Please fill this field
Franc BOGOVIČ Franc BOGOVIČ
Franc BOGOVIČ

Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)

Miembro

Eslovenia - Slovenska ljudska stranka (Eslovenia)

Fecha de nacimiento : , Senovo

8ª legislatura Franc BOGOVIČ

Grupos políticos

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) - Miembro

Partidos nacionales

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Slovenska ljudska stranka (Eslovenia)

Miembro de las comisiones

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Desarrollo Regional
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Serbia
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Desarrollo Regional

Suplente

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Turquía
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
  • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Comisión Especial sobre el Procedimiento de Autorización de la Unión para los Plaguicidas

Principales actividades parlamentarias

Intervenciones en los debates en el Pleno

Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Informes como ponente alternativo/a

Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo en la comisión competente a fin de que siga la evolución de cada informe y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

Opiniones como ponente

Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 1306/2013

23-01-2019 REGI_AD(2019)629655 PE629.655v02-00 REGI
Franc BOGOVIČ

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 560/2014 del Consejo, de 6 de mayo de 2014, por el que se establece la Empresa Común para las Bioindustrias

21-06-2017 REGI_AD(2017)604609 PE604.609v02-00 REGI
Franc BOGOVIČ

OPINIÓN sobre el informe de situación en materia de energías renovables

11-05-2016 AGRI_AD(2016)578551 PE578.551v03-00 AGRI
Franc BOGOVIČ

Opiniones como ponente alternativo/a

Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión

14-11-2018 AGRI_AD(2018)623919 PE623.919v02-00 AGRI
James NICHOLSON

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones relativas a la comercialización de los productos fertilizantes con el marcado CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009 y (CE) n.º 1107/2009

09-06-2017 AGRI_AD(2017)599577 PE599.577v02-00 AGRI
Jan HUITEMA

OPINION sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 55/2008 del Consejo, por el que se introducen preferencias comerciales autónomas para la República de Moldova

03-12-2014 AGRI_AD(2014)539868 PE539.868v04-00 AGRI
Laurenţiu REBEGA

Propuestas de resolución

Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas orales

Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Interpelaciones mayores

Interpelaciones mayores con solicitud de respuesta escrita y debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo Artículo 139 y anexo III del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias

Explicaciones de voto por escrito

Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Fondo Europeo de Defensa (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) SL

18-04-2019

V času, ko se pojavljajo tako stare kot nove oblike varnostnih groženj, je za Evropo še posebej pomembno, da prevzame odgovornost za svojo varnost v svoje roke, zato nimam zadržkov glede podpore predlogu o Evropskem obrambnem skladu za obdobje 2021–2027.
Geopolitična slika Evropske unije se je v zadnjem desetletju zelo spremenila, smo pod pritiskom tako kibernetskih kot klasičnih oblik napadov, razmere v sosednjih regijah so nestabilne.
Že leta 2017 so vodje EU v skupni deklaraciji pozvali k močnejšim obrambnim organom ter krepitvi obrambne industrije držav članic. Obrambni sektor je razpršen med državami članicami, operacije se pogosto podvajajo, kar vodi v veliko neučinkovitost.
Predlagan sklad bo Komisiji omogočal finančno podporo med državnim projektom na področju raziskav in razvoja v obrambnem sektorju. Financiral bo izdelavo prototipov, spodbujal bo skupno in usklajeno nabavo napredne obrambne tehnologije in opreme.

InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) SL

18-04-2019

Pozdravljam vzpostavitev programa InvestEU, saj se investicijske aktivnosti v Evropski uniji še niso povrnile na raven pred globalno ekonomsko krizo.
Kljub temu da so se razmere predvsem zaradi strukturnih reform držav članic, boljše ekonomske situacije in javnih investicij izboljšale, ostaja velik razkorak z razmerami pred krizo.
InvestEU bo oblikoval evropsko strategijo, ki bo obravnavala vrzeli, ki ovirajo investicije v nove mobilnostne modele, obnovljivo energijo, energetsko učinkovitost, raziskave in inovacije, digitalizacijo, izobraževanje, infrastrukturo, krožno gospodarstvo ter razvoj majhnih in srednje velikih podjetji.
S programom želi Evropska unija spodbuditi konkurenčnost evropskega gospodarstva in njegovo rast prek digitalizacije ter inovacij, zagotoviti socialno prožnost in vključenost ter dodatno krepiti in povezati skupni evropski trg.
Deloval bo na štirih področjih, to so trajnostna infrastruktura, raziskave, inovacije in digitalizacija, mala in srednje velika podjetja ter družbene investicije z razvojem veščin. Uredba predvideva še svetovalno vozlišče, ki bo zagotavljalo tehnično pomoč vlagateljem in podjetnikom ter portal InvestEU za zagotavljanje informacij o naložbenih priložnostih.

Divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad (A8-0363/2018 - Paul Tang) SL

18-04-2019

Strokovna skupina, imenovana s strani Evropske komisije, je določila dve glavni zahtevi za bolj trajnosti finančni sistem, to sta izboljšanje prispevka finančnega sektorja k trajnostni in vključujoči rasti ter krepitev finančne stabilnosti preko vključevanja okoljskih, socialnih in upravljavskih dejavnikov.
V tem predlogu je postavljen okvir EU, ki umešča okoljske, socialne in upravljavske vidike v središče finančnega sistema, z namenom podpore preoblikovanju evropskega gospodarstva v smeri okolju prijaznejšega, odpornejšega, krožnega sistema.
Ti vidiki so s predlogom vključeni v naložbene in svetovalne procese vseh sektorjev in omogočajo udeležencem na finančnih trgih sprejemanje bolj informiranih odločitev. Za pomoč vlagateljem pri primerjavi ogljičnih odtisov bosta uvedeni novi kategoriji referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika in ugodno ogljično bilanco. Med seboj komplementarni predlogi bi morali olajšati naložbe v trajnostne projekte in sredstva po vsej EU.
Trajnostni cilji, ki si jih je zastavila Evropska unija do leta 2030, bodo zahtevali velike naložbe. Velik del le-teh bo moral priti iz zasebnega sektorja, zato je nujno, da velik del naložb preusmerimo v bolj trajnostne projekte ter da ponovno celovito razmislimo o evropskem finančnem okvirju.
Zaradi vsega navedenega sem omenjeno poročilo podprl.

Preguntas escritas

Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017)

**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

DECLARACIÓN POR ESCRITO sobre el aumento de la eficiencia energética en zonas rurales, montañosas y periféricas

12-09-2016 P8_DCL(2016)0103 Caducada
Jozo RADOŠ Nedzhmi ALI Pavel POC Tonino PICULA Ivan JAKOVČIĆ Isabella DE MONTE Nicola CAPUTO Ilhan KYUCHYUK Igor ŠOLTES Franc BOGOVIČ Patricija ŠULIN
Fecha de presentación : 12-09-2016
Fecha en que caducará : 12-12-2016
Número de signatarios : 101 - 13-12-2016

DECLARACIÓN POR ESCRITO sobre las facilidades de acceso de las autoridades regionales y locales a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos

12-09-2016 P8_DCL(2016)0075 Caducada
Jozo RADOŠ Hannu TAKKULA Nedzhmi ALI Pavel POC Brian HAYES Dubravka ŠUICA Tomáš ZDECHOVSKÝ Ivan JAKOVČIĆ Petras AUŠTREVIČIUS Franc BOGOVIČ Patricija ŠULIN
Fecha de presentación : 12-09-2016
Fecha en que caducará : 12-12-2016
Número de signatarios : 58 - 13-12-2016

DECLARACIÓN POR ESCRITO sobre las regiones europeas libres de OMG

12-09-2016 P8_DCL(2016)0072 Caducada
Marijana PETIR Bas BELDER Elisabetta GARDINI Pavel POC Andrej PLENKOVIĆ Ivana MALETIĆ Norbert ERDŐS Ulrike MÜLLER Franc BOGOVIČ Barbara KAPPEL
Fecha de presentación : 12-09-2016
Fecha en que caducará : 12-12-2016
Número de signatarios : 80 - 13-12-2016

Declaraciones

La declaración original firmada y fechada se encuentra archivada en el Parlamento Europeo.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg