Please fill this field
Arba KOKALARI Arba KOKALARI
Arba KOKALARI

Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)

Miembro

Suecia - Moderaterna (Suecia)

Fecha de nacimiento : , Stockholm

Explicaciones de voto por escrito Arba KOKALARI

Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Igualdad de género en la política exterior y de seguridad de la Unión (A9-0145/2020 - Ernest Urtasun) SV

23-10-2020

Moderaterna välkomnar arbetet för jämställdhet i den europeiska utrikes- och säkerhetspolitiken, i synnerhet i frågor som rör tillgång till sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (SRHR), bekämpandet av sexuellt våld, människohandel och könsstympning samt främja kvinnors och flickors deltagande i konfliktförebyggande åtgärder, fredsförhandlingar och inom utrikestjänsten. Vi motsätter oss förslag som kvotering baserat på kön, etniska mångfaldsmål inom institutioner, intersektionella perspektiv och uppmaningar till att bedriva "feministisk utrikespolitik". Med anledning av att dessa skrivningar gick igenom valde vi att avstå i slutvoteringen.

Política agrícola común: ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros, financiada con cargo al FEAGA y al Feader (A8-0200/2019 - Peter Jahr) SV

23-10-2020

Moderaterna röstade för ett förslag om att reformera EU:s gemensamma jordbrukspolitik, ett förslag som i slutändan kom att präglas av ett antal kompromisser mellan de stora politiska grupperna, däribland Moderaternas grupp EPP. Den europeiska jordbrukspolitiken blir nu mer modern och framför allt mer inriktad på att värna klimatet, vilket är bra. Samtidigt är det breda kompromisser som vi behövde ta ställning till och där vi inte håller med om alla delar. Exempelvis tycker vi att detta område ska utgöra en mindre andel av EU:s budget än i dag, varför vi har röstat emot den budget som föreslogs. Det är dock viktigt att notera att detta förslag innebär att arbetet mot en modern och klimatambitiös jordbrukspolitik kan fortskrida. Det behövs för att ge trygghet för både lantbrukare och konsumenter. Framåt måste vi fortsätta se till att vi får ett såväl hållbart som konkurrenskraftigt jordbruk.

Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único (A9-0181/2020 - Alex Agius Saliba) SV

20-10-2020

Moderaterna välkomnar EU-kommissionens intention att presentera ny lagstiftning för digitala tjänster. Detta behövs för att stoppa den ökade fragmentiseringen av den digitala inre marknaden, skapa förutsättningar för mer effektivt borttagande av olagligt innehåll på internetplattformar och säkerställa att vi har en fri och rättvis konkurrens. Det är viktigt att den nya lagstiftningen bevarar nuvarande regler om begränsat ansvar för plattformar som passivt förmedlar innehåll, förbud mot generell övervakningsplikt samt ursprungslandsprincipen för att skydda yttrandefriheten på internet samtidigt som man stärker innovation och handel över landsgränser. Därför röstade Moderaterna för betänkandet om rättsakten för digitala tjänster.
Vi välkomnar att kommissionen utvärderar behovet av ex-antelagstiftning för vissa internetplattformar för att komma åt vissa typer av specifika konkurrenshämmande beteenden. Men det är mycket viktigt att sådan lagstiftning är begränsad i sin omfattning, proportionerlig och tydligt utformad för att inte hämma innovation eller slå mot mindre företag.

Marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas (A9-0186/2020 - Ibán García Del Blanco) SV

20-10-2020

Moderaterna ser positivt på utvecklingen av ny teknik såsom artificiell intelligens och robotteknik. För att kunna tillvarata den nya teknikens fulla potential och för att främja en fortsatt utveckling ser vi ett behov av ett gemensamt och enhetligt regelverk inom EU, vilket skulle möjliggöra en välfungerande digital inre marknad. Vi ser även att ett gemensamt regelverk är nödvändigt för att kunna skydda medborgarna från teknikens eventuella risker och vi valde därför att rösta för betänkandet. Vi stöder däremot inte uppmaningar att utreda och införa arbetstidsförkortning i medlemsländerna men anser att betänkandets positiva delar som helhet övervägde de negativa.

Escasez de medicamentos - cómo abordar un problema emergente SV

17-09-2020

Bristen på läkemedel är ett växande problem som under de senaste åren blivit allt tydligare i Sverige och resten av EU. Vi välkomnar därför ett ökat fokus på frågan och har därför röstat för ett betänkande som lyfter fram de viktigaste aspekterna av problemet och som inkluderar flera av Moderaternas prioriteringar. Däremot är Moderaterna skeptiska till idén om att lösningen till problemet är att minska importer från tredje länder och flytta produktion till inom EU. Vi välkomnar särskilt de delar som fastslår vikten av effektivare europeisk samordning, en stärkt inre marknad, och en innovativ industri.

Recuperación cultural de Europa SV

17-09-2020

Moderaterna vill se åtgärder för Europas ekonomiska återhämtning efter covid-19 och ser att den kulturella och kreativa sektorn har drabbats av krisen. Vi vänder oss däremot emot den budgetexpansiva linje som framförs i resolutionen och skrivningar om europeiska digitala plattformar. Därför röstade vi emot resolutionen.

COVID-19: coordinación a escala de la UE de las evaluaciones sanitarias y la clasificación del riesgo y consecuencias para el espacio Schengen y el mercado único (RC-B9-0257/2020) SV

17-09-2020

Spridningen av det nya coronaviruset och covid-19 har visat på behovet av ett starkare och mer effektivt europeiskt samarbete när det gäller gränsöverskridande hot mot folkhälsan. Därför röstade Moderaterna för en resolution som lyfter fram behovet av ett sådant samarbete och mer samordning mellan medlemsländerna när det gäller åtgärder kopplade till covid-19. Samtidigt vill vi vara tydliga med att sjukvård först och främst är en nationell kompetens. Därför bör gemensamt agerande på europeisk nivå främst handla om att stärka samordningen inom EU och komplettera medlemsländernas eget agerande där detta är nödvändigt, inte om att på något sätt ersätta detta.
Resolutionen innehåller även en skrivning om att inre gränskontroller ska upphävas så fort som möjligt. Moderaterna ser positivt på att ta bort de hinder för rörlighet som har uppstått inom Schengen till följd av covid-19 så fort det är möjligt ur ett smittskyddsperspektiv. Däremot anser vi att varje medlemsland ska ha rätt att införa tillfälliga inre gränskontroller vid behov, så som Sverige har gjort, i praktiken för att hantera migrationen.

Sistema mundial de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques (A9-0144/2020 - Jutta Paulus) SV

16-09-2020

Vi välkomnar ökade klimatambitioner på EU-nivå och stöder förslaget om att inkludera sjöfarten i systemet för handel med utsläppsrätter. Dock anser vi att ett sådant förslag bör presenteras av kommissionen efter en grundlig konsekvensanalys, varför vi röstade för ändringsförlag som stöder den linjen.

Establecimiento del Fondo de Transición Justa (A9-0135/2020 - Manolis Kefalogiannis) SV

16-09-2020

Moderaterna stöder en fond för en rättvis omställning som ska möjliggöra att alla medlemsstater når koldioxidneutralitet senast 2050. Däremot motsätter vi oss den stora budgetökning som föreslås i betänkandet, att naturgas föreslås få användas som omställningsenergikälla, och beklagar att investeringar i kärnkraft uttryckligen förbjuds som användningsområde för fonden.

Medidas efectivas para ecologizar Erasmus+, Europa Creativa y el Cuerpo Europeo de Solidaridad (A9-0141/2020 - Laurence Farreng) SV

14-09-2020

Moderaterna stöder en översyn av EU:s program för att minska miljö- och klimatpåverkan i linje med EU:s åtaganden i den gröna given, och vi vill särskilt betona rörlighetens och skaparfrihetens centrala betydelse för dessa program. Vi vänder oss däremot emot den kritiska hållning mot flyg som transportmedel som framförs och anser att den administrativa bördan måste vara proportionerlig sett till dess nytta.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg