosi się np. do jakości lasów i niszczenia ekosystemów, u podstaw których stoją jednak inne czynniki niż te stojące u podstaw wylesienia. Sprawozdanie wprowadza pojęcia, które nie są zdefiniowane w prawie UE ani w prawie międzynarodowym (jak np. degradacja lasów), a ponadto nie wskazuje wprost na fakt, iż lasy leżą w kompetencji państw członkowskich. Nie podkreśla też potencjału zrównoważonej gospodarki leśnej, która w wielu państwach Unii (np. w Polsce) stoi na bardzo wysokim poziomie i mogłaby posłużyć za przykład w rozwiązywaniu wyzwań stojących przed sektorem leśnym.
Wydaje się, że dokument postuluje kolejny kompleksowy system ochrony lasów, który maskuje skutki zamiast rozwiązywać problem, czyli właściwą przyczynę wylesienia: ubóstwo, słabe struktury zarządzania lasami w krajach trzecich i ekspansywne rolnictwo.
Z wyżej wymienionych powodów zagłosowałem przeciwko temu sprawozdaniu.

Digital Services Act: adapting commercial and civil law rules for commercial entities operating online (A9-0177/2020 - Tiemo Wölken) PL

20-10-2020

Obecnie funkcjonująca dyrektywa w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) ma już ponad 20 lat, w związku z czym należy ją zaktualizować tak, aby lepiej pasowała do szybko zmieniającego się cyfrowego świata.
Handel elektroniczny w dzisiejszych czasach jest dla wielu małych i średnich firm szansą na zaistnienie w globalnej sieci biznesowej oraz budowanie swojej marki w sposób nieporównywalnie bardziej efektywny, dzięki czemu korzystają na tym zarówno odbiorcy jak i sprzedawcy określonych dóbr.
W związku z rosnącą ilością wymiany danych w skali światowej, popieram działania Unii Europejskiej, które z jednej strony umożliwią swobodny transfer informacji, (chroniony ustawodawstwem unijnym w zakresie bezpieczeństwa użytkownika i ochrony konsumenta), a z drugiej nie stworzą nowych i niesprawiedliwych barier wejścia dla potencjalnych podmiotów chcących zaistnieć na rynku elektronicznym i zwiększyć na nim konkurencję.

Digital Services Act and fundamental rights issues posed (A9-0172/2020 - Kris Peeters) PL

20-10-2020

Rozmiar rynku cyfrowego oraz głębokość powiązań między jego elementami sprawiają, że coraz trudniej kontrolować to, co się na nim pojawia. Dlatego też popieram podejście, w którym walka z przestępstwami w internecie jest traktowana na równi z walką z przestępczością poza siecią. W związku z tym, bardzo ważne jest, aby możliwie szybko wykrywać treści, które są niezgodne z prawem i usuwać je, chroniąc przede wszystkim dzieci i młodzież.
Z drugiej strony, w kontekście decydowania o tym, co jest zgodne z prawem, a co nie, nie możemy zapominać o prawie do swobody wypowiedzi i o tym, aby w ramach zwalczania przestępczości, nie naruszać prawa każdej osoby do wolności wypowiedzi.
Sprawozdanie odnosi się również do kwestii szerzenia dezinformacji w internecie, a co za tym idzie, zwiększenia wiedzy na ten temat wśród społeczeństw. Jest to szczególnie ważne właśnie dziś, ponieważ coraz liczniejsze przypadki świadomego manipulowania faktami, potrafią prowadzić do niepokojów społecznych i destabilizacji sytuacji politycznej.

Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies (A9-0186/2020 - Ibán García Del Blanco) PL

20-10-2020

Świat XXI wieku to digitalizacja, szybki internet, automatyzacja produkcji, robotyka, a co za tym idzie również rozwój sztucznej inteligencji. SI to nieodzowny element naszej rzeczywistości, który posiada ogromny potencjał i powinien być wykorzystany w taki sposób, aby pomóc nam znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Jest to również szansa dla szeroko pojętej medycyny i biotechnologii, aby przyśpieszyć prace nad nowymi lekami i terapiami, które mogłyby przynieść przełom w leczeniu nieuleczalnych chorób.
Sztuczna inteligencja powinna wspierać innowacyjność i wspomagać budowę naszego dobrostanu, jednakże powinno się to odbywać w granicach rozsądnych i skutecznych ram prawnych, które mają oparcie w prawodawstwie Unii Europejskiej. Nie możemy zapominać, że tworzenie i wdrażanie nowych technologii powinno odbywać się z poszanowaniem etyki i godności ludzkiej, tak aby nie było wątpliwości, że służy ludziom. Ramy prawne powinny również zapewniać bezpieczeństwo użytkownikom, dlatego podkreślenie w sprawozdaniu potrzeby skutecznej kontroli uważam za właściwe.

Recommendation to the Council and the VPC/HR concerning the Implementation and governance of Permanent Structured Cooperation (PESCO) (A9-0165/2020 - Radosław Sikorski) PL

20-10-2020

. – Stała współpraca strukturalna (PESCO), ustanowiona decyzją Rady w grudniu 2017 r., w której uczestniczy 25 państw członkowskich UE, liczy obecnie 47 projektów na różnych etapach rozwoju. Celem PESCO jest wspólne opracowanie spójnego pakietu sił zbrojnych o pełnym spektrum i udostępnienie zdolności państwom członkowskim na potrzeby misji, operacji krajowych i wielonarodowych (WPBiO UE, NATO itp.).
W obliczu zachodzących zmian w środowisku bezpieczeństwa w skali globalnej oraz konsekwencji Covid-19, w UE nasilają się tendencje do wzmacniania europejskiej suwerenności w obszarze bezpieczeństwa i obrony. Kluczowe państwa członkowskie, takie jak Polska, są obecnie zaangażowane w 9 projektów PESCO, a Polska pełni rolę kraju wiodącego i gospodarza dla Centrum Szkolenia Medycznego Wojsk Specjalnych.
Z zadowoleniem przyjmuję podjęcie na poziomie UE usystematyzowanych wysiłków w celu wzmacniania rozwoju potencjału obronnego państw członkowskich, wypełniania braków w procesie rozwoju zdolności obronnych oraz wspierania rozwoju Europejskiej Bazy Przemysłowo Technologicznej Sektora Obronnego w całej UE.
Wysiłki związane z realizacją PESCO nie mogą jednak prowadzić do kwestionowania niepodzielności bezpieczeństwa transatlantyckiego, lecz do rzeczywistego usprawnienia realizacji celów WPBiO i dalszego rozwoju strategicznej współpracy UE z NATO. Wyrażam swoje poparcie dla rozwoju zdolności i zasobów strategicznych w ramach PESCO pod warunkiem, że unika się powielania działań, a NATO pozostaje głównym gwarantem bezpieczeństwa europejskiej obrony.

Contact

Bruxelles

Strasbourg