Please fill this field
Anna FOTYGA Anna FOTYGA
Anna FOTYGA

European Conservatives and Reformists Group

Member

Poland - Prawo i Sprawiedliwość (Poland)

Date of birth : , Lębork

Written explanations of vote Anna FOTYGA

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Implementation of the Common Foreign and Security Policy - annual report 2020 (A9-0266/2020 -David McAllister) PL

20-01-2021

Jest to najlepsze od wielu lat sprawozdanie. Zgadzam się z wieloma zawartymi w nim zapisami. Cieszę się także, iż ujęto w nim szereg zaproponowanych przeze mnie poprawek, w tym dotyczących rosyjskiej agresji na Ukrainę, okupacji terytorium Gruzji, zagrożeń dla wolności żeglugi, konieczności zacieśnienia relacji z Tajwanem czy łamania przez Iran umowy JCPOA.
Niestety, chociaż w bardziej wyważony sposób niż w poprzednich dokumentach, ponawiane są zapisy o autonomii strategicznej. Chociaż delikatnymi słowami, ale wciąż próbuje się narzucić głosowanie większościowe (QMV) w sprawach zagranicznych.
W moim przekonaniu w dokumencie należało także odnieść się do popełnionych w trakcie niemieckiej prezydencji fundamentalnych błędów o geopolitycznych konsekwencjach: erozji relacji transatlantyckich przy jednoczesnym zacieśnianiu współpracy gospodarczej z komunistycznymi Chinami czy uporze przy kontynuacji Nord Stream 2, co stanowi wymierny polityczny sygnał dla Kremla. Dlatego w końcowym głosowaniu wstrzymałam się od głosu.

Eastern Partnership in the run-up to the June 2020 Summit (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) PL

19-06-2020

Naszą rolą i obowiązkiem jest umiejscowienie Partnerstwa Wschodniego wysoko w agendzie UE. Szczególnie teraz, gdy pojawiają się nowe próby zbliżenia z Rosją. Sukces państw Partnerstwa Wschodniego jest najlepszą, a także najmniej kosztowną obroną przed Rosją. Cieszę się, iż udało nam się przygotować spójny i ambitny tekst zalecenia. Jako kontrsprawozdawca zdecydowanie popieram przedłożony dokument.

EU coordinated action to combat the COVID-19 pandemic and its consequences PL

17-04-2020

. – Popieram omawiany dzisiaj, opracowany przez Komisję i Radę, drugi pakiet zwalczania pandemii i jej konsekwencji. Procedowane 10 projektów to dobre – uzgodnione z państwami członkowskimi – rozwiązania. Wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć, są bezprecedensowe i wymagają elastyczności, uproszczeń procedur, zmiany kwalifikowalności poniesionych kosztów czy też wyeliminowania biurokratycznego obciążenia administracji publicznych. Konieczne jest zasilenie instrumentu na rzecz wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii oraz Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności/rescEU dodatkowymi środkami, aby usprawnić gromadzenie zapasów i koordynację dystrybucji podstawowych zasobów w całej Europie.
Dzięki wprowadzonym dziś zmianom możliwe będzie uruchomienie wszystkich dostępnych środków z EFRR, Funduszu Spójności i EFS oraz przeznaczenie ich na walkę z pandemią COVID-19. Państwa członkowskie i regiony będą mogły uruchomić więcej środków na rozszerzenie i wydłużenie programów wsparcia zatrudnienia, na wsparcie kapitału obrotowego MŚP oraz na natychmiastowe wydatki w sektorze opieki zdrowotnej. Dobrze, iż – poza początkową mobilizacją dostępnych rezerw gotówkowych w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI) dla natychmiastowej walki z kryzysem – możemy mówić o dodatkowych działaniach w obszarach polityk unijnych. Mam tu na myśli m.in. ochronę osób najbardziej potrzebujących, będących odbiorcami pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Kolejnym wyzwaniem jest konieczność pozyskania znacznych dodatkowych zasobów oraz większej dostępności wyrobów medycznych o zasadniczym znaczeniu, stąd jak najbardziej wskazane jest uelastycznienie procedury certyfikacji wyrobów medycznych oraz odroczenie rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów.
Z kolei propozycje dopasowania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego do realnych potrzeb sektora rybactwa w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 są spójne z oczekiwanymi, choć nie pokrywają się w pełni ze wszystkim postulatami rybaków.
Chciałam jednak zwrócić uwagę, iż wobec znaczącej kwoty dostępnych środków w budżecie UE na rok 2020 Komisja Europejska powinna niezwłocznie zaproponować zdecydowane działania budżetowe po stronie płatności już w 2020 roku.
Żałuję, iż podczas debaty nad projektem rezolucji PE mogliśmy usłyszeć wiele nieścisłości, a nawet jawnych kłamstw. Za skandal uważam, iż w największym globalnym kryzysie, jakim jest pandemia, część europosłów, w tym niestety także polskich, uznaje polityczne stygmatyzowanie władz mojego kraju za narzędzie walki z koronawirusem. Przestrzegam przed wykorzystaniem sytuacji kryzysowej do daleko idących zmian mających pogłębić integrację. Propozycje wspólnego zadłużenia czy nowych europejskich podatków muszą być dokładnie przemyślane. Obecny czas wymaga od nas konkretnych działań, a nie przepychania bocznymi drzwiami kontrowersyjnych projektów ideologicznych. Zaproponowany przez grupę EKR projekt rezolucji jest wolny od tych błędów i uważam go za lepszą propozycję niż upolityczniony wspólny projekt kilku grup.

Specific measures to mobilise investments in the health care systems of the Member States and in other sectors of their economies in response to the COVID-19 outbreak (Coronavirus Response Investment Initiative) PL

26-03-2020

Popieram propozycje KE dotyczące przede wszystkim mobilizacji dostępnych jeszcze środków w ramach programów operacyjnych polityki spójności bieżącej perspektywy, a także środków przeznaczonych na zaliczki, które nie zostały wydatkowane przez państwa członkowskie w 2019 r. Chciałabym jednak zauważyć, iż nie są to dodatkowe środki finansowe, a środki pozostające w większości w kopertach narodowych państw członkowskich. W moim przekonaniu działania proponowane przez KE są jednak niewystarczające w obliczu skali wyzwań, nie tylko w wymiarze finansowym, ale przede wszystkim w zakresie narzędzi i mechanizmów wsparcia. Dlatego apeluję do Komisji o przygotowanie kolejnego, bardziej kompleksowego pakietu zmian wspierającego państwa członkowskie w walce z COVID-19.
Nowy pakiet zmian w polityce spójności powinien maksymalnie uelastyczniać wdrażanie programów i projektów, a także upraszczać zarządzanie finansowe i zwiększać płynność finansową państw członkowskich i beneficjentów. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość przedstawienia szczegółowych propozycji w tym obszarze i ich przedyskutowania z Komisją Europejską.
Komisja powinna w szczególności zaproponować stosowne zmiany także w innych rozporządzeniach polityki spójności, w tym w zakresie EFS oraz EFRROW, a także rozszerzyć proponowane zmiany w pozostałych rozporządzeniach polityki spójności, w tym w EFMR. Wskazane byłoby też poszukiwanie innych źródeł finansowania, np. w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.

The Turkish military operation in northeast Syria and its consequences (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019) PL

24-10-2019

Swoją ocenę sytuacji w północnej Syrii przedstawiłam w klarowny sposób podczas wczorajszej debaty. Uważam jednak, że tekst zaproponowany przez Grupę EKR o wiele lepiej, w holistyczny sposób oddaje sytuację w regionie. Dlatego wstrzymałam się od głosu nad tekstem wspólnym kilku grup.

Contact

Bruxelles

Strasbourg