Please fill this field
Karen MELCHIOR Karen MELCHIOR
Karen MELCHIOR

Renew Europe Group

Member

Denmark - Det Radikale Venstre (Denmark)

Date of birth : , Gentofte

Written explanations of vote Karen MELCHIOR

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Safety of the nuclear power plant in Ostrovets (Belarus) (B9-0109/2021) DA

11-02-2021

Hviderusland og Rusland bygger et atomkraftværk i Ostrovets ved grænsen til Litauen og kun ca 50 km fra Litauens hovedstad Vilnius. Det er af afgørende betydning for EU og dets befolkninger, at nabolandenes atomkraftværker opretholder internationale sikkerhedsstandarder. Anlægget i Ostrovets udgør en sikkerhedsrisiko både geopolitisk, sundheds- og miljømæssigt for os i EU, eftersom værket mangler nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og er bygget tæt på vores grænser. Mens Europa stadig er delvis afhængig af atomenergi, bør vi sikre grundig overvågning og gennemsigtig drift af atomanlæg i EU og opfyldelse af internationale sikkerhedsstandarder ved byggeri af nye anlæg. Disse kriterier opfylder byggeriet og den forventede drift af Hvideruslands atomkraftværk i Ostrovets ikke.
Derudover bør EU støtte andre energikilder end atomkraft, som for eksempel vindenergi, som ikke kræver samme sikkerhedsmæssige indsats. Endvidere er det vigtigt, at EU investerer i energiinfrastruktur, så vi og vores nabolande i højere grad kan benytte vedvarende energikilder og blive mindre afhængige af energi og infrastruktur fra upålidelige partnerlande, som i dette tilfælde Rusland.
Jeg stemte for denne resolution, fordi den opfordrer Kommissionen og de hviderussiske myndigheder til at arbejde tæt sammen og sikre at lanceringen af anlægget suspenderes indtil, at alle sikkerhedsanbefalinger er implementeret korrekt.

Humanitarian and political situation in Yemen (B9-0119/2021) DA

11-02-2021

Konflikten mellem Houthi bevægelsen og den Saudiarabiske-ledet koalition er blevet til den værste humanitære krise i vores tid. De amerikanske sanktioner imod Houthi bevægelsen har i de seneste år vist sig at være dybt ineffektive og direkte skadelige, da disse har afskåret forsyninger til Yemen, og efterladt befolkningen både i hungersnød og med manglende adgang til nødvendig medicin.
Jeg stemte for denne resolution, som forsøger at nedtrappe konflikten i Yemen, der har været under konstant forværring i de seneste år. I denne konflikt skal vores første prioritet være at nedtrappe konflikten og redde menneskeliv - ikke arbejdspladser. Derfor afvigede jeg fra Renew Europe’s linje om at sikre sig, at EU sanktioner mod Yemen ikke går udover arbejdspladser i EU. Det bør ligeledes også være vores fælles ansvar i Europa at sætte en stopper for våbensalget til en aktiv konflikt med overtrædelser af international humanitær lov. Dette bør gøres i fællesskab fælles handling fra EU’s side. Derfor afveg jeg fra Renew Europe’s gruppe linje om at understrege i rapporten, at kontrol med våbeneksport er en national kompetence. I dette tilfælde er det afgørende, at vi som EU står stærkt sammen om at sikre eksportkontrol af våben og sanktioner i forbindelse med overtrædelse.

The situation in Myanmar (B9-0116/2021) DA

11-02-2021

Myanmar har en lang historie med kamp for demokratiet og militær undertrykkelse. Militæret i Myanmar (Tatmadaw) har særligt i perioden 1962 til 2015 fastholdt magten ved at bremse ethvert demokratisk fremskridt, herunder civilsamfundsorganisationers arbejde, begrænset menneskerettighederne og fængslet oppositions aktivister og politikere, herunder Aung San Suu Kyi, som efter et demokratisk valg ledte den nationalliga, der styrede landet fra 2015.
De prodemokratiske kræfter og Tatmadaw har haft grundlæggende forskellige visioner for landets fremtid, hvilket medførte en ustabil balance mellem regering og militær. Begge parter var involveret i systematisk diskrimination af minoritetsgruppen Rohingya, som ledte til et folkedrab fra 2016. Den 1. februar 2021 gennemførte Tatmadaw et statskup, og fængslede Aung San Suu Kyi. Jeg stemte på denne resolution fordi den fordømmer på det kraftigste militærkuppet og opfordrer Tatmadawtil at løslade politiske fangere og give magten tilbage til den valgte regering. Resolutionen insisterer på at demonstranter, minoriteter, og journalister bør beskyttes. Derudover, insisterer resolutionen på at ICC’s kriminelle efterforskning af Rohingyas folkemord bør fortsættes, og at målrettede sanktioner bør implementeres imod de ansvarlige for kuppet gennem gennem EU's nye sanktionsmekanisme for menneskerettigheder, den såkaldte europæiske Magnitskij-lov.

Challenges ahead for women’s rights: more than 25 years after the Beijing Declaration and Platform for Action (B9-0114/2021) DA

11-02-2021

Jeg stemte for denne resolution, som gør status for den globale ligestilling på på Beijing erklæringens 25 års jubilæum. I 1995 forpligtede 189 nationer sig til at fremme ligestilling i Beijing-erklæringen. I dag - 25 år senere - har intet europæisk land opfyldt de mål, der blev opstillet. Det er et alvorligt brud på alt det, den Europæiske Union står for. EU er baseret på ligestillingsprincipper og har forpligtet sig til at gøre fremskridt med disse mål. Det er uacceptabelt, at vi ikke er nået længere.
Covid-19-krisen gør dette endnu mere presserende, fordi de sociale og økonomiske virkninger af Covid-19 særligt påvirker kvinder. Ifølge UN Women vil yderligere 20 millioner kvinder og piger i 2021 være i ekstrem fattigdom på grund af pandemien og bringe det samlede beløb til 435 millioner kvinder.
Resolutionen gennemgår de fremskridt opnået inden for ligestilling og identificerer områder, hvor der er yderligere behov for fremskridt. Resolutionen spørger Kommissionen, hvilke konkrete skridt de fremadrettet vil tage mod reel ligestilling mellem kønnene.

EU Association Agreement with Ukraine (A9-0219/2020 - Michael Gahler) DA

10-02-2021

Rapporten understreger, at de ukrainske myndigheder fortjener en særlig ros for at gennemføre reformer på mange forskellige områder i samfundet, eksempelvis på energi, sundhed, pension og uddannelse. Derfor mener jeg, at EU bør fortsætte samarbejdet med Ukraine om at skabe yderligere politiske reformer, styrke landets parlament, kæmpe imod korruption,og indskrænke oligarkernes negative indflydelse på landet. Derudover, mener jeg, at Ukraine i allerhøjeste grad bør prioritere landets opretholdelse af retsstatsprincipperne og især vedrørende beskyttelse af minoriteter herunder LGBTI-personer. Jeg stemte for denne rapport, eftersom den gentager Europa-Parlamentets støtte til både de demokratiske reformer i Ukraine og støtte til landets territoriale integritet.

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience (B9-0108/2021) DA

10-02-2021

Europa og befolkningerne mangler uddannelse til specifikke kvalifikationer og kompetencer. Dette fører til store udfordringer både på arbejdsmarkedet og påvirker europæiske virksomheders konkurrenceevne. Jeg er en stærk fortaler for at sikre livslang læring for alle, og derfor stemte jeg for resolutionen, som vil sætte øget fokus på europæeres kompetencer. For at forblive konkurrencedygtig på arbejdsmarkedet er det afgørende konstant at styrke vores indsats på omskoling og efteruddannelse. Mere specifikt opfordrer rapporten derfor til en koordineret og inkluderende europæisk strategi for færdigheder.
Jeg tror på et forstærket samarbejde mellem uddannelsessystemer, institutioner og virksomheder for at støtte op om en livslang op- og omskoling for alle. Vi skal løse problemet med mangel på færdigheder og udnytte potentialet i den digitale alder og øge både voksne og unges læring, men samtidigt anerkende, at uddannelse er medlemsstaternes kompetence. Jeg mente dog ikke, at det i denne resolution er relevant at nævne behovet for at lave en fælles ramme for vilkårene for at arbejde hjemmefra, derfor stemte jeg imod tekst der opfordrede til det.

European Central Bank – annual report 2020 (A9-0002/2021 - Sven Simon) DA

09-02-2021

Den europæiske central banks årsrapport omhandler det europæiske system af centralbankers vigtigste aktiviteter i 2020, derudover vurderes eurosystemets pengepolitik. Årsrapporten gennemgår aktiviteter inden for bl.a. euroens prisstabilitet, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Særligt vigtigt for mig i denne rapport var fokus på at opretholde et finanspolitiske svar på COVID-19-udbruddet så længe som det er nødvendigt - og rapporten fremhæver pandemiens skadelige effekt for små og mellemstore virksomheder, som EU bør beskytte.
Jeg stemte for rapporten, særligt grundet dens store fokus på klima, hvilket også gjorde at jeg afveg fra linjen hos min politiske gruppe, Renew Europe, og stemte for at understrege i rapporten, at der skal være et klart mål om at reducere gasemissioner. Det gjorde jeg, fordi jeg mener det er vigtigt at være så ambitiøs som muligt om vores grønne mål.
Rapporten opfordrer desuden den europæiske centralbank til at være mere transparent omkring deres foreløbige tilpasning til Paris Aftalen. Dertil understreger rapporten, at Europa Parlamentet støtter købet af grønne obligationer og opfordrer den europæiske centralbank til i højere grad at tage stilling til de risici, der opstår, som følge af klimaændringer.

New Circular Economy Action Plan: see Minutes (A9-0008/2021 - Jan Huitema) DA

09-02-2021

Jeg mener, at vi i EU skal bevæge os mod en cirkulær økonomi. Det betyder, at vi skal bestræbe os på en bæredygtig økonomi, hvor produkter genanvendes og bruges effektivt. Derfor stemte jeg for denne rapport, der både støtter op om Kommissionens handlingsplan på området og om at opnå målene i Green Deal. Rapporten fremhæver de økonomiske muligheder i cirkulær økonomi med fokus på konkurrencedygtighed. Med en cirkulær økonomi kan vi øge EU's vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. Men vigtigst af alt giver det os nye muligheder for at arbejde bæredygtigt og reducere drivhusgasemissioner. Vores prioritet er at skabe foranstaltninger til at forhindre affald ved kilden og reducere det samlede miljøaftryk, der på nuværende tidspunkt bliver skabt som følge af europæisk produktion og forbrug. For at det skal lykkedes er det afgørende at skabe det rette incitament for virksomheder, så de er motiverede til at øge fokus på bæredygtighed og innovation. Vi skal øge EU's marked for genbrugsmaterialer, opnå ikke-giftige materiale cyklusser og fremme brugen af bæredygtigt, biobaserede råmaterialer. Derudover opfordrer rapporten til et samlet europæisk pantsystem med et mål om, at 90% af alle plastikflasker bliver genbrugt. Det er et skridt på vej til et fælles indre marked for emballage.

Implementation of the Anti-Trafficking Directive (A9-0011/2021 - Juan Fernando López Aguilar, María Soraya Rodríguez Ramos) DA

09-02-2021

Menneskehandel er et væsentligt problem i EU - selvom det ofte er stort set skjult for borgerne. Udnyttelsen af mennesker for profit skader både ofrene - og samfundet som helhed. Det er de facto vor tids slavehandel. Gennem vidensdeling og effektiv implementering af lovgivning kan de relevante myndigheder slå ned på menneskehandlere. Derfor opfordrer rapporten både medlemsstaterne og Kommissionen til at øge investeringerne i og koordinering af kampen mod menneskehandel.
Ofte er fokus primært på handlede personer, der kommer fra lande udenfor EU, men en stor del kommer fra andre EU lande og det er vigtigt at forebygge menneskehandel også internt i EU. Dertil kommer, at menneskehandel påvirker kvinder uforholdsmæssigt meget. 60% af ofrene bliver handlet for seksuel udnyttelse. Heraf er 92% af ofrene kvinder og piger. Rapporten understreger desuden behovet for øget støtte til ofre i form af juridisk bistand og støtteprogrammer. Afslutningsvist gennemgår rapporten behovet for en målrettet indsats mod at ændre på de strukturelle faktorer, der gør ofre sårbare over for menneskehandel.
Derfor stemte jeg for denne rapport, som opfordrer medlemsstaterne og Europa-Kommissionen til at beskytte ofrene mod menneskehandel og til at forhindre menneskehandel i det hele taget.

Reducing inequalities with a special focus on in-work poverty (A9-0006/2021 - Özlem Demirel) DA

09-02-2021

Denne rapport ser på de grundlæggende årsager til stigende ulighed generelt og stigningen i usikker beskæftigelse. Desuden gennemgår rapporten social indvirkning af COVID-19-krisen og foreslår foranstaltninger til at tackle dem. Der er særlig fokus på folk, der lever i fattigdom under beskæftigelse.
En del af EU's ambition om udryddelsen af fattigdom er at fremme beskæftigelse. Mens arbejde generelt betragtes som den bedste måde at undgå fattigdom, er dette ikke tilfældet for et betydeligt antal europæiske arbejdstagere. Arbejdsmiljøet påvirker især unge med korte uddannelser, fattige husstande med børn, enlige forældre og husstande med lav arbejdsintensitet. Det kræver en særlig indsats at rette op på den ulighed.
Rapporten har gode intentioner, men jeg mener, den placerer for meget ansvar hos Kommissionen, når den beder Kommissionen om at foreslå lovgivning om social velfærd. Kommissions forslag om fair løn i EU, der tager hensyn til den danske model, er godt, og derfor stemte jeg imod at bede Kommissionen om at fremsætte et forslag, der rækker videre. Det er særligt vigtigt at EU respekterer, at løn fastsættes nationalt, derfor stemte jeg imod at fastsætte lønniveauet i EU. Da flertallet af Parlamentet stemte for forslag, der opfordrede til dette, valgte jeg at stemme blankt til den endelige afstemning.

Contact

Bruxelles

Strasbourg