Please fill this field
Marianne VIND Marianne VIND
Marianne VIND

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Denmark - Socialdemokratiet (Denmark)

Date of birth : , Koge

Written explanations of vote Marianne VIND

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

New general budget of the European Union for the financial year 2021 (A9-0267/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) DA

18-12-2020

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om Forligsudvalgets fælles forståelse om budgettet for 2021, selvom vi ikke er enige i alle prioriteringerne. Vi er særligt positive over det øgede budget for forskning og de digitale programmer samt at der efterladt en tilstrækkelig margen i budgettet til uforudsete udgifter. Det er også positivt, at det er aftalt at skære 10 % af udgifter til missioner, men vi havde gerne set flere administrative besparelser og ikke øgede administrative udgifter.

A strong social Europe for Just Transitions (A9-0233/2020 - Dennis Radtke, Agnes Jongerius) DA

17-12-2020

. – Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet er enige i, at den grønne omstilling også skal være socialt retfærdig. Vi mener, rapporten har mange gode elementer i form af eksempelvis styrkelse af kollektive overenskomster, fair mobilitet og takling af falske selvstændige, nultimers kontrakter og forbedring af platformsarbejderes arbejdsvilkår. Vi er dog uenige i den konkrete ambition om et fast mål på 90% kollektiv forhandlingsdækning, da denne målsætning umuligt vil kunne gennemføres i lande som Danmark uden at almengøre overenskomster. Vi mener at en øget overenskomstdækning i stedet kan opnås, hvis vi på europæisk niveau sikrer fagforeningers adgang til arbejdspladser, og dermed giver arbejdstagere mulighed for at organisere sig.
Vi tager dog afstand fra ethvert forslag, der har til hensigt at opfordre til implementering af de sociale søjler via obligatoriske målsætninger og nye instrumenter. Omend vi danske socialdemokrater bakker fuldt op om principperne bag den sociale søjle, mener vi ikke, at det sociale topmøde i Porto 2021 skal lægge op til en hård implementering af søjlen.

Sustainable corporate governance (A9-0240/2020 - Pascal Durand) DA

17-12-2020

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet bakker op om EU-Kommissionens arbejde for en revision af Non-Financial Reporting Directive (NFRD) samt arbejdet på et direktiv om bæredygtig selskabsledelse og due diligence. Vi har derfor stemt for initiativrapporten om bæredygtig selskabsledelse. Af hensyn til det brede forlig indgået i udvalget, har de danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet stemt nej til de to ændringsforslag. Vi ønsker dog at se Kommissionens udspil i 2021 og håber på, at det vil indeholde passende og proportionale tiltag, der repræsenterer nationale ledelsesmæssige traditioner, hvorefter vi vil tage stilling til det konkrete lovgivningsmæssige indhold.

The need for a dedicated Council configuration on gender equality (B9-0402/2020, B9-0404/2020) DA

17-12-2020

. – Vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet mener, at ligestillingsdagsordenen er vigtig og bør prioriteres. Vi mener, at en gennemtænkning af rådssammensætningen giver en fin anledning til at vurdere, om ligestilling bør prioriteres højere end nu. Vi hæfter os dog ved, at mange ligestillingsproblematikker overvejende er beskæftigelsesanliggender, hvormed den nuværende rådsammensætning, hvori ligestilling behandles under beskæftigelse- og socialpolitik, giver mening.
Vi understeger dog vigtigheden af at adskille de to institutioner og mener, at Europa-Parlamentet ikke bør involvere sig i Ministerrådets sammensætning, såvel som Ministerrådet heller ikke bør involvere sig i, hvordan Europa-Parlamentet sammensættes.

MFF, Rule of Law Conditionality and Own Resources (B9-0428/2020, B9-0429/2020) DA

16-12-2020

. – De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter aftalerne om et nyt EU-budget for 2021-2027, en genopretningsfond og indførelsen af en retsstatsmekanisme. Aftalerne er ikke perfekte, men de er langt bedre end alternativet. Derimod kan vi ikke støtte Europa-Parlamentets resulotion om aftalerne. De danske socialdemokater er enige i, at der optimalt set ikke havde været behov for en yderligere præcisering af retsstatsstatsmekanismen i form af topmødekonklusionerne. Omvendt er vi uenige i Europa-Parlamentets kritik af enstemmighedsproceduren på budgetanliggender i Rådet. Det må aldrig blive sådan, at lande som Danmark, der er nettobidragsyder til budgettet, tvinges til at betale flere penge til budgettet, uden at de har indvilliget i beslutningen. I den forbindelse udgør enstemmighedsproceduren en fornuftig mindretalsbeskyttelse. Af samme grunde har de danske socialdemokrater valgt at stemme blankt til resolutionen.

Implementation of the Dublin III Regulation (A9-0245/2020 - Fabienne Keller) DA

16-12-2020

. – De danske socialdemokrater støtter ikke rapportens generelle kritik af de lande, som fører en stram udlændingepolitik. Konkret er vi imod obligatorisk omfordeling af flygtninge og migranter mellem landene. Vi mener, at man skal henlægge asylvurdering til områder uden for Europa, da det ellers vil skabe uhensigtsmæssige såkaldte pull-faktorer, som vil lokke flere i kløerne på skruppelløse menneskesmuglere og risikere deres liv og helbred i forsøget på at komme ind i EU.

Implementation of the Return Directive (A9-0238/2020 - Tineke Strik) DA

16-12-2020

. – De danske socialdemokrater støtter hjemsendelsesdirektivets fokus på effektive hjemsendeler af borgere fra tredjelande, som opholder sig ulovligt i EU. Derfor støtter vi også rapportens understregning af, at disse er målet med direktivet. Vi er dog ikke enige i Europa-Parlamentets normative vurdering af implementering, som den fremgår i dele af initiativrapporten. Her problematiseres det blandt andet at for få afviste ikke alligevel gives opholdstilladelse ved problemer i udsendelsesprocessen. Socialdemokratiet går ind for effektiv hjemsendelse og effektive indrejseforbud, så der ikke skabes uhensigtsmæssige såkaldte pull-effekter for migranter, som gør sig håb om ophold trods asylafvisning eller udsendelse af anden årsag.

Situation of Fundamental Rights in the European Union - Annual Report for the years 2018-2019 (A9-0226/2020 - Clare Daly) DA

26-11-2020

De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter ubetinget retsstatsprincipperne, presse- og ytringsfriheden samt kvinde- og minoritetsrettigheder. Derfor bakker vi også op om nærværende teksts artikler, der kritiserer det pres, som basale seksuelle og reproduktive rettigheder udsættes for i visse medlemslande, kritik af forfølgelse af minoriteter pga. bl.a. religion, kønsidentitet og race samt angreb på ytringsfriheden. Vi stemte derfor også for de to betænkninger om netop disse emner, som vi har vedtaget på denne plenarforsamling.
Når vi alligevel stemmer imod nærværende betænkning, skyldes det blandt andet, at vi ikke kan støtte tiltag, som vil øge antallet af migranter, der kommer til EU. Vi mener ikke, at der skal oprettes korridorer ind i EU, da det ikke er det bedste svar på dødsfaldene i Middelhavet. Vi mener heller ikke, at man skal implementere Europarådets anbefaling fra juni 2019 om migration, da flere af henstillingerne heri risikerer at skabe pull-faktorer og lokke et stigende antal mennesker til at risikere deres liv i kløerne på skruppelløse menneskesmuglere i Middelhavet. Ligesom vi ikke mener, at omfordeling af migranter mellem medlemsstaterne er løsningen på EU’s udfordringer med migration. Ydermere mener vi ikke, at EU skal blande sig i boligpolitik, da det er national kompetence.

A New Industrial Strategy for Europe (A9-0197/2020 - Carlo Calenda) DA

25-11-2020

De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter betænkningen om en ny industristrategi for Europa, der lægger særlig vægt på den grønne og den digitale dagsorden som helt centrale for fremtidens industri i Europa. Vi er særligt glade for, at strategien lægger op til revision af en række direktiver og forordninger, der kan fremme den grønne og den digitale dagsorden for den europæiske industri. Vi støtter imidlertid ikke den tekst i strategien, der opfordrer til en øget flerårig finansiel ramme, men da forhandlingerne om beløbet for denne på dagen for afstemningen om industristrategien er afsluttet, betragter vi ikke dette som en aktuel diskussion.

Foreign policy consequences of the COVID-19 outbreak (A9-0204/2020 - Hilde Vautmans) DA

25-11-2020

De danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet deler Udenrigsudvalgets bekymring om, at covid-19-pandemien kan forværre eksisterende geopolitiske kriser. Vi tager afstand fra de regimer, der benytter pandemien til at fremme deres egne geopolitiske interesser på bekostning af menneskerettigheder, fred og frihed. Vi støtter et styrket og reformeret internationalt samarbejde, hvor EU’s medlemslande reagerer hurtigere, stærkere og mere samlet, end tilfældet er i dag. Vi mener imidlertid ikke, at den udenrigspolitiske kompetence skal flyttes fra medlemsstaterne til EU, ligesom vi er bekymrede for betænkningens opfordring til et EU-militær. Endvidere er Udenrigsudvalgets betænkning på en række områder for ufokuseret i forhold til den konkrete håndtering af den globale covid-19-pandemi, hvorfor vi ikke har støttet den.

Contact

Bruxelles

Strasbourg