Please fill this field
Michal WIEZIK Michal WIEZIK
Michal WIEZIK

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Slovakia - SPOLU – občianska demokracia (Slovakia)

Date of birth : , Martin

Home Michal WIEZIK

Member

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
ANIT
Committee of Inquiry on the Protection of Animals during Transport
D-IR
Delegation for relations with Iran

Substitute

AGRI
Committee on Agriculture and Rural Development
DCAM
Delegation for relations with the countries of Central America
DAND
Delegation for relations with the countries of the Andean Community
DLAT
Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly

Most recent activities

Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Certain uses of chromium trioxide (B9-0202/2020) SK

10-07-2020
Written explanations of vote

Námietka, ktorú som podporil, sa dotýka oblasti ochrany životného prostredia a zdravia, a tiež nášho záväzku k Zelenému dohovoru. Oxid chrómový je karcinogénna a mutagénna látka, pre ktorú nie je možné určiť medznú hodnotu, pod ktorou nepredstavuje riziko ohrozenia zdravia.
Nariadenie REACH hovorí, že autorizáciu možno udeliť takejto látke, ak sa preukáže, že sociálno-ekonomické prínosy pre spoločnosť vyplývajúce z používania látky prevyšujú riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, a ak neexistujú vhodné alternatívne látky alebo technológie. Dôkazné bremeno, že neexistujú alternatívy, bolo na žiadateľovi ReachLaw a ten si nesplnil svoju povinnosť. Existencia alternatív pre viaceré technické aplikácie nie je žiadosťou a výbormi Európskej chemickej agentúry vylúčená.
Súd v prípade Švédsko vs Komisia z roku 2019 prišiel k záveru, že Komisia nemôže autorizovať použitie, ak sa nevyhodnotí, že alternatíva neexistuje, a nariadil zrušiť autorizáciu. Námietka, o ktorej sme hlasovali, žiada, aby bola žiadosť doplnená o zákonom vyžadované prvky. Propaguje tak spoluprácu európskych firiem, ktoré majú technologickú náhradu za Cr03 pre niektoré využitia, v netoxickom výrobnom reťazci, ale zároveň neodmieta pomoc výrobcom, ktorí pracujú s využitím, pre ktoré neexistuje náhrada Cr03.

Daily and weekly driving times, minimum breaks and rest periods and positioning by means of tachographs (A9-0115/2020 - Henna Virkkunen) SK

08-07-2020
Written explanations of vote

Ako zástupca slovenských občanov beriem do úvahy pozíciu slovenských dopravcov schváliť jednotnejšie uplatňovanie pravidiel a preto som za opatrenia ako celok zahlasoval. Balík opatrení v oblasti mobility je zásadnou reformou v odvetví cestnej dopravy v EÚ, ktorá má za cieľ zlepšiť pracovné podmienky a bezpečnosť vodičov, umožniť spravodlivejšiu hospodársku súťaž a zaistiť dodržiavanie predpisov, a preto balík ako celok podporujem a zároveň vítam.
Opatrenie o povinnosti návratu vodiča do operačného centra zamestnávateľa alebo bydliska vodiča v rámci pravidelného týždenného odpočinku, bez možnosti výberu alternatívneho miesta odpočinku, je reštirktívne a takisto by mohlo mať za následok zvýšenie emisií CO2 v doprave, kvôli návratu vozidiel tiež bez nákladu, najmä do krajín na hraniciach EÚ. Navrhovaná zmena v danej veci by ale spôsobila neprijatie textu ako celku a preto som sa zdržal pri hlasovaní o danom pozmeňovacom návrhu.

Adapting to development in the road transport sector (A9-0116/2020 - Ismail Ertug) SK

08-07-2020
Written explanations of vote

Ako zástupca slovenských občanov beriem do úvahy pozíciu slovenských dopravcov schváliť jednotnejšie uplatňovanie pravidiel a preto som za opatrenia ako celok zahlasoval. Balík opatrení v oblasti mobility je zásadnou reformou v odvetví cestnej dopravy v EÚ, ktorá má za cieľ zlepšiť pracovné podmienky a bezpečnosť vodičov, umožniť spravodlivejšiu hospodársku súťaž a zaistiť dodržiavanie predpisov, a preto balík ako celok podporujem a zároveň vítam.
Opatrenie o povinnosti návratu vozidla do operačného centra každých osem týždňov by mohlo mať za následok zvýšenie emisií CO2 v doprave, kvôli návratu vozidiel tiež bez nákladu, najmä do krajín na hraniciach EÚ. Navrhovaná zmena v danej veci by ale spôsobila neprijatie textu ako celku a preto som sa zdržal pri hlasovaní o danom pozmeňovacom návrhu.

Contact

Bruxelles

Strasbourg