Please fill this field
Jarosław WAŁĘSA Jarosław WAŁĘSA
Jarosław WAŁĘSA
Poland

Date of birth : , Gdańsk

8th parliamentary term Jarosław WAŁĘSA

Political groups

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Platforma Obywatelska (Poland)

Vice-Chair

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Fisheries
 • 25-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Fisheries

Member

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Committee on Fisheries
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Petitions
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Japan
 • 19-01-2017 / 24-01-2017 : Committee on Fisheries
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Petitions

Substitute

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on International Trade
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the countries of Central America
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on International Trade

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on implementation of the EU association agreement with Ukraine

25-06-2018 INTA_AD(2018)619279 PE619.279v02-00 INTA
Jarosław WAŁĘSA

OPINION on the revision of Regulation (EU) 211/2011 on the citizens’ initiative

21-09-2017 PETI_AD(2017)606197 PE606.197v03-00 PETI
Jarosław WAŁĘSA

OPINION on an agenda for the future of our oceans in the context of the 2030 Sustainable Development Goals

08-06-2017 PECH_AD(2017)602837 PE602.837v02-00 PECH
Jarosław WAŁĘSA

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Fisheries Control Agency for the financial year 2016

02-03-2018 PECH_AD(2018)613422 PE613.422v02-00 PECH
Isabelle THOMAS

OPINION on the EU action plan against wildlife trafficking

11-10-2016 PECH_AD(2016)585608 PE585.608v02-00 PECH
Ricardo SERRÃO SANTOS

OPINION on the Annual Report 2014 on the Protection of the EU’s Financial Interests – Fight against fraud

02-12-2015 INTA_AD(2015)567824 PE567.824v02-00 INTA
Sander LOONES

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) (A8-0397/2018 - Gerben-Jan Gerbrandy) PL

17-04-2019

Głosowałem za przyjęciem wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE). Zmiana klimatu i degradacja środowiska to poważne globalne problemy, które wywierają coraz większy wpływ na nasze społeczeństwa. Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) jest głównym instrumentem unijnym i jedynym funduszem UE przeznaczonym wyłącznie do realizacji celów środowiskowych i klimatycznych oraz stanowi istotny bodziec do podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w UE, w szczególności w odniesieniu do wdrażania dyrektywy ptasiej i dyrektywy siedliskowej oraz zarządzania siecią Natura 2000. Biorąc pod uwagę skalę aktualnych problemów, zwiększenie budżetu tego programu jest jak najbardziej zasadne. Dodatkowo właściwe wdrażanie unijnego prawodawstwa i polityki w dziedzinie środowiska i klimatu – połączone z wymaganymi środkami finansowymi – jest niezbędne do realizacji nadrzędnych celów w zakresie środowiska i klimatu oraz spełnienia międzynarodowych zobowiązań podjętych przez Unię i państwa członkowskie.

Conservation of fishery resources and protection of marine ecosystems through technical measures (A8-0381/2017 - Gabriel Mato) PL

16-04-2019

Głosowałem za w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku. Kluczowym jest, by na wodach tych obowiązywały najlepsze środki ochrony zasobów, ponieważ niektóre gatunki docelowe są szczególnie wrażliwe na eksploatację, a w szczególności te, które charakteryzują się długim cyklem życia. Sytuację pogarsza fakt, że stosowane narzędzia połowowe to głównie włoki, które mają wpływ na integralność dna morskiego, a tym samym na siedliska. Wspólna polityka rybołówstwa musi mieć zastosowanie do wszystkich flot rybackich Unii, niezależnie od obszaru geograficznego, na którym prowadzą działalność. Dzięki temu będzie można zagwarantować, by eksploatacja danego zasobu miała ograniczony wpływ na pozostałe zasoby i gatunki, co ma fundamentalne znaczenie. Ważne jest, aby niezależnie od obszaru geograficznego, na którym statki wspólnotowe prowadzą działalność, stosowano te same zasady w celu uniknięcia różnic w przepisach, zbliżając dzięki temu wprowadzone przepisy do obowiązkowych praktyk dotyczących działalności połowowej statków wspólnotowych na pozostałych obszarach geograficznych.

Union Civil Protection Mechanism (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) PL

12-02-2019

Głosowałem za przyjęciem wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.
Na przestrzeni lat Unia stworzyła solidną sieć reagowania na klęski żywiołowe w Europie i na świecie, które znacznie przybierają na rozmiarze, zarówno pod względem częstotliwości występowania, jak i intensywności, i poważnie zagrażają naszemu społeczeństwu, gospodarce i ekosystemowi. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności nie tylko wzmacniania zdolności UE i państw członkowskich do reagowania na klęski i katastrofy przez utworzenie specjalnej rezerwy środków, ale również umacnia spójność z innymi obszarami polityki unijnej.
Niezwykle ważne jest, by UE nadal uczestniczyła w koordynowaniu reakcji na klęski i katastrofy na jej terytorium poprzez rolę w zakresie ochrony ludności. Wiele krajów UE nie dysponuje wystarczającymi środkami, aby samodzielnie radzić sobie ze wszystkimi poważnymi klęskami i katastrofami. Obywatelom zależy na Europie zaangażowanej w ochronę ludności, a UMOL stanowi „wyraźny dowód europejskiej solidarności”.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.