Jiří MAŠTÁLKA
Jiří MAŠTÁLKA
Chequia

Fecha de nacimiento : , Sušice

8ª legislatura Jiří MAŠTÁLKA

Grupos políticos

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica - Miembro

Partidos nacionales

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Komunistická strana Čech a Moravy (Chequia)

Vicepresidente

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia

Miembro de las comisiones

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Asuntos Jurídicos
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación UE-Rusia
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Montenegro
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euronest
 • 19-01-2017 / 27-02-2018 : Comisión de Asuntos Jurídicos
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
 • 06-02-2018 / 01-07-2019 : Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

Suplente

 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Moldavia
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN
 • 05-03-2018 / 01-07-2019 : Comisión de Asuntos Jurídicos

Principales actividades parlamentarias

Intervenciones en los debates en el Pleno

Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Informes como ponente

En la comisión parlamentaria competente se designarán ponentes para elaborar informes sobre propuestas de carácter legislativo o presupuestario o sobre otros asuntos. Para elaborar sus informes, los ponentes podrán consultar con los expertos y las partes interesadas pertinentes. Son asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes alternativos. Una vez aprobados en comisión, los informes se examinan y se someten a votación en el Pleno. Artículo 55 del Reglamento interno

Informes como ponente alternativo/a

Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo en la comisión competente a fin de que siga la evolución de cada informe y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

Opiniones como ponente

Las comisiones podrán elaborar una opinión sobre un informe de la comisión competente en la que tratarán los elementos relacionados con su ámbito de competencias. Los ponentes de estas opiniones serán asimismo responsables de elaborar enmiendas de transacción y negociar con los ponentes de opinión alternativos. Artículo 56, artículo 57 y anexo VI del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo

15-10-2018 JURI_AD(2018)625394 PE625.394v02-00 JURI
Jiří MAŠTÁLKA

OPINIÓN sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica

31-05-2017 JURI_AD(2017)601097 PE601.097v02-00 JURI
Jiří MAŠTÁLKA

OPINIÓN sobre el informe sobre la aplicación de la Directiva 2004/113/CE del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro

29-11-2016 JURI_AD(2016)589255 PE589.255v02-00 JURI
Jiří MAŠTÁLKA

Opiniones como ponente alternativo/a

Los grupos políticos podrán designar a un ponente alternativo para que siga la evolución de cada opinión y negocie textos de transacción con el ponente. Artículo 215 del Reglamento interno

OPINIÓN sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para la prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea

15-03-2019 IMCO_AD(2019)632028 PE632.028v04-00 IMCO
Felix REDA

OPINIÓN sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se eliminan los cambios de hora estacionales y por la que se deroga la Directiva 2000/84/CE

21-02-2019 JURI_AD(2019)632863 PE632.863v02-00 JURI
Pavel SVOBODA

OPINIÓN sobre una recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad relativa al Acuerdo marco interinstitucional entre la Unión Europea y la Confederación Suiza

31-01-2019 IMCO_AD(2019)632768 PE632.768v02-00 IMCO
Andreas SCHWAB

Preguntas orales

Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias

Explicaciones de voto por escrito

Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Marco para la recuperación y la resolución de entidades de contrapartida central (A8-0015/2018 - Babette Winter, Kay Swinburne) CS

27-03-2019

Dnes jsem se zdržel při hlasování zprávy o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro ozdravné postupy a řešení krize ústředních protistran a změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365. Ačkoli závěrečná zpráva jde správným směrem a zlepšuje text Evropské komise do určité míry, stále ještě neřeší zásadní problém, které jsou subjekty finančního trhu, které jsou příliš velké a silné. V nejhorším případě může tato dokumentace dokonce vytvořit falešný dojem, že není třeba se starat o systémovou relevanci ústředních protistran, jelikož mohou být snadno obnoveny nebo vyřešeny. Je zřejmé, že tomu tak není a pokud by se znovu stala vážná finanční krize, je velmi pravděpodobné, že ztráty budou opět pouze socializovány.

Proveedores europeos de servicios de financiación participativa (PSFP) para empresas (A8-0364/2018 - Ashley Fox) CS

27-03-2019

Hlasovala se zpráva o návrhu nařízení o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky. Crowdfunding se ukazuje jako zavedená praxe financování prostřednictvím on-line platforem, na nichž občané, organizace a začínající podniky získávají relativně malé částky peněz. To může poskytnout alternativu k nezajištěným bankovním úvěrům, které jsou nyní hlavními zdroji externího financování malých a středních podniků.
Návrh chce stanovit, že poskytovatelé crowdfundingových služeb budou pod dohledem ESMA. Kromě toho má za cíl poskytnout investorům nezbytné informace o crowdfundingu, včetně podkladových rizik, která by měla být jasná, úplná a správná. Stanoví také počáteční posouzení vhodnosti potenciálního klienta a stanoví, že platformy budou nabízet investorům možnost stimulovat jejich schopnost nést ztráty. Návrh zprávy o směrnici v zásadě podpořil podstatu návrhu Komise s některými spíše okrajovými změnami, zatímco návrh zprávy o nařízení učinil řadu důležitých změn, které představují oslabení původního návrhu Komise, jako je např. zásada subsidiarity. Vzhledem k tomu, že v průběhu rumunského předsednictví nebyl učiněn dostatečný pokrok navzdory jejich úsilí o dosažení možného obecného přístupu, mi přišlo, že je příliš pozdě pouze otevřít a poté hned uzavřít interinstitucionální jednání v dostatečném předstihu před posledním parlamentním plenárním zasedáním, a proto jsem tento návrh nepodpořil.

Productos fertilizantes con el marcado CE (A8-0270/2017 - Mihai Ţurcanu) CS

27-03-2019

Hlasoval se návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků s označení CE na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009. I přesto, že jsem byl zklamán výsledkem jednání, vzhledem k úrovni kadmia v hnojivých výrobcích jsem tento návrh nařízení podpořil. Domnívám se, že současné nařízení v oblasti hnojiv nezohledňuje současné environmentální obavy z kontaminace půdy, vnitrozemských a mořských vod a zároveň v důsledku i z toho, co se nám objeví na talíři. Bylo tedy nutné přijmout nařízení a omezit obsah těžkých kovů v hnojivých výrobcích, a to hlavně kadmia. I přesto, že tato zpráva dle mého názoru mohla být více ambicióznější, je stále velikým krokem kupředu.

Preguntas escritas

Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Preguntas al BCE y relativas al MUS y al MUR

Los diputados podrán formular preguntas con solicitud de respuesta escrita al Banco Central Europeo sobre el Mecanismo Único de Supervisión y el Mecanismo Único de Resolución. Estas preguntas se presentarán previamente al presidente de la comisión competente. Artículo 140, artículo 141 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones por escrito (hasta el 16 de enero de 2017)

**Este instrumento dejó de existir el 16 de enero de 2017**. Una declaración por escrito era una iniciativa sobre una cuestión comprendida en el ámbito de competencias de la Unión. Los diputados disponían de un plazo de tres meses para suscribirla.

DECLARACIÓN POR ESCRITO sobre la prevención del uso del plomo

03-10-2016 P8_DCL(2016)0106 Caducada
Monika BEŇOVÁ Jo LEINEN Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Bogusław LIBERADZKI Margrete AUKEN Marc TARABELLA Nessa CHILDERS Zigmantas BALČYTIS Michèle RIVASI Karin KADENBACH Biljana BORZAN Jan KELLER Tibor SZANYI Stanislav POLČÁK Tomáš ZDECHOVSKÝ Ivan JAKOVČIĆ Davor ŠKRLEC Sergei STANISHEV József NAGY Nikos ANDROULAKIS
Fecha de presentación : 03-10-2016
Fecha en que caducará : 03-01-2017
Número de signatarios : 94 - 04-01-2017

DECLARACIÓN POR ESCRITO sobre medidas contra el fraude con el kilometraje de los vehículos de segunda mano

11-04-2016 P8_DCL(2016)0030 Caducada
Tomáš ZDECHOVSKÝ Jiří MAŠTÁLKA Lefteris CHRISTOFOROU Wim van de CAMP Indrek TARAND Jussi HALLA-AHO Doru-Claudian FRUNZULICĂ Nicola CAPUTO Deirdre CLUNE Patricija ŠULIN
Fecha de presentación : 11-04-2016
Fecha en que caducará : 11-07-2016
Número de signatarios : 147 - 12-07-2016

DECLARACIÓN POR ESCRITO sobre la fabricación de metanfetamina a partir de medicamentos que contienen pseudoefedrina

08-06-2015 P8_DCL(2015)0023 Caducada
Kateřina KONEČNÁ Jiří MAŠTÁLKA Miloslav RANSDORF Olga SEHNALOVÁ Bas EICKHOUT Cornelia ERNST Pavel TELIČKA Petr JEŽEK Dita CHARANZOVÁ Martina DLABAJOVÁ Michaela ŠOJDROVÁ Enrico GASBARRA
Fecha de presentación : 08-06-2015
Fecha en que caducará : 08-09-2015
Número de signatarios : 52 - 09-09-2015