Please fill this field
Sven MIKSER Sven MIKSER
Sven MIKSER

Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo

Miembro

Estonia - Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Estonia)

Fecha de nacimiento : , Tartu

Inicio Sven MIKSER

Vicepresidente

DNAT
Delegación para las Relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN

Miembro

AFET
Comisión de Asuntos Exteriores
SEDE
Subcomisión de Seguridad y Defensa
AIDA
Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital

Suplente

IMCO
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
PETI
Comisión de Peticiones
D-UA
Delegación en la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Ucrania
DEPA
Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euronest

Últimas actividades

Ley Europea del Clima (A9-0162/2020 - Jytte Guteland) ET

07-10-2020
Explicaciones de voto por escrito

Toetasin antud olulise raporti vastuvõtmist, mis muudab ELi kliimaneutraalsuse eesmärgi juriidiliselt siduvaks kohustuseks, tagades sellega õiguskindluse meie ettevõtjatele ja kodanikele. Kuna keskkonnasaaste ja loodus ei tunne riigipiire, siis on ainuõige tegeleda kliimaneutraalsuse saavutamisega EL tasandil, olles maailma ühe suurima majanduskeskkonnana eeskujuks ülejäänud maailmale. Samuti pean igati positiivseks, et Parlament toetas ambitsioonikamat kasvuhoonegaaside heite vähendamise eesmärki ning varasema 40% asemel soovitakse CO2 heidet (1990. a. tasemega võrreldes) vähendada 60% juba 2030. aastaks. Ambitsioonikam eesmärk on vajalik selleks, et kliimaneutraalsuse saavutamine 2050. aastaks oleks realistlik, mitte pelgalt soovunelm. Arvestades sagenenud looduskatastroofe ja kiiret kliimasoojenemist, tuleb tegutseda kohe. Seda enam, et üleminek jätkusuutlikule rohemajandusele aitab luua uusi töökohti ning tuua meid praegusest kriisist tugevamana välja.

Estrategia forestal europea: el camino a seguir (A9-0154/2020 - Petri Sarvamaa) ET

07-10-2020
Explicaciones de voto por escrito

Hoolimata asjaolust, et metsanduspoliitika ning vastavate strateegiate koostamine on ennekõike liikmesriikide pädevuses, mõjutavad Euroopa erinevad poliitikasuunad, sh kliimapoliitika otseselt ja kaudselt metsi ning nende majandamist. Seetõttu vajame ka Euroopa tasemel kõikehõlmavat ning kogu metsapõhist väärtusahelat arvesse võtvat uut Euroopa metsastrateegiat, mis on kooskõlas EL kliimaeesmärkidega ja säästva metsamajanduse põhimõtetega. Metsa majandamine ja puittoodete tootmine on olemuslikult CO2 siduv ja süsinikku talletav protsess, mis aitab kaasa ka kliimaeesmärkide täitmisele, kuid siinjuures tuleb tähelepanelikult jälgida metsamajanduse mõju bioloogilisele mitmekesisusele, et ühe probleemi lahendamisel me ei looks hoopis uut. Olen igati päri raportis öelduga, et ELi metsastrateegia peaks olema sillaks ELi ja liikmesriikide riikliku metsapoliitika vahel ja tagama, et metsasektori oskusteavet kaasataks juba selle poliitika kujundamise varajastes etappides, mille tulemuseks oleks ühtne ja järjepidev metsapoliitika. Minu arvates on raport tasakaalus ning on heaks suunaks uue EL metsastrateegia koostamiseks. Johtuvalt eelöeldust, toetasin antud raporti vastuvõtmist.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg