Please fill this field
Sylwia SPUREK Sylwia SPUREK
Sylwia SPUREK

Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo

Miembro

Polonia - Independent (Polonia)

Fecha de nacimiento : , Skarzysko Kamienna

Explicaciones de voto por escrito Sylwia SPUREK

Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Constitución, competencias, composición numérica y duración del mandato de la Comisión de Investigación encargada de examinar las alegaciones de infracción y de mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión en relación con la protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión (B9-0191/2020) PL

19-06-2020

. – Wyczerpanie, odwodnienie, wzajemne zadeptywanie się, stres, śmierć – na to wszystko narażone są zwierzęta w trakcie transportu. Problemem są przepisy niewyznaczające wysokich standardów oraz nieprzestrzeganie obowiązujących regulacji.
Ustanowienie komisji śledczej, której zadaniem będzie zbadanie zarówno naruszeń, jak i kwestii nadzoru w stosowaniu prawa UE w zakresie ochrony zwierząt podczas transportu – w Unii i poza nią, jest ważnym krokiem w kierunku rozwiązania tych problemów. Powołanie komisji jest odpowiedzią na zarzuty względem KE oraz państw członkowskich, w tym te dotyczące niewłaściwego nadzoru nad stosowaniem prawa.
Ale same prace komisji nie wyeliminują problemów związanych z transportem zwierząt. Konieczne jest nie tylko prawidłowe i konsekwentne stosowanie obowiązującego prawa, właściwy nadzór oraz nakładanie możliwych sankcji, ale także wprowadzenie nowych przepisów prawa, które ograniczą transport zwierząt poza UE do nie więcej niż ośmiu godzin oraz zakażą transportu żywych zwierząt do państw trzecich – jeżeli ich standardy nie spełniają standardów UE.
Docelowo powinniśmy całkowicie zakazać transportu żywych zwierząt, bo tylko tak unikniemy zbędnego cierpienia zwierząt. A tak naprawdę powinniśmy zastanowić się, jak leczyć chorobę, a nie tylko jej objawy. Tak, wolimy odwracać wzrok od źródła problemu. Ale fakty są takie, że zwierzęta są transportowane, bo nadal uważamy, że mamy prawo je wykorzystywać i zabijać dla naszych potrzeb.

Normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios PL

26-03-2020

Drastycznie szybkie rozprzestrzenianie się ognisk epidemicznych koronawirusa ma poważny wpływ na transport lotniczy na całym świecie, w tym także w Unii Europejskiej.
Ze względu na spadek popytu, ale przede wszystkim ze względu na ograniczenia wprowadzone przez poszczególne państwa członkowskie przewoźnicy lotniczy odwołują loty, co w najbliższych sezonach zapewne doprowadzi do wykorzystania przydziałów czasu na start lub lądowanie poniżej minimalnego progu 80% przewidzianego w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 95/93 zgodnie z zasadą „wykorzystaj albo strać”.
W zaistniałej sytuacji przewoźnicy w celu ochrony swoich praw musieliby wykonywać wiele lotów przy niskich współczynnikach obciążenia, powiększając przez to straty finansowe i co istotne, niekorzystny wpływ na środowisko.
Opowiadam się za przyjęciem przedstawionej przez Komisję Europejską nowelizacji rozporządzenia zobowiązującej koordynatorów do uznania przydziałów czasu na start lub lądowanie przyznanych na okres pandemii za wykorzystane przez przewoźnika, któremu pierwotnie je przyznano. Nowelizacja jest niezbędna, ponieważ pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji środowiskowych wynikających z pustych lub prawie pustych przelotów wykonywanych wyłącznie w celu utrzymania przydziałów czasu na start lub lądowanie.

Medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías en respuesta al brote de COVID-19 [Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus] PL

26-03-2020

Epidemia koronawirusa z pewnością będzie miała bezprecedensowy wpływ na gospodarki państw na całym świecie, w tym na gospodarki europejskie. Sytuacja ta pokazała nam także jednoznacznie, że brak jest skutecznych krajowych mechanizmów reagowania w tego typu kryzysowych sytuacjach, szczególnie jeśli chodzi o przygotowanie europejskich służb ochrony zdrowia.
Zaproponowane przez Komisję uwolnienie ok. 8 mld EUR poprzez rezygnację z tegorocznego żądania zwrotu niewykorzystanych środków z płatności zaliczkowych przekazanych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych ma na celu zapewnienie płynności finansowej państw członkowskich w zakresie inwestycji.
Co ważne, środki z EFRR będą mogły tymczasowo być także przeznaczane na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, najbardziej narażonych na negatywne skutki trwającego kryzysu. W wielu przypadkach otrzymanie zewnętrznej pomocy będzie jedyną szansą na ratowanie zagrożonych miejsc pracy oraz umożliwienie kontynuacji działalności gospodarczej.
Trwający kryzys bezlitośnie obnażył także stopień niedofinansowania i nieprzygotowania europejskich służb ochrony zdrowia na tego typu kryzysowe sytuacje, co ma obecnie bezpośrednie przełożenie na zdrowie i życie mieszkanek i mieszkańców UE. Sprawia to także, że służby medyczne codziennie podejmują ryzyko znacznie większe, niż byłoby to konieczne w przypadku odpowiedniego ich przygotowania, chociażby w zakresie środków indywidualnej ochrony. Na zakup tych ostatnich państwa członkowskie będą mogły przeznaczyć dodatkowe środki dzięki wprowadzanym rozporządzeniem zmianom.

Ayuda financiera a los Estados miembros y a los países que están negociando su adhesión a la Unión gravemente afectados por una emergencia grave de salud pública PL

26-03-2020

Dotychczas uruchomienie środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej było możliwe jedynie w przypadkach klęsk żywiołowych, a jego środki wykorzystano w następstwie 80 różnego rodzaju klęsk, takich jak powodzie, pożary lasów, trzęsienia ziemi, wichury i susze. Jak dotąd wsparcie w łącznej wysokości ponad 5 mld euro otrzymały 24 kraje Europy.
Wprowadzane zmiany umożliwią użycie środków z FSUE także w przypadku poważnych stanów zagrożenia zdrowia publicznego, co jest bezpośrednią odpowiedzią UE na pandemię COVID-19. Miałyby one być m.in. przeznaczane na udzielenie wsparcia, w tym medycznego, ludności dotkniętej poważnym stanem zagrożenia zdrowia publicznego oraz na ochronę ludności przed narażeniem na takie zagrożenie, w tym na profilaktykę, monitorowanie lub kontrolowanie rozprzestrzeniania się chorób, zwalczanie poważnych zagrożeń dla zdrowia publicznego oraz zmniejszanie ich wpływu na zdrowie publiczne.
Zaproponowane przez Komisję podwyższenie wysokości zaliczek, których proces wypłacania jest nieporównywalnie szybszy niż w stosunku do pozostałej części udostępnianej pomocy, umożliwi państwom członkowskim podjęcie natychmiastowych działań mających na celu ratowanie zdrowia i życia mieszkańcom i mieszkankom Wspólnoty.

Estrategia de la Unión para poner fin a la mutilación genital femenina en el mundo (B9-0090/2020, B9-0092/2020) PL

12-02-2020

. – Co roku dziewczynki i kobiety na całym świecie doświadczają przemocy w różnych formach. Padają ofiarami przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej, molestowania w pracy. Dziewczynki są zmuszane do małżeństwa, kobiety są zabijane przez członków swojej rodziny w imię tzw. honoru, który miały splamić.
Jedną z najbardziej okrutnych form przemocy ze względu na płeć jest okaleczanie narządów płciowych dziewczynek. Badania pokazują, że w Europie już 600 tysięcy kobiet i dziewcząt żyje z długotrwałymi fizycznymi i psychicznymi skutkami okaleczania narządów płciowych, a 180 tysięcy dziewcząt jest w wysokim stopniu zagrożone tą praktyką. Konwencja antyprzemocowa Rady Europy, stanowiąca kartę praw ofiar przemocy ze względu na płeć, zobowiązuje państwa do penalizacji okaleczania żeńskich narządów płciowych i zachęcania, przymuszania lub namawiania dziewcząt do poddania się tej praktyce.
Niestety, choć prawo karne we wszystkich państwach członkowskich chroni dziewczęta i kobiety przed okaleczaniem, w UE zarejestrowano zaledwie kilka spraw sądowych. Jako sprawozdawczyni przystąpienia przez UE do konwencji za zasadne uznaję pilne zakończenie przez Radę procesu ratyfikacji konwencji – i to bez jakichkolwiek ograniczeń – oraz ratyfikację konwencji przez wszystkie państwa członkowskie. Ten instrument prawny musimy wykorzystać w celu zapobiegania okaleczaniu żeńskich narządów płciowych, ochrony dziewczynek i ścigania przestępców oraz zagwarantowania odpowiednich usług wsparcia dla dziewcząt i kobiet, które doświadczyły okaleczania narządów płciowych.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg