Please fill this field
Atidzhe ALIEVA-VELI Atidzhe ALIEVA-VELI
Atidzhe ALIEVA-VELI

Renew Europe Group

Member

Bulgaria - Movement for Rights and Freedoms (Bulgaria)

Date of birth : , Devin

Home Atidzhe ALIEVA-VELI

Vice-Chair

DCAS
Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan, EU-Uzbekistan and EU-Tajikistan Parliamentary Cooperation Committees and for relations with Turkmenistan and Mongolia

Member

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
AGRI
Committee on Agriculture and Rural Development
D-MK
Delegation to the EU-North Macedonia Joint Parliamentary Committee

Most recent activities

Long-term vision for rural areas (debate) BG

11-03-2021 P9_CRE-PROV(2021)03-11(4-206-6250)
Contributions to plenary debates

European Semester: employment and social aspects in the Annual Sustainable Growth Strategy 2021 (A9-0026/2021 - Lina Gálvez Muñoz) BG

11-03-2021
Written explanations of vote

Предвид сложната пандемична ситуация, породена от COVID-19, пред която сме изправени вече повече от година, работата по Европейския семестър беше от изключително значение. Икономиките на държавите-членки са подложени на безпрецедентен тест за гъвкавост и издръжливост, а системите за социално подпомагане и на здравеопазването- на невиждан натиск.
Докладът утвърждава годишната стратегия за устойчив растеж и определя общите приоритети по отношение на заетостта в ЕС. Европейският семестър цели да спомага за постигане на изпълнението на Европейския зелен пакт, на Европейския стълб на социалните права и на целите на ООН за устойчиво развитие. Семестърът отбелязва значението на инвестициите във всички нива на образованието, квалификацията и преквалификацията и насърчава ефективния достъп до системите за социална закрила, за да се гарантират подходящи минимални равнища на социална закрила за всички работещи лица.
Считам, че трябва да се осигури възможност за максимално използване на средствата по МФР, Next Generation EU и системата на националните финансови инструменти. Целесъобразното използване от държавите-членки на ресурсите по плана за възстановяване и устойчивост за реформи и инвестиции в областта на иновативните технологии, дигитализацията и подготовката за зелен преход ще спомогне за засилване на процеса на устойчиво възстановяване. Убедена съм, че с помощта на правилните и навремени стратегически мерки може да превърнем кризата в добра възможност.

Equal treatment in employment and occupation in light of the UNCRPD (A9-0014/2021 - Katrin Langensiepen) BG

10-03-2021
Written explanations of vote

Гласувах в подкрепа на доклада, защото правото на труд е всепризнато основно човешко право и като такова то има фундаментално значение за пълноценния живот на всеки един гражданин. Като член на комисията по Заетост и социални въпроси винаги съм подкрепяла и защитавала политиката за равни възможности и достойно заплатен труд за всички работници без дискриминация на какъвто и да е признак. Данните сочат, че хората с увреждания често са изключени от пазара на труд и се сблъскват със сериозни затруднения при намирането на работа. Мерките за борбата с дискриминацията играят ключова роля за осигуряване на равни възможности за заетост и социално включване на хората с увреждания.
Докладът относно прилагането на Директива 2000/78/ЕО е крачка напред в тази посока. Tой възприема прилагането на Директивата като ключов елемент от законодателството на ЕС във връзка с правата на хората с увреждания. Цели се създаването на приобщаващи, достъпни и недискриминационни пазари на труда и системи за обучение, както и се изтъква необходимостта да се гарантира, че новите технологии са достъпни, за да могат хората с увреждания да се възползват от техните предимства.
Трябва да се продължи да се насърчава прекия диалог с хората с увреждания и да се осигури тясно сътрудничество с техните представителни организации относно всички политики и законодателство, които ги засягат.

Contact

Bruxelles

Strasbourg