Please fill this field
Viktor USPASKICH Viktor USPASKICH
Viktor USPASKICH

Renew Europe Group

Member

Lithuania - Darbo partija (Lithuania)

Date of birth : , Vilnius

Written explanations of vote Viktor USPASKICH

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

New general budget of the European Union for the financial year 2021 (A9-0267/2020 - Pierre Larrouturou, Olivier Chastel) LT

18-12-2020

. – Balsavau uz, nes buvo įvykdytos Taikinimo komiteto nustatytos sąlygos ir Komisijos pateiktas antrasis 2021 finansinių metų Sąjungos bendrojo biudžeto projektas atitinka bendrą sutarimą; pažymi, kad 2021 m. biudžete bendras įsipareigojimų asignavimų lygis siekia 164 251,5 mln. EUR ir iki 2021 m. nustatytų DFP viršutinių ribų lieka 778,8 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų marža.

Basic road freight and road passenger connectivity at the end of the transition period with regard to the withdrawal of the United Kingdom from the Union (C9-0399/2020 - Johan Danielsson) LT

18-12-2020

. – Balsavau uz, nes siūlomu reglamentu (nors juo siekiama laikinai užtikrinti bazinį susisiekimą krovinių ir keleivių vežimo keliais srityje) nustatomas lankstus mechanizmas, kurio tikslas – užtikrinti, kad Sąjungos krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjai ir keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjai turėtų sąžiningas ir lygias galimybes konkuruoti su Jungtinės Karalystės krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjais ir keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais paslaugų teikėjais. Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas būtina, kad ir pasibaigus pereinamajam laikotarpiui Jungtinė Karalystė krovinių ir keleivių vežimo keliais srityje toliau taikytų pakankamai aukštus ir palyginamus standartus, susijusius su: sąžininga konkurencija, įskaitant kartelių, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ir susijungimų reguliavimą; nepagrįstų vyriausybės subsidijų draudimu; darbuotojų apsauga ir aukšto lygio kelių eismo saugumu; aplinkos apsauga; sauga ir saugumu arba susijusius su licencijų išdavimu vežimo keliais paslaugų teikėjams ar LT 4 LT profesionalių vairuotojų kvalifikacija, mokymu ir sveikatos patikrinimu. Be to, turi būti užtikrinta, kad Jungtinė Karalystė nediskriminuotų Sąjungos vežimo keliais paslaugų teikėjų nei de jure, nei de facto. Taigi siūlomu reglamentu Komisijai pavedama užduotis (8 straipsnis) stebėti Sąjungos ir Jungtinės Karalystės vežimo keliais paslaugų teikėjų konkurencijos sąlygas ir suteikiami įgaliojimai deleguotaisiais aktais priimti būtinas priemones, kuriomis būtų užtikrinta, kad tos sąlygos visuomet liktų vienodos.

Air connectivity following the end of the transition period with regard to the withdrawal of the United Kingdom from the Union (C9-0398/2020 - Johan Danielsson) LT

18-12-2020

. – Balsavau uz, nes šio pasiūlymo tikslas – nustatyti laikinąsias oro susisiekimo tarp Sąjungos ir Jungtinės Karalystės reguliavimo priemones, taikytinas pasibaigus pereinamajam laikotarpiui tuo atveju, jei šį klausimą reglamentuojantis susitarimas nebūtų sudarytas.

Aviation safety at the end of the transition period with regard to the withdrawal of the United Kingdom from the Union (C9-0397/2020 - Johan Danielsson) LT

18-12-2020

. – Balsavau uz, nes jei iki pereinamojo laikotarpio pabaigos nebus pasiektas aviacijos saugos sritįapimantis susitarimas dėl būsimų santykių, Jungtinės Karalystės išstojimas išSąjungos visų pirma turės įtakos pažymėjimų ir licencijų, kuriuos pagal Reglamentą (ES) 2018/11393 ir pagal tą reglamentą arba Reglamentą (EB) Nr. 216/20084 priimtus įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus Jungtinės Karalystės vardu išdavė Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra arba tam tikros Jungtinėje Karalystėje įsisteigusios projektavimo organizacijos, galiojimui.

Fishing authorisations for Union fishing vessels in United Kingdom waters and fishing operations of United Kingdom fishing vessels in Union waters (C9-0396/2020) LT

18-12-2020

. – Balsavau uz, nes siūlomu teisės aktu būtų iš dalies pakeistas Reglamentas (ES) 2017/2403, kad Sąjungos teisėje būtų nustatytas teisinis pagrindas, pagal kurį būtų numatyta galimybė Jungtinės Karalystės laivams vykdyti žvejybos veiklą Sąjungos vandenyse ir būtų nustatytos supaprastintos ir efektyvesnės leidimų išdavimo laivams, norintiems žvejoti Jungtinės Karalystės vandenyse, procedūros. Ši sritis priklauso išskirtinei Sąjungos kompetencijai, todėl rezultatai negali būti pasiekti imantis valstybių narių lygmens veiksmų ir būtini Sąjungos lygmens veiksmai.

Rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers (A9-0187/2020 - József Szájer) LT

17-12-2020

. – Balsavau uz, nes 2017 m. vasario 14 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą (COM(2018)85 final), kurio tikslas – reformuoti ES komitologijos sistemą (Reglamentas (ES) Nr. 182/2011). Šiuo pasiūlymu siekiama didinti ES teisės įgyvendinimo skaidrumą ir atskaitomybę tam tikrose itin jautriose politikos srityse imantis šių priemonių: a) pakeičiant balsavimo taisykles paskutiniuoju komitologijos procedūros etapu (vadinamajame apeliaciniame komitete), kad būtų atsižvelgiama tik į balsavimą už arba prieš aktą. Tokiu būdu siekiama sumažinti susilaikančiųjų skaičių ir atvejų, kai komitetas negali priimti pozicijos ir Komisija privalo veikti be aiškaus valstybių narių įgaliojimo, skaičių. b) įtraukiant nacionalinius ministrus, t. y. leidžiant Komisijai antrą kartą kreiptis į apeliacinį komitetą ministrų lygiu, jei nacionaliniai ekspertai nepareiškia savo pozicijos. c) didinant balsavimo skaidrumą apeliacinio komiteto lygmeniu. d)užtikrinant politinį indėlį, t. y. suteikiant Komisijai galimybę perduoti klausimą Ministrų Tarybai, kad ši pareikštų savo nuomonę, jei apeliacinis komitetas negali priimti pozicijos.

Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Genetically modified soybean MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788 (B9-0411/2020) LT

17-12-2020

. – Plaikau priestaravima, kadangi genetiškai modifikuotos sojos su sukauptais transformacijos įvykiais gaunamos sukryžminus keturias genetiškai modifikuotų sojų modifikacijas (MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788), yra atsparios glifosato, gliufozinato ir dikambos turintiems herbicidams ir gamina tris insekticidinius baltymus (Cry1A.105, Cry2Ab2 ir Cry1Ac) (taip pat žinomus kaip Bt toksinai), kurie yra nuodingi tam tikroms Lepidoptera (drugelio ir drugio) lervoms.

Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Genetically modified maize MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 and genetically modified maize combining two or three of the single events MON 87427, MON 89034, MIR162 and MON 87411 (B9-0413/2020) LT

17-12-2020

. – Plaikau priestaravima, kadangi genetiškai modifikuoti kukurūzai su sukauptais transformacijos įvykiais gaunami sukryžminus keturias genetiškai modifikuotų kukurūzų modifikacijas (MON 87427, MON 89034, MIR162 ir MON 87411), yra atsparūs glifosato turintiems herbicidams ir sintetina keturis insekticidinius baltymus (Cry1A.105, Cry2Ab2, Vip3Aa20 ir Cry3Bb1), dar vadinamus Bt baltymais, kurie yra nuodingi tam tikriems Lepidoptera būrio (drugeliai ir drugiai) ir Coleoptera būrio (vabalai) vabzdžiams.

Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Genetically modified maize MON 88017 (MON-88Ø17-3) (B9-0415/2020) LT

17-12-2020

. – Plaikau priestaravima, kadangi iš įvairių tyrimų matyti, kad buvo nustatytas šalutinis poveikis imuninei sistemai, galintis pasireikšti patyrus Bt toksinų poveikį, ir kad kai kurie Bt toksinai gali turėti adjuvantinių savybių[21], t. y. dėl jų gali padidėti kitų baltymų, su kuriais šie baltymai sąveikauja, alergeniškumas.

Objection pursuant to Rule 112(2) and (3): Genetically modified maize MON 89034 (MON-89Ø34-3) (B9-0416/2020) LT

17-12-2020

. – Palaikau priestaravima, kadangi, priešingai nei naudojant insekticidus, kai poveikis daromas purškimo metu ir ribotą laiką po jo, naudojant genetiškai modifikuotas Bt kultūras, tikslinius ir netikslinius organizmus Bt toksinai veikia nuolatos.

Contact

Bruxelles

Strasbourg