Please fill this field
Angel DZHAMBAZKI Angel DZHAMBAZKI
Angel DZHAMBAZKI

Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos

Cotesorero

Bulgaria - VMRO (Bulgaria)

Fecha de nacimiento : ,

Inicio Angel DZHAMBAZKI

Miembro

JURI
Comisión de Asuntos Jurídicos
D-MK
Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Macedonia del Norte

Suplente

AFET
Comisión de Asuntos Exteriores
TRAN
Comisión de Transportes y Turismo
AFCO
Comisión de Asuntos Constitucionales
PETI
Comisión de Peticiones
INGE
Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación
DSEE
Delegación para las Relaciones con Bosnia y Herzegovina y Kosovo
D-US
Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos

Últimas actividades

OPINIÓN sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la resiliencia de las entidades críticas

14-07-2021 TRAN_AD(2021)692636 PE692.636v02-00 TRAN
Opiniones como ponente
Angel DZHAMBAZKI

Agencia Europea de Medicamentos (A9-0216/2021 - Nicolás González Casares) BG

08-07-2021
Explicaciones de voto por escrito

Гласувах “въздержал се” относно доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно засилена роля на Европейската агенция по лекарствата в готовността за действия при кризи и управлението на кризи по отношение на лекарствените продукти и медицинските изделия. В сегашно време мисля че тази тема е много актуална, безспорно, китайският вирус ни показа че имаме нужда от подобрение на здравната ни система. Вече видяхме последици когато целия европейския съюз страда от липса на лекарствата. И този доклад е добра стъпка, като цяло, той включва постоянен EUMSD да наблюдава и докладва за недостиг на лекарствени продукти и спазва задължението на държавите-членки да разработят електронна платформа за мониторинг в реално време на доставките на лекарствени продукти. Също така докладът се стреми да подобри прозрачността на различните ръководни групи на ЕМА. Освен това се предлага да се подобри координацията и прозрачността в клиничните изпитвания. Но не мога да гласувам в подкрепа, поради това, че има няколко опасения за поверителност, субсидиарност, пропорционалност и дублиране с новите изисквания за докладване и правни определения и освен това се притесняваm, че нейните задължения за санкции за производители просто ще възпроизведат съществуващите наказателни мерки - задушаване на иновациите и потенциално засилване на недостига на лекарства.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg