Andrey NOVAKOV Andrey NOVAKOV
Andrey NOVAKOV

Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon

Liige

Bulgaaria - Citizens for European Development of Bulgaria (Bulgaaria)

Sünnikuupäev : , PAZARDZHIK

Algus Andrey NOVAKOV

Liige

BUDG
Eelarvekomisjon
REGI
Regionaalarengukomisjon
D-AL
Delegatsioon ELi–Albaania parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

Asendusliige

CONT
Eelarvekontrollikomisjon
TRAN
Transpordi- ja turismikomisjon
D-IL
Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

Viimased tegevused

Uus mitmeaastane finantsraamistik, omavahendid ja majanduse taastamise kava BG

15-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

. – В тази резолюция Парламентът излага своята позиция въз основа на очакваното предложение на Комисията за дългосрочния бюджет на ЕС – многогодишната финансова рамка (МФР), собствените ресурси и плана за възстановяване от пандемията на COVID-19. ЕП подчерта, че е важно европейските граждани да са в центъра на стратегията за възстановяване от пандемията, защото техните интереси са представлявани от Парламента. С тази цел, ЕП предупреди Комисията, че не трябва да се разработва стратегия за възстановяване, която се базира на междуправителствени средства и е извън общностния метод. Стратегията за възстановяване трябва да се основава върху МФР и нейните програми, защото МФР е двигателят за осъществяването на амбициите на Съюза. Следователно, Парламентът трябва да участва в подготовката, приемането и изпълнението на фонда за възстановяване и да е в центъра на процеса на вземане на решения. В противен случай, ЕП е готов да отхвърли всички предложения на Комисията, които не съответстват на вече определените стандарти като в това е включено и постигането на споразумение относно реформата на системата за собствените ресурси на Съюза. Новата МФР трябва да е амбициозна и да отговаря на очакванията на европейските граждани и на политическите ангажименти на ЕС с необходимите финансови средства. Затова предложението трябва да включва бюджета за новия фонд за възстановяване и трансформация. Допълнително, ЕП призовава Комисията и лидерите от ЕС да вземат смели решения относно реформата на системата за собствените ресурси на Съюза, като включат и въвеждането на набор от нови собствени ресурси. Ако държавите членки откажат да приемат създаването на нови собствени ресурси, за да е жизнеспособна новата МФР, ще последва допълнителното увеличение на преките им вноски на база БНД. Относно плана за възстановяване, в съответствие с резолюцията си от 17 април 2020г., Парламентът призовава фондът да бъде финансиран чрез емитиране на дългосрочни облигации за възстановяване, които са гарантирани от бюджета на Съюза, с максимални тавани и с план за погасяване. ЕП подчертава обаче, че фондът не трябва да създава допълнителна тежест за националните бюджети. Гласувам в подкрепа на резолюцията.

Ajutised meetmed seoses litsentside ja lubade kehtivusega (koondmäärus) BG

15-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

Това предложение за Регламент на ЕС е относно определяне на специфични и временни мерки с оглед на пандемията от COVID-19, валидността на някои удостоверения, свидетелства и разрешителни и отлагането на някои периодични проверки и обучения в определени области на транспортното законодателство, автомобилния, железопътния, вътрешния воден транспорт и морската сигурност. Поради предприетите публични мерки необходими с оглед на пандемията, транспортните оператори и другите засегнати лица в много случаи не са в състояние да изпълняват необходимите формалности и процедури свързани с подновяването, удължаването или продължаването на валидността на удостоверенията, свидетелствата или разрешителните, които ползват. Компетентните органи на държавите членки по същите причини в много случаи не са в състояние да спазват задълженията си в рамките на правото на ЕС и да разглеждат заявленията от транспортните оператори преди изтичането на техните срокове. За да се гарантира безпроблемното функциониране на вътрешния пазар, степента на безопасност на транспорта и да се осигури правна сигурност, е необходимо временното приемане на разпоредби за удължаване на валидността на тези удостоверения, свидетелства или разрешителни. Целта е да се гарантира тяхната валидност в рамките на разумен срок по време и след пандемията от COVID-19. Гласувам в подкрепа.

2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi ametite tulemuslikkus, finantsjuhtimine ja kontroll (A9-0079/2020 - Ryszard Czarnecki) BG

14-05-2020
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta

. – Тази резолюция е относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на децентрализираните агенции на Съюза за финансовата 2018 година – резултатите от тяхната дейност, финансовото им управление и контрол. В нея се дискутира дейността на агенциите и тяхното влияние върху политиките на Съюза и вземането на решения, както и върху изпълнението на програмите в някои области значително важни за европейските гражданите – например сигурност, здравеопазване, безопасност, икономически въпроси, свобода и правосъдие и научни изследвания. Агенциите изпълняват задачи от основно значение за ЕС и неговите граждани и пряко въздействат върху живота и ежедневието на гражданите. Те са създадени с цел да се осигури добро функциониране на системите на ЕС и да се улесни прилагането на единен европейски пазар и извършването на независими технически оценки. Затова тяхното функциониране трябва да е ефективно и това е подчертано в тази резолюция. Обръща се внимание на бюджетното и финансово управление на агенциите и значението на многогодишната финансова рамка (МФР) за изготвянето на техните бюджети. Допълнително, Парламентът насърчава агенциите да продължат да проучват нови източници на финансиране в допълнение към съществуващите вноски от бюджета на ЕС. Обсъждат се основните рискове при дейността на агенциите и препоръките на Сметната палата, в нейния годишен доклад по темата. Разисква се политиката относно персонала на агенциите, обществените поръчки и предотвратяването на конфликт на интереси, както и правилата за прозрачност и вътрешен контрол. Подчертава се също, че при извършването на своите дейности агенциите трябва да гарантират съвместимост с правото на Съюза , принципа на пропорционалност и спазването на принципите на вътрешния пазар. Гласувам в подкрепа на резолюцията.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg