Amelia
ANDERSDOTTER

Variraportöörina esitatud arvamus - Seitsmes ametiaeg Amelia ANDERSDOTTER

Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb sõidukisisese automaatse hädaabikõnede eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ

09-01-2014 ITRE_AD(2014)522901 PE522.901v03-00 ITRE
Adina-Ioana VĂLEAN

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv meetmete kohta, millega tagada võrgu- ja infoturbe ühtlaselt kõrge tase kogu Euroopa Liidus

19-12-2013 ITRE_AD(2013)519596 PE519.596v02-00 ITRE
Pilar del CASTILLO VERA

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtu kohta

04-12-2013 ITRE_AD(2013)519838 PE519.838v02-00 ITRE
Adina-Ioana VĂLEAN

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud)

15-10-2013 INTA_AD(2013)514611 PE514.611v04-00 INTA
George Sabin CUTAȘ

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta

15-10-2013 INTA_AD(2013)514625 PE514.625v03-00 INTA
George Sabin CUTAȘ

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul

24-06-2013 ITRE_AD(2013)508223 PE508.223v02-00 ITRE
Luigi BERLINGUER

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateoste internetiõiguste multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul

19-06-2013 INTA_AD(2013)508022 PE508.022v02-00 INTA
Helmut SCHOLZ

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)

26-02-2013 ITRE_AD(2013)496562 PE496.562v02-00 ITRE
Seán KELLY

ARVAMUS Geneetiliste ressurssidega seotud intellektuaalomandi õiguste arenguaspektid ja nende mõju vaesuse vähendamisele arenguriikides

27-11-2012 INTA_AD(2012)497979 PE497.979v02-00 INTA
Helmut SCHOLZ

ARVAMUS Digitaalse ühtse turu lõpuleviimine

10-09-2012 ITRE_AD(2012)489602 PE489.602v02-00 ITRE
Aldo PATRICIELLO

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse liidu haridus-, koolitus-, noorsoo- ja spordiprogramm „ERASMUS KÕIGI JAOKS”

17-07-2012 ITRE_AD(2012)487940 PE487.940v02-00 ITRE
Silvia-Adriana ȚICĂU

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse partnerluse rahastamisvahend koostööks kolmandate riikidega

26-06-2012 ITRE_AD(2012)485932 PE485.932v03-00 ITRE
Niki TZAVELA

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus programmi „Loov Euroopa” kehtestamise kohta

12-06-2012 ITRE_AD(2012)483700 PE483.700v02-00 ITRE
Silvia-Adriana ȚICĂU