Vladimír MAŇKA Vladimír MAŇKA
Vladimír MAŇKA
Slovakia

Date of birth : , Lučenec

8th parliamentary term Vladimír MAŇKA

Political groups

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : SMER-Sociálna demokracia (Slovakia)

Quaestor

 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : European Parliament

Member

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Budgets
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Russia Parliamentary Cooperation Committee
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Parliament's Bureau
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Quaestors
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Budgets

Substitute

 • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Industry, Research and Energy
 • 14-07-2014 / 06-11-2017 : Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary Committee
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Industry, Research and Energy

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on control of spending and monitoring of EU Youth Guarantee schemes’ cost-effectiveness

31-08-2017 BUDG_AD(2017)606163 PE606.163v02-00 BUDG
Vladimír MAŇKA

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of the Structural Reform Support Programme for the period 2017 to 2020 and amending Regulations (EU) No 1303/2013 and (EU) No 1305/2013

10-11-2016 BUDG_AD(2016)589167 PE589.167v02-00 BUDG
Jan OLBRYCHT

OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2016

16-02-2016 BUDG_AD(2016)575091 PE575.091v02-00 BUDG
Jean ARTHUIS

OPINION on European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2015

23-02-2015 BUDG_AD(2015)546556 PE546.556v03-00 BUDG
Jean ARTHUIS

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations

Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Contracts for the sale of goods (A8-0043/2018 - Pascal Arimont) SK

26-03-2019

Rôzna úprava v oblasti právnych vzťahov pri predaji tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim a komplikované zisťovanie postupov pri uplatňovaní práv sťažujú fungovanie vnútorného trhu v oblasti elektronického cezhraničného obchodu. Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku je preto ďalším stupňom v oblasti odstraňovania právnych prekážok a harmonizácie európskeho spotrebiteľského práva. Precíznejšou jednotnou úpravou práv a povinností zmluvných strán sa vytvára priestor pre rozvoj elektronického predaja tovaru. Zjednotené postupy pri predaji spotrebného tovaru týkajúce sa najmä reklamácie, prostriedkov nápravy a ukončenia zmlúv posilnia právnu istotu zmluvných strán. Zároveň sa uľahčí obchodníkom ponúkanie tovaru v iných členských krajinách. To prispeje k väčšej konkurencii a vytváraniu tlaku na ceny a kvalitu tovaru.

Mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context (A8-0414/2018 - Matthijs van Miltenburg) SK

14-02-2019

. – Pohraničné regióny predstavujú 40 % územia Únie a žije v nich 30 % obyvateľov. Slabá alebo neexistujúca infraštruktúra, menej dostupné vzdelávanie, horší prístup k verejným službám a ďalšie faktory spôsobujú, že tieto regióny dosahujú slabšie hospodárske výsledky oproti ostatným regiónom Únie a život v nich je pre obyvateľov komplikovanejší. V záujme zlepšenia životných podmienok boli na cezhraničné programy Interreg v období rokov 2014 – 2020 vyčlenené v rozpočte EÚ prostriedky v objeme 6 miliárd eur. Plynulej a lepšej implementácii projektov však bránia rozdielne právne režimy a administratívne prekážky vyplývajúce z vnútroštátneho práva krajín, do ktorých pohraničné regióny patria. Zavedením mechanizmu riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte umožníme, aby sa v spoločnom cezhraničnom regióne pri spoločnom projekte v jednom členskom štáte mohlo uplatniť právo susedného členského štátu. Tento nástroj je založený na dobrovoľnosti a záleží na dotknutých členských krajinách, aby si podľa potreby pred implementáciou každého konkrétneho projektu určili mechanizmus, ktorý sa v projekte uplatní. Odstránením právnych a administratívnych prekážok sa zlepšia postupy pri realizácii podporovaných projektov, posilní sa európska integrácia a hospodárstvo pohraničných regiónov.

Health technology assessment (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz) SK

14-02-2019

. – Zdravotnícke technológie majú vplyv na pacientov, verejné zdravie a aj systémy zdravotnej starostlivosti. Vysoký pokrok v medicíne a v zdravotníckych technológiách predstavuje príležitosti a zároveň aj výzvu na riešenie rozdielnych postupov a systémov zdravotníctva v Únii. Požiadavky na vysokú úroveň ochrany zdravia, bezpečnosť a dostupnosť moderných zdravotníckych technológií a liekov si vyžadujú, aby Únia a členské krajiny pri maximálnom využití výsledkov vedy a výskumu a pri dodržaní zásad transparentnosti a objektívnosti postupovali spoločne pri posudzovaní medicínskych inovácií. Takýto postup môže ovplyvniť ich kvalitu, zavádzanie na vnútorný trh, dostupnosť pre pacientov a v konečnom dôsledku aj pozitívny vplyv výdavkov na verejné zdravie.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on the need for responsible corporate behaviour with regard to investment in developing countries

12-12-2016 P8_DCL(2016)0133 Lapsed
Monika SMOLKOVÁ Vladimír MAŇKA Marc TARABELLA Boris ZALA Pavel POC Olga SEHNALOVÁ Monica MACOVEI Derek VAUGHAN Tomáš ZDECHOVSKÝ Elly SCHLEIN Maria ARENA Jude KIRTON-DARLING Agnes JONGERIUS Kostas CHRYSOGONOS Patricija ŠULIN
Date opened : 12-12-2016
Lapse date : 12-03-2017
Number of signatories : 103 - 13-03-2017

WRITTEN DECLARATION on the protection of disabled people and better recognition and harmonisation of disability-related rights, measures and instruments between Member States

20-10-2014 P8_DCL(2014)0012 Lapsed
Monika BEŇOVÁ Claude MORAES Jiří MAŠTÁLKA Andrzej GRZYB Vladimír MAŇKA Jörg LEICHTFRIED Eduard KUKAN Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Olga SEHNALOVÁ Jutta STEINRUCK Ismail ERTUG Evelyn REGNER Josef WEIDENHOLZER Jan KELLER Javi LÓPEZ Jonás FERNÁNDEZ
Date opened : 20-10-2014
Lapse date : 20-01-2015
Number of signatories : 82 - 21-01-2015

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.