Please fill this field
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA
Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

European Conservatives and Reformists Group

Member

Poland - Prawo i Sprawiedliwość (Poland)

Date of birth : , Kępno

Home Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA

Member

REGI
Committee on Regional Development
FEMM
Committee on Women's Rights and Gender Equality
DKOR
Delegation for relations with the Korean Peninsula

Substitute

ECON
Committee on Economic and Monetary Affairs
FISC
Subcommittee on Tax Matters
D-US
Delegation for relations with the United States

Most recent activities

REPORT on reversing demographic trends in EU regions using cohesion policy instruments

25-03-2021 A9-0061/2021 PE663.033v02-00 REGI
Reports - as shadow rapporteur
Daniel BUDA

Cohesion Policy and regional environment strategies in the fight against climate change (A9-0034/2021 - Tonino Picula) PL

25-03-2021
Written explanations of vote

Polityka spójności odgrywa kluczową rolę inwestycyjną w Europie, również w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Zmiana klimatu to nie tylko kwestia środowiska, ale także kwestia zmian gospodarczych i społecznych.
Dlatego polityka spójności powinna bardziej elastycznie podchodzić do rozwiązań przejściowych w zakresie klimatu. Ważne jest także zwrócenie uwagi na różne punkty startowe gospodarek państw członkowskich, zwłaszcza teraz, kiedy Europa boryka się z konsekwencjami pandemii Covid-19.
Zbyt ambitne podejście zaprezentowane w sprawozdaniu może zahamować tempo przeprowadzanej transformacji oraz doprowadzić do mniejszej efektywności. Kraje, takie jak Polska, z dużym udziałem paliw kopalnych w koszyku energetycznym nie mogą gwałtownie przestać ich używać, gdyż skutkowałoby to cofnięciem rozwoju gospodarczego i zwiększeniem emisji gazów cieplarnianych, m.in. poprzez spalanie odpadów przez ludność oraz wyrąb lasów, które są efektywnymi pochłaniaczami węgla.
Ważne jest, aby transformację w kierunku neutralności klimatycznej osiągać w sposób sprawiedliwy i właściwy, tak aby nie pozostawić nikogo w tyle. Zgadzam się, że polityka spójności i regionalne strategie środowiskowe są istotnym i ważnym czynnikiem w walce ze zmianami klimatycznymi w nadchodzących latach. Nie mogłam jednak poprzeć sprawozdania ze względu na jego daleko wykraczające poza wynegocjowane porozumienia międzyinstytucjonalne postanowienia.

General framework for securitisation and specific framework for simple, transparent and standardised securitisation to help the recovery from the COVID-19 crisis (A9-0215/2020 - Paul Tang) PL

25-03-2021
Written explanations of vote

Sprawozdania posłów Tanga i Karasa są częścią tzw. pakietu naprawczego rynków kapitałowych. Ich celem jest dostosowanie rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji z 2017 r. oraz rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych z 2013 r., aby ułatwić sekurytyzację (konwersję składnika aktywów, zwłaszcza wierzytelności, na zbywalne papiery wartościowe). Ułatwienie sekurytyzacji ma sprawić, by więcej pieniędzy było dostępnych dla odbudowy gospodarki dotkniętej kryzysem Covid-19.
Zaproponowane zmiany dotyczą m.in. pewnych rozluźnień odnośnie tzw. sekurytyzacji syntetycznej. Od „tradycyjnej” różni się ona sposobem przeniesienia ryzyka z jednostki inicjującej na inwestora: podczas gdy tradycyjna sekurytyzacja czyni to poprzez przeniesienie rzeczywistych ekspozycji bazowych (jak również ich własności) na wyodrębniony podmiot specjalnego przeznaczenia – sekurytyzacja syntetyczna realizuje przeniesienie ryzyka w drodze umowy o ochronę kredytową między jednostką inicjującą a inwestorem, pozostawiając ekspozycje bazowe w posiadaniu jednostki inicjującej i w jej bilansie.
Zgodnie ze stanowiskiem polskiego rządu wspierającego projekty naprawcze jako nieodzowne elementy w walce z recesją gospodarczą spowodowaną pandemią COVID 19 głosowałam za przyjęciem projektu.

Contact

Bruxelles

Strasbourg