Klemen GROŠELJ : Explicaciones de voto por escrito 

Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: autorización parcial para la utilización de trióxido de cromo (Cromomed S. A. y otros) (B9-0151/2019) SL  
 

Predlog ugovora nisem podprl, čeprav gre za snov, ki je rakotvorna, pa je hkrati z njenim pravilnim rokovanjem in upoštevanjem zahtevanih preventivnih ukrepov, moč tveganje zmanjšati na minimum oziroma se lahko v celoti prepreči izpostavljenost.
Težava te snovi je v njeni nujnosti za določene industrijske procese oziroma kljub vlaganjem v raziskave in razvoj, industrija še nima ustreznega nadomestila. Poleg tega pa njegova prepoved lahko privede do selitve proizvodnje iz držav članic EU v države z bistveno ohlapnejšo regulacijo te snovi, kar pomeni ogrožanje zdravja v državah v razvoju, kakor tudi z uvozom izdelkov, kjer ni ustrezne sledljivosti uporabe krom-trioksida, za notranji trg EU.
Sam odločno podpiram umik za okolje in/ali zdravje škodljivih snovi iz industrijskih in drugih procesov, če pa to zaradi tehnoloških ali drugih objektivnih razlogov ni mogoče, pa zagovarjam kar najostrejšo regulacijo in nadzor nad uporabo tovrstnih spojin. V tem primeru ocenjujem, da se s podporo ugovora ne zagotavlja niti potreben nadzor niti umik spojine iz uporabe.

Búsqueda y salvamento en el Mediterráneo (B9-0130/2019, B9-0131/2019, B9-0132/2019, B9-0154/2019) SL  
 

Predlog resolucije, ki ni bil izglasovan sem podprl, saj menim, da je dogajanje v Sredozemlju velika sramota za EU. Nujno moramo vzpostaviti delujoči sistem varovanja zunanjih meja EU na morju, ki bo skladen s temeljnimi vrednotami EU, mednarodnim pomorskim pravom in temelji mednarodnega humanitarnega prava ter prava človekovih pravic. Sedanje kaotično stanje vodi na eni strani v razcvet ilegalnih migracij in z njimi povezano trgovino z ljudmi ter organiziranim kriminalom in na drugi strani k nepotrebnemu umiranju ljudi ter kriminalizaciji humanitarne in reševalne dejavnosti na morju. Četudi je bil predlog resolucije zavrnjen, je dejstvo, da s političnim tiščanjem glave v pesek problem ne bo izginil in ne bo nič manjši, kot je bil do sedaj. Zato nujno potrebujemo celovit EU pristop k reševanju vprašanja varovanja zunanjih meja EU, zagotoviti spoštovanje mednarodnih uveljavljenih pravnih pravil in načel, enotno evropsko azilno politiko in politiko upravljanja migracij ter okrepitev naporov in ukrepov, s katerimi bi migracije preprečevali že na njihovem izvoru.

Apertura de negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte y Albania (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019) SL  
 

Predlog resolucije sem podprl, saj menim, da je bila zavrnitev začetka pristopnih pogovorov, tako s S. Makedonijo, kot tudi Albanijo, zunanjepolitična napaka. Sam se ne strinjam z argumentacijo, da pred začetkom pristopnih poganjaj potrebujemo institucionalno reformo EU. Res je, da EU nujno potrebuje institucionalno reformo, a ta nikakor ne preprečuje začetka pristopnih pogajanj z novimi državami kandidatkami. Oba procesa lahko potekata vzporedno in vzajemno prispevata k krepitvi stabilnosti tako v EU, kakor tudi v njeni neposredni soseščini. S pričetkom procesa pristopnih pogajanj, bi EU okrepila svojo vlogo na Zahodnem Balkanu, hkrati pa bi svetu sporočila, da je notranje stabilna in sposobna ohranjati proces širitve, na države, ki izpolnjujejo pristopne in vstopne kriterije. Zakaj še sam proces pogajanj prispeva k stabilizaciji in demokratizaciji držav kandidatk. Zato sem predlog resolucije podprl.

Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: evaluación del impacto de los productos fitosanitarios en las abejas (B9-0149/2019) SL  
 

Predlog ugovora sem podprl, navkljub drugačnemu stališču Komisije in strokovnih organov, saj se kriza opraševalcev v svetu poglablja in zato je zmanjševanje dejavnikov tveganja za njihov nemoten razvoj in življenje nujno.
S tem bomo Komisijo prisili, da pripravi boljše in predvsem temeljitejše sistemske ukrepe, ki bodo zaščitili čebele in druge opraševalce, kot pomemben del biotske raznovrstnosti.

Solicitud de aplicación del procedimiento de urgencia: Períodos de aplicación de los Reglamentos (UE) 2019/501 y 2019/502 ( - Karima Delli) (votación) SL  
 

Dopolnitvi navedenih uredb sem podprl, ker sodita v ukrepov priprav na Brexit. Sam menim, da je ključnega pomena, da se z ustreznimi in pravočasnimi ukrepi v največji možni meri preprečijo ali vsaj omilijo negativni učinki Brexita.

Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Serbia (A9-0009/2019 - Juan Fernando López Aguilar) SL  
 

Ker gre za ukrep krepitve sodelovanja med Eurojust in Srbijo, ki krepi stabilnost prihodnjega razvoja odnosov med EU in Srbijo, sem sporazum podprl. Sam menim, da moramo z državami Zahodnega Balkana okrepiti sodelovanje na vseh področjih, kjer obstaja obojestranski interes. Tovrstno sodelovanje bo prispevalo ne samo k krepitvi vladavine prava v Srbiji, ampak bo imelo pozitivne učinke na celotno regijo.

Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: sustancias activas, incluida la flumioxazina (B9-0103/2019) SL  
 

Ugovor zoper podaljšanje obdobja preizkusov obeh aktivnih spojin sem podprl, saj želim, da se učinki uporabe tovrstnih substanc uskladijo s strokovnimi izhodišči in strokovno utemeljenimi časovnimi okviri tovrstnih tesnih in ocenjevalnih obdobij. Njihov namen mora biti izvedba celovite ocene vseh učinkov uporabe teh spojin na okolje in ljudi. Nikakor pa ne želim, da postanejo tovrstna podaljšanja namenjena, neupravičenemu podaljševanju uporabe preučevanih sredstev ne glede na morebitno škodo okolja in zdravja ljudi. Od komisije pa tudi istočasno pričakujem, da bo podajala tovrstne predloga za vsako spojino posebej in tako parlamentu omogočalo ustrezno odločanje v konkretnih primerih. Sedanje navajanje list spojin namreč tega ne omogoča.

Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: sustancias activas, incluido el clorotolurón (B9-0104/2019) SL  
 

Ugovor zoper podaljšanje obdobja preizkusov obeh aktivnih spojin sem podprl, saj želim, da se učinki uporabe tovrstnih substanc uskladijo s strokovnimi izhodišči in strokovno utemeljenimi časovnimi okviri tovrstnih tesnih in ocenjevalnih obdobij. Njihov namen mora biti izvedba celovite ocene vseh učinkov uporabe teh spojin na okolje in ljudi. Nikakor pa ne želim, da postanejo tovrstna podaljšanja namenjena, neupravičenemu podaljševanju uporabe preučevanih sredstev ne glede na morebitno škodo okolja in zdravja ljudi. Od komisije pa tudi istočasno pričakujem, da bo podajala tovrstne predloga za vsako spojino posebej in tako parlamentu omogočalo ustrezno odločanje v konkretnih primerih. Sedanje navajanje list spojin namreč tega ne omogoča.

Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2) (B9-0107/2019) SL  
 

Ugovor sem podprl, ker je uvedba GMO vedno povezano z določenim tveganjem, saj nikakor ne moremo oceniti, ne glede na tehnološki napredek genetske znanosti, kakšen je lahko učinek uvedbe GMO v naravnem okolju oziroma kakšne posledice ima lahko vnos genetsko spremenjenih materialov na naravo in okolje. Znanost v tem trenutku še ne more predvideti vseh mogočih genetskih sprememb, katere lahko vnos tovrstnih materialov lahko povzroči.

Objeción con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: soja modificada genéticamente A2704-12 (ACS-GMØØ5-3) (B9-0105/2019) SL  
 

Ugovor sem podprl, ker je uvedba GMO vedno povezano z določenim tveganjem, saj nikakor ne moremo oceniti, ne glede na tehnološki napredek genetske znanosti, kakšen je lahko učinek uvedbe GMO v naravnem okolju oziroma kakšne posledice ima lahko vnos genetsko spremenjenih materialov na naravo in okolje. Znanost v tem trenutku še ne more predvideti vseh mogočih genetskih sprememb, katere lahko vnos tovrstnih materialov lahko povzroči.

Contacto