Veuillez remplir ce champ
Valdemar TOMAŠEVSKI Valdemar TOMAŠEVSKI
Valdemar TOMAŠEVSKI

Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos

Miembro de la Mesa

Lituania - Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (Lituania)

Fecha de nacimiento : , Vilnius

8ª legislatura Valdemar TOMAŠEVSKI

Grupos políticos

 • 01-07-2014 / 12-12-2016 : Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos - Miembro de la Mesa
 • 13-12-2016 / 10-01-2017 : Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos - Miembro de la Mesa
 • 11-01-2017 / 08-02-2017 : Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos - Miembro de la Mesa
 • 09-02-2017 / 07-01-2018 : Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos - Miembro de la Mesa
 • 08-01-2018 / 03-07-2018 : Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos - Miembro de la Mesa
 • 04-07-2018 / 01-07-2019 : Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos - Miembro de la Mesa

Partidos nacionales

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (Lituania)

Vicepresidente

 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegación para las Relaciones con Bielorrusia

Miembro de las comisiones

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegación para las Relaciones con Bielorrusia
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euronest
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

Suplente

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

Principales actividades parlamentarias

Intervenciones en los debates en el Pleno

Intervenciones en el Pleno y declaraciones por escrito en relación con los debates en el Pleno. Artículo 204 y artículo 171, apartado 11, del Reglamento interno

Propuestas de resolución

Las propuestas de resolución se presentan sobre asuntos de actualidad por iniciativa de una comisión, un grupo político o un 5 % de los diputados como mínimo, y se someten a votación en el Pleno. Artículos 132, 136, 139 y 144 del Reglamento interno

Preguntas orales

Preguntas con solicitud de respuesta oral seguida de debate que una comisión, un grupo político o, como mínimo, el cinco por ciento de los diputados al Parlamento puede formular al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 136 del Reglamento interno

Otras actividades parlamentarias

Explicaciones de voto por escrito

Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Seguro de vehículos automóviles (A8-0035/2019 - Dita Charanzová) LT

13-02-2019

Parėmiau pranešimą, nes civilinės atsakomybės draudimai nuo žalos padarytos motorinių transporto priemonių judėjimo metu yra ypač svarbūs Europos piliečiams.
 
Labai svarbu valstybėms narėms leisti nacionaliniu lygmeniu nuspręsti, kokio lygio apsaugą numatyti šalims, kurios gali nukentėti nuo kitų transporto priemonių nei transporto priemonės, kurioms taikomas ES tipo patvirtinimas. Būtina leisti valstybėms narėms išlaikyti arba nustatyti naujas privalomas nuostatas dėl šių kitų tipų transporto priemonių naudotojų apsaugos, kad eismo įvykio atveju būtų apsaugotos galimos nukentėjusiosios šalys. Tokios nuostatos turėtų atsižvelgti į  tikimybę, kad transporto priemonė galėtų būti naudojama tarpvalstybinėje situacijoje, ir į poreikį apsaugoti galimas nukentėjusiąsias šalis kitoje valstybėje narėje.
 
Tam, kad dėl eismo įvykių nukentėjusių šalių apsauga būtų veiksminga, reikia, kad toms nukentėjusioms šalims visada būtų atlygintos nustatytos sumos už joms arba jų turtui padarytą žalą, nepriklausomai nuo to, ar atsakingos šalies draudimo įmonė yra moki, ar ne. Todėl valstybės narės turėtų įsteigti arba paskirti instituciją, kuri būtų atsakinga už tokias išmokas.

Mecanismo de Protección Civil de la Unión (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) LT

12-02-2019

Pritariau pranešimui, nes svarbu užtikrinti, kad valstybės narės imtųsi visų būtinų priemonių, kad būtų veiksmingai užkirstas kelias stichinėms nelaimėms ir žmogaus sukeltoms nelaimėms ir apribotos jų pasekmės. Taisyklės turėtų sustiprinti nelaimių prevencijos, pasirengimo ir reagavimo veiklos pagal ES mechanizmą sąsajas. Taip pat turi būti užtikrintas suderinamumas su kitais atitinkamais Sąjungos teisės aktais dėl nelaimių rizikos prevencijos ir valdymo, įskaitant tarpvalstybinę prevenciją ir reagavimą į tokias grėsmes kaip rimtos tarpvalstybinės grėsmės visuomenės sveikatai. Būtina sukurti ES civilinės saugos informacijos tinklą, pagrįstą esamomis struktūromis, siekiant padidinti mokymo ir pratybų efektingumą ir veiksmingumą bei stiprinti valstybių narių valdžios institucijų ir tarnybų bendradarbiavimą, susijusį su žmonių apsauga nuo stichinių nelaimių.

Requisitos mínimos para la reutilización del agua (A8-0044/2019 - Simona Bonafè) LT

12-02-2019

Balsavau už šį pranešimą, kadangi vandens ištekliai Sąjungoje patiria vis didesnį  vandens trūkumo spaudimą, todėl atsiranda vandens trūkumas ir blogėja vandens kokybė. Nenuspėjamos oro sąlygos, sausra ir intensyvi žemės ūkio plėtra labai prisideda prie gėlo vandens prieinamumo mažinimo, kurį lemia miesto plėtra ir žemės ūkis.
 
Bendri ES maisto higienos standartai, taikomi žemės ūkio produktams, kurie yra drėkinami regeneruotu vandeniu, gali būti pasiekti tik tuo atveju, jei žemės ūkio drėkinimui panaudoto vandens kokybės reikalavimai valstybėse narėse labai nesiskiria. Reikalavimų derinimas taip pat prisidės prie veiksmingo šių produktų vidaus rinkos veikimo. Būtent tuo turėtume rūpintis, nes tai naudinga mūsų žemės ūkio veikimui.

Preguntas escritas

Todo diputado puede formular un número determinado de preguntas con solicitud de respuesta escrita al presidente del Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión o al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión. Artículo 138 y anexo III del Reglamento interno

Declaraciones

La declaración original firmada y fechada se encuentra archivada en el Parlamento Europeo.

Contacto

Bruxelles

Strasbourg

Dirección postal

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Wiertz 04U045
  1047 Brussels