Please fill this field
Miriam LEXMANN Miriam LEXMANN
Miriam LEXMANN

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Slovakia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakia)

Date of birth : , Bratislava

Written explanations of vote Miriam LEXMANN

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Rail passengers' rights and obligations (A9-0045/2021 - Bogusław Liberadzki) SK

29-04-2021

Prepracované znenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave som podporila. Oceňujem, že toto nariadenie posilnilo práva cestujúcich pre prípad meškania spojov a s tým spojenú povinnosť dopravného podniku nájsť čo najlepšiu alternatívu pre cestujúcich, ale aj v prípade zrušených spojov a zavádzalo aj podrobnejšie pravidlá o informovanosti cestujúcich. Na druhej strane si však myslím, že prepracované nariadenie mohlo byť ambicióznejšie čo do ochrany cestujúcich so zdravotným postihnutím. Hoci dohodnutý text znižuje lehoty na oznámenie potreby asistencie pre cestujúceho so zdravotným postihnutím z pôvodných 48 hodín pred cestou na 24, opäť však dáva možnosť členským štátom túto lehotu predĺžiť až o polovicu. Zároveň z povinnosti vyníma niektoré regionálne spoje. Myslím si, že v čase, keď v niektorých členských štátoch stačí potrebu asistencie nahlásiť hodinu pred cestou, je nanajvýš na zváženie zaviesť čo najkratšie lehoty s čo najrýchlejším implementačným obdobím. Pretože iba tak zabezpečíme, že osoby so zdravotným postihnutím sa budú môcť konečne naplno zapojiť do spoločnosti. Napriek tomu, že pozmeňujúce návrhy skracujúce tieto lehoty neboli podporené, stále považujem dohodu za krok vpred a v záverečnom hlasovaní som ju preto podporila.

Parliament’s estimates of revenue and expenditure for the financial year 2022 (A9-0145/2021 - Damian Boeselager) SK

29-04-2021

Správu o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2022 som podporila. Ide každoročne o prvý krok Európskeho parlamentu k vytvoreniu jeho rozpočtu na nasledujúci rok, a to na základe odhadov stanovených parlamentným výborom pre rozpočet a konferenciou predsedov. Hoci pôvodne odhadovaný rozpočet predstavoval viac ako 3% nárast oproti tomuto roku, konečný kompromis bol dosiahnutý na nižšej úrovni a hoci stále pôjde o nárast, tento bol podľa môjho názoru v správe dostatočne odôvodnený. V rámci hlasovaní som podporila myšlienku pokračovania v hybridných stretnutiach a hlasovaniach aj po odznení pandémie, keďže mám za to, že takéto stretnutia poskytujú väčšiu flexibilitu, možnosť podieľať sa na výkone mandátu napríklad aj počas rodičovskej dovolenky, ale aj úsporu finančných prostriedkov. Rovnako som hlasovala za to, aby sa stanovilo jedno sídlo Európskeho parlamentu a do budúcnosti sme sa tak vyhli neekonomickým a taktiež neekologickým presunom celého Európskeho parlamentu na mesačnej báze do Štrasburgu. A hoci správa obsahovala aj niekoľko menších bodov, s ktorými som nesúhlasila, rozhodla som sa ju v záverečnom hlasovaní podporiť.

European Child Guarantee (B9-0220/2021) SK

29-04-2021

Uznesenie o Európskej záruke pre deti som podporila, keďže som sa na jeho texte sama podieľala prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov, z ktorých mnohé boli v závere prijaté. Európska záruka pre deti je podľa môjho názoru iniciatívou, ktorá má veľký potenciál pomôcť deťom a ich rodinám, pokiaľ bude uchopená správne. V prvom rade musím podporovať rodiny, a to finančne, sociálnymi službami, ale aj celkovým ocenením ich prínosu spoločnosti tým, že vychovávajú budúcu generáciu. Rovnako je veľmi dôležité identifikovať a prijať cielené opatrenia na pomoc najviac zraniteľným rodinám, ktoré majú napríklad viac detí, dieťa so zdravotným postihnutím či sa o rodinu stará osamelý rodič. Chudoba v detstve, ktorá sa týka až 22% európskych detí, má totiž ďalekosiahle dopady na ich budúci život. A práve táto záruka, ktorá prináša možnosti výmeny najlepších postupov medzi členskými štátmi, možnosti spolupráce a podpory overených iniciatív, je podľa môjho názoru správnym krokom. Rovnako nesmieme zabúdať na bezprecedentný balík peňazí v rámci obnovy po koronakríze, prostredníctvom ktorého môžeme finančnú pomoc nasmerovať aj na mimovládne a charitatívne organizácie, ktoré týmto rodinám a deťom aktívne pomáhajú, čo som v rámci programu Záruky pre deti presadila.

The accessibility and affordability of Covid-testing (B9-0233/2021, B9-0234/2021) SK

29-04-2021

Návrh uznesenia o prístupe k testom na COVID-19 a ich cenovej dostupnosti som podporila. Testovanie sa ukázalo ako kľúčový nástroj pre zachovanie bezpečnosti občanov pri cestovaní, ale aj pri navštevovaní niektorých frekventovaných miest. Zohralo tiež nenahraditeľnú úlohu pri zabezpečení fungovania zásobovania a cezhraničných koridorov. Keďže je však testovanie podmienkou vykonávania niektorých bežných činností, mal by byť prístup k nemu zabezpečený pre všetkých. Podmienky prístupu a ceny testov sa totiž v jednotlivých členských štátoch líšia, čo vytvára diskrimináciu medzi občanmi, a to najmä v rámci zraniteľných skupín. Vysoké náklady na testovanie rovnako komplikujú situáciu tzv. pendlerov a sezónnych pracovníkov, ktorí keď chcú navštíviť rodinu v inom štáte, musia často znášať vysoké náklady na testy. Práve preto sme Európsku komisiu a členské štáty vyzvali, aby vo vzájomnej spolupráci zabezpečili všeobecné, prístupné a bezplatné testovanie pre účely tzv. Covid pasov a zaviedli spoločný cenový strop pre testy vykonávané mimo tohto rámca. Myslím si, že v súčasnej situácií je takáto výzva na mieste a je potrebné zabezpečiť, aby sme nevytvárali kategórie občanov podľa toho, či si môžu alebo nemôžu pravidelné testovanie finančne dovoliť.

Soil protection (B9-0221/2021) SK

28-04-2021

Návrh uznesenia o ochrane pôdy som podporila. Pôda je základným ekosystémom, ktorý plní mnohé kľúčové funkcie, životne dôležité pre ľudskú existenciu. Poskytuje životný priestor pre 25% svetovej biodiverzity, je najväčším suchozemským úložiskom uhlíka a najdôležitejším zdrojom našej potravinovej bezpečnosti. Práve preto musíme tento krehký a neobnoviteľný zdroj chrániť. Pôda je však celosvetovo zasiahnutá degradáciou, ku ktorej dochádza z rôznych príčin ako sú neudržateľné poľnohospodárske postupy či ľudská činnosť spôsobujúca zmenu klímy. Európska únia sa síce zaviazala na boj proti dezertifikácií či udržateľné obhospodarovanie, avšak tieto snahy sú naprieč členskými štátmi neharmonizované a aktivity jednotlivých štátov samy o sebe nedostatočné. Musíme sa preto zamerať na komplexnú stratégiu, ktorá nám pomôže chrániť pôdu pred nadmernou kontamináciou súvisiacou aj s neudržateľným priemyselným chovom zvierat a nadmerným využívaním antibiotík u týchto zvierat. Rovnako potrebujeme investovať do výskumu a vývoja udržateľných alternatív k pesticídom, ktoré sa z pôdy odbúravajú iba pomaly a začať uplatňovať spoločný rámec mapovania rizikových oblastí a dôsledného uplatňovania zásady znečisťovateľ platí. Rovnako by sme mali venovať viac pozornosti minimalizácií zástavby pôdy. Myslím si, že v tomto prípade je skutočne potrebné siahnuť po európskych riešeniach a prijať efektívnu stratégiu, ktorá nám pomôže tento vzácny zdroj čo najviac ochrániť.

Digital Green Certificate - Union citizens (C9-0104/2021 - Juan Fernando López Aguilar) SK

28-04-2021

Oba návrhy nariadení o digitálnych zelených preukazoch som podporila. Hoci už od oznámenia tejto iniciatívy sa v médiách a medzi občanmi šírilo množstvo nepravdivých informácií o sledovaní pohybu občanov alebo ich kategorizácií a následnej diskriminácií na základe ich ochoty nechať sa zaočkovať, považujem myšlienku jednotného preukazu za prospešnú. Keďže tento preukaz bude obsahovať okrem informácie o potenciálnom očkovaní aj informáciu o platnom teste či imunite po prekonaní ochorenia Covid-19 a zároveň bude všeobecné uznávaný naprieč Európskou úniou, myslím si, že bude predstavovať užitočný nástroj na návrat k rýchlejšiemu a normálnejšiemu cestovaniu. Oceňujem, že nariadenie obsahovalo veľmi silné ustanovenia o ochrane osobných údajov a súkromia držiteľov, keďže jednotné čítačky QR kódov nebudú žiadnym spôsobom zaznamenávať, zbierať ani nikam odosielať údaje z preukazov. Taktiež považujem za dobré zdôrazniť, že to, či občan bude alebo nebude Covid preukaz vlastniť, nebude mať žiadny vplyv na jeho možnosť cestovať a aj naďalej sa bude môcť preukazovať výsledkami testov ako doteraz. Myslím si preto, že v tejto chvíli je už na členských štátoch, aby dostatočne jasne komunikovali pravidlá používania týchto preukazov svojim občanom, avšak ja som voči podpore návrhov nemala žiadne výhrady.

Digital taxation: OECD negotiations, tax residency of digital companies and a possible European Digital Tax (A9-0103/2021 - Andreas Schwab, Martin Hlaváček) SK

28-04-2021

Správu o zdaňovaní digitálneho hospodárstva týkajúcu sa rokovaní OECD, daňovej rezidencie digitálnych spoločností a možnej európskej digitálnej dane som nepodporila. Súhlasím so samotnou myšlienkou, na ktorej bola táto správa postavená a síce že súčasne platné medzinárodné daňové pravidlá, ktoré ale boli nastavené začiatkom 20. storočia, už nedokážu držať krok s rýchlym vývojom, a to najmä v oblasti digitálnych technológií a je preto potrebné dohodnúť sa na ich aktualizácií. Výzvy na konštruktívnu komunikáciu o nových pravidlách v rámci rokovaní OECD preto podporujem. Táto správa však zároveň obsahovala aj odkazy a výzvy týkajúce sa zavedenia spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb, na ktorých rozpor s princípom subsidiarity už dlhodobo upozorňujem. Daňová politika je a aj musí naďalej zostať v kompetencii členských štátov a zastávam preto názor, že by sme nemali opakovane odkazovať na predchádzajúce návrhy Európskej komisie o zavedení spoločného základu dane, ktoré boli predložené v roku 2016, avšak neboli prijaté Radou. Z tohto dôvodu som sa rozhodla v záverečnom hlasovaní o tejto správe zdržať.

Assassination of Daphne Caruana Galizia and the rule of law in Malta (B9-0219/2021) SK

28-04-2021

Návrh uznesenia o vražde Daphne Caruanovej Galiziovej a dodržiavaní zásad právneho štátu na Malte som podporila. Toto uznesenie bolo vypracované na základe pokroku vo vyšetrovaní tejto vraždy a dôkazov zapojenia bývalých politických špičiek do plánovania tohto ohavného činu. Uznesenie sumarizovalo postup vyšetrovania a znovu potvrdilo svoju podporu nezávislého vyšetrovania. Taktiež opätovne pripomenulo hodnoty, na ktorých je Európska únia postavená a ktoré musia byť v členských štátoch bezpodmienečné chránené. Nie je totiž možné, aby boli investigatívni novinári, ktorých hlavnou úlohou je chrániť demokraciu a hodnoty v štátoch ohrozovaní pre svoju prácu. Práve preto sme v uznesení požiadali maltskú vládu, aby využila všetky potrebné prostriedky na to, aby boli osoby zodpovedné za vraždu postavené pred spravodlivosť. Zároveň sme vyzvali Komisiu, aby prijala iniciatívy na ochranu novinárov, keďže investigatívna žurnalistika je nástrojom ochrany verejného blaha. Ako občana Európskej únie ma prípady, kedy sú novinári ohrozovaní alebo v týchto extrémnych prípadoch, aké sa stali na Malte, Slovensku či naposledy v Grécku, dokonca zavraždení, hlboko znepokojujú a som pripravená podporovať návrhy a opatrenia, ktoré opakovaniu podobných neakceptovateľných činov čo najefektívnejšie zabránia.

Establishing Horizon Europe – laying down its rules for participation and dissemination (A9-0122/2021 - Dan Nica) SK

27-04-2021

Správu o návrhu nariadenia, ktorým sa stanovuje Európsky horizont – rámcový program pre výskum a inovácie, som podporila. Tento program tvorí veľmi dôležitú súčasť výskumu, vývoja a inovácií v EÚ, ale aj v tretích krajinách, pričom svoju účinnosť preukázal už v predchádzajúcom období. Som veľmi rada, že napriek tomu, že zo začiatku bol rozpočet tohto programu navrhnutý v nedostatočnej výške, podarilo sa v priebehu rokovaní prísť k dohode o jeho navýšení. Zároveň tiež oceňujem, že sa program zameriava aj na podporu malých a stredných podnikov, ktoré prinášajú významnú pridanú hodnotu pre európsku ekonomiku, ale samozrejme aj na klimatické ciele. Veľmi dôležitým prvkom tejto správy bol dôraz na zrýchľovanie administratívnych procesov súvisiacich so získavaním financií na jednotlivé projekty, keďže často boli záujemcovia odradení práve komplikovaným a dlhým procesom, na ktorý si museli najímať špecializované poradenstvo. V novom znení však nariadenie stanovuje znižovanie administratívneho bremena a zrýchlenie rozhodovania na maximálne 6 mesiacov. Významnou správou je tiež stanovenie účinnosti nariadenia spätne na január 2021 tak, aby bola zachovaná kontinuita s predchádzajúcim programovým obdobím. Verím, že tento program nadviaže na svoju úspešnú minulosť a bude naďalej pomáhať výskumu a inováciám.

European Institute of Innovation and Technology (A9-0120/2020 - Marisa Matias) SK

27-04-2021

Prepracované znenie nariadenia o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte som podporila. Tento inštitút bol založený v roku 2008 na to, aby adresoval rozsiahle spoločenské zmeny a zlepšil inovačnú kapacitu EÚ. Za 13 rokov svojho pôsobenia prispel k vzdelávaniu tisícov výskumných pracovníkov a vedcov, pomohol vzniknúť novým podnikom a celkovo vylepšil spoluprácu medzi univerzitami, výskumnými ústavmi a súkromným sektorom. Medzičasom však bolo nariadenie o tomto inštitúte mnohokrát menené a v súčasnej podobe strácalo prehľadnosť, čo bol aj dôvod, prečo sme o tejto správe hlasovali. Takéto iniciatívy podporujem, keďže legislatíva musí byť v prvom rade jasná a prehľadná pre občanov. Zároveň som rada, že pri prepracovaní boli zavedené niektoré vylepšenia právneho rámca, ako napríklad rozšírenie účasti na projektoch pre ďalšie partnerské organizácie, flexibilita financovania či taktiež zahrnuté opatrenia, ktoré boli prijaté ako poučenie z pandémie Covid-19. Rovnako bol dôraz kladený na transparentnosť a znižovanie administratívneho bremena. Voči podpore tejto správy som preto nemala žiadne výhrady.

Contact

Bruxelles

Strasbourg