Milan
ZVER

Explicaciones de voto por escrito - 8ª legislatura Milan ZVER

Todo diputado puede presentar una explicación por escrito sobre su voto en el Pleno. Artículo 194 del Reglamento interno

Adhesión de la República Dominicana al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (A8-0451/2018 - Mary Honeyball) SL

31-01-2019

Glasoval sem za Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, Cipru, Hrvaški, Luksemburgu, Portugalski, Romuniji in Združenemu kraljestvu, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Dominikanske republike k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok.
Odobritev pooblastila Avstriji, Cipru, Hrvaški, Luksemburgu, Portugalski, Romuniji in Združenemu kraljestvu, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Dominikanske republike k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok, podpiram, saj s tem omogočamo reševanje tovrstnih primerov na mednarodni ravni, in sicer tako, da so pristojna sodišča in se uporablja pravo države, v kateri ima otrok prebivališče. Konvencija določa tudi sistem, ki zagotavlja takojšnjo vrnitev protipravno odvzetega otroka.

Adhesión de Ecuador y Ucrania al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (A8-0452/2018 - Mary Honeyball) SL

31-01-2019

Glasoval sem za Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, da v interesu Evropske unije sprejme pristop Ekvadorja in Ukrajine k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok.
S tem bomo omogočili državam pogodbenicam sodelovanje z EU pri iskanju rešitev za primere mednarodnega protipravnega odvzema otrok.

Adhesión de Honduras al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (A8-0457/2018 - Mary Honeyball) SL

31-01-2019

Glasoval sem za Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmeta pristop Hondurasa k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok.
Pristop Hondurasa k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok podpiram, saj Konvencija določa sistem, ki državam pogodbenicam omogoča sodelovanje pri iskanju rešitev za primere mednarodne ugrabitve otroka.

Adhesión de Bielorrusia y Uzbekistán al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (A8-0458/2018 - Mary Honeyball) SL

31-01-2019

Glasoval sem za Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pooblastilu Avstriji, Luksemburgu in Romuniji, da v interesu Evropske unije sprejmejo pristop Belorusije in Uzbekistana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok.
Pristop Belorusije in Uzbekistana k Haaški konvenciji iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodnega protipravnega odvzema otrok podpiram, saj Konvencija določa sistem, ki državam pogodbenicam omogoča sodelovanje pri iskanju rešitev za primere mednarodne ugrabitve otroka.

Asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea, incluidas las relaciones entre la Unión y Groenlandia y Dinamarca (A8-0480/2018 - Maurice Ponga) SL

31-01-2019

Glasoval sem za Poročilo o predlogu sklepa Sveta o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, vključno z odnosi med Evropsko unijo na eni strani ter Grenlandijo in Kraljevino Dansko na drugi strani (sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj).
Poročilo sem podprl, saj se strinjam, da je treba poglobiti strateški dialog med EU ter čezmorskimi državami in ozemlji o vprašanjih sodelovanja in regionalnega vključevanja.

Informe anual 2017 sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea - Lucha contra el fraude (A8-0003/2019 - Marian-Jean Marinescu) SL

31-01-2019

Glasoval sem za Poročilo o letnem poročilu za leto 2017 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – boj proti goljufijam.
Poročilo ugotavlja, da se je skupno število goljufij in drugih nepravilnosti, sporočenih leta 2017 (15.213 primerov), glede na leto 2016 (19.080 primerov) zmanjšalo za 20,8 %, njihova vrednost pa se je znižala za 13 %.
Poročilo tudi opozarja, da bi državam članicam koristilo, če bi tesneje sodelovale z namenom izmenjave informacij, saj bi tako izboljšale zbiranje podatkov in povečale učinkovitost kontrol.

Situación en Venezuela (B8-0082/2019, B8-0083/2019, B8-0084/2019, B8-0085/2019, B8-0086/2019, B8-0087/2019) SL

31-01-2019

Glasoval sem za Resolucijo Evropskega parlamenta o razmerah v Venezueli.
Vesel sem visoke politične podpore Evropskega parlamenta, ki je priznal Juana Guaidója kot edinega legitimnega začasnega predsednika države, dokler ne bodo sklicane nove svobodne, pregledne in verodostojne predsedniške volitve za ponovno vzpostavitev demokracije.

Informe anual sobre la política de competencia (A8-0474/2018 - Michel Reimon) SL

31-01-2019

Glasoval sem za Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence.
Močna in učinkovita politika konkurence EU je bila vedno temeljni kamen evropskega projekta. Zato pozdravljam poročilo Komisije o politiki konkurenci za leto 2017 in podpiram njene dejavnosti in prizadevanja za zagotavljanje učinkovite uporabe pravil o konkurenci v Uniji v korist vseh državljanov EU.

Programa de ayuda a la clausura nuclear de la central nuclear de Ignalina en Lituania (A8-0413/2018 - Rebecca Harms) SL

17-01-2019

Glasoval sem za poročilo o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi programa pomoči pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina v Litvi (program Ignalina) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EU) št. 1369/2013.
Odobritev predloga Komisije, s katerim se je zavezala za finančno pomoč Litvi pri razgradnji jedrske elektrarne Ignalina, bo zagotovila nujno potrebno pomoč za program razgradnje, Litvi pa pomagala pri reševanju nastalih izzivov v zvezi z energetsko varnostjo.

Solicitudes transfronterizas de restitución de obras de arte y bienes culturales saqueados en conflictos armados y guerras (A8-0465/2018 - Pavel Svoboda) SL

17-01-2019

Glasoval sem za poročilo o čezmejnih zahtevah za vrnitev umetniških del in kulturnih dobrin, zaplenjenih v oboroženih spopadih in vojnah.
Kulturna dediščina je eden od osnovnih elementov civilizacije, saj ima simbolno vrednost in ohranja kulturni spomin človeštva, ki združuje ljudi. Žal pa na mednarodni ravni ni usklajenih pravil za reševanje sporov o pristojnosti za to posebno vprašanje.
Zato podpiram prizadevanja in ukrepe Unije pri sprejemanju ukrepov za obravnavanje posledic plenjenja umetniških del in urejanja poenotenega postopka vračanja le-teh.

Establecimiento del programa «Fiscalis» para la cooperación en el ámbito de la fiscalidad (A8-0421/2018 - Sven Giegold) SL

17-01-2019

Glasoval sem za poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa „Fiscalis“ za sodelovanje na področju obdavčitve.
Predlog sprememb Evropskega parlamenta k predlogu Evropske komisije podpiram, saj program Fiscalis 2020 ponuja državam članicam okvir Unije za razvoj sodelovanja med davčnimi organi, ki je stroškovno učinkovitejši, kot če bi vsaka država članica vzpostavila lastne okvire sodelovanja.

Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (A8-0456/2018 - Lara Comi) SL

17-01-2019

Glasoval sem za poročilo o izvajanju Direktive 2011/7/EU o boju proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih.
Poročilo sem podprl, saj se strinjam z ugotovitvami, da se mora izboljšati izvrševanje direktive o zamudah pri plačilih in nacionalna zakonodaja o zamudah pri plačilih.
Podpiram tudi predlagane ukrepe za reševanje problematike nesorazmernosti na komercialnem trgu in oblikovanje enakih konkurenčnih pogojev za velika in majhna podjetja.

Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) (A8-0445/2018 - Maria Arena) SL

16-01-2019

Glasoval sem za poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (ESPG).
Analize kažejo, da ESPG ni v celoti uresničil svojega potenciala in je žal še vedno premalo izkoriščen. Poročilo ocenjuje, da je treba še nekoliko preseči predlog Komisije o razširitvi področja uporabe uredbe. Sklad mora postati prožnejši, da bi pomagal tudi delavcem, ki jih prizadene trgovina znotraj EU in premeščanje proizvodnje v tujino, ter regijam, ki jih prizadene postopno, a kumulativno slabšanje gospodarskih razmer ali visoka stopnja brezposelnosti.
To stališče podpiram, zato sem tudi podprl poročilo.

Fondo Social Europeo Plus (FSE+) (A8-0461/2018 - Verónica Lope Fontagné) SL

16-01-2019

Glasoval sem za poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem socialnem skladu plus (ESS+).
Predlagane posodobitve Evropskega socialnega sklada podpiram, saj bodo spodbudile zaposlovanje, predvsem mladih, ter prispevale k poenostavitvi, večji prožnosti in boljši dostopnosti.

Disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) (A8-0470/2018 - Pascal Arimont) SL

16-01-2019

Glasoval sem za poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj in zunanji instrumenti financiranja.
V preteklih desetletjih je evropsko teritorialno sodelovanje nesporno prispevalo k zbliževanju Evrope ter z odpravo meja in birokratskih ovir okrepilo in poenostavilo vsakodnevno skupno življenje prek meja.
Poročilo opozarja, da Interreg ni v celoti izkoriščen, saj so upravne zahteve za morebitne upravičence, pa tudi za izvajalske organe dosegle zaskrbljujočo raven.
Strinjam se, da je treba pripravo in izvajanje programov v programskem obdobju po letu 2020 ponovno poenostaviti za vse udeležene.

Aplicación del pilar comercial del Acuerdo de Asociación con América Central (A8-0459/2018 - Reimer Böge) SL

16-01-2019

Glasoval sem za poročilo o izvajanju trgovinskega stebra pridružitvenega sporazuma s Srednjo Ameriko.
Podpiram proces regionalnega povezovanja z državami Srednje Amerike. Pridružitveni sporazum predvideva pravičen in predvidljiv odnos na podlagi pravil, ki spodbuja varnejše gospodarsko okolje med trgovinskima partnericama v skladu z načeli trajnostnega razvoja, ter poudarja, da je treba sprejeti učinkovite ukrepe za boj proti korupciji.

Establecimiento del Programa InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) SL

16-01-2019

Glasoval sem za poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa InvestEU.
Evropski sklad za strateške naložbe se je sicer izkazal za dragoceno orodje za mobilizacijo zasebnih naložb prek uporabe jamstva EU in lastnih sredstev skupine EIB.
Strinjam pa se z opozorili poročila, da bi morali Komisija in izvajalski partnerji zagotoviti, da program InvestEU izkorišča vsa dopolnjevanja in sinergije s financiranjem z nepovratnimi sredstvi in drugimi ukrepi na področjih politik, ki jih podpira, v skladu s cilji drugih programov Unije, kot so program Obzorje Evropa, program za digitalno Evropo, program za enotni trg, Evropski socialni sklad+, program za ustvarjalno Evropo.

Documento provisional de viaje de la UE (A8-0433/2018 - Kinga Gál) SL

16-01-2019

Glasoval sem za poročilo o predlogu direktive Sveta o vzpostavitvi potne listine EU za vrnitev in razveljavitvi Sklepa 96/409/SZVP.
Evropski parlament je v svoji resoluciji o poročilu o državljanstvu za leto 2017 navedel, da skoraj sedem milijonov državljanov EU potuje v kraje zunaj EU, kjer njihova država nima diplomatskega ali konzularnega predstavništva, ali v njih prebiva. Državljani EU imajo na ozemlju tretje države, v kateri njihova država članica nima predstavništva, pravico do zaščite diplomatskih in konzularnih organov.
Zato podpiram poziv Komisiji, naj pripravi predlog za novo, varnejšo obliko potne listine EU za vrnitev za državljane EU brez predstavništva v državah zunaj EU, katerih potni list je bil ukraden, izgubljen, uničen ali je začasno nedosegljiv, da bi se jim zagotovila varna vrnitev domov.

Programa de Investigación y Formación de Euratom 2021-2025 (A8-0406/2018 - Miapetra Kumpula-Natri) SL

16-01-2019

Glasoval sem za poročilo o predlogu uredbe Sveta o vzpostavitvi Programa za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo za obdobje 2021–2025, ki dopolnjuje okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje Evropa.
Nadaljnji razvoj varnosti pri jedrskih operacijah je ključnega pomena za izkoriščanje prednosti tehnologije ob hkratnem čim večjem zmanjšanju povezanih tveganj. Vrsta starajočih se jedrskih objektov EU ne bo zahtevala samo okrepljenih raziskav na področju razgradnje, ampak tudi nove, varnejše in učinkovitejše načine upravljanja in ohranjanja obstoječih reaktorjev.
Zato pozdravljam predlog Komisije za sklep Sveta o programu Euratoma za raziskave in usposabljanje za obdobje 2021–2025, ki obravnava nekatere od ključnih pomislekov, ki jih je v preteklosti izrazil Evropski parlament, in sicer poenostavitev programa in boljšo uskladitev s širšim raziskovalnim programom Obzorje Evropa.

Aplicación del Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia y Perú (A8-0446/2018 - Santiago Fisas Ayxelà) SL

16-01-2019

Glasoval sem za poročilo o izvajanju trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem.
Poročilo ugotavlja, da trgovinski sporazum EU s Kolumbijo in Perujem pozitivno vpliva na socialno-ekonomski razvoj pogodbenic sporazuma, gospodarsko povezovanje, trajnostni razvoj, človekove pravice in spodbuja nadaljnje sodelovanje v zvezi z regionalnimi in globalnimi vprašanji ter zbliževanje držav in njihovih državljanov.
Ker podpiram strateško partnerstvo med EU in Latinsko Ameriko, sem ugotovitve poročila podprl.