Daniel BUDA : 8ª legislatura 

Grupos políticos 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) - Miembro

Partidos nacionales 

 • 01-07-2014 / 22-03-2015 : Partidul Democrat-Liberal (Rumanía)
 • 23-03-2015 / 01-07-2019 : Partidul Naţional Liberal (Rumanía)

Miembro de las comisiones 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Montenegro
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Suplente 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Asuntos Jurídicos
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con Israel
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo
 • 05-02-2015 / 18-01-2017 : Comisión de Desarrollo Regional
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Desarrollo Regional
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Asuntos Jurídicos

Principales actividades parlamentarias 

Intervenciones en los debates en el Pleno 
Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Informes como ponente 
En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Informes como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo en la comisión competente a fin de que siga la evolución de cada informe y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

Opiniones como ponente 
Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo en lo que atañe al apoyo a las reformas estructurales en los Estados miembros  
- AGRI_AD(2018)625361 -  
-
AGRI 
OPINIÓN sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión 1313/2013/UE relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión  
- REGI_AD(2018)616617 -  
-
REGI 
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adapta a los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea una serie de actos jurídicos que prevén el recurso al procedimiento de reglamentación con control  
- AGRI_AD(2017)604881 -  
-
AGRI 

Opiniones como ponente alternativo/a 
Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados  
- AGRI_AD(2018)625354 -  
-
AGRI 
OPINIÓN sobre la calidad dual de los productos en el mercado único  
- AGRI_AD(2018)616687 -  
-
AGRI 
OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se introduce una tarjeta electrónica europea de servicios y los mecanismos administrativos conexos  
- JURI_AD(2018)610819 -  
-
JURI 

Propuestas de resolución 
Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas oralespelaciones 
Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Interpelaciones mayores 
Interpelaciones mayores con solicitud de respuesta escrita y debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo Artículo 139 y anexo III del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias 

Explicaciones de voto por escrito 
Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Acuerdo de Cooperación Judicial Penal Eurojust-Dinamarca (A8-0192/2019 - Claude Moraes) RO  
 

Acordul de cooperare în materie de justiție penală dintre Eurojust și Danemarca este necesar în lumina procesului de „lisabonizare” a Eurojust. Având în vedere statutul special al Danemarcei în domeniul justiției penale după Tratatul de la Lisabona, Danemarca nu participă la noul regulament și nu are obligația de a-l respecta. Cu toate acestea, Danemarca și-a exprimat dorința de a participa în continuare la activitățile Eurojust. În acest sens, trebuie stabilit un acord de cooperare. Din acest punct de vedere, Danemarca va avea un statut intermediar între cel de stat membru și cel de țară terță. De exemplu, aceasta va contribui la veniturile Eurojust și va avea un reprezentant care va participa la reuniunile colegiului, fără drept de vot.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece, deși, în principiu, este preferabil un sistem comun de cooperare în domeniul justiției penale pentru toate statele membre, un acord cu Danemarca este important pentru a garanta, printre altele, că Danemarca va participa în continuare la structura Eurojust.

Normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 para vehículos pesados nuevos (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) RO  
 

. – Între 1990 și 2015, emisiile de CO2 generate de vehiculele grele au crescut cu aproximativ 19%. Emisiile de CO2 generate de vehiculele grele nu sunt, în prezent, reglementate în UE, spre deosebire de emisiile autoturismelor și ale camionetelor. Părțile afectate de emisiile de CO2 includ populația în general, operatorii de transport de marfă și producătorii de vehicule grele. În urma unei analize a măsurilor de politică ale UE în domeniul transporturilor, a fost identificată necesitatea de a introduce standarde privind emisiile de CO2. Aceasta ar include o măsură complementară privind oferta la nivelul UE cu scopul de a asigura o decarbonizare eficientă a vehiculelor grele în sectorul transporturilor. Am votat în favoarea acestui raport, deoarece este puțin probabil ca acțiunile individuale ale statelor membre să fie suficiente în contextul reglementării emisiilor de CO2. Așadar, această acțiune la nivelul UE este eficientă din punctul de vedere al costurilor și va asigura măsuri coordonate ale tuturor statelor membre în ceea ce privește atât reglarea emisiilor de CO2, cât și a schimbărilor climatice.

Promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) RO  
 

UE s-a angajat să asigure un sistem energetic durabil, competitiv, sigur și necarbonizat. Realizarea unor modalități de transport durabile este un obiectiv esențial al politicii comune în domeniul transporturilor.
Aceste priorități politice sunt susținute de Strategia europeană a Comisiei privind mobilitatea cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Reducerea emisiilor de carbon în sectorul transporturilor trebuie să fie accelerată, iar emisiile de gaze cu efect de seră și emisiile de poluanți ar trebui, de asemenea, să se înscrie în mod ferm pe calea către emisii zero până la jumătatea secolului.
Am votat în favoarea acestui raport, deoarece în contextul realizării unor modalități de transport durabile, creșterea producției și a răspândirii vehiculelor nepoluante, a infrastructurii pentru combustibili alternativi și a unui sistem modern de servicii utilizând economia datelor în UE oferă beneficii multiple, mai precis cetățenii europeni vor beneficia de soluții de transport sigure, atrăgătoare, inteligente, adecvate și tot mai automatizate, ceea ce va oferi industriilor noi surse de creștere economică și de competitivitate.

Preguntas escritas 
Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017) 
**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

Declaración por escrito sobre el derecho de los consumidores a elegir alimentos con conocimiento de causa  
- P8_DCL(2016)0128 - Caducada  
Marijana PETIR , Alojz PETERLE , Patricija ŠULIN , Giovanni LA VIA , Fulvio MARTUSCIELLO , Eleonora EVI , Benedek JÁVOR , Tibor SZANYI , Nicola CAPUTO , Karin KADENBACH , Daniel BUDA , Claudia ȚAPARDEL , Vladimir URUTCHEV  
Fecha de presentación : 12-12-2016
Fecha en que caducará : 12-03-2017
Número de signatarios : 46 - 13-03-2017
Declaración por escrito sobre la promoción de los productos ecológicos en los comedores colectivos  
- P8_DCL(2016)0117 - Caducada  
Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA  
Fecha de presentación : 24-10-2016
Fecha en que caducará : 24-01-2017
Número de signatarios : 75 - 25-01-2017
Declaración por escrito sobre la adopción de las nuevas tecnologías en los servicios de llamada de emergencia al número 112  
- P8_DCL(2016)0070 - Caducada  
Monica MACOVEI , Patricija ŠULIN , Miroslav POCHE , Dubravka ŠUICA , Ivan JAKOVČIĆ , Daniel BUDA , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nicola CAPUTO , Piernicola PEDICINI , Branislav ŠKRIPEK , Renata BRIANO , Salvatore CICU , José Inácio FARIA , Eleftherios SYNADINOS  
Fecha de presentación : 12-09-2016
Fecha en que caducará : 12-12-2016
Número de signatarios : 74 - 13-12-2016

Declaraciones 

Contacto 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  11E158
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T13029
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Dirección postal 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11E158
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: