Please fill this field
Filiz HYUSMENOVA Filiz HYUSMENOVA
Filiz HYUSMENOVA
Bulgaria

Date of birth : , Silistra

8th parliamentary term Filiz HYUSMENOVA

Political groups

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe - Vice-Chair

National parties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Movement for Rights and Freedoms (Bulgaria)

Member

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Japan
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Women's Rights and Gender Equality

Substitute

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the People's Republic of China
  • 29-02-2016 / 19-10-2016 : Committee on Women's Rights and Gender Equality
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the European Energy Security Strategy

18-03-2015 IMCO_AD(2015)544472 PE544.472v02-00 IMCO
Filiz HYUSMENOVA

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument

17-12-2018 LIBE_AD(2018)625583 PE625.583v02-00 LIBE
Barbara SPINELLI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority

23-10-2018 LIBE_AD(2018)623868 PE623.868v03-00 LIBE
Emilian PAVEL

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Institute for Gender Equality for the financial year 2016

05-02-2018 FEMM_AD(2018)613484 PE613.484v02-00 FEMM
Barbara MATERA

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Establishing the Rights and Values programme (A8-0468/2018 - Bodil Valero) BG

17-01-2019

Създаването на програма „Права и ценности“ има за цел да насърчи защитата на основополагащите идеи, залегнали в основата на нашия Съюз. Тя е особено важна сега, във времена на пренебрегване на върховенството на закона, на възход на езика на разделението и омразата и популистката риторика.
Подкрепям създаването на програмата, тъй като тя отговоря на предизвикателствата пред основните ценности и принципи на правовата държава и следва да осигури поддържането на отворени общества, основаващи се на демократичност, информираност и зачитане на правата на всички граждани независимо от техния произход. Очаквам тя да подпомага развитието на Европа на ценностите и на справедливите и приобщаващи общества.

Need for a comprehensive Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights mechanism (B8-0523/2018, B8-0524/2018) BG

14-11-2018

Във време, в което Европейският съюз е изправен пред едни от най-турбулентните предизвикателства от началото на съществуването си, е от особена значимост да препотвърдим общите ценности, върху които е основан европейският проект, като осигурим систематичното проследяване и опазване на принципите на правовата държава, демокрацията, правата на малцинствата, на личността. Действително, в ЕС са налице множество инструменти в тази насока, но между тях има съществени празноти и ограничения в техния обхват и адекватност, тъй като се прилагат секторно или регионално – например само спрямо някои държави членки, какъвто е случаят с Механизма за сътрудничество и проверка.
Европейският парламент ясно показа волята си за създаването на систематизиран и обективен инструмент, приложим недискриминативно – спрямо всички. Уви, две години по-късно, все още няма предприети мерки в тази насока. Ето защо се присъединявам към призива за създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, който да включи и допълни съществуващите инструменти и да подобри ефективността в гарантирането на основните ни принципи и ценности.

Measures to prevent and combat mobbing and sexual harassment at the workplace, in public spaces, and in political life in the EU (A8-0265/2018 - Pina Picierno) BG

11-09-2018

Докладът относно мерките за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз на работното място, в публичното пространство и политическия живот в ЕС има за цел да допринесе за решаване на проблемите в тази конкретна сфера на обществените отношения. Ценното в него е, че той сочи пътищата за извършване на радикална промяна – да се актуализират и прецизират определенията на понятията „тормоз“, „тормоз на работното място“, „сексуален тормоз”, „публично пространство“.
Също така в доклада се настоява за стриктно прилагане на настоящото законодателство и за представяне на законодателни предложения за борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз, включително и предложение за директива за преодоляване на всички форми на насилие срещу жени и момичета и на основано на пола насилие. Необходимостта от промяна на законодателството особено касае страните, които не са ратифицирали Истанбулската конвенция. Докладът не пропуска да обърне внимание на държавите членки върху кампании, политики, програми, планове и финансови средства за предотвратяване и борба със сексуалния тормоз и другите форми на тормоз. Намирам за изключително необходими изброените по-горе предложения и затова подкрепям приемането на доклада.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

WRITTEN DECLARATION on people with Down’s syndrome

21-11-2016 P8_DCL(2016)0118 Lapsed
Dominique BILDE Filiz HYUSMENOVA Nedzhmi ALI Rolandas PAKSAS Monica MACOVEI Milan ZVER Mara BIZZOTTO Andrey KOVATCHEV Ruža TOMAŠIĆ Marie-Christine BOUTONNET Ivan JAKOVČIĆ Jean-Luc SCHAFFHAUSER Steeve BRIOIS Remo SERNAGIOTTO Arne GERICKE Nikolay BAREKOV Angel DZHAMBAZKI Patricija ŠULIN Hilde VAUTMANS
Date opened : 21-11-2016
Lapse date : 21-02-2017
Number of signatories : 69 - 22-02-2017

WRITTEN DECLARATION on elderly rights and ageing

24-10-2016 P8_DCL(2016)0109 Lapsed
Monica MACOVEI Raffaele FITTO Filiz HYUSMENOVA Elisabetta GARDINI Miroslav POCHE Tomáš ZDECHOVSKÝ Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Enrico GASBARRA Piernicola PEDICINI Nicola CAPUTO Deirdre CLUNE José BLANCO LÓPEZ Eleftherios SYNADINOS José Inácio FARIA Patricija ŠULIN
Date opened : 24-10-2016
Lapse date : 24-01-2017
Number of signatories : 66 - 25-01-2017

WRITTEN DECLARATION on Asperger syndrome

12-09-2016 P8_DCL(2016)0099 Lapsed
Dominique BILDE Lefteris CHRISTOFOROU Filiz HYUSMENOVA Nedzhmi ALI Cristian-Silviu BUŞOI Zigmantas BALČYTIS Rolandas PAKSAS Mara BIZZOTTO Andrey KOVATCHEV Tomáš ZDECHOVSKÝ Marie-Christine BOUTONNET Ivan JAKOVČIĆ Steeve BRIOIS Nikolay BAREKOV Angel DZHAMBAZKI Beatriz BECERRA BASTERRECHEA Patricija ŠULIN
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 51 - 13-12-2016

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.