Marita
ULVSKOG

Written explanations of vote - 8th parliamentary term Marita ULVSKOG

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

European Defence Fund (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) SV

18-04-2019

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för trepartsöverenskommelsen om inrättandet av den europeiska försvarsfonden. Det är en balanserad överenskommelse och som vi tidigare lyft fram, mot bakgrund av den försämrade säkerhetsutvecklingen och som ett bidrag till utvecklingen av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, kommer fonden att bidra till etablerandet av en stark, konkurrenskraftig och innovativ industri och teknologisk kunskapsbas inom försvarsområdet. Med detta som utgångspunkt valde vi därför att rösta emot alla de ändringsförslag som lagts utöver trepartsöverenskommelsen. Flera av dessa ändringsförslag behandlar viktiga saker som vi normalt hade kunnat stödja, men för att inte riskera att överenskommelsen faller valde vi att rösta emot.

Establishing Horizon Europe – laying down its rules for participation and dissemination (A8-0401/2018 - Dan Nica) SV

17-04-2019

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för den partiella trepartsöverenskommelsen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont Europa – ramprogrammet för forskning och innovation. Det är oerhört viktigt att vi gemensamt investerar i forskning och utveckling, och EU:s medel till forskning och innovation är viktiga för forskare och innovativa företag i Europa.
Vi välkomnar särskilt de satsningar som görs på klimatforskning i det nya ramprogrammet. Däremot beklagar vi att överenskommelsen innehåller skrivningar om löner och lönesättning. Lönebildningen är nationell kompetens och ska hanteras enligt nationell praxis och nationella system för relationerna på arbetsmarknaden.

'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport (A8-0111/2019 - Milan Zver) SV

28-03-2019

. – Erasmus+ är en av EU:s mest positiva satsningar och vi anser att programmet bör ha en procentuellt större andel av budgeten. Men vi väljer att avstå, då vi anser att budgeten i sin helhet måste sänkas avsevärt med anledning av brexit. Parlamentets föreslagna ökning för Erasmus+ är för omfattande. Vi välkomnar dock särskilt att Erasmus föreslås bli mer tillgängligt.

Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (A8-0173/2019 - Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel, Charles Goerens) SV

27-03-2019

. – Vi valde att stödja betänkandet från Europaparlamentets utrikes- och utvecklingsutskott inför förhandlingarna om det nya instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI). Vi tycker att förslaget från utrikes- och utvecklingsutskotten bidrar till att förbättra kommissionens ursprungliga förslag, bland annat genom ett större fokus på att värna utvecklingssamarbete, satsa på miljö- och klimatarbete, främja ökad jämställdhet och respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och demokrati. Vi tycker det är bra att utskotten ställer krav på att en högre andel av finansieringen ska följa OECD/DAC:s kriterier för offentligt utvecklingsbistånd och att de tydligt lyfter upp vikten av FN:s hållbarhetsmål och Parisavtalet.
Vad gäller betänkandets önskemål om ökad finansiering anser vi emellertid att EU:s totala budget ska minska i och med Storbritanniens utträde ur unionen, tvärtemot vad som presenterats av kommissionen när det gäller EU:s flerårsbudget för 2021–2027. Därför vill vi åter betona vår budgetrestriktiva hållning och understryka att vi inte vill ta ställning gällande några specificerade belopp. Även om vi ser ett tydligt mervärde i att satsa på utrikes-, utvecklings- och grannskapsområdena håller vi fast vid att ökade satsningar i EU:s budget ska kompenseras genom lämpliga besparingar inom lågprioriterade delar av budgeten.

Instrument for Pre-accession Assistance (IPA III) (A8-0174/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein) SV

27-03-2019

. – Vi socialdemokrater i Europaparlamentet valde att stödja betänkandet från utrikesutskottet inför förhandlingarna om utformningen av den nya perioden för instrumentet inför anslutningen, det så kallade IPA-instrumentet. Vi tycker att förslaget från utrikesutskottet bidrar till att förbättra kommissionens ursprungliga förslag, bland annat genom att arbetstagares rättigheter, miljö- och klimatarbetet, jämställdhet, barn, minoriteters rättigheter, personer med funktionsvariationer, vikten av den akademiska friheten och icke diskriminering lyfts tydligare in i förslaget. Vi ställer oss också mycket positiva till att instrumentet inför den nya programperioden har utformats med en högre grad av flexibilitet.
Vad det gäller budgetramen anser vi emellertid att EU:s totala budget ska minska i och med Storbritanniens utträde ur unionen, tvärtemot vad som presenteras av kommissionen när det gäller EU:s flerårsbudget för 2021–2027. Därför vill vi åter betona vår budgetrestriktiva hållning och understryka att vi inte vill ta ställning gällande några specificerade belopp. Även om vi ser ett tydligt mervärde i att satsa på utrikes-, utvecklings- och grannskapsområdena håller vi fast vid att ökade satsningar i EU:s budget ska kompenseras genom lämpliga besparingar inom lågprioriterade delar av budgeten.

Common rules for certain types of combined transport of goods between Member States (A8-0259/2018 - Daniela Aiuto) SV

27-03-2019

. – Vi svenska socialdemokrater valde att rösta emot förslaget om revidering av direktivet om kombinerad transport. Vi stödjer givetvis kombinerade transporter och ser det som en viktig del i att ställa om till en grönare transportsektor. Det är viktigt för oss att godstransporter sker med det mest miljövänliga transportalternativet, och där kan kombinerade transporter spela en viktig roll. För att vi ska uppnå våra gemensamma miljömål måste vi ställa om till både järnväg och sjöfart. Men för oss svenska socialdemokrater är det också mycket viktigt att vägtransporterna i en kombinerad transport följer cabotagereglerna och utstationeringsreglerna. Därför röstade vi emot artikel 4, men eftersom den tyvärr gick igenom ändå, valde vi att rösta emot direktivet i slutet.

EU-Switzerland Institutional Framework Agreement (A8-0147/2019 - Doru-Claudian Frunzulică) SV

26-03-2019

. – Vi socialdemokrater i Europaparlamentet valde att stödja betänkandet från utrikesutskottet avseende avtalet om en institutionell ram mellan EU och Schweiz. Vi tycker att betänkandet från utrikesutskottet betonar väl vikten av att de två parterna har ett nära, brett och omfattande partnerskap som gynnar båda parter samt vikten av att förnya och konsolidera den bilaterala strategin mellan EU och Schweiz.
Vad det gäller att betona vikten av social lagstiftning anser vi emellertid att de nationella reglerna på arbetsmarknadsområdet skall respekteras, med utgångspunkt i den nationella lagstiftningen. Situationen för gränsarbetarna bör förbättras och det bör ske utanför ramen för den bilaterala strategin eller ramverk som betonar nationell lag eller praxis.

Association of the Overseas Countries and Territories with the European Union including relations between the EU, Greenland and Denmark (A8-0480/2018 - Maurice Ponga) SV

31-01-2019

. – Vi valde att stödja utvecklingsutskottets betänkande om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, inbegripet förbindelserna mellan EU, Grönland och Danmark.
Vi uppskattar att föredraganden tar fasta på klimatfrågan och betonar vikten av hållbarhetshetsmålen i Agenda 2030, inklusive specifika referenser till jämställdhet. Vad gäller föredragandens önskemål om ökad finansiering anser vi emellertid att ökade satsningar ska kompenseras genom lämpliga besparingar inom lågprioriterade delar av EU:s budget. I och med Storbritanniens utträde ur unionen bör EU:s totala budget minska, tvärtemot vad som presenterats av kommissionen när det gäller EU:s flerårsbudget för 2021–2027.

Annual report 2017 on the protection of the European Union’s financial interests- fight against fraud (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu) SV

31-01-2019

. – Vi svenska socialdemokrater anser att arbetet mot korruption bör intensifieras, både i medlemsstaterna och på EU-nivå, med målet att minska antalet bedrägerier som begås mot EU:s budget.
I betänkandet uppmanas kommissionen att motivera de övriga medlemsstaterna att ändra uppfattning och ansluta sig till Europeiska åklagarmyndigheten. Likväl anser vi inte att Sverige bör gå med i samarbetet för en europeisk allmän åklagare och överlåta åklagarbehörighet till EU, eftersom detta skulle kunna få långtgående konsekvenser för det svenska åklagarväsendet och det straffprocessrättsliga systemet.

Situation in Venezuela (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019) SV

31-01-2019

. – Vi svenska socialdemokrater tycker att det är viktigt att EU står fast vid sitt krav om att nyval måste utlysas så snart som möjligt. Vi är överens med det huvudsakliga syftet med resolutionen, att sätta tryck på den illegitima auktoritära Maduroregimen. Det är viktigt att EU fortsätter att skicka tydliga signaler till Maduro om att EU står bakom venezuelanernas rätt att fritt få bestämma sin framtid. Demokratin måste återupprättas. En politisk process för att återupprätta demokratin i landet måste inledas. Lösningen på krisen måste inkludera oppositionen och nationalförsamlingen som landets enda demokratiskt valda institution.
Juan Guaidó har som nationalförsamlingens talman en ledande roll när det gäller samarbete kring åtgärder för att val ska hållas och demokrati återupprättas inom den venezuelanska konstitutionens ramar. EU måste agera enat i frågan för att på bästa möjliga sätt bidra till en fredlig lösning på krisen.
Vi stödjer det venezuelanska folkets protester kring de stora demokratiska, sociala, ekonomiska problemen och människorättsliga övergreppen i landet. Det är hög tid att venezuelanerna fritt och fredligt får bestämma sin framtid. EU bör fortsätta verka kraftfullt för att detta blir verklighet.

Annual report on competition policy (A8-0474/2018 - Michel Reimon) SV

31-01-2019

. – Vi svenska socialdemokrater valde att avstå i årets omröstning om rapporten om EU:s konkurrenspolitik. Rapporten behandlar ett flertal sektorer inom ramen för EU:s konkurrenspolitik, där åtskilliga utmaningar kvarstår gällande schysst och rättvis konkurrens på den inre marknaden. Bland annat understryker betänkandet den långtgående koncentrationen av livsmedelskedjan, där ett par företag bildar oligopol på den globala marknaden för utsäde och bekämpningsmedel, till nackdel för konsumenterna, jordbrukarna, miljön och den biologiska mångfalden.
När det gäller de upprepade skrivningarna om nya EU-skatter i rapporten vill vi likväl betona att flera av skrivningarna är problematiska. Det handlar bland annat om förslaget att införa en digital skatt i EU, och förslaget om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas. Vi står entydigt bakom rekommendationernas avsikt att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande. De medlemsstater inom unionen som erbjuder fördelaktiga skattearrangemang för skatteminimering bör hamna på EU:s svarta lista över skatteparadis.
Vi står även bakom OECD:s BEPS-regler mot internationell skatteflykt och skatteundandragande samt EU:s DAC6-regler för obligatoriskt automatiskt informationsutbyte mellan nationella skattemyndigheter i syfte att komma åt skattefusk och skatteundandragande. Det pågår nu emellertid ett arbete inom OECD för global samsyn om företagsbeskattningen av den digitala ekonomin, som EU inte bör föregå.

Differentiated integration (A8-0402/2018 - Pascal Durand) SV

17-01-2019

. – EU:s integrationsprocesser, som präglas av möjligheten till differentierad integration enligt fördragen, har gjort det möjligt för vissa medlemsländer att behålla viss rättslig kompetens inom olika sakpolitiska områden på nationell nivå. Även fast begreppet omfattar olika politiska och tekniska definitioner för i vilken fart ett medlemsland vill integreras in i EU, delar vi inte föredragandens uppfattning att inga så kallade ”opt-outs” ska vara möjliga i framtiden, som då skulle omfatta en fördragsändring. Därför ställer vi oss kritiska till en rad skrivningar i betänkandet. Vi anser att differentiering absolut inte bör tillåtas för medlemsstater vad gäller tillämpningen av EU:s grundläggande värderingar om demokrati, rättsstat och mänskliga rättigheter, som fastslås i artikel 2 i EU-fördraget. Men vi valde att rösta emot betänkandet eftersom vi ställer oss kritiska till skrivningar om att i framtiden ta bort möjligheten helt för enskilda medlemsstater att begära undantagsklausuler vad gäller den ekonomiska eller sociala politiken.

European Social Fund Plus (ESF+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) SV

16-01-2019

. – Vi svenska socialdemokrater stödjer idén om en barngaranti inom ramen för Europeiska socialfonden. Det är en positiv prioritering att EU:s budget stödjer medlemsländernas satsningar på de allra mest utsatta i samhället. Vi kan dock inte stödja förslag som innebär en ökning av EU:s budget med anledning av ett stundande brexit som vi menar bör medföra nedskärningar i EU:s budget. Barngarantin bör genomföras inom en bantad långtidsbudget för EU.

Union’s authorisation procedure for pesticides (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) SV

16-01-2019

. – Vi socialdemokrater välkomnar att Europaparlamentet antagit ett starkt betänkande om unionens förfarande för godkännande av bekämpningsmedel. Det särskilda granskningsutskottet har utfört ett förtjänstfullt arbete och identifierat en rad aspekter som måste förbättras i EU:s nuvarande system. För oss är det viktigt att insynen i de ansvariga myndigheternas arbete stärks, så att godkännandet av bekämpningsmedel och verksamma ämnen vilar på solid vetenskaplig grund, utan otillbörligt inflytande från industrin. Försiktighetsprincipen ska tillämpas och bekämpningsmedel som har skadlig inverkan på människors hälsa, ekosystemen och miljön ska givetvis inte tillåtas. Därför ställer vi oss bakom betänkandets krav på att det befintliga tillståndet för glyfosat ska ses över. Vi hade velat se skarpare skrivningar på en rad punkter, men för att säkerställa att det progressiva betänkandet i sin helhet inte fälldes av konservativa ledamöter valde vår socialdemokratiska grupp att avstå i omröstningen av några enskilda ändringsförslag.

Gender equality and taxation policies in the EU (A8-0416/2018 - Marisa Matias, Ernest Urtasun) SV

15-01-2019

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för initiativbetänkandet rörande jämställdhet och skattepolitik i EU. EU-samarbetet är en mycket viktig plattform för att sprida god praxis mellan medlemsstaterna. Sverige har genom att helt förflytta sig till en individuell beskattning genomfört en mycket tydlig feministisk reform för att öka kvinnors frihet och självbestämmande. Något som inte alls är självklart i EU, då vi delar denna uppfattning tillsammans med endast ett annat medlemsland, Finland. Dock ställer vi oss kritiska till texten i punkt 32 – som emellertid inte antogs – om avskaffad enhällighet för medlemsstaterna i rådet när det gäller skattefrågorna. Även fortsättningsvis måste medlemsstaternas möjlighet att införa, och behålla, egna nationella skatteregler bibehållas och värnas. Den nationella skattesuveräniteten utgör nationell kompetens och bör så förbli.

Establishing Horizon Europe – laying down its rules for participation and dissemination (A8-0401/2018 - Dan Nica) SV

12-12-2018

. – Vi socialdemokrater anser att det är oerhört viktigt att vi gemensamt investerar i forskning och utveckling. Vi behöver såväl framstående grundforskning som framtidsinriktad tillämpad forskning som sker i nära samverkan mellan näringsliv och akademi. För framgångsrik forskning och nya innovationer krävs långsiktighet och samarbete. Då ges forskningen stabila förutsättningar att leverera goda resultat. Det nya forskningsprogrammet Horisont Europa fyller här en viktig funktion och genom stöd till banbrytande forskning och innovationer, kan samhällsutmaningar bemötas med nya lösningar som förändrar vår vardag i positiv riktning. Med detta som utgångspunkt valde vi att rösta för betänkandet om Horisont Europa.
Vid omröstningen valde vi dock att avstå om ett ändringsförslag som handlar om att vissa enheter eller företag ska uteslutas från deltagande på grund av allvarliga kräkningar av internationell humanitär rätt och/eller grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Vi socialdemokrater kan självklart ställa oss bakom andemeningen i ändringsförslaget men då texten är oerhört detaljerad och långtgående i visa avseenden valde vi att avstå i den omröstningen.

Establishing the European Defence Fund (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) SV

12-12-2018

. – Vi socialdemokrater valde att rösta för betänkandet om inrättandet av europeiska försvarsfonden. Mot bakgrund av den försämrade säkerhetsutvecklingen och som ett bidrag till utvecklingen av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken kommer fonden att bidra till etablerandet av en stark, konkurrenskraftig och innovativ industri och teknologisk kunskapsbas inom försvarsområdet. Vi beklagar dock att den för oss viktiga frågan om att tilldelning av EU:s medel måste ge likvärdiga möjligheter till industri i alla europeiska länder, oavsett grad av europeiskt ägande, inte fullt ut beaktas i betänkandet. Vi förväntar oss dock att skrivningarna förbättras i de kommande trepartsförhandlingarna mellan Europaparlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen.

Coordination of social security systems (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) SV

11-12-2018

. – Vi svenska socialdemokrater stödjer förslaget om att gå till förhandling om revideringen av socialförsäkringskoordineringen. Detta särskilt då föredraganden Balas vill prioritera att bekämpa fusket med A1-intyg vilket är ett akut problem på arbetsmarknaden, särskilt i samband med utstationering. Det måste finnas ett bättre regelverk som tillgodoser att företag betalar sina sociala avgifter, så att arbetstagare inte riskerar att hamna utan skyddsnät i ett annat medlemsland. Nuvarande regelverk möjliggör osund konkurrens. I övrigt betonar vi behovet av att framöver hitta balanserade kompromisser i relation till rådet, bland annat gällande arbetslöshetsförsäkringen.

Establishing a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) SV

11-12-2018

. – Vi socialdemokrater välkomnar parlaments betänkande om Unionens program för miljö och klimatpolitik (Life). Life-programmet har alltsedan det inrättades år 1992 spelat en mycket viktig roll för miljö- och klimatåtgärder i EU. Vi stödjer betänkandets prioritering av åtgärder som stärker skyddet av naturen och den biologiska mångfalden samt övergången till en cirkulär ekonomi. Vi välkomnar särskilt att ändringsförslag från den socialdemokratiska gruppen antagits, då de på ett bra vis understryker vikten av att omställningen till det hållbara och klimatsmarta samhället görs på ett socialt rättvist sätt. Däremot beklagar vi att kammaren avslog föreslagna skrivningar om att i förvaltningen av ekosystem också inrymma åtgärder för stora rovdjur, vilket är en naturlig del i den balanserade svenska viltförvaltningen.

Accession of Samoa to the EU-Pacific States Interim Partnership Agreement (A8-0376/2018 - David Martin) SV

29-11-2018

. – Vi och vår politiska grupp ställde oss bakom anslutningen till interimsavtalet om partnerskap, på grund av att Samoa annars skulle förlora sitt marknadstillträde för varor till EU:s marknad nu vid årsskiftet. Däremot anser vi att det är dåligt att avtalet inte innehåller något fullständigt hållbarhetskapitel och att det saknas en övervakningsmekanism som inkluderar civilsamhället. Därför står vi bakom rapportörens krav på att avtalsparterna, genom ett beslut i handelskommittén för avtalet om ekonomiskt partnerskap, snarast ska inleda förhandlingar för att inkludera ett fullfjädrat kapitel om handel och hållbar utveckling, som innehåller bestämmelser om en lämplig övervakningsmekanism för det civila samhället. Vi vill också betona att Samoa är med på EU:s lista över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner, vilket kräver tydliga förbättringar på skatteområdet.