Please fill this field
Miriam LEXMANN Miriam LEXMANN
Miriam LEXMANN

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Slovakia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakia)

Date of birth : , Bratislava

Written explanations of vote Miriam LEXMANN

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Genetically modified soybean MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 (B9-0411/2020) SK

17-12-2020

Návrh uznesenia, ktorý obsahoval námietku proti návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa povoľuje umiestňovať na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju, sú z nej zložené alebo vyrobené, som podporila. Táto námietka bola vypracovaná najmä z dôvodu, že sója, o povolenie ktorej bolo požiadané, je odolná voči herbicídom obsahujúcim glyfozát, glukosinát a dikambu. Hoci existujú závažné pochybnosti o bezpečnosti týchto látok, neboli vykonané dostatočné skúmania toho, ako budú tieto látky pôsobiť v kombinácií, prípadne vo väčších množstvách, pretože tým, že samotná rastlina je voči ním odolná, skúsenosti ukazujú, že je nimi ošetrovaná v omnoho väčšej miere ako je tomu u nemodifikovaných rastlín. Toto však zvyšuje riziko zostatkov týchto nebezpečných látok nielen v rastline, ale aj v plodinách. Rovnako neboli posudzované dlhodobé dopady na reprodukciu a vývoj. Taktiež tak ako vo všetkých predchádzajúcich prípadoch námietok si aj teraz myslím, že prax Európskej komisie, ktorá napriek nedostatočným informáciám a námietkam členských štátov vydáva nové rozhodnutia o povoľovaní geneticky modifikovaných organizmov na trh, je skutočne mimo rámec jej právomocí a mala by byť čím skôr prehodnotená. Všetci totiž máme za cieľ čo najviac chrániť zdravie a život, ako aj životné prostredie a povoľovanie potenciálne ohrozujúcich látok tomuto cieľu rozhodne nie je nápomocné.

A strong social Europe for Just Transitions (A9-0233/2020 - Dennis Radtke, Agnes Jongerius) SK

17-12-2020

Správu o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé transformácie som nepodporila. Táto správa sa javila problematická už počas jej prerokovávania vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci, keď sa do nej dostalo množstvo výziev, ktoré vnímam ako predčasné či kontroverzné. K takýmto patrí napríklad výzva na záväzný podiel financií z Fondu obnovy pre ciele Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý by popri iných záväzných cieľoch významne oklieštil možnosť členských štátov rozhodnúť, kde dané financie najviac potrebujú, výzva na zavedenie trvalého mechanizmu zaistenia v nezamestnanosti či na zavedenie systémov minimálneho príjmu a minimálnej mzdy, ktoré nemajú oporu v princípe subsidiarity. K ďalším problematickým výzvam patrili tie na zmenu systému jednomyseľnosti v Rade. Napriek týmto pre mňa nepodporiteľným častiam som však ocenila, že sa správa zaoberala aj mojimi návrhmi na pomoc pre tých najzraniteľnejších, ktorí sa v dôsledku koronavírusu ocitli vo veľmi zlej situácií, ako sú napríklad osamelí rodičia, veľké rodiny či osoby so zdravotným postihnutím, ale aj to, že veľká časť správy myslela na lepšie predvídanie potrieb trhu práce a adekvátne prispôsobenie vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie pracovníkov tak, aby týmto budúcim potrebám zodpovedali. Práve preto som sa rozhodla v záverečnom hlasovaní zdržať a správu napriek jej nedostatkom úplne neodmietnuť.

Council Recommendation on vocational education and training (VET) for sustainable competitiveness, social fairness and resilience (B9-0400/2020) SK

17-12-2020

Návrh uznesenia k odporúčaniu Rady týkajúcemu sa odborného vzdelávania a prípravy pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť som podporila. Myslím si, že hoci je odborné vzdelávanie a príprava ešte stále v niektorých štátoch vnímané ako menej atraktívna možnosť popri akademickom vzdelávaní, pri správnom uchopení môže mať zásadný význam pri riešení súčasných výziev a medzery medzi potrebami trhu práce a ponukou absolventov. Práve preto sa musíme snažiť zvyšovať atraktívnosť odborného vzdelávania, zavádzať inovatívne metódy, či zlepšovať vybavenie škôl. Zároveň nemôžeme zabudnúť ani na to, že nie všetci študenti majú rovnakú štartovaciu čiaru a mali by sme sa snažiť rozšíriť dostupnosť digitálnych nástrojov a internetu, aby takéto vzdelávanie bolo skutočne pre každého. Rovnako tak musíme myslieť na študentov so špeciálnymi potrebami a prispôsobiť im učebné prostredie. V neposlednom rade by sme si mali zobrať poučenie z pandémie COVID-19, ktorá výrazne zasiahla do celého vzdelávacieho systému, ale aj do uplatnenia absolventov, keďže množstvo odvetví muselo zatvoriť svoje podniky, a tým klesol aj ich dopyt po zamestnancoch. Preto by sme sa mali snažiť budovať odolný systém, ktorý dokáže pružnejšie reagovať na vývoj potrieb trhu. Keďže samotné uznesenie všetky tieto body reflektovalo, ako vo výbore, tak aj teraz počas plenárneho hlasovania som ho podporila.

Implementation of the EU water legislation (B9-0401/2020) SK

17-12-2020

Návrh uznesenia o vykonávaní právnych predpisov EÚ o vode som podporila. Toto uznesenie nadväzovalo na zhodnotenie účinnosti právnych predpisov Európskej únie o vode a prinášalo odporúčania ako kvalitu a dostupnosť vody zlepšiť. Uznesenie v prvom rade skonštatovalo, že predpisy Európskej únie nie sú vykonávané dostatočne a bude potrebné vyvinúť väčšiu snahu na to, aby sme dosiahli dostatočnú úroveň kvality vody pre obyvateľov. Práve preto je potrebné prehodnotiť jednotlivé parametre pre škodlivé látky nachádzajúce sa vo vode, prípadne pridať látky, ktoré na zozname ešte nie sú, zabezpečiť dostupnosť vody a efektívne s ňou hospodáriť. Uznesenie sa taktiež zaoberalo zmenou klímy a problémami, ktoré zhoršovanie sa životného prostredia môže do budúcnosti priniesť pre dostupnosť vody a jej kvalitu. Veľký dôraz uznesenie kládlo na efektívne monitorovanie vykonávania predpisov, hľadanie inovatívnych riešení a s tým spojené potrebné financovanie. K špeciálnym oblastiam, ktorým sa uznesenie venovalo, patrila napríklad oblasť ochrany mokradí, ktoré sú nesmierne dôležité pre náš ekosystém a zachytávanie CO2. Keďže som so všetkými výzvami obsiahnutými v uznesení súhlasila, v záverečnom hlasovaní som uznesenie ako celok podporila.

EU Security Union Strategy (B9-0421/2020) SK

17-12-2020

Návrh uznesenia o stratégii EÚ pre bezpečnostnú úniu som podporila. Toto uznesenie reflektovalo bezpečnostné výzvy, ktorým ako spoločnosť čelíme a ku ktorým patrí napríklad boj proti praniu špinavých peňazí, terorizmus, kybernetické útoky, ale aj dezinformácie či sexuálne zneužívanie detí online. Všetky tieto oblasti sa veľmi rýchlo vyvíjajú a páchatelia dokážu meniť spôsob páchania trestných činov, čo snahy o ich elimináciu veľmi sťažuje. Práve preto vítam, že Európska únia pripravila novú stratégiu pre bezpečnostnú úniu a súhlasím s výzvou, ktorú obsahovalo toto uznesenie, že pokiaľ sa zistia v niektorých oblastiach nedostatky, je na ne potrebné rýchlo a flexibilne reagovať prostredníctvom legislatívnych a nelegislatívnych opatrení. Súhlasím ale aj s tým, že takéto opatrenia nie sú všetko a my musíme najmä informovať občanov o hrozbách, učíť ich, ako sa chrániť v online prostredí a kriticky myslieť. Zároveň je potrebné zaistiť čo najlepšiu koordináciu zodpovedných orgánov a výmenu informácií, ale aj to, aby si justičné systémy jednotlivých členských štátov navzájom dôverovali a procesy medzi nimi boli rýchle a efektívne. Jediný článok tohto uznesenia, s ktorým som nesúhlasila, sa týkal Istanbulského dohovoru. Keďže však išlo o nelegislatívne uznesenie a teda do tejto oblasti nemôže zasahovať a bola to moja jediná výhrada, rozhodla som sa text nakoniec podporiť.

The need for a dedicated Council configuration on gender equality (B9-0402/2020, B9-0404/2020) SK

17-12-2020

Návrh uznesenia o potrebe osobitného zloženia Rady pre rodovú rovnosť som nepodporila. Toto krátke uznesenie podľa môjho názoru niekoľkokrát porušilo zásadu subsidiarity, a to napríklad vo výzvach na ratifikáciu Istanbulského dohovoru či výzvach na zabezpečenie sexuálnych a reprodukčných služieb a práv. Zároveň vyzývalo aj na odblokovanie niekoľkých legislatívnych návrhov, ktoré nedokázali už roky nájsť podporu v Rade, keďže ide o kontroverzné nástroje, ako je napríklad horizontálna antidiskriminačná smernica či smernica o o zastúpení žien vo vrcholových orgánoch, ktorá ako opatrenie na dosiahnutie rovného zastúpenia žien vo vrcholových pozíciách navrhuje kvótový systém, ktorý podľa mnohých, mňa vrátane, nie je vhodným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa. V neposlednom rade nesúhlasím ani s potrebou osobitného zloženia Rady pre rodovú rovnosť, keďže podľa môjho názoru neplatí, že čím viac rôznych špeciálnych výborov a orgánov, tým lepšie dosahovanie cieľov. Naopak, vytvorením nových administratívnych štruktúr sa veci skôr komplikujú, pričom by často stačilo dôsledne vykonávať a monitorovať už existujúce nástroje než vytvárať nové. Zo všetkých týchto dôvodov som sa v záverečnom hlasovaní rozhodla hlasovať proti tomuto uzneseniu ako celku.

Certain aspects of railway safety and connectivity with regard to the Channel Tunnel (C9-0379/2020) SK

17-12-2020

Nariadenie o určitých aspektoch železničnej bezpečnosti a prepojenosti, pokiaľ ide o cezhraničnú infraštruktúru spájajúcu Úniu a Spojené kráľovstvo prostredníctvom pevného spojenia cez Lamanšský prieliv som podporila. Toto, ale aj niekoľko ďalších legislatívnych návrhov, reagujú na súčasný vývoj rokovaní o obchodnej dohode medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou, ktorá ani pri rýchlo sa blížiacom konci prechodného obdobia nie je uzavretá. Som preto veľmi rada, že Európska únia reaguje rýchlo a predvídavo a snaží sa zabezpečiť aspoň základné aspekty kontinuity prepravy tovarov a osôb, keďže bez týchto opatrení by sa mohlo stať, že v prvý deň nového roka nastanú závažné prerušenia dopravy, či už cestnej, železničnej alebo leteckej. Práve preto v rámci týchto hlasovaní predlžujeme platnosť niektorých bezpečnostných certifikátov, udeľujeme výnimky prepravcom z Veľkej Británie, či, ako tomu bolo v tomto konkrétnom návrhu, predlžujeme platnosť licencií vydaných vo Veľkej Británií týkajúcich sa železničnej prepravy. Keďže ide skutočne o urgentné výnimky a ich cieľom je zabránenie potenciálne veľkému chaosu, hlasovala som jednak za rýchle prejednanie týchto návrhov v rámci tzv. urgentných procedúr a napokon aj za návrhy samotné.

Deliberations of the Committee on Petitions 2019 (A9-0230/2020 - Kosma Złotowski) SK

17-12-2020

Správu o výsledkoch rokovaní Výboru pre petície v roku 2019 som podporila. Táto správa podrobne sumarizovala petície, ktoré výbor obdržal a pojednávala o najviac zastúpených témach, ktorými boli najmä oblasti životného prostredia, základných práv, zdravia, vnútorného trhu či práv osôb so zdravotným postihnutím. Uznesenie preto v tejto súvislosti vyzývalo na lepšiu spoluprácu, ako aj informovanie občanov o práve zapojiť sa prostredníctvom petície do formovania európskych politík. Súhlasím s tým, že občania EÚ majú mať jednoduchú a efektívnu možnosť, ktorou upriamia pozornosť európskych inštitúcií na problémy, ktoré ich najviac trápia. Jediný problematický aspekt tohto uznesenia sa týkal výzvy, aby výbor PETI bojoval proti popieraniu zmeny klímy presadzovaním účinných a odrádzajúcich sankcií proti záujmovým skupinám, ktoré lobujú v inštitúciách EÚ. V prvom rade si myslím, že na presadzovanie sankcií nemajú výbory Európskeho parlamentu kompetenciu a zároveň mám za to, že je veľmi ťažké jasne rozlíšiť medzi dezinformáciami a tým, keď majú niektoré skupiny iný názor, ktorý však pramení z ich vlastného zmýšľania. Obávam sa preto, že takéto čiernobiele rozlíšenie, ktoré presadzuje táto formulácia, by mohlo byť veľmi jednoducho zneužité. Keďže však táto správa mala iba nelegislatívny charakter, tak som sa napriek tejto výhrade rozhodla text podporiť.

MFF, Rule of Law Conditionality and Own Resources (B9-0428/2020, B9-0429/2020) SK

16-12-2020

Návrh uznesenia o Viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 som podporila. V prvom rade som uvítala, že sa podarilo dosiahnuť dohodu o Viacročnom finančnom rámci napriek tomu, že tieto vyjednávania neboli jednoduché a hrozilo uplatnenie práva veta zo strany Poľska a Maďarska. Myslím si však, že tento rámec, ktorý bude definovať celý chod Európskej únie a všetkých jej politík a programov je natoľko dôležitý, že keby sme nedokázali túto dohodu dosiahnuť, závažne by to narušilo nielen právnu a finančnú istotu, ale museli by sme dôkladne zvážiť aj to, akým spôsobom budeme postupovať ďalej. Toto uznesenie preto dohodu uvítalo a zhrnulo jej základné časti vrátane vyššej podpory pre dôležité programy týkajúce sa výskumu či mobility, ako aj systému ochrany hodnôt a právneho štátu. S čím som však v rámci tohto uznesenia nesúhlasila, boli spochybňovania podmienky jednohlasného súhlasu v Rade. Samozrejme je pravdou, že je zložitejšie hľadať súhlas všetkých, vyžaduje si to viac kompromisov a procesy sa predlžujú, ako tomu bolo napokon aj pri prijímaní Viacročného finančného rámca. Myslím si ale, že takéto ďalekosiahle rozhodnutia bez toho, aby mali plnú podporu všetkých členských štátov, by boli len ťažko prijaté zo strany občanov a ich politických zástupcov a teda rešpektované. Jednomyseľnosť preto zostáva jediným správnym spôsobom rozhodovania.

European Year of Rail (2021) (A9-0191/2020 - Anna Deparnay-Grunenberg) SK

15-12-2020

Správu o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom roku železníc som podporila. Týmto rokom bude rok 2021, pričom dôraz bude počas tohto roka kladený najmä na podporu využívania železničnej dopravy ako udržateľnej a efektívnej z hľadiska dosahovania našich environmentálnych cieľov. Rok železníc sa zároveň bude vyznačovať rôznymi informačnými kampaňami, ktoré budú smerovať k zvýšeniu počtu cestujúcich, ale zároveň aj k zvyšovaniu povedomia o ich právach v oblasti prepravy. Zároveň súhlasím s tým, že rok železníc bude významný aj z hľadiska iniciatív na zlepšovanie práv cestujúcich, pohodlia, udržateľnosti a bezpečnosti dopravy. Som rada, že správa sa zvlášť venovala právam cestujúcich so zdravotným postihnutím, keďže sú to práve oni, ktorí často narážajú na mnohé administratívne alebo fyzické prekážky pri cestovaní železničnou prepravou, prípadne aj s neochotou prepravovať osoby so špeciálnymi potrebami. Železnice by totiž mali byť dopravným prostriedkom pre všetkých, a to bez toho, aby človek, ktorý ma špeciálne potreby súvisiace s jeho zdravotným postihnutím, musel napríklad úmysel cestovať oznámiť niekoľko dní vopred či si vyberať iba vlaky, ktoré sú ho ochotné do práce a z práce prepraviť.

Contact

Bruxelles

Strasbourg